B. 14 Lillekullen

Kronotorp Lilla Kullen 1596 ur Stora Kullen -> Lillekullen 1/8 mtl -> Lillekullen köpt av Hålltorp 1845 saknar idag egen fastighetsbeteckning

Lilla Kullen på karta med underlag från 1794

Kartan baseras på karta från 1794. Obs! kartans norr är rakt till vänster på kartan! Kartan baseras på karta från 1794. Obs! kartans norr är rakt till vänster på kartan!

All mark på denna detalj ur kartan från storslkiftet av Billingeliderna 1803, förutom Lille Kullen, var då Kronoparken Billingen. 'Lilla Kullen' var då ett kronotorp under Kronan.

Med röd ring är markerat var de tre byggnaderna (bostadshus, ladugård och backstuga) för 'Äldre Liden' kom att uppföras.

Torpet Lilla Kullen fick egen skiftesmark vid storskiftet 1803 nära landsvägen Skövde - Varnhem i nuvarande Ljungstorp - som bebyggs med torpet Slottet 1860 på platsen för gammal inhysesstuga

Karta 1960 - Historiska Kartor Lantmäteriet Karta 1960 - Historiska Kartor Lantmäteriet

Du hittar en egen sida för Slottet på Lillekullenskiftet på ww.ljungstorpshistoria.se - klicka på rubriken nedan!

A. 48 Slottet Lillekullen 2:2
Slottet under LilleKullen -> Slottet -> Lille Kullen 2:2 -> Slottet Lillekullen 2:5 -> idag med adress: Ljungstorp Slottet

Ur ortsnamnsregistret:
Slottet
, torp å nr 2 Lillekullen, Varnhem. Har ett mycket vackert läge uppe på Billingen. (OR 1928)

Namnformer för Slottet;
Slottet
som namn har funnits för tre olika byggnationer;

1. Slotts Kerstins intaga (1700-tal)
2. Lilla Slottet (1800-1945) och
3. Slottet (namnat Slottet fr.o.m 1855 i Hfl).

De olika byggnader som funnits för de olika Slotten och på samma platser före att de respektive Slotten blev namnade, har legat på Kronomark, Lille Kullensmark, Lillekullen under Hålltorps mark, samt Lilla Hålltorps mark och slutligen endast under Lillekullen och Hålltorp.

Slottet vid landsvägen säljs av Hålltorps ägare till den där då boende av Johannes Andersson ca 1850 (på sin mark för Lillekullen 2). Lillekullens mark som de tidigare köpt in under Hålltorps expansionstid fr.o.m. 1844 under ägaren Anders Pettersson. Troligen bygger den nye ägaren för marken 1855 inte nytt boningshus och eller ladugård, då han och hans maka verkar ha varit ordentligt skröpliga och troligen bara använde huset att bo i under några år. Här låg sedan Kronoparkstiden under 1700-talets slut en slags inhysesstuga på kronoparksmark.

Det är troligen någon av ägarna under 1860-talet som bygger nytt boningshus och ladugård för att bruka jorden.

Samtidigt skapar Hålltorp Lilla Slottet på sin mark öster om denna lägenhet, färdigt för dagsverkstorpare att flytta in på 1870.

Kvar på Lillekullens mark - nu lägenheten Slottet under Lillekullen 2:2 - låg sedan länge "Slotts Kerstins intaga", vilken verkar ha fortsatt att fungera för inhyses som backstuga långt in på 1800-talets slut och i sitt slutskede betraktades som en "jordkula".

En backstuga "Liris jordkula" förlagd hit nämns av den muntliga traditionen, som fanns så länge att "Pehr August Pettersson på Hålltorp var med och bar Liri's döde make ut ur boningen".             

(Förmedlat av Gunborg Ferm, 2014)


1870 heter alltså ägaren för Hålltorp Pehr August Pettersson, född i Warnhem 1837, som nu medverkat till att ha skapat Lilla Slottet och Slottet med två olika brukarformer - Slottet som försåld lägenhet med egen ägare och Lilla Slottet som dagsverkstorp på kontrakt.

Slottet - Lillekullen 2:5 - har idag kvar en tomtplatsyta om 4 285 kvadratmeter, efter avstyckningen från Lillekullen 2:2 (se ovan) som gjordes 1970.

