B. 17 a Storekullen 1:22 'Hultet' ur Lindblads 6/176 mtl av Äga B. köpt år 1875

Äga B. - senare Storekullen 1:4 - är den största ägan efter Storekullens  försäljning på 1850-talet och och laga skiftet 1869 - utgör 36/176 mtl

På kartan för Laga skiftet 1869 är ägan B.'s marker utmärkta med rödtoning. Boplatsen finns vid den ur-sprungliga mangårdsplatsen för Storekullen - se ovan! Inga andra boplatser fanns vid denna tid på Äga B. - denna äga blir i sin helhet senare Storekullen 1:4.

Hur ägorna var belägna från avsöndringen 1854 av den första ägan till laga skiftet 1869 finns ingen karta över. Då torde hela Storekullens forna mark ha brukats som sämjebruk med interna överenskommelser mellan de fyra olika ägarna - eller så inleddes uppdelningen vid denna tid med separata marker, som sedan fullföljdes genom ett laga skifte. Ägarna var 1869;

A. = Gustaf Nilsson, B. = Lars Andersson, C. = Anders Larsson och D. = Anders Johansson.

Foto av dagens bostadshus 1:22 ursprungligen byggt 1875 av Lindblad

Foto Eva Lefvander forskningsgruppen 2023
Foto Eva Lefvander forskningsgruppen 2023

Foton från 'Hultet' Storekullen 1:22 tagna 2023 av Eva Lefvander

Klicka på ett foto och gå sedan i ett bildspel med större foton som visas!

50 år tidigare såg bostället mer genuint ut gentemot de ursprungliga byggnaderna - kallades på 1970-talet för Åstrands sommarstuga

Foto Gunborg Ferm - klicka på bilderna för se dem srörre!

Dagens kvarvarande fastighetsbeteckningar på Storekullen

Klicka för att se bilen större! Klicka för att se bilen större!

6/176 utgjorde del av 1:22+1:26, där lägenheten Ängen avsöndras år 1881 och var belägen på del av 1:26

6/176 mtl köptes av  Anders Gustaf Lindblad och hans hustru Katrina Kristina Stenberg - lagfart 1875. Boplatsen kom 1875 från början att hamna på det som är dagens 1:22.

1888 köper de till ytterligare 3/176 mtl av Jonsson och de äger då hela dagens 1:22 + 1:26, dvs 9/176 mtl

Äga B. 1869 = ägan 36/176 mantal köpt 1856 => senare Storekullen 1:4
- dess boplatsområde är det ursprungliga Storekullens mangård
- ägofördelning fastställd enligt nedan vid laga skiftet 1869

ÄGA B. såldes 1856 - boplatsen är på plats för den ursprungliga mangården
 

Ägan B. 36/176 mtl (1:4) där Lars Andersson flyttar 1856 in i den ursprungliga mangårdsbyggnaden
- köpt av hans föräldrar Anders Gustaf Larsson med hustrun Maria Kristina och med dellagfart 1856 för Lars Andersson med hustru. "Arvsförening  1871 och bytesavtal efter Lars Andersson"- en lite svårtolkad juridisk ägandeförklaring i lagfartsregistret 1875.


In på gården flyttade han med familj 1856 från Odensåker som brukare/ägare till 36/176 mtl Storekullen:

Ägaren Lars Andersson, född i Tidavad 1805-12-24 - dör här 1864 - sterbhus tar över!
Hustrun Maria Stina Lindgren, född i Lyrestad 1804
Son Johan Fredrik, född i Tidavad 1831-07-26
Dotter Lovisa Larsdotter, född i Tidavad, 1837-08-24
Dotter Gustava, född i Odensåker 1840-12-27
Dotter Maria Stina, född i Odensåker 1844-09-20
Son Anders Gustaf, född i Odensåker 1848-05-09

