B. 2 Klorisa-Kajsas mitt för bygdegården (Sörgårdens skifte)

Läs allt om 'Klorisa-Kajsas stuga' på denna länk: 
A. 56 Sörgårdsskiftet - "Klorisa-Kajsas"

'Klorisa-Kajsas' var en liten backstuga mitt emot dagens bygdegård
Karta 1844 - originalkartan, som sedan renritas inför Laga skiftet

Grundkartan 1844 visar ett tydligt inritat hus för inhysestugan, med senare "Klorisa-Kajsa" som boende, i hägnad med littera nr 1676 utmed Storekullevägen från Landsvägen i väster. Dagens Ljungstorps gård ligger i västra elen av kartan med en symboliks byggnad utmärkt.

Mitt emot en stuga som är Ljungstorps backstuga, förlagd till Ljungstorps äga, Storekullen 1/11 mantal - med registernummer Storekullen 17 .

Resterna av de båda försvann helt vid anläggande av Skövde Axvalls järnväg (SAJ) 1902-03.

Inhysesstugan hamnade rakt under den ändrade Storekullenvägen och Ljungstorps backstuga under själva järnvägsspåret!Detaljförstoring av hägnad & bostad för "Klorisa-Kajsa" (i littera Nr 1676).

Det ser ut som om kartritaren också sett en gårdsplan framför huset och en liten stuguväg fram till Storekullevägen.


Hägnaderna vid den här tiden är väl avgränsade och innebär kanske att det fanns någon form av enkelt jordbruk för stuguboende eller också brukades för Sörgårdens räkning som en del av hyran.

Hägnaden tycks omfatta littera Nr 1691 i norr och husområdet 1676.

Mitt för 'Klorisa-Kajsas' stuga ligger Jungstorps backstuga.

Karta 1844 för området - renritad inför Laga skiftet fastställt 1853

Inhysesstugan på Sörgårdsskiftet ligger på ett markområde märkt med littera Nr 1676. Den är tydligt inritad och lär ha haft boende lång tid innan kartans tillkomst 1844. Detsamma gäller en liknande byggnad på andra sidan Storekullenvägen som är Ljungstorps backstuga.

Exproprieringskarta för järnväg 1902 - 'Klorisa-Kajsas'* & backstugan tas bort

Exproprieringskarta 1902 Skövde Axvalls Järnväg, Lantmäteriet Historiska Kartor, - inhysesstugan markerad med rött inom huskroppen utmärkt på kartan, Kent Friman, 2014. Exproprieringskarta 1902 Skövde Axvalls Järnväg, Lantmäteriet Historiska Kartor, - inhysesstugan markerad med rött inom huskroppen utmärkt på kartan, Kent Friman, 2014.

På exproprieringskartan för Skövde Axvalls järnväg 1902 ser man att inhysesstugan har hamnat mitt i den vägändring som görs för Storekullenvägen, vilken flyttas norrut ett stycke. Stugan är precis i den nya vägdragningen, som gäller än idag, och revs följdaktligen i samband med järnvägsbygget.

Tidigare Storekullenväg gick alltså något mer söderut och närmare Ljungstorp 1/11 mtl.

Ljungstorps backstuga mitt emot inhysesstugan finns inte med på expropriationskartan, kanske för att den redan var på väg att avvecklas eller redan hade tagits bort. I alla fall hamnar alla rester av stugan direkt urnder järnvägsspåret enligt exproprieringskartan.

Man ser också att järnvägen "knuffar" in Ljungstorps ladugård utmed Storekullenvägen. Den hamnar i den här vevan längre in på ägan.

Ur husförhörslängd;
Hyrar (stugan väster om Höjen):
Arbetaren              Gustaf Olofsson, född i Sköfde 1812 den 11/8 - flyttar in 1883 den 24/10 från
                              "Skarpens Intägt” under Överbo Nohlgården - han dör här den 16/5 1889
Enkan                    Kajsa Pettersdotter
, född i Kyrketorp 1825 den 5/6 - flyttar  till Katarina förs.Stockholm
                               den 6/2 1895
 
Stugan kom att kallas "Klorisa-Kajsas stuga" efter henne. Hon bodde som änka mellan 1889 - 1895.
Stugan kom att rivas i samband med jänvägsbygget som var färdigt här på platsen 1903, men projektering påbörjad tidigare. Exproprieringskartan visar huset 1902 mitt under den då norrut flyttade Storekullenvägen.

* Kloris = Chloris (latin) = grekiska mytologins namn på vegetationsgudinnan, egentligen "den grönskande"