Hemsida för LSSV
   Ljungstorps Stenmurars & Stenrösens Vänner

Nygårdsvägen - Gamla Skarke byväg, 2017
Nygårdsvägen - Gamla Skarke byväg, 2017

Kulturarvsföreningen Ljungstorps Stenmurars & Stenrösens Vänner bildades under hösten 2017 med syfte att stödja och inspirera markägare, vägsamfälligheter och Trafikverket till bevarande och återställande av de månghundraåriga stenmursmiljöer som finns utmed och runt Ljungstorpsvägen.

Föreningen har också som avsikt att genom egna insatser - där det är möjligt - genomföra direkta och indirekta arbetsinsatser för detta syfte genom egenarbete och sökande av finansiering till professionella insatser förutom det som kan åligga vägförening eller annan.

Läs om den tusenåriga vägen genom att klicka på rubriken till vänster!

Förhistorien


Gravröse på gården Hålltorps mark mellan Knifvaledet och Överbo gamla by. Hösten 2016 helt igenväxt och otillgängligt. Röset innehåller ett tydligt mittröse med en något skruvad stensättning och utgör en viktig blickpunkt på de stora åkerfälten norr om Klosterkyrkan, väl synligt från riksväg 49 och den gamla landsvägen.
 

Gården Hålltorps ägare har under några år tagit initiativet till att genomföra en trädröjning och rensning av vägens stenmurar på sin marksida vid denna vägdel. Det har gjort att ’kravet’ på ’ordning’ även mot vägsidan kommit upp på Vägföreningens agenda.

Vid vägmöte i oktober 2016 beslöts om en vägsyn som gjordes med alla markägare närvarande i november 2016. Närvarande markägare var positiva till att på eget initiativ grovrensa de delsträckor som finns vid ägorna från uppväxt sly i och vid stenmurarna. Vägföreningen åtog sig att slå vägrenarna med slaghack 2 ggr per år.
 
Utan direkt ytterligare styrning har de privata initiativen växt till att omfatta även murarna för odlingsmarken runt Hålltorps och Nygårdens ägor, två stora gårdar i området, så att även stenmurar på den gamla åkermarken och runt fornminnen rensats från sly och träd.

En stor och mäktig insats inom ett nästan kvadratkilometer stort område, som gett ett omedelbart och storslaget temporärt resultat för bygden. Inte minst synligt från den trafikerade riksväg 49 förbi Varnhem.

Samma gravröse våren 2017 efter en fantastisk kulturgärning helt på privat initiativ. Gravröset är nu tillgängligt och samspelar med omgivningen som en ’historisk lund’ med anknytning mot den gamla landsvägen vid Knivaledet via en åkerren utmed en likaså sly- och trädrensad vacker stenmur.

Föreningens första etapp - från riksväg 49 till gården Hålltorp

Exempelbild från Säter där en stenmursrenovering på börjats Exempelbild från Säter där en stenmursrenovering på börjats

Projektets huvudsyfte är att skapa en möjlighet för en enklare årlig rensning och skötsel av vägområdets stenmurar, så att kulturmiljön med stenmurar enklare kan bevaras synliga för eftervärlden år efter år och ge en förhöjd upplevelse för alla som rör sig inom detta historiska geografiska område. I vissa fall bör murarna repareras genom att lyfta upp nedrasade stenar och en hel del organiskt material, jord och ditlagda större stenar måste forslas bort från basen av murarna på sina ställen, utan att äventyra murarnas stabilitet.

Tanken är att anlita lokala entreprenörer och använda de resurser som kan finnas hos markägare, kringboende och intresserade för att öka tillgänglighet till forntida rösen och upplevelsen av vackra stenmurar i landskapet.
 
Föreningen tänker långsiktigt och ser hela vägen över Billingen som ett löpande arbetsområde vad det gäller att informera om stenmurar och stenrösens kulturmiljö- och historiska värde. Vid Fermakorsningen, där Vägföreningens ansvar tar slut, tar Trafikverkets ansvar vid för länsväg 2700 och andra diskussioner måste inledas.
 
Området vid riksvägen är särskilt drabbat av igenväxning med sly och på östra sidan av vägen också stora höga träd. Marken österut som tidigare utgjorde bostadsplatsen för Smedsgården 12:2 gränsande utmed vägen i ca 100 meter ägs idag av Trafikverket. De stora trädens lövfällning och djupa skugga har här skapat ett mörkt och igenväxt stycke väg. Samtidigt försuras jorden och där trivs meterhöga nässlor i hela dikesområdet, vilka har så kraftig tillväxt att de längre fram på sommaren viker ut sig på vägbanan. Stenmuren på den södra sidan är kraftigt skadad av trädrötter och i stort sett dold.
 
Här finns också ett stycke in på grusvägen en avtagsväg för gång- och cykelbana med vägtunnel under riksvägen mot Klosterliden ner mot Varnhem. GC-vägen underhålls av Skara Kommun.

Vägsamfällighetsföreningen Varnhem Ljungstorp har ansvar för att hålla vägbanan med dikesren i ett skick som garanterar vägens farbarhet och underhåll. Man har hittills bearbetat dikesrenarna med slaghack en gång per år, vilket inte ger tillräcklig tillbakahållande effekt för sly och nässlor. Dessutom förfular den stenmursmijön under en del av året med söndertrasad växtlighet.
 
Projektets startsträcka innehåller alltså en del särskilda utmaningar. Tanken är att ’skala dikeskanten’ in mot muren från det översta växtlagret, utan att orsaka instabilitet för själva stenmuren, vilket innebär att tidigare slystubbar och i vissa fall trädstubbar måste avlägsnas, liksom nedfallna stenar lyftas på muren igen. Det borttagna materialet kommer att deponeras hos någon av markägarna. På murens åkersida görs liknande insatser för att hindra snabb återväxning och förenkla slagning av åkerrenen i samband med åker- och ängsbruk.
 
Den vidare sträckan upp mot Hålltorp innehåller liknande arbetsinsatser, med på en delsträcka, massiv borttagning av både nedfallna stenar, vilka återläggs, samt ditlagda större stenar, vilka i första hand transporteras bort för att reparera en nästan hel försvunnen mursträcka utmed Knifvaledets tomtmark (inte klassad som biotop) eller deponeras hos någon av markägarna.

Bild från provrensning med gården Hålltorp i bakgrunden.
 

Kostnadsberäkning
 

Föreningen har i samtal med lokala entreprenörer kommit fram till en genomsnittskostnad om 200 kr per löpmeter för dessa åtgärder. Det betyder att den första etappen har kostnadsberäknats till 640 000 kronor för alla murarnas sidor för åtgärder som ger en kraftigt positiv förstärkning av upplevelsen av hela området som annars inte skulle kunna bli av.
 
Hänvisas i övrigt till den formella ansökan via Riksantikvarieämbetets blankett; Ansökan om kulturarvsarbete 2017 samt nedanstående bilaga till ansökan.

Riksantikvarieämbetet beslutar bidra med 320 000 kronor!

Halva den ansökta summan till kulturarvsarbetet beslutas och projektets utmaning blir nu att få dessa att räcka till hela sträckan med hjälp av effektiva grävare, lite sponsorskap och kreativa lösningar.