EFTER LARS ANDERSSONS DÖD 1864 DELAS 36/176 mtl  UPP I FYRA ÄGOR UNDER 1870-TALET

1/1 äga = 36/176 mtl = Storekullen 1:4 - delas efter hand upp ytterligare efter 1873;

1/2 ägan = 18/176 mtl (1:25) mågen Nils Johan Gustafsson & dottern Gustava Larsdotter - lagfart 1875

1/6 äga =   6/176 mtl Anders Gustaf Lindblad m h Katrina Kristina, in 1876 - lagfart 1875 (av 1:22+1:26)
                                 +   3/176 mtl köps från nedanstående K. Jonsson med hustru 1888 - med lagfart 1897
                                      år 1888 9/176 mtl finns nu som Anders Gustaf Lindblad's ägor (hela 1:22 + 1:26)

1/6 äga =   6/176 mtl köp 2:e Lars Andersson h. Anna Katrina Andersdotter av hälften = 3/176 mtl = 1:23
                                 köp Klas Jonsson m h Lisa Andersdotter med hälften = 3/176 mtl - båda lagfart 1873
                                 - Klas i sin tur säljer 3/176 mtl (av 1:22+1:26) till Anders Gustav Lindblad 1888

 1/6 äga =  6/176 mtl = 1:24, sterbhuset, arv Lovisa Larsdotter gm make Adam Lindström > in 1873
                                                                                                                                                 - lagfart 1893
                                                                         

Därefter följer försäljningar och uppdelningar av även dessa delar!
Hemmansklyvning sker formellt 1925, då Storekullen 1:4 genomgår en fastighetsklyvning i följande delar:


           Storekullen 1:22
Storekullen 1:23
Storekullen 1:24
Storekullen 1:25
           Storekullen 1:26

Ägarförteckning över det som 1927 blir Storekullen 1:22 'Hultet' - hade också ett garveri: Storekullens garveri

Ägarförteckning över 18/176 mtl av äga B. 36/176 mtl = Storekullen 1:4 (- består av 1:22 + 1:26)
-> denna del senare avskiljd som Storekullen 1:22 'Hultet'


1875 - 1899 Garvaren Anders Gustaf Lindblad
1899 - 1901 Lindblads sterbhus
1901 - 1904 Garvaren Johannes Molander
1904 - 1906 Gustaf Stig

1907 - 1913 Alma Svensson

1913 - 1924 August Andersson
1924 - 1960 Lorens Fritiof Karlsson Klint
1961 - 1969 Karl Erik Vilhelm Lundberg


2023 ägd av Karin Margareta & Ingrid Elisabet Holmqvist

'Hultet' med sitt garveri - foto 1903 norrut från den blivande järnvägen - garveriets tak närmast kameran alldeles vid järnvägen - revs 1903

Retuscherat foto - från SAJ-bygget 1903

Ny ägare till Jonssons 3/716 mtl 1888 blir Anders Gustaf Lindblad med hustru som redan äger 6/176 mtl ur äga B., dvs nu ägare till 9/176 mtl

Ur lagfartsregistret Ur lagfartsregistret

Clas Jonsson och hans hustru Maria Lisa Andersdotter säljer sin del - 3/176 mtl (1:23) - av äga B. år 1888, som de köpt 1873 av Lars Anderssons sterbhus. Det blir Anders Gustaf Lindblad med hustru som köper ägan. De äger redan 6/176 mtl (av 1:22 + 1:26) och får nu alltså totalt 9/176 mtl, (dvs hela 1:22 + 1:26)

På hemmansklyvningskarta 1927 (för 1:4) är ägan 1:4 densamma som äga B. 1869 - markerat med rött - jmfr karta 1869 ovan!

Storekullen 1:4 på karta från 1927 upprättad för hemmansklyvning för Storekullen 1:4. Äga D. på kartan blir nu Storekullen 1:25.

Obs! Littera A, B, C och D är här inte beteckningar för samma marker som vid Laga skiftet - utan nya beteckningar för uppdelningen inom Storekullen 1:4 - se historien för denna del!