Foto på det gamla torpet Lillekullen med byggnad från 1800-talet på platsen för äldre torp - redan 2005 i tydligt förfall

Foto Gunborg Ferm 2005. Lillekullen ägdes då av Märta Pettersson, Hålltorp som hyrde ut torpet.
Foto Gunborg Ferm 2005. Lillekullen ägdes då av Märta Pettersson, Hålltorp som hyrde ut torpet.
Lillekullens gamla brunn - foto Gunborg Ferm, 2005
Lillekullens gamla brunn - foto Gunborg Ferm, 2005


Tapetlager fotograferade i huset av Gunborg Ferm 2005.

Lillekullens forna skiftesäga inritade på flygfotografi från 2014

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

På flygfotot finns markerat Lille Kullens skiftesägor efter 1803 års storskifte av Billingeliderna, samt Hålltorps tilldelade skiftesdel med torpet 'Lilla Slottet'.

Ur specialjordeboken 1825 - 1/4 Hemman -> Lillekullen 1/8 mtl

Texttolkning;
"Har varit 1/4 Hemman, men År 1698 1/8 förmedlat i anledning efther ransakning den 10 December samma År Cavalleri Augement No 119 af Södra Vadsbo Compani och i Rote Nr 331 med 3 rd Kmts Taxat. Graverat som beläget på förbjuden ort Krono Parken Billingen med 1681 Års Ränta från Grefve Magnie Donation efter Reduktions Commisions Bref den 28 juni 1681 och kongl Cammar Collegie Bref af den 6 Juli samma år, köpt till Skatte af Anders Jonsson för 13 rD Kmts efter Kongl Kammar Collegie Bref af den 11 October 1796"

Lillekullen har alltså varit 'graverat' (belastat) av att ha legat på 'förbjuden mark', dvs i Kronoparken Billingen. Det donerades till Greve Magnus de La Gardie 1645 och togs ifrån honom 1681 genom beslut i Reduktionskommissionen. 1796 köptes det fri från Kronans ägo till skattegård av Anders Jonsson.
 

****************************************************************************************************************************


Lillekullens näst sista kronotorpare, Peter Carlsson, född 1739 i Våmb med hustrun Brita Larsdotter, född i Sventorp 1728, flyttar ut till Ändabäcken 1786.

Familjen Jonsson flyttar in först som Kronotorpare, men 1796 är köpet klart för Anders Jonsson.
Han kan köpa fri Lillekullen från Kronan och bli sin egen.

Ur husförhörslängd kan vi läsa:
Mannen Anders Jonsson, född i Upsala 1754
Hustrun Märtha Andersdotter, född i Klostret 1754
Son Jonas, född i Lilla Hålltorp 1782
Son Andreas, född i Ambjörnstorp 1787
Son Magnus, född på platsen 1789

Torpet Lillekullen på karta 1877

Klicka på kartan för större kartbild! Lantmäteriets Historiska Kartor Klicka på kartan för större kartbild! Lantmäteriets Historiska Kartor

Storekullens ägor 1877 markerade med rött och Lillekullens ägor markerade med grönt.

Här ser man också i väster den skiftesdel 
som tillföll torpet Lillekullen vid storskiftet av Billingeliderna 1803 - markerad med grönt -, liksom Storekullens skiftesdel norr därom, markerad med rött.

Båda ägorna var före 1590 ett enda Store Kullen eller Skiellmezkulla (Skälmkullen) - som det då kallades efter att brukarna av den dåvarande 'allmänningsgården' 'skälmskt' hade försökt att 'lura' uppbördsmännen med skattekraften för gården. Trolig tolkning enligt tidiga uppbördsdokument som nämner 'Bonde-skälmar'.

1590 bokförs Lilla Kullen i jordaboken som ett särskilt Kronotorp avknoppat från Store Kullenas mark, som då båda alltså var i Kronans ägo, men brukades av kronobonde och kronotorpare.

På detalj ur kartan 1877 ser vi hur bostadshus och ladugård var belägna inom Lillekullen markerat med grönt.
 

Den planerade järnvägen som här utmärks med ett rött tunt streck tycks planeras rakt igenom ladugården. Den kom dock inte att byggas förrän 1902-1904 och då med en något annan sträckning än här planerat. Ladugården står kvar på karta 1925 - se nedan!

