C. Området Skarke bys gårdars skiften på Billingen - Backa gård med f.d.Väberga och dess historia

Indelningen är gjord så att bokstaven C. = all bebyggelse, människor och händelser som hemsidan berättar om och har rubriker för i detta området. (Obebyggda skiften tas inte med.)

Scrolla ner till 'Västtorpa Gata' och 'Backa eller Skarke Fädrev'

Billingeliderna skifteskarta från 1794 - skifte som tilldelas respektive gård inom Skarke by med kringgårdar 1803

Området vid skiftet  av Billingeliderna från Kronoparken Billingen. 1794 års karta. Då fanns här inom området inritat Wästorps hemman eller Svedjan (senare Svea), Solberga Gård, de båda Mellomgårdarna i Wäberga by och Backa Gård. De två största gårdarna inom området var Solberga Gård (numera helt borta) och Wästorps hemman (Svea). Backa gård utgjorde ännu vid sekelskiftet 1800 bara ett 1/2 mantal.

(Kartan vänd ett halvt varv för att få Norr mer rakt upp i bilden.)
 

Skiftena i nummerordning från norr;
Wäberga by

I.     Solberga 1 mantal
II.    Wäberga Nohlgården 1 mantal
III.   Wäberga Håkansgården eller Moragården 1 mantal
IV.   Backa 1/2 mantal (Väster om Tobakslyckan)
V.    Backa 1/2 mantal (Öster och väster om Fagerdamm och norr om bäcken)  
VI.   Wässtorp eller Svedjan 1/4 mantal (Mellan Brokjärret och No 129)

Skarke by:
VII.    Dunagården 1 mantal
VIII.   Skräddaregården 1 mantal
IX.     Mellomgården 1 mantal
X.      Ledsgården 1 mantal
XI.     Tomten 1 mantal
XII.    Tåbo  3/4 mantal  
XIII.    Kyrkebo 1/4 mantal (Kyrkebo och Tåbo räknas tillhopa)
XIV.    Prästegården  1 mantal
XV.     Ängerås  1 mantal
XVI.    Uppsala  1/4 mantal
XVII.   Nygård 1 mantal
...............................................,,
XVIII.  Ivarstorp 1/4 mantal
XIX.    Speckatorp 1/4 mantal

 

Skarke bys skiften i Billingeliderna - Backa gård - f.d.Väberga by

Verna skriver i Billingen längsen Nr 3 1995;
 

Torp under de stora gårdarna
Det var bönderna nedanför berget som ägde skogsmarken uppe på billingen. Långa, smala skiften hörde till Kyrkebo, Tåbolet, Tomten, Dunagården, Ängerås, Hustru Ingridsgården, Ledsgården och många andra.

De flesta skiftena kom till år 1803. Då delades Kronoparkens Billingsliderna mellan hemmanen i "Warnhems klosters socken, Öglunda socken, Sandtorps by i Ekeby (Eggby) socken, Amundstorps och Rökstorps byar i Lundby socken".

På dessa skiften anlades torpen. En bit mark avdelades och en stuga byggdes. Där skulle torparen bo, sköta sitt torp och som betalning för torp och mark göra dagsverken på gården, som torpet hörde till.

1960 års karta - skiften med boplatser som ursprungligen tillhörde Skarke by's gårdar samt Backa gård (med underliggande f.d. Väberga by samt Solberga) och några från Backa senare friköpta fastigheter

Klicka på bilden för att se en större karta! Klicka på bilden för att se en större karta!

1960 års karta med "Skarkegårdarnas skiften, Backa och f.d. Väberga-området" - vår avgränsning för Område C. går mellan Backa och Kleven under Gruvesäter och norrut till och med Solberga Hagen.

Ett område i Billingeliderna - nordvästra Ljungstorp med två 'fädref' och många små vägar - 'Västtorpa gata'  & 'Wäberga & Skarke Byes fäwäg/Backas Fädrev'

Förr och nu på samma karta

 

 

Holger Kjellén, son i Hagen, C. 19, berättar:

När han på motorcykel körde hemifrån Hagen till sitt arbete på Backa gård på 1930-40-50-talen, hade han 13 grindar (led) att öppna och stänga!

I Hagen var en grind, en vid skogen till Solberga, vid Solberga ladugård 2 stycken, en vid Billdals ladugård, en när man precis passerat bäcken, sedan var det Skogsle´t, en vid Sandlid och en där bilvägen går idag, två mellan Nyborg och Backa och sedan kunde båda järnvägsgrindarna vara stängda både vid Nyborg och vid Backa.

Han berättade också att järnvägsgrindarna för Skövde Axvalls järnväg var stängda för det mesta och vägfarande fick själva öppna dem.
 
Denna väg kallas "Backa eller Skarke Fädref" enligt en köpehandling år 1853.