Storekullen 1:4, ,dvs 36/176 mantal,är markerat med rött.

År 1875:
6/176 mtl av äga B.- del av Lars Anderssons äga som var 36/176 mtl (köpt 1856) - säljs till Lindblad 1875 - blir senare Storekullen 1:22+1:26

Lagfartsregistret visar att Anders Gustaf Lindblad med hustru Kristina Katrina Stenberg 1875 köper 6/176 mtl  av hela ägan B. 36/176 mtl. Den blir senare bl a Storekullen 1:22 +1:26.

Storekullen 6/176 mtl  köpt 1875 av Anders Gustaf Lindblad m. hustru

På kartan 1927 ser vi denna kartas äga A. som blir Storekullen 1:22 utmärkt med rött.

Delen längst i väster utgjorde vid köp 1875 del av 6/176 mtl med boplats på delägan A. (senare 1:22 Hultet). Man ser här boninghus och ladugård utritade. Garveriet nära järnvägen har redan rivits 1903.

6/176 mtl innehöll då även 1:26 på kartan markerat med grönt för att se hela ägan 6/176 mtl. 

Dagens motsvarighet på flygkarta med boplats för fastighet 1:22

1:33 & 1:34 utgör tillsammans gamla äga A. = Storekullen 1:3 1:33 & 1:34 utgör tillsammans gamla äga A. = Storekullen 1:3

På delflygkarta kan man se fastighetsbeteckningar idag.

Storekullen 1:22 utgör 6/176 mtl av Äga B. Storekullen 36/176 mtl som senare blir identiskt med Storekullen 1:4, vilken delas upp 1927 i 5 olika delar Storekullen 1:22 - 1:26.

Storekullen 1:22 motsvarar del av år 1875 försålda 6/176 mtl ur hela ägan B. Då byggs också bostadshus och ladugård och garvarfamiljen Lindblad flyttar in 1876.

Själva boplatsen kallas senare för ’Hultet’.
 

Hus och garveri byggs på äga 6/176 mtl år 1875 => mark för senare Storekullen 1:22

Hus byggs på ägan 1876 efter köpet 1875

Husförhörslängd Varnhem AI:11 1869-1880

6/176 mtl ägare;
Mannen Anders Gustaf Lindblad, född i Öglunda 1841-09-22, garvare in 1876 m. familj från Hammarskvarn 
Hustru Kristina Kajsa Stenberg, född i Hjo 1826-02-05
Son Johan Alfrid, född i Varnhem 1870-03-25
Fosterson Johan Albin Hjerpe, född i Lerdala 1865-10-05

Varnhem AI:12 1880 - 1895

6/176 mtl kvarboende ägare;
Garverifabrikör Anders Gustaf Lindblad, född i Öglunda 1841-09-22
Hustru Kristina Kajsa Stenberg, född i Hjo 1826-02-05
Son Johan Alfrid, född i Varnhem 1870-03-25
Fosterson Johan Albin Hjerpe, född i Lerdala 1865-10-05

1897 säljer Anders Gustaf Lindblad med hustrun Kristina Kajsa Stenberg en lägenhet Ängen till Karl Kyrk och hans hustru Kajsa Kyrk avsöndrad från sina 6/176 mtl belägen på dagens 1:26. De hade då bott på ägan sedan 1881 och gjorde första försöket att få lagfart 1895 med köpehandlingar. Lägenheten fick dock aldrig någon egen lagfart och slogs sedan ihop med ägan den låg på, som blev Storekullen 1:26.

SLA 1895-10-15
SLA 1895-10-15Garvare Lindblad var engagerad i Varnhems Blåbandsförening - här ett föredrag hos Lindblads 1898 - ett år före sin död.