Lillekullen på karta 1925

1/8 mantal Lillekullens ägor. Lägg märke till de tre byggnaderna i norr av ägan - Kullalidens bostadshus och aldugården på Lillekullens (Hälltorps) mark, samt backstugan norr om denna. Den rödmarkerade delen i söder är den exproprierade Skövde-Axvalls Järnväg.

Lillekullens kvarvarande bostadsbyggnad på dagens karta - nu i starkt förfall och öde

Fastighetskarta med dagens fastighetsbeteckningar och med Lillekullens bostadsbyggnad - Lillekullen införlivades tidigt i Hålltorps ägor (1845) och markerna har dessutom avyttrats vidare på senare tid.

Teckning av Sigfried Koszinowski 2021-12-11
Teckning av Sigfried Koszinowski 2021-12-11

Foto Sigfried Koszinovski 2021

Dagens interiöra rester av Lillekullens torparbostad .......
- en fotoserie av Martina Söderhjelm
..... med jämförfoton från familjens hus Tre Hjärtan, Storekullen 1:27 - en backstuga troligen byggd vid samma tid (1896) och är likadan som sista stugan på Lillekullen ....
                                - en Warlingspis i förfall

En magnifik Warlingspis har gått sitt öde till mötes! Foto Martina Södehjelm, Storekullen
En magnifik Warlingspis har gått sitt öde till mötes! Foto Martina Södehjelm, Storekullen

Så här skulle den sett ut ..... från dagens "Tre Hjärtan" (1:27)

Så här skulle den ha sett ut - foto i Martina Söderhjelms hus, Storekullen
Så här skulle den ha sett ut - foto i Martina Söderhjelms hus, Storekullen

Ett annat rum med spis  .....

Så här har det sett ut ... dagens "Tre Hjärtan"

Ett långt gånget förfall ....

Så här har det sett ut ... dagens "Tre Hjärtan"

Trappan snart ett minne blott ...

Så här har den sett ut ... dagens "Tre Hjärtan"

Boende på Lillekullen enligt kyrkböckerna 1776 - 1938

Varnhem AI:1 1779 - 1787
Lille Kullen


Åboende Abraham Arfvidsson, född i Segerstad 1734
Hustrun Karin Eriksdotter, född i Bolum 1742
Son Andreas, född i Bolum 1763 - ut till Amundstorp 1782
Son Jonas, född i Stenstorp 1774
- familjen flyttar ut 1785

Ny åboende in 1785;
Torparen Peter Carlsson
, född i Wåmb 1739-08-10 - in m. familj-under Tofvatorp i Kyrketorps socken och Sköfdes gäld
Hustrun Brita Larsdotter, född i Sventorp 1728-06-08
Son Lars, född i Sköfde 1770-04-08 - Not; 'Lytt i högra knäet, har svårt att tala och höra'

Varnhem AI:2 1787 - 1791
Lille Kullen


Kvarboende åboende;
Torparen Peter Carlsson
, född i Wåmb 1739-08-10
Hustrun Brita Larsdotter, född i Sventorp 1728-06-08
Son Lars, född i Sköfde 1770-04-08 - Not; 'Lytt i högra knäet, har svårt att tala och höra'
- familjen flyttar till Ännabäcken 1787

Ny åboende 1787;

Mannen Anders Ivarsson, född i Upsala 1754
Hustrun Märtha Andersdotter, född i Klostret 1754
Son Jonas, född i Lilla Herrtorp 1782
Son Andreas, född i Ambjörnstorp 1784
Son Magnus, född på platsen 1789-04-22

Varnhem AI:3 1792 - 1800
Lille Kullen

Familjen Jonsson flyttar in först som Kronotorpare 1792, men 1796 är köpet klart för Anders Jonsson.
Han kan köpa fri Lillekullen från Kronan och bli sin egen.