 

(Uppgifter och karta Verna Andersson, Ljungstorp 2013)

 

 

 

Vernas karta med hänvisningar till stugor och torp på annan rubriksida

Kosmosområdet karta Verna Klicka på kartan för att se den större! Kosmosområdet karta Verna Klicka på kartan för att se den större!

Karta med såväl gamla vägar och hus liksom nyare! Vägsystemet är idag ändrat på vissa sträckor, även om de äldre sträckingarna fortfarande går att uppfatta i naturen - flera hus är borta!

Förutom inom denna huvudrubrik till vänster, C. Området runt Kosmos - Backa, kan ni kan läsa mer om husen på kartan närmast gamla landsvägen Skara - Skövde som finns under rubriken A. Vägen över berget samt under www.varnhemshistoria.se - rubriken F. Backa gård med underliggande boningar -  klicka på länk nedan:
www.ljungstorpshistoria.se (denna hemsida):             www.varnhemshistoria.se - rubriken Backa gård
A. 92 b Granbacken                                                   F 3. SOLDATTORP NR 326 1660 - FALLET
A. 97 Hagen                                                                F 4. TOBAKSLYCKAN 1764 - TORP UNDER BACKA
A. 96 Haga                                                                  F 9. SANDLID UNDER BACKA 1800                                         
A. 99 Fogdehagen                                                   
A. 99 a Löfstad - Lövvik

A. 101 Ändabäcken
A. 110 Kleven under Gruvesäter
A. 111 Grönelid
A. 112 a 'Holmbergs-Mari's'
A. 112 b Stentomten

A. 112 c Öjebacka
 

(Uppgifter och karta Verna Andersson, Billingen längsen Nr 3, 1995)

Västtorpa gata och Wäberga & Skarke Byes fäwäg
 

Västtorpa gata har fått sitt namn efter gården Västtorp, eller Svea som den heter idag. Förr slingrade sig Västtorpa gata mellan höga stenmurar, idag är dessa delvis borta och bitvis börjar gatan växa igen. Vid sekelskiftet bodde här torpare under de stora gårdarna i Varnhem.

Gatan finns på kartan till skiftet av Billingsliderna daterad 1794.

Vid Laga skifte Öfverbo by 1852 nämns den;

”Ang fädrefvar eller wägar, som blifva nödige för hemmanen och således böra beräknas till 6 alnars bredd, befinnes för det närvarande kunna anses följande Wäberga och Skarke Byes fäwäg, åt drefven vid Tobackslyckan norr om densamma, uptil Kjurstins backen och i fäbrowägen.”  (Kjurstin = benämns Tjursten i senare tid)

Där står också beträffande vägar:
 

Prästegåln och Nygård få utwäg tillhopa med Skarke By, Ängerås och Upsala ut till Landswägen vid jordbroen. Wäg för Solberga till Tjursten iakttages. Wästtorp får wäg mitt för sin gatugård öfwer Dalbokjärret, eller annars ut till de öfvrige wägarne som beqwämligast passar”…. ” I öfvrigt utses wägar hwarest de oundgängligen tarfvas, och i sådant afseende utsättes på Chartan under särskildt tecken.                   .”

1853 nämns Westorpa gata i köpekontraktet för Smedstorp. Lars Pettersson och Cajsa Pehrsdoter Kyrk köper ”en jordlägenhet vid de s k Billingsliderna”…norr om Westorps ägor med sin ”östra gräns Westorpa gata” och i väster till ”Backa eller Skarke Fädref”.

Verna Andersson, från samlingarna 2013

Skarke fädrev 1950-tal

Skarke fädrev, Backagatan vid Qvarntorp - från Verna Anderssons samlingar Skarke fädrev, Backagatan vid Qvarntorp - från Verna Anderssons samlingar

Skarke fädrev förbi Qvarntorp 1950-tal.

Västtorpa gata 2000-tal

Foto från Verna Anderssons samlingar Foto från Verna Anderssons samlingar

Röjning vid Västtorpa gata 2000-tal med Nyttorp i bakgrunden. Ett arbete som avbröts vid oenighet mellan boende utmed gatans norra del.

Västtorpa Gata på bilder från 2000-tal och förr

'Skogsle't' -vägen fram till Larstorp - vägen till höger Västorpa Gata
'Skogsle't' -vägen fram till Larstorp - vägen till höger Västorpa Gata

Västorpa Gata förbi Larstorps gamla ladugård.
Västttorpa Gata förbi Nyttorp
Västtorpa Gata förbi SmedstorpPå den västra stenmuren till Västtorpa gata vid Svea med Nyttorp på bild.

Verna Anderssons karta med det äldre vägsystemet utritat & två fädrev

Karta med såväl gamla vägar och hus liksom nyare! Vägsystemet är idag ändrat på vissa sträckor, även om de äldre sträckingarna fortfarande går att uppfatta i naturen - flera hus är borta!