Anders Gustaf Lindblad dör här nu 1899 och sterbhuset tar över

Emma Sofia Johansson - foto  1900 digitalt museum Emma Sofia Johansson - foto 1900 digitalt museum

9/176 mtl (1:22 + 1:26) - ny brukare av ägan 1899;

Brukare sonen Johan Alfrid Lindblad, f. i Varnhem 1870-03-25 - in 1899 med familj från Våmb
Hustru Emma Sofia Johansson, f. i Vartofta Åsaka 1860-10-10

Son Johan Emil, född i Varnhem 1896-05-27
Dotter Jenny Matilda, född i Våmb 1897-10-09

- familjen flyttar ut 1901
Blå Bandsrörelsen tycks ha haft ett starkt fäste på Storekullen knutet till Evangelisk rörelse.

Klipp ur SLA 1902

Hultet med garveriet säljs vidare till garvaren Johannes Molander


 

Brukare sonen Johan Alfrid Lindblad, född i Varnhem 1870-03-25 - in 1899 m. fam. fr. Våmb
Hustru Emma Sofia Johansson, född i Vartofta Åsaka 1860-10-10
Son Johan Emil, född i Varnhem 1896-05-27
Dotter Jenny Matilda, född i Våmb 1897-10-09
- familjen flyttar ut 1901


Därefter köper Garvaren Johannes Molander ägan.

Molander hade också en bostad i Sköfde, förutom att han med familjen bodde vid Garveriet på Storekullen mellan 1901 - 1903.

Klipp ur Sklt 1900.

Familjen lämnar 'Hultet' 1903, då garveriet med dess mark har försålts till Skövde Axvalls Järnväg för anläggande av järnvägen.

Skövde Axvalls Järnväg går rakt över garveriet på 'Hultets' mark


 

Garveriet upphör i o m att Skövde Axvalls Järnväg inlöser genom expropriation markområdet och själva byggnaderna för garveriet.

Expropriationskartan för Skövde Axvalls Järnväg 1904 - Hultet 1:22 finns utritat med boningshus ett stycke från järnvägsområdet och garveri i det blivande järnvägsområdet till vänster på kartan.

SAJ - rallarna mitt för 'Hultet' Storekullen och garveriet som sedan rivs sommaren 1903, med loket F.U. Von Essen köpt 1902 som byggnadslok från Hjo-Stenstorps Järnvägsaktiebolag. Bostaden på 'Hultet' syns i bakgrunden med garveriets ganska stora byggnad liggandes nära den byggda järnvägen, bakom loket på bild.
 

Loket byggdes 1875 av Kristinehamns mekaniska verkstad, såldes av SAJ 1905 till DONJ och hamnade senare hos Sulfit AB Ljusnan innan det skrotades 1930.

Bild och info finns också på www.hsj.se (Hjo-Stenstorps Järnväg) under rubriken Lok.

Boende på ägan

Varnhem Alla:1  1895 - 1922
Ägan har utvidgats från 6/176 mtl till 9/176 mtl (senare 1:22 + 1:26)
- med undantag av lägenheten 'Ängen'


9/176 mtl kvarboende ägare;
Mannen Anders Gustaf Lindblad, född i Öglunda 1841-09-22 - dör här nu 1899
Hustru/änkan Kristina Kajsa Stenberg, född i Hjo 1826-02-05 - ut 1901

9/176 mtl - ny brukare av ägan 1899;
Brukare son Johan Alfrid Lindblad, född i Varnhem 1870-03-25 - in 1899 med familj från Våmb
Hustru Emma Sofia Johansson, född i Vartofta Åsaka 1860-10-10
Son Johan Emil, född i Varnhem 1896-05-27
Dotter Jenny Matilda, född i Våmb 1897-10-09
- familjen flyttar ut 1901

Inhyseshjon
Änkan Johanna Karlsdotter Fors, född i Hellefors Örebro l 1835-06-25 - in 1903 - död 1908
Anders Moder Anna Maria Lindblad,
född i Öglunda 1814-10-06, in från Öglunda 1897 - död 1900

Ny ägare och brukare 9/176 mtl med undatag av lägenheten  'Ängen' 1901;