Ny ägare 1796;
Mannen Anders Jonsson, född i Upsala 1754
Hustrun Märtha Andersdotter, född i Klostret 1754
Son Jonas, född i Lilla Herrtorp 1782 - ut till Fiskaregården 1798
Son Andreas, född i Ambjörnstorp 1784
Son Magnus, född på platsen 1789-04-22
Son Eric, född på platsen 1794-09-06

Varnhem AI:4 1800 - 1815
Lille Kullen


Kvarboende ägare;
Mannen Anders Jonsson, född i Upsala 1754
Hustrun Märtha Andersdotter, född i Klostret 1754
Son Jonas, född i Lilla Herrtorp 1782 - ut till Fiskaregården 1798 - hem igen - ut Stora Hålltorp 1804
Son Andreas, född i Ambjörnstorp 1784 - ut till Erasmusgården (Anders) 1802
Son Magnus, född på platsen 1789-04-22 - ut till Engerås 1808 - åter hem 1810
Son Eric, född på platsen 1794-09-06 - ut till Backa 1811 - hem igen 1813 från Solberga
- makarna Jonsson flyttar ut till Fogdegården 1813

Sonen gifter sig och blir ägare 1812;
Mannen Magnus Andersson, född på platsen 1789-04-22
Hustrun Maria Larsdotter, född i Öfverbo 1790 - in 1812 från Smedsgården, Öfverbo
Son Anders, född på platsen 1814-02-27

Flickan Maria Svensdotter, född i Warnhem 1899-12-24 - in 1814 från Bomanslyckan
Pigan Bolla Svensdotter, född i Eggby 1787 - in 1811 från Ambjörntorp - ut tillbaka 1813

Inhyses;

Inhyseshjonet Enkan Lisa Andersdotter, född i Fröjered 1764 - in 1814 från Stenhammar

Varnhem AI:5 1815 - 1836
Lille Kullen


Kvarboende ägare;
Mannen Magnus Andersson, född på platsen 1789-04-22
Hustrun Maria Larsdotter, född i Öfverbo 1790 - in 1812 från Smedsgården, Öfverbo
Son Anders, född på platsen 1814-02-27 - ut 1813
Son Lars, född på platsen 1816-09-03
Son Johannes, född på platsen 1820-07-11
Son Petter, född på platsen 1826-11-22 
- familjen säljer och flyttar till Fogdegården 1829

Nya ägare in 1829;
Inhyses Johannes Jansson
, född i Lundby 1805-12-22 - in 1829 från Trädgården - ut igen till Öfverbo 1835

Ny ägare 1830;
Mannen Adam Jansson
, född i Skarke 1803-06-14 - in 1830 från Stora Hålltorp
Hustrun Annika Jonsdotter, född i Skarstad 1805-08-14 - in 1832
- ut till Thunhem 1835

Pigan Sophia Charlotta Wetterbergfödd i Varnhem 1811-01-22
**************************************************************************
Nya brukare in på Torpet Liden (Äldre) 1833;
Enkan Stina Håkansdotter, född 1782-01-05 - in 1833 - ut 1833
Brukaren Johannes Andersson
, född i Varnhem 1811-11-03
Systern Anna Cajsa Andersdotter, född i Varnhem 1823-05-25
- paret flyttar ut 1835

Torpare in på 'Äldre Liden' 1835 från Ängerås;
Mannen Johannes Pehrsson
, född i Broddetorp 1806-12-11 
Hustrun Johanna Johansdotter, född i varnhem 1803-12-11
Son Johan Gustaf, född på platsen 1829-02-21

Varnhem AI:6 1836 - 1846
Lille Kullen


Ny ägare 1836:
Soldat Lars G Sköld, född i Bellefors 1803-09-21 - in 1836 från Sköfde
Hustrun Maja Nilsdotter, född i Kyrkefalla 1787-04-23
Son Lars Johansson, född i Sköfde 1820-09-06 - ut till Lilla Lycke 1837
Dotter Cajsa Greta Larsdotter, född i Sköfde 1831-02-21
- familjen flyttar ut till Foglås 1837

Ny ägare 1837;
Soldat Johannes Tjäder
, född i Göthened 1807-11-30
Hustrun Beata Olofsdotter, född i Hassled 1807-11-30
Son Anders, född 1835
- familjen ut till Kjerrtorp 1838

*********************************************************************************

Kvarboende torpare på 'Liden';
Mannen Johannes Pehrsson, född i Broddetorp 1806-12-11 
Hustrun Johanna Johansdotter, född i varnhem 1803-12-11
Oäkta Son Johan Gustaf, född i Varnhem 1829-02-21
Son Pehr Adolf Johansson, född i Varnhem 1836-09-08
- familjen flyttar ut till Stenhammar 1837

