Etapp 1 från riksväg 49 till Hålltorps gård

Läs gärna bilagan till ansökan om kulturarvspengar från Riksantikvarieämbetet!
Klicka på PDF-filen för att ladda ner!

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014. Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014.

Flygbild över det angränsade området och kulturmiljön runt den gamla landsvägen från Klosterkyrkan genom Överbo gamla by till Hålltorps gård – projektetapp markerad med rött.

Vägområdets infart vid riksväg 49 är placerat ca 400 meter från den djupt historiska platsen för utgrävningar kring vikingatidens tidiga kyrka och bo- och begravningsplats nära Varnhems Klosterkyrka. Området har sedan öppnandet av Kata Gårds kyrkoöverbyggnad haft 70 000 besökare.

Detta gör att om den gamla vägens murar kan restaureras, så finns möjlighet att knyta an till det allmänintresse som finns runt vikingaboplatsen vid kyrkan och öka förståelsen för de gravrösen och den boplats från senast vikingatid som finns vid Knifvaledet och den gamla vägen med sina månghundraåriga stenmurar över berget – på många håll enastående i storlek och precision, men idag ofta helt dold av sly och vegetation, nedfallna stenar från murarna, tjocka mulltäcken och hög nässelbeväxning.

Vår kontakt på länsstyrelsen är; Kristina Höök Patriksson; Naturvårdshandläggare biotopskydd, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 GÖTEBORG - Tfn 010-224 51 63. Via mail finns klartecken att starta projekt kring murar och stenrösen, där vi tar hänsyn till biotopskydd och fornminnesskydd.

Karta över landsvägen mellan Skövde och Varnhems Kloster från 1645. Klicka på kartan för att se den större! Karta över landsvägen mellan Skövde och Varnhems Kloster från 1645. Klicka på kartan för att se den större!

Man kan se på den gamla kartan från 1645 (ovan) att vägen över berget och vidare gick exakt så som Kungavägen beskrivits, dvs ner norr om Våmb vid Skyttesledet och vidare förbi norr om Skövde. Ännu idag finns en gata i Skövdes norra delar med namnet ’Gamla Kungsvägen’.

Vägsträckan har alltså ett stort historiskt värde, liksom ett högt kulturmijöintresse kombinerat med vardagligt utnyttjande för många människor med olika transportslag för rekreation, nöje och som transportväg, vilket också ger ett högt allmänintresse. Murarna bidrar på ett påtagligt sätt till en historisk upplevelse av hög klass vid besök, minnande om månghundraårigt slit och hantverk för att skapa mer bördiga förutsättningar ur ett fattigt stenigt område upp mot berget.
 
Området har ett högt läge ovanför gamla Överbo, Klostret och Skarke byar. Bosättningar har funnits i området sedan stenåldern. Tydliga lämningar från bronsålder och senare finns markerade som fornlämningar enligt RAÄ. Vägens historia har dokumentation sedan 1000-talet och var så sent som under första delen av 1800-talet s k ’Kungaväg’ för färden över Billingen från Skövde till Axvalls militäranläggning. Läget har i stort sett varit oförändrat genom historien.

Vägen var den enda överfarten över Billingen från Skövde till Varnhems Kloster och Klostrets by ända till 1870.

Kartor från 1600-1700-1800-tal visar i stort sett samma hägnads-områden som idag

Kartan från 1703 visar att åkerindelningen med hägnader redan fanns etablerade sedan 1600-talet och ser i stort sett ut som de gör idag – även fornminnet vid nr 15 på kartan och boplatsen vid Knifvaledet finns med som en utbuktning i åkern! Troligen var denna boplatsrest en anledning till den buktiga vägdragningen och åkergränser för åtskilliga århundranden sedan! Projektetappen går från väster om kartans ”vedgen åth Skara” och fram till Hålltorps byggnader som ses vid kartans nr 28. Då kallat Lilla Giratorp.

Alla inblandade i detta första restaureringssteg med sly- och trädborttagning förstår dock, att trots denna första stora ansträngning, insatsen inte räcker för att vidmakthålla resultatet. För att kunna landsätta en hållbar skötselplan krävs ytterligare och mer genomgripande insatser för att bevara de gamla stenmurarna. Åtgärder måste vidtas så att man lätt kan slå dikesrenar och åkesrenar på vardera sidan av stenmurarna regelbundet för att skapa en miljö med ängsväxter och synliga stenmurar! Det innebär bland annat borttagande av stubbar, nedfallna stenar och ibland tjocka täcken av lövblandad mull och ris från tidigare slynedkapningar.
 
Detta är insatser som är mycket svårare att kunna finansiera inom ramen för privata ekonomier för fastighetsägarna och ligger inte heller på vägföreningens uttalade ansvar, eftersom det kräver tillgång till särskilda maskiner och handlar mycket om kulturarvshistoria och inte enbart vägunderhåll.
 
För att inte det koncentrerade intresset skulle svalna kallades till konstituerande allmänt möte under hösten 2017 för bildande av Föreningen Ljungstorps Stenmurars & Stenrösens Vänner (FLSSV).
 
Den berörda vägföreningen som representeras i föreningen LSSV styrelse, liksom markägare som berörs av den första etappen, stöder projektet fullt ut liksom Skarke-Varnhems Hembygdsförening och Ljungstorps bygdegårdsförening som har utsett representanter att ingå i styrelsen.
 
Länsstyrelsen har gett sitt godkännande av projektet, under förutsättning att man följer länsstyrelsens/naturvårdsverkets skrivningar kring biotoperna stenmurar och stenrösen under processen. Några andra tillstånd eller rådgivande organ har vi inte funnit krävs för projektet.