Förutom inom denna huvudrubrik till vänster, C. Området runt Kosmos - Backa, kan ni kan läsa mer om husen på kartan närmast landsvägen Skara - Skövde som finns under rubriken A. Vägen över berget - klicka på länk nedan:


A. 97 Hagen
A. 96 Haga
A. 99 Fogdehagen
A. 99 a Lövvik

A. 99 b Fogdegårdsskiftet - G:a Fogdetorpet 2/3-delar - 'Skogen' 
101 Ändabäcken
A. 110 Kleven under Gruvesäter
A. 111 Grönelid
A. 112 a 'Holmbergs-Mari's'
A. 112 b Stentomten

A. 112 c Öjebacka

- vi börjar med Jägarebacken på nästa sida - C. 1 Jägarebacken(Uppgifter och karta Verna Andersson, Ljungstorp 2013)

1877 Namnade platser, torp och gårdar

Klicka på kartan för större kartbild! Klicka på kartan för större kartbild!

De platser, torp och gårdar som fanns 1877 är markerade med sitt rubriknummer på 1877 års karta. C. 21 Solberga Gård visar var gården låg tidigare. 1877 års Solberga på kartan är helt felinritad!

Obs! C.-beteckningarna stämmer inte med några rubriker - men däremot namnen!

Karta 1877 - Skarke skiftesområde - då med gårdarna Backa, Vässtorp och Solberga

Ca 100 år senare, 1877, såg den ekonomiska kartan ut så här - skiftena är de samma, men har slagits samman per ägare. Många torp har byggts inom området och Backa har expanderat och helt tagit över Väberga by, som försvunnit. Solberga är felinritat och fanns då inte heller kvar på sin ursprungliga plats.

Området norr om Backa - Väberga By - upp till Solberga Gård 1701

På en karta över Väberga by från 1701 kan man se Backa gård och även Solberga Gård - Sohlbergia till höger - med stora ägor. Fallet finns med så tidigt som ett "Knichteboställe"/Knektboställe längst ner till höger.

Solbergakarta från 1829 med 7 underliggande torp och backstuga

Solberga gård 1829 - ett ansenligt hemman med stora mangårdsbyggnader, flyglar och ladugård och 7-8 torp markerade med rött, varav ett soldattorp, Billdal, samt en backstuga C. 26 Gröneberg! Fler boningshus tycks finnas inom området. Gården och fem av torpen samt backstugan finns beskrivna under var sin C.- rubrik till vänster på hemsidan.

OBS!  C.- beteckningarna stämmer inte längre med några rubriker! - däremot stämmer namnen!

I västra gränslandet norrut på Billingen fanns flera små backstugor

Bland andra fanns Bagga Lars på vägen till Öglunda från Fagerdammen
Filmklipp från filmaren Leif Cronas film "Nordbillingen längesen"

Klippet är en sponsring till hemsidan www.ljungstorpshistoria.se från filmaren Leif Crona; mer klipp publicerade här:
A. Ljungstorps alla skiften samt A. 121 Galgbacken (är under process till nedladdning!)

Bild från Öglunda Eggby Istrum hembygdsförening genom Morgan Johansson, 2013 Bild från Öglunda Eggby Istrum hembygdsförening genom Morgan Johansson, 2013

Bagga Lars fotograferad vid stenmuren utmed stigen över berget vid sin stuga.

Formalia;
Inhyses i Lunnaliden, Lilla Baggeboderna; Hfl 1864-1871
Torparen Anders Johansson, född 1806 den 5/4 i Eggby - död 1883
Hustrun   Brita Svensdotter, född i Eggby 1815 den 1/10 - död 1885
Dotter      Anna Charlotta, född 1844 den 2/9 - flyttar till Skövde 1869
Dotter      Carolina, född i Eggby 1846 den 2/3 - flyttar in och ut slutligt till Tyskland 1871
Son          Lars Petter, född i Eggby 1852 den 23/11 - kvarboende i stugan till sin död 1936
Son          Adolf, född i Eggby 1850 den 5/2 - flyttar ut tilll Tyskland 1871

 Bild från Öglunda Eggby Istrum hembygdsförening genom Morgan Johansson, 2013 Bild från Öglunda Eggby Istrum hembygdsförening genom Morgan Johansson, 2013
Bagga Lars vid sin stuga - han dog år 1936. Han står som skomakeriarbetare, inhyses- hjon.

Han bodde i stugan med sin syster Anna Charlotta, född 1844, mellan åren 1892 - då hon lämnade bort sitt oäkta barn - till 1928 då hon dör i Lunnaliden.

Från Backa gårds arkivalbum - Carl Arvid Tell, Backa gård 2013 Från Backa gårds arkivalbum - Carl Arvid Tell, Backa gård 2013

1 maj 1946. Smedjan bortom Fribergs äng, dvs Bagga-Lars gamla stuga, Lunnaliden. Foto P. O. Svanberg

 

Undersida för materialinlägg - klicka här! Kräver lösenord!