Ny torpare flyttar in 1839;
Inhyses Lars Larsson, född i Segerstad 1803-10-17 - in1839 från Segerstad - tillbaka dit 1840
Dräng Johannes Jansson, född i Segerstad 1820-04-02 - in 1839 från Segerstad - ut dit 1840

Ny torpare flyttar in 1839;
Mannen Pehr Jonasson, född i Segerstad 1817-12-30 - in 1842 från Nygården
Hustrun Maja Johansdotter, född i Sköfde 1816-06-20
Dotter Cajsa Lisa, född i Varnhem 1840-11-18

Inhyses 1841;
Torparen Jonas Svensson, född i Häggum 1801-10-20 - in 1841 från Öfverbo Mellomgården
Hustrun Ingrid Svensdotter, född i varnhem 1804-03-01
Son Gustaf, född i Varnhem 1841-09-02
Son Lars Johan, född i Varnhem 1844-11-12
- familjen flyttar ut till Holltorp 1845

Nu delas Lillekullen i två 1/16 mtl-delar med boplatser på 'Egentliga Lillekullen' och 'Äldre Liden' - båda på Hålltorps mark - 'Äldre Liden' på Lillekullens skogsmark och  Lillekullens torp köpt 1845

TORPARE PÅ (EGENTLIGA) LILLEKULLEN 1946 - 1938 - under Hålltorp
(Se boende på 'Äldre Liden' - Lillekullen 1/16 mtl - klicka: B. 10 Torp nära Storekullen - 'Äldre Liden' blir 1890 Kullaliden samt B. 11 Kullaliden - Hålltorps mark - f d 'Äldre Liden' och 'Lillekullen 1/16 mtl'


1846 - 1875 Anders Johansson Frid ("Kullarn")
1875 - 1889 Gustaf Karlsson
1889 - 1941 Frans Vilhelm Andersson

 

Varnhem AI:7 1846-1859
1/8 mtl Lille Kullen

- köps 1845 av Anders Pettersson på Hålltorp & brukas i två delar; 2 x 1/16 mtl med bostäder på 'egentliga Lillekullen' och 'Det äldre Liden'

Ny brukare på 1/16 mtl egentliga Lillekullen 1846;
Mannen Anders Johansson Frid
, född i Wårfruhem 1821-10-08 - in 1846 gift med
Hustrun Cajsa Andersdotter, född i Broddetorp 1818-03-04
Dotter Augusta, född i varnhem 1847-05-30
Dotter Carolina, född i Varnhem 1849-11-17
Dotter Wilhelmina, född i varnhem 1852-04-25
Son Frans August, född i Varnhem 1854-10-04

Tjänstefolk;
Dräng Olaus Jonsson, född i Varnhem 1825-10-08 - in 1846 - ut igen till Skogen under Nygården 1847
Dräng Anders Jonsson, född i Häggum 1824-09-13 - in 1847 från Amundtorp - ut igen 1850
Dräng Pehr Alfrid Johansson, född 1833-04-08 - in 1851 - ut igen till Häggum 1854
Enkan Stina Håkansdotter, född i varnhem 1782-05-05 - dör här 1853
Dotter Cajsa Andersdotter, född i varnhem 1823-05-25 - flyttar ut 1850
Dräng Johannes Andersson Asp, född i Varnhem 1824-11-01 - in 1851

********************************************************************************
Inflyttande 1846 på 'Äldre Liden';
Mannen Johannes Andersson, född i Varnhem 1811-11-03 - gifter sig 1851 med
Hustrun Cajsa Lisa Ericsdotter, född Segerstad 1816 - in 1851 från Segerstad - dör här 1854
Dotter Hedvig Carolina, född i varnhem 1852-11-14 - dör här 1853

Ny brukare på 1/16 mtl Lillekullen 1848 på 'Äldre Liden';
Mannen Andreas Andersson, född i Varnhem 1814-11-01 - in 1848 från Öfverbo
Hustrun Anna Greta Svensdotter, född i varnhem 1829-12-19
Dotter Maria Stina, född i Varnhem 1843-06-14
Son Johan, född i Varnhem 1845-04-09
Dotter Ulrika Charlotta, född i varnhem 1848-02-11
Dotter Johanna, född i Varnhem 1850-05-16

