C. 18 Fagerdammen

Fagerdammen 2000 - foto ur Verna Anderssons samling
Fagerdammen 2000 - foto ur Verna Anderssons samling
Fagerdammen badplatsen  2000 - foto ur Verna Anderssons samling Fagerdammen badplatsen 2000 - foto ur Verna Anderssons samling

nnnn