B. 5 Höjen - en förpantningslägenhet mitt emot Liden (Sörgårdsskiftet)

Du hittar allt om Förpantningslägenheten Höjen - klicka på denna länk:
A. 59 Sörgårdsskiftet - Höjen

Sörgården 3/4 mantal-> Förpantningslägenhet Höjen i Billingeliderna -> försvinner 1901

Här ses en detalj av den andel littera A. på Sörgårdens skifte, som gick till Alfred Isaksson, son till den gamle ägaren av Sörgården Isac Magnusson som var född i Varnhem  den 5/10 1812. Den innehåller en förpantning - Höjen (Nr 163, 165 & 166) - som vid tiden för skiftet ägdes av Johan (Johannes) Asp.

Huvudgårdens del A. utav hela Sörgården 3/14 mantal skatte (11:3) och som ägs av Gudrun Ramviken, 2014, blev alltså i skiftet tilldelad Alfred Isaksson. Sörgården i Varnhem idag kallas vid hemmansklyvningen exakt detsamma som delarna i skiftet i Billingeliderna, dvs del A. som senare blir 11:3.

Idag är i stort sett hela Sörgårdsskiftet avyttrat till Hålltorp, förutom de avsöndrade tomterna för Ljungsbo, Ljungbacken och Ljungan, samt den forna järnvägssträckan i västra delen som gått till Skövde Kommun som cykelbana.

För huvudgården i Överbo gäller efter hemmansklyvningen:
Del A. 3/14 mantal Öfverbo Sörgården enligt nedanstående beståndsdelar tilldelas en av de fyra ägarna - sonen Alfred Isaksson;

"Med rätt till qvarboende" (i Varnhem) - betyder att bostadshus, ladugård och andra ekonomibyggnader tillföll denna ägare (Alfred Isaksson) med rätt att äga och bruka dem på sina platser.

De tre skiften som ingår beskrivs som följer för Alfred Isaksson;

Hemskiftet - en uppräkning från kartans nummer om alla de delar som tillfaller honom och vilken beskaffenhet de har, t ex Trädgård, Gårdsplan och husplatser, Gata och dessa beskaffenhet vad gäller jordmån mm, numrerade åkermarker med jordmån, vall, hagar och ängar.
Billingeliderna i vissa delar - se karta ovan!
Billingeskogen i vissa delar -.

Tillsammans utgör dessa nya ägodelar en areal av tidigare Sörgården om totalt 14,6890 Hektar eller 29 tunnland och 24 kappland inklusive skiftena i Billingeliderna.

Vill du läsa mer om Sörgården 3/4 mantal i Överbo by -  se gärna här på
www.varnhemshistoria.se

I hemmansklyvningsprotokoll 1895 angående förpantningen Höjen

Alfred Isaksson fick del A. i skiftet och Höjen på sin del

Texttolkning;
" 10/  Den eller de som på sitt nya skifte får förpantningsjorden Höjen, som innehafves av Johan Asp, erhåller ersättning af skifteslaget
gemensamt efter 18 kr för del i hela och för hvarje år under den återstående förpantningstiden. Ersättningen betalas den 14 mars hvarje år.
Sålunda överenkommet, betyga Öfverbo Sörgården den 15 maj 1895 ....."
 

Lantmäteriet Historiska Kartor Lantmäteriet Historiska Kartor

På 1877 års karta kan man se de båda lägenheterna ligga mitt för varandra. 'Nya Liden' som var avsöndrad på södra sidan av vägen 1849 och Höjen, en förpantningslägenhet från 1819, norr om Storekullenvägen.

Texten Liden på kartan betecknar det "Äldre Liden" (idag Tre Hjärtan 1:27) & Kullaliden (på Hålltorps mark)
- vid siffrorna 16 &17 ligger det 1849 avsöndrade Liden - det som idag betecknas som Liden 1:28.

Lantmäteriet Historiska Kartor Lantmäteriet Historiska Kartor

Höjen ungefärligt intritad på 1960 års karta - omfattningen inom skiftet finns inga belägg för, men byggnaderna låg mitt för dagens Liden, där man även på 1960 års karta kan se en yta friare från skog (ljusare fält).

Höjen var en förpantning på 90 år fr o m 1819 - som alltså gick ut 1909 och husen försvann efter Johan Asps död 1901.

Namnform;
Höjen av att vara belägen på "höjd" eller långt upp på skiftet mot berget - "höjden".

 

Ett levnadsöde som slutar i Höjen 1901 - 'Aspens'

Lite kring Johannes Asp's livsöde:

Gerd Silfversparre skriver om "Aspen" i sin stuga i sina anteckningar:

"Di gamle" kunde berätta att  "Aspen"  både lagade mat och gjorde sina behov i samma gryta. Han brukade säga: " Nu är det gjort - både ätninga och allting för ikväll!" Ungdomarna drev omåttligt med den gamle "Aspen". Det berättades t ex att de pojkar som hjälpte Aspen att dra fram ved ur skogen "Sköt på i utförsluten och höll emot i uppförsbackarna". Hans boställe med skjulet bredvid som var som en riskoja där han hade vedbod, "men stugan var väl lite mer. Stugan med skorsten hade spjäll/lock ovanpå. Det sägs att ungarna var elaka mot honom och  stängde spjället så det rök in i huset.

(Materialet från handlingar ur Verna Anderssons samlingar, 2013)


Kommentar; Detta kunde alltså drabba en man som på äldre dar kunde se tillbaka på följande livsöde;

Lindstorp köps 1859 av drängen Johannes Andersson Asp, född i Varnhem 1824 den 3/5 - flyttar in 1859, då 35 år gammal, från Lillekullen, där han varit dräng hos Anders Johansson Frid ('Kullarn').

Till Lillekullen från hemmet: Det står att han flyttat in från ”Aspens boställe”.

Han är född av soldat Anders Asp och Inga Jonsdotter på soldatställe under Junkragården (dvs Vassbacken) - faddrar är Soldat Sven Larm med hustrun Britta Pehrsdotter, Öfverbo Smedsgården soldatboställe - kanske inte så underligt att han köper grannfastigheten till soldatbostället vid Missionshuset - Lindstorp låg ju då bara tvärs över vägen!

I Hfl 1862 - 1869 för Lindtorp hittar vi kvarboende ägare av Lindtorp:
Mannen   Johannes Andersson Asp, född 1824 - gifter sig 1863
Hustrun    Anna Andersdotter Kyrk, född i Varnhem 1836 (dotter till f.d. soldaten Kyrk i Kirkstorp
                  - före det ägare till Carlsberg) - hon flyttar in vid giftet 1863 från Kirkstorp
Dotter    Christina, född i Varnhem 1864 den 11/10 -  hon dör här den 4/11 1864
Dotter    Emma Lovisa, född i Varnhem 1865 den 9/11
                                                                                                         - familjen flyttar till Skarpens intäkt 1866
         
På Skarpens intäkt får de ytterligare en dotter Christina Josefina, född 1867 den 23/12 och tar med sig svärfadern Andreas Kyrk, som dör här 1868. De får ytterligare en dotter Mathilda, född 1871 den 16/2 och Anna Andersdotter Kyrk dör här den 31/8 1874

Johannes Asp och de 3 barnen flyttar senare in som ägare av förpantningen Höjen den 24/10 1881, som barnen lämnar mellan 1884-1888 och slutligen 1898. Efter ett kort återvändande av dottern Matilda med eget oäkta barn, lämnas fadern ensam kvar till sin död 1901. Då rivs antagligen stugan eftersom förpantningen också går ut 1909.