Varnhem AI:11854 - 1862
1/8 mtl Lille Kullen

Ägs av Anders Pettersson på Hålltorp & brukas i två delar; 2 x 1/16 mtl med bostäder på 'egentliga Lillekullen' och 'Det äldre Liden'

Kvarboende brukare på 1/16 mtl egentliga Lillekullen;
Mannen Anders Johansson Frid *
, född i Wårfruhem 1821-10-08 - in 1846 gift med
Hustrun Cajsa Andersdotter, född i Broddetorp 1818-03-04
Dotter Augusta, född i varnhem 1847-05-30
Dotter Carolina, född i Varnhem 1849-11-17
Dotter Wilhelmina, född i varnhem 1852-04-25
Son Frans August, född i Varnhem 1854-10-04

Dräng Johannes Andersson Asp, född i varnhem 1824-11-01 - in 1851 - ut till Lindstorp Smedsg. Öfverbo 1859

**********************************************************************************************
På Äldre Liden

Kvarboende brukare på 1/16 mtl Lillekullen
('Äldre Liden');

Mannen Andreas Andersson, född i Varnhem 1814-11-01 - in 1848 från Öfverbo
Hustrun Anna Greta Svensdotter, född i Varnhem 1829-12-19
Dotter Maria Stina, född i Varnhem 1843-06-14
Son Johan, född i Varnhem 1845-04-09
Dotter Ulrika Charlotta, född i Varnhem 1848-02-11
Dotter Johanna, född i Varnhem 1850-05-16
- familjen flyttar ut till Skogen under Nygården 1854

Ny brukare flyttar in på 'Äldre Liden' 1854;
Mannen f.d. Soldaten Carl Qvick, född i Warola 1814-10-16 - in 1854 från Liden under Store Kullen
Hustrun Johanna Larsdotter, född i Kyrkefalla1817-09-21 - dör här 1862
Son Lars Johan, född i Warola 1832-09-27 - ut 1860 - in igen 1861 från Sköfde
Son August född i Warola 1841-11-09
Dotter Mathilda, född i Warola 1844-08-24
Dotter Sophia, född i Sköfde 1850-05-27
Dotter Charlotta, född i varnhem 1854-05-22
Dotter Carolina, född i Varnhem 1858-11-26

* Frid var kyrkvaktmästare och eldare i Varnhems kyrka och valdes till Rotemästare för Hålltorp 1862. Rotemästaren hade till uppgift att övervaka ordningen i sina respektive rotar. De skulle bl a utöva tillsyn över traktens nöjesliv samt jämte kyrkväktaren övervaka ordningen i kyrkan. Rådande osedlighet, fylleri och annat oskick, skulle anmälas till sockenstämmans ordförande. Ursprungligen hade de att syssla med tiondet och andra uppbörder. Rotar och Rotemästare upphörde med den nya kommunal ordningen och han var således den siste rotemästaren som valdes i Skarke socken.

(Enl Hilding Johansson, nedskrivet av Nils Lann)

Varnhem AI:10 1862 - 1869
1/8 mtl Lille Kullen

Ägs av Anders Pettersson på Hålltorp & brukas i två delar; 2 x 1/16 mtl med bostäder på 'egentliga Lillekullen' och 'Det äldre Liden'

Kvarboende brukare på 1/16 mtl egentliga Lillekullen;
Mannen Anders Johansson Frid
, född i Wårfruhem 1821-10-08 - in 1846 gift med
Hustrun Cajsa Andersdotter, född i Broddetorp 1818-03-04
Dotter Augusta, född i Varnhem 1847-05-30 - ut 1863 - åter 1866 - ut Tranum 1867
Dotter Carolina, född i Varnhem 1849-11-17
Dotter Wilhelmina, född i Varnhem 1852-04-25
Son Frans August, född i Varnhem 1854-10-04

Hans föräldrar är:
soldaten Johannes Jansson Frid, född i Våmb 1792-09-27 - död i Dalen, Nyhem 1849
Hustrun Katarina Pettersdotter, föd i Häggum 1792-04-26 - död i Dalen, Nyhem 1849