Garvare Johannes Molander, född i Grythyttehed Orebro län 1855-06-28, in 1901 med familj
Hustru Maria Elisabet Johansdotter, född i Våmb 1862-05-11
Son Johannes Teodor, född i Skövde 1888-10-13
Son Erik Jeremias, född i Skövde 1892-07-26
Dotter Sigrid Elisabet, född i Skövde 1895-05-31
Dotter Margareta Kristina, född i Skövde 1898-09-27
Dotter Alfva Paulina, född i Skövde 1901-06-22
- familjen flyttar ut 1903

Inhyseshjon;
Änkan Kristina Kajsa Stenberg
, född i Hjo 1826-02-05 - in 1901 - ut 1903

1903 ny ägare och brukare 9/176 mtl med undantag av lägenheten 'Ängen';
Hemmansägare Soldat Anders Gustaf Stig
, född i Varnhem 1872-01-14, in 1903 med  hustru
Hustru Emma Kristina Hägglund, född i Varnhem 1874-01-07
Son Erik Gustaf, född i Varnhem 1905-07-02
- familjen flyttar ut 1906

Hyrande av ägaren 1906;

Hemmansägare Kristina Albertina Svensson f. Jonsson, född i Berg 1854-04-24,in 1906,
Son Frans Anton Svensson, född i Sventorp 1889-07-01
Fosterson Birger Wentzel Agne, född i Skövde 1908-06-02, in 1910 - ut 1915
Fosterdotter Erna Elisabet, född i Stenstorp 1909-12-21, in fr Stenstorp 1910 - ut 1910
- mor och son flyttar ut 1915

Inhyses;
Mannen Lars Johan Hägglund, född i Sventorp 1838-02-02 - in 1904 - ut 1911

 
Ur Västgötaposten 1899-01-20

Garvare Johannes Molander köper 9/176 mtl 1901 av sterbhuset med undantag av avsöndrade 2/176 mtl Ängen (senare Storekullen 1:23)

Anders Gustaf Lindblad dör 1899 och sterbhuset får lagfart 1900 - de säljer vidare till Johannes Molander 1901. Man kan notera att registret har haft fullt upp med att notera rätt mantalsbeteckningar på ägan både hos sökjare och köpare! Till slut skriver man in inom parentes 3/88 mtl för ägan, dvs 6/176 mtl, vilket stämmer med den ursprungliga förteckningen.

Notera undatag för en mindre lägenhet Ängen om 2,25 hektar = 2/176 mtl (senare 1:26).

Ägan 9/176 mtl säljs 1904 av Molander till Gustaf Stig

1904 säljer Molander vidare 9/176 mtl till Gustaf Stig. Notera 'undatag af andel i lägenheten Ängen om 2, 25 hektar afsöndrad från 3/88 mtl (= 6/176 mtl) = 1:22 + 1:26 minus lägenheten Ängen på 1:26.

Foto från Verna Anderssons samling, Ljungstorp Foto från Verna Anderssons samling, Ljungstorp

Gustav köper alltså 9/176 mtl 1904 i samband med avsked som soldat vid Skaraborgs regemente livkompaniet Skattegårdens rote, Mularps socken. Eftersom han är uppväxt på en intäkt till Storekullen Äga C. = 1:5 så känner han trakten väl.

Hans familj på Storekullen var:
Intäktsägare Pehr Alfred Johansson, född i Skövde 1833-04-08, in 1865 - död 1875-04-11
Hustru Anna Greta Andersdotter, född i Häggum 1833-08-16, in 1866 - ut 1910 - dog 1914
Dotter Emma Charlotta, född i Varnhem 1868-02-14
Son Johan August, född i Varnhem 1870-05-10 - bor kvar till 1906
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1872-01-14
Son Karl Linus, född i Varnhem 1874-05-09

Fr vänster och bakåt; modern Emma Hägglund (1874 - 1937), fadern f d soldaten Anders Gustaf Stig (1872 - 1957).

