Backa gårds skiften

Vid Kronans fördelning av Billingeliderna 1803 fick Backa gård två skiften IV. + V. fördelade på tre platser

Området vid skiftet  av Billingeliderna från Kronoparken Billingen. 1794 års karta. Då fanns här inom området inritat Wästorps hemman eller Svedjan (senare Svea), Solberga Gård, de båda Mellomgårdarna i Wäberga by och Backa Gård. De två största gårdarna inom området var Solberga Gård (numera helt borta) och Wästorps hemman (Svea). Backa gård utgjorde ännu vid sekelskiftet 1800 bara ett 1/2 mantal, men hade redan Tobakslyckan som sin äga, liksom Vässtorp med Grötlyckan.

(Kartan vänd ett halvt varv för att få Norr mer rakt upp i bilden.)
 

Skiftena i nummerordning från norr;
Wäberga by

I.     Solberga 1 mantal
II.    Wäberga Nohlgården 1 mantal
III.   Wäberga Håkansgården eller Moragården 1 mantal
IV.   Backa 1/2 mantal (Väster om Tobakslyckan)
V.    Backa 1/2 mantal (Öster och väster om Fagerdammen och norr om bäcken)  

VI.   Wässtorp eller Svedjan 1/4 mantal (Mellan Brokjärret och No 129)

Skarke by:
VII.    Dunagården 1 mantal
VIII.   Skräddaregården 1 mantal
IX.     Mellomgården 1 mantal
X.      Ledsgården 1 mantal
XI.     Tomten 1 mantal
XII.    Tåbo  3/4 mantal  
XIII.    Kyrkebo 1/4 mantal (Kyrkebo och Tåbo räknas tillhopa)
XIV.    Prästegården  1 mantal
XV.     Ängerås  1 mantal
XVI.    Uppsala  1/4 mantal
XVII.   Nygård 1 mantal
...............................................,,
XVIII.  Ivarstorp 1/4 mantal
XIX.    Speckatorp 1/4 mantal

 

Backas ekonomiska gränser 1877

Backas ekonomiska gränser 1877 markerade med grönt. Man ser att Solberga gård har placerats helt fel på kartan, vid Sandlid under Backa. Den låg vidvägslutet från väster ett stycke norr om Qvarntorpet.

Torpen under Backa gård på dess skiften

På rättad karta 1877 är Backas torp utmärkta - (delvis i efterhand av Kent Friman). Inom Backas skiften i Billingeliderna faller torpen Grönhagen i nordöst samt  Skygget eller Fagerdalen.

Torpen Tobakslyckan, Grötlyckan och Sandlid ingick redan i Backas ägo, liksom soldattorpet Fallet och hela gården Vässtorp.

Ett område i Billingeliderna - nordvästra Ljungstorp med två 'fädref' och många små vägar - Västtorpa gata  & Backa eller Skarke by's fädrev

Västtorpa gata och Wäberga & Skarke Byes fäwäg
 

Västtorpa gata har fått sitt namn efter gården Västtorp, eller Svea som den heter idag. Förr slingrade sig Västtorpa gata mellan höga stenmurar, idag är dessa delvis borta och bitvis börjar gatan växa igen. Vid sekelskiftet bodde här torpare under de stora gårdarna i Varnhem.

Gatan finns på kartan till skiftet av Billingsliderna daterad 1794.

Vid Laga skifte Öfverbo by 1852 nämns den;

”Ang fädrefvar eller wägar, som blifva nödige för hemmanen och således böra beräknas till 6 alnars bredd, befinnes för det närvarande kunna anses följande Wäberga och Skarke Byes fäwäg, åt drefven vid Tobackslyckan norr om densamma, uptil Kjurstins backen och i fäbrowägen.”  (Kjurstin = benämns Tjursten i senare tid)

Där står också beträffande vägar:
 

Prästegåln och Nygård få utwäg tillhopa med Skarke By, Ängerås och Upsala ut till Landswägen vid jordbroen. Wäg för Solberga till Tjursten iakttages. Wästtorp får wäg mitt för sin gatugård öfwer Dalbokjärret, eller annars ut till de öfvrige wägarne som beqwämligast passar”…. ” I öfvrigt utses wägar hwarest de oundgängligen tarfvas, och i sådant afseende utsättes på Chartan under särskildt tecken.                   .”

1853 nämns Westorpa gata i köpekontraktet för Smedstorp. Lars Pettersson och Cajsa Pehrsdoter Kyrk köper ”en jordlägenhet vid de s k Billingsliderna”…norr om Westorps ägor med sin ”östra gräns Westorpa gata” och i väster till ”Backa eller Skarke Fädref”.

Verna Andersson, från samlingarna 2013

Backa eller Skarke fädrev 1950-tal

Skarke fädrev, Backagatan vid Qvarntorp - från Verna Anderssons samlingar Skarke fädrev, Backagatan vid Qvarntorp - från Verna Anderssons samlingar

Skarke fädrev förbi Qvarntorp 1950-tal.

Förr och nu på samma karta

 

 

Holger Kjellén, son i Hagen, C. 19, berättar:

När han på motorcykel körde hemifrån Hagen till sitt arbete på Backa gård på 1930-40-50-talen, hade han 13 grindar (led) att öppna och stänga!

I Hagen var en grind, en vid skogen till Solberga, vid Solberga ladugård 2 stycken, en vid Billdals ladugård, en när man precis passerat bäcken, sedan var det Skogsle´t, en vid Sandlid och en där bilvägen går idag, två mellan Nyborg och Backa och sedan kunde båda järnvägsgrindarna vara stängda både vid Nyborg och vid Backa.

Han berättade också att järnvägsgrindarna för Skövde Axvalls järnväg var stängda för det mesta och vägfarande fick själva öppna dem.
 
Denna väg kallas "Backa eller Skarke Fädref" enligt en köpehandling år 1853.

 

(Uppgifter och karta Verna Andersson, Ljungstorp 2013)

 

 

 

1960 års karta - skiften med boplatser tillhörde ursprungligen Skarke by's gårdar samt Backa gård (med underliggande f.d. Väberga by) och några från Backa friköpta fastigheter

Klicka på bilden för att se en större karta! Klicka på bilden för att se en större karta!

1960 års karta med "Skarkegårdarnas skiften, Backa och f.d. Väberga-området" - vår avgränsning för Område C. går mellan Backa och Kleven under Gruvesäter och norrut till och med Solberga Hagen.