GPDR - General Data Protection Regulation

General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter. Förordningen antogs 27 april 2016 och börjar gälla fullt ut från den 25 maj 2018. Den ersätter då Dataskyddsdirektivet (95/46/EG) från 1995.

Den nya dataskyddsförordningen innebär många förändringar, speciellt när det gäller hur företag och andra organisationer i EU behandlar och lagrar personuppgifter. Personuppgifter får bara behandlas enligt sex rättsliga grunder: samtycke, avtal, rättslig förpliktelse, intresseavvägning, uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning samt grundläggande intresse.
 

Ljungstorps Stenmurars & Stenrösens Vänner

Hur vi hanterar dina personuppgifter
 
Stenmursvänner!
Inte ens vi undgår lagens långa arm så därför vill jag meddela följande med anledning av den nya europeiska datalagstiftning (GDPR). Motsvarande information kommer via vår hemsida. Hemsidan hittar du överst till höger på www.ljungstorpshistoria.se (LSSV)

Medlemsregister för Ljungstorps Stenmurars & Stenrösens Vänner
Ljungstorps Stenmurars & Stenrösens Vänner för register över sina medlemmar. Registret är endast tillgängligt för föreningens ordförande, kassör och utskicksansvarig.

I medlemsregistret finns följande uppgifter:
Förnamn och efternamn.
Bostadsadress, mailadress.
Telefonnummer.
Datum för betald medlemsavgift.

Bostadsadress används för utskick med post, telefonnummer för direktkontakt.
Mailadress för medlemsutskick med e-post.
Personnummer eller födelsedag registreras inte.

Skyddat mailregister
Utöver medlemsregistret finns ett skyddat mailregister för medlemmarna och för personer som anmält intresse för utskick. Registret hanteras enbart av föreningens ordförande eller ersättare och vid utskick syns enbart mottagarens egen adress.
Registret innehåller enbart Namn och e-mail. I varje mail finns möjlighet till avanmälan.
 
Med vänlig häsning
 
Kent Friman, ordförande LSSV