I främre raden fr vä; David född 1913, dottern Elsa född 1909 och sonen Eric född 1905 - alltså född på Storekullen 6/176 mtl.

Familjen Stig köper 1918 Lindstorp i Ljungstorp av Grosshandlare Högberg.

Mer om familjen Stig på denna länk - klicka här!

Gustaf Stig säljer sin äga 9/176 mtl redan 1906 till en Alma Svensson

1906 säljer Gustaf Stig vidare lägenhten till en Alma Svensson, då skrivs att den utgör 9/178 mtl - 1:22 + 1:26 med undantag av lägenhten Ängen.

Hon säljer sedan 1910 till A. J. Wahn en lägenhet Ängen 2/176 mtl avsöndrad från 6/176 mtl (3/88) - senare 1:26 - då finns lägenheten Ängen med på ägan, men är fortfarande undantagen (saknar lagfart), men bostadshuset ingår i affären. Se avsnitt om 1:26 - klicka här!

Återstoden 7/176 mtl säljer hon vidare 1913 till  August Andersson - se nedan!

Varnhem Alla:2 1922 - 1938
Storekullen 7/176 mtl; - en del som blir Storekullen 1:22


Ny ägare 7/176 mtl 1916 (med köp 1913);
Hemmansägaren August Andersson, född i Wåmb 1854-03-16 - dör här 1924
Hustrun Maria Lovisa Ågren, född i Fröjered 1853-03-03, gift 1876
Dotter Hildur Karolina Andersson, född i Fröjered 1788-05-26
Dotter Gerda Charlotta Klint, född Andersson i Fogelås 1888-10-09 - vigsel 1925 - till Hjo 1925
Gift med Oskar Teodor Klint, född i Norra Fogelås 1891-11-08 - flyttar till Storekullen 3/176 mtl 1938

Ny ägare 1924;

Hemmansägare Lorens Fritiof Karlsson Klint, född i Norra Fågelås 1883-09-27 - in 1924 från Hjo m familj
Hustrun Ester Elisabet Andersson, född i Södra Fogelås1884-04-26, Vigsel 1914-11-12 - dör här 1937
Son Sven Erik Gunnar Karlsson1912-01-16 - ut Kyrketorp 1927 - hem igen ut till Skövde 1930

Boende Storekullen 1:22

1938
Hemmansägare Lorens Fritiof Karlsson Klint, född i Norra Fågelås 1883-09-27 

1946

F.d. vägarbetaren Lorentz Fritiof Karlsson-Klint, född i Norra Fågelås 1883-09-27, Änkling 1937-10-24
Hushållerskan Hildur Karolina Andersson, född i Fröjered 1878-06-26, Ogift kvinna
Fastighet Storekullen 1:22

Från www.saj-banan.se:

Grindvaktssysslan i Broholm sköttes under lite senare tid bl a av Oskar Klint, Storekullen (början av 1950-talet). (Farbror till Gunnar Karlsson-Klint i Våmbskleven - boende i Marieberg - på kiltomten vid järnvägen.) När han fick signal från stationen i Skövde skulle han finnas vid Broholmen och vid tid för passage stänga väg-grindarna. Från andra hållet kom signalen från Varnhems station. Som väderskydd hade han endast en liten kur med en liggbänk. Till jobbet tog han cyckeldressinen från Storekullen och så hem igen. Aldrig några problem med plogning, det skötte tågen om.


1961
Kommunalarbetaren Karl Erik Vilhelm Lundberg, född i Järpås 1926-04-05, Gift man 1953-01-17
Hustrun Elsa Maria Lundberg, född1929-05-20
Dotter Irene Maria Lundberg, född 1954-04-09
Dotter Ing-Britt Mari-Ann Lundberg, född 1957-01-01
Fastighet Storekullen 1:22
- återfinns 1969 i Skövde - sedan Våmb 1971

Karl Erik Vilhelm är son till Karl Gunnar Lundberg som bodde i Sandlid under Backa, efter 1948 boende i Våmb.