Dräng Ture Alfred Fred, född i Sköfde 1849-04-01 - in 1867 - emigrerar till Amerika 25/6 1869

*************************************************************************************************************

Kvarboende brukare på 1/16 mtl Lillekullen ('Äldre Liden;
Mannen f.d. Soldaten Carl Qvick, född i Warola 1814-10-16 - in 1854 från Liden under Store Kullen
2:a hustrun Cajsa Lena Larsdotter, född i Varnhem 1831-01-28 - bräcklig - flyttar in 1863 gift
Mannens barn;
Son Lars Johan, född i Warola 1832-09-27, Musikant - ut till Undenäs 1867
Son August född i Warola 1841-11-09 - ut till Mariestad 1866
Dotter Mathilda, född i Warola 1844-08-24 - ut till Sventorp 1863
Dotter Sophia, född i Sköfde 1850-05-27 - Ut till Medelplana 1868
Dotter Charlotta, född i varnhem 1854-05-22 - ut åter till Liden under Storekullen 1868
Dotter Carolina, född i Varnhem 1858-11-26
Bådas barn;
Son Otto Julius, född i Varnhem 1864-01-09
Dotter Magdalena Christina, född i Varnhem 1866-02-01
- familjen flyttar ut till Lidens backstuga under Storekullen 1868

Ny brukare flyttar in 1868  på Lillekullen 1/16 mtl
('Äldre Liden');
Torparen Johannes Jonsson
, född i Varnhem 1833-05-08
Hustrun Johanna Andersdotter, född i Varnhem 1837-03-19
Son Johan August, född i Varnhem 1866-08-07

Varnhem AI:11 1869 - 1880
1/8 mtl Lille Kullen

Ägs av Anders Pettersson på Hålltorp & brukas i två delar; 2 x 1/16 mtl med bostäder på 'egentliga Lillekullen' och 'Det äldre Liden'

Kvarboende brukare på 1/16 mtl egentliga Lillekullen;
Mannen Anders Johansson Frid
, född i Wårfruhem 1821-10-08 - in 1846 gift med
Hustrun Cajsa Andersdotter, född i Broddetorp 1818-03-04
Dotter Carolina, född i Varnhem 1849-11-17 - ut till Fellingsbro 1875 (Not, 'straffad för 1sta resan snatteri 1874')
Dotter Wilhelmina, född i Varnhem 1852-04-25 - ut till Falköping 1873
Son Frans August, född i Varnhem 1854-10-04 - ut till Fellingsbro 1874
Dotter Augusta, född i Varnhem - hem 1873 från Falköping - ut till Wing 1874
- paret Anders och Cajsa flyttar ut till Storekullen (Svenstorp1875

Ny brukare på 1/16 mtl egentliga Lillekullen 1875;
Torparen Gustaf Karlsson, född i Lundby 1820-03-14 - in 1875 från Källebacken
Hustrun Johanna Axelsdotter, född i Skärf 1823-05-28
Dotter Inga Gustafva, född i Lundby 1853-10-04 - ut 1878 - hem igen 1879 från Kjerrtorp
Dotter Anna Sofia, född i Lundby 1857-06-25 - ut 1876
Son Johan Axel, född i Lundby 1859-03-23 - medbrukare
Dotter Matilda Elisabet, född i Lundby 1862-04-17 - ut till Mariestad 1878 - hem 1879 igen 
Son Karl Gustaf, född i Lundby 1865-07-11

******************************************************************************************************
Kvarboende brukare 1/16 mtl Lillekullen ('Äldre Liden');
Torparen Johannes Jonsson
, född i Varnhem 1833-05-08
Hustrun Johanna Andersdotter, född i Varnhem 1837-03-19
Son Johan August, född i Varnhem 1866-08-07
Dotter Anna Charlotta, född i Varnhem 1871-08-07
Dotter Sofia Elisabet, född i Varnhem 1877-05-15

Pigan Maria Charlotta Johansotter Tjäder, född i Skarke 1851-04-13 - in 1875 från Sköfde - ut igen 1876

Varnhem AI:12 1880 - 1895
1/8 mtl Lille Kullen

Ägs av Anders Pettersson på Hålltorp & brukas i två delar; 2 x 1/16 mtl med bostäder på 'egentliga Lillekullen' och 'Det äldre Liden'

