B. 12 Backstugan -> Dr Ekelunds sommarstuga => Storekullen 1:27 = Tre Hjärtan

'Äldre Liden' består från början av tre byggnader som uppförs som 'torpbyggnader' där Kronoparken 1794 mötte Lille Kullens ägor - byggs tidigt (bostadshus, ladugård & backstuga) - utan samordnad gräns

Kartan baseras på karta från 1794. Obs! kartans norr är rakt till vänster på kartan! Kartan baseras på karta från 1794. Obs! kartans norr är rakt till vänster på kartan!

All mark på denna detalj ur kartan 1803, förutom Lille Kullen, var då Kronoparken Billingen.

Med röd ring är markerat var de tre byggnaderna (bostadshus, ladugård och backstuga) för 'Äldre Liden' kom att uppföras.


I och med storskiftet 1803 av Kronoparken Billingeliderna bildades Storekullenskiftet 1/11 mtl, och år 1849 uppdelat i förpantningarna Jungstorp och Liden. Backstugan uppförs på Storekullenskiftet (har på kartor förts till lite olika ägor - se nedan!), ladugården hamnade på Lille Kulens mark och bostadshuset på det som var Hålltorps skog 1862.

Detta har gjort det svårt att via kyrkböckerna veta exakt när husen byggdes, men de måste ha byggts tidigt och kanske en kort tid in på 1800-talet för att hamna på det sättet utan riktiga intäktsgränser.

Det är svårt att hitta boende i kykrböckerna på 'Äldre Liden', då de kan ha först in på Hålltorps sidor som torpare och inhyses - senare skrivs 'Kullaliden' under Lille Kullen (som Hålltorp ägar.)

Karta 1877 med markering för 'Äldre Liden' och dess omgivande marker. Karta 1877 med markering för 'Äldre Liden' och dess omgivande marker.


På karta 1877 framgår av 'hagmarken' runt  'Äldre Liden' - här Liden - att det varit en  odlingsbar boplats, som aldrig formellt avskiljts men ändå försörjt boende som ett torp -  här markerat med rött och som tidvis varit bebott av inhyses.

Markerna inkorporeras efter hand i de omgivande tillkommande ägarnas markdelar och till slut är 'Äldre Liden'
inte mer än ett bostadshus med ladugård - båda på ofri grund - tills bo-
stadshuset friköps med tomtmark 1982
och idag benämns Kullaliden Hålltorp 3:2

Mark kan ha arenderats från ägarna under torptiden eller brukats av 'hävd' - de sista årtiondena användes huset som inhysestuga före 1890.

'Äldre Liden' lever som namn 'Liden' parallellet från 1849 med det nya Liden ända till 1892 - då det blir 'Kullaliden' i husförhörslängderna.

Senare hamnar byggnaderna de på tre olika ägor:
-> bostadshuset på Hålltorps skog,
-> ladugården på Lille Kullens mark - 1845 försålt till Hålltorp
-> en backstuga på Storekullenskiftet 1/11 mtl -ändrat till 1/16
-> 1862 förd till Lille Kullens mark under Hålltorp - låg på     
     mark förpantningen Liden 1846 - Storekullen 1:2)
-> bostadshuset avstyckas 1979 till att bli villatomt ’Kullaliden'
-> ladugården blir kvar på Hålltorps mark på ofri grund
-> 'Backstugan' ombyggd till Dr Ekelunds sommarstuga 1922  
      senare avstyckad som 'Tre Hjärtan' ur halva förpantningen   
      Liden, dvs ur Storekullen 1:2 och blir Storekullen 1:27

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!

På kartbilden över rågångarna 1862 ser vi att Hålltorp innefattar Lilla Hålltorp, Stora Hålltorp, Stenhammar, Hemmanet Sten och Lille Kullen och Hålltorp är nu också är ägare av hela skogsmarken norr om Storekullens skog, som blivit avskiljd närmast norr om Storekullen.

Bostadshuset för 'Äldre Liden' fanns alltså 1862 på Hålltorps mark, liksom ladugården, eftersom de köpt Lille Kullens mark. Byggnaderna för 'Äldre Liden' är på kartan inringade med rött. Där finns också en backstuga som ibland förs till Liden, ibland till Lille Kullen och ibland till Storekullen. En något oklar placering således.

Detalj från ovanstående rågångskarta från 1862

På rågångskarta 1862 ser vi hur;
-  bostadshuset för 'Äldre Liden' finns på Hålltorps mark - jmfr karta nedan!
-  ladugårdenLille Kullens mark liksom
backstugan först i Öfverbo skog, men som här förts till Lillekullenmark genom buktande gränsmarkering        in på Storekullenskiftet (denna Backstuga köps 1922 av dr Ekelund och blir sommarstuga).


Det syns att man försökt hålla ihop byggnaderna trots att det inte finns avskiljd mark införd på kartan för dem, så de har hört samman 1862 och nu ägs marken för byggnaderna alltså alla av Hålltorp, som nu också köpt Lillekullen.

Denna bosättning hette 'Liden' långt före förpantningen Liden, som tillkom 1846, med boplatsen 'Nya Liden' längst i väster av hela förpantningsägan.

Förpantningen Lidens äga, Storekullen 1:2 delades sedan i tre delar och blev Signeliden 1:8Storekullen Liden 1:28 samt Storekullen Tre Hjärtan 1:27 (platsen för Backstugan som nu räknades ligga inom Storekullenskiftesdelen 1:2).

Två Liden från 1849 till 1880;
'Äldre Liden' och 'Nya Liden' kom så att finnas parallellt fr o m 1846 tills dess man urskiljde 'Äldre Liden' genom att kalla boplatsen med ladugård för 'Lille Kullens Liden' som genast blev 'Kullaliden' med sin backstuga fr o m 1880 i husförhörslängderna.

'Kullaliden' är idag namnet på bostadshuset med tomt, som avstyckades som egen lägenhet 1980 - ladugården kvarligger på ofri grund på det som var Hålltorps mark.

Backstugan;
Backstugans tillhörighet och boende är inte lätt att följa på varken kartor eller i husförhörslängderna, men det noteras tydligt i husförhörslängd att den har köpts 1922 av Dr Ekelund och blir hans sommarstuga.

Den äldre Backstugan brinner ner 1896 liksom'Äldre Liden' och andra mindre byggnader

SLA 1896-06-26 - Hämtad av Margareta Dahlin, 2023 SLA 1896-06-26 - Hämtad av Margareta Dahlin, 2023

Text:
 

"Eldsvåda. Midsommardagen uppstod eldsvåda å hemmanet Liden under Storekullen, Varnhem, hvarvid först en manbyggnad jemte nästan all lösegendom blef lågornas rov och därefter tvänne små intilliggande hus.

Men inte nog härmed. Från brandstället flög elden, till följe vindens riktning, snart öfver till grannens ej långt ifrån liggande bostad, hvilken ock inom kort blott var en rykande askhög.

Ingen räddning af husen var möjlig, detta dels på grund av att trokan gjort vettentillgången ringa och dels till följe af att folk ej anlände förr än elden fått sådan fart, att intet fanns