Kvarboende brukare på 1/16 mtl egentliga Lillekullen;
Torparen Gustaf Karlsson, född i Lundby 1820-03-14 -dör här nu 1886
Enkan Johanna Axelsdotter, född i Skärf 1823-05-28
Dotter Inga Gustafva, född i Lundby 1853-10-04 - ut 1878 - ut Mariestad1882
Son Johan Axel, född i Lundby 1859-03-23- medbrukare - emigrerar till Nord Amerika 12/4 1889
Dotter Matilda Elisabet, född i Lundby 1862-04-17 - ut slutligen till Mariestad 1887
Son Karl Gustaf, född i Lundby 1865-07-11
Dotter Anna Sofia, född i Lundby 1857-06-25 - ut till Sköfde 1889
- modern & yngste sonen flyttar ut inhyses på Storekullen 1889 
(dit flyttar 1892 också sonen Johan Axel - heter nu Kullberg, tidigare hemkommen från Amerika)

Ny brukare på 1/16 mtl egentliga Lillekullen 1889;
Torparen Frans Vilhelm Andersson, född i Varnhem 1863-10-01 - gift 1885 - in 1889
Hustrun Gustafva Persdotter, född i Tressberg 1859-08-01
Son Johan Axel Heribert, född i Varnhem 1886-03-25
*************************************************************************************************
Kvarboende brukare 1/16 mtl Lillekullen ('Äldre Liden');
Torparen Johannes Jonsson
, född i Varnhem 1833-05-08
Hustrun Johanna Andersdotter, född i Varnhem 1837-03-19
Son Johan August, född i Varnhem 1866-08-07
Dotter Anna Charlotta, född i Varnhem 1871-08-07
Dotter Sofia Elisabet, född i Varnhem 1877-05-15
- familjen flyttar till Kämpenstorp 
1886

Nu ändras namnet på denna 1/16 mtl Lillekullen till 'Kullaliden' och vi följer dess utveckling på dessa sidor: 
B. 10 Torp nära Storekullen - 'Äldre Liden' - Lillekullen 1/16 mtl - blir 1890 Kullaliden samt
B. 11 Kullaliden - Hålltorps mark - f d 'Äldre Liden' och 'Lillekullen 1/16 mtl'


 

Sonen Johan Axel Gustafsson, som då återvänt från Amerika efter faderns död, annonserar i Sklt 1886.

Varnhem Alla:1 1895 - 1922
1/8 mtl Lille Kullen

Ägs av Anders Pettersson på Hålltorp & brukas i två delar; 2 x 1/16 mtl med bostäder på 'egentliga Lillekullen' och 'Det äldre Liden' - fr o m 1890 kallas 'Äldre Liden' 1/16 mtl Lillekullen för Kullaliden

Kvarboende brukare på 1/16 mtl egentliga Lillekullen;
Torparen Frans Vilhelm Andersson, född i Varnhem 1863-10-01
Hustrun Gustafva Persdotter, född i Tressberg 1859-08-01
Son Johan Axel Heribert Fransson, född i Varnhem 1886-05-25, linjearbetare - ut Jönköping 1910
Son Karl Bertil, född i Varnhem 1892-05-21, måleriarbetare - ut till Sköfde 1912
Dotter Agnes Linéa Gustafva, född i Varnhem 1903-11-09

Tröskningsolycka 1904 där Frans Anderssons fingrar förloras och skadas svårt.

Varnhem Alla:2 1922- 1938
1/8 mtl Lille Kullen

Ägs av Anders Pettersson på Hålltorp & brukas i två delar; 2 x 1/16 mtl med bostäder på 'egentliga Lillekullen' och 'Det äldre Liden' - fr o m 1890 kallas 'Äldre Liden' 1/16 mtl Lillekullen för Kullaliden

Kvarboende brukare på 1/16 mtl egentliga Lillekullen;
Torparen Frans Vilhelm Andersson, född i Varnhem 1863-10-01 - dör här 1941
Hustrun Gustafva Persdotter, född i Trässberg 1859-08-01 - dör här 1939
Dotter Agnes Linéa Gustafva, född i Varnhem 1903-11-09 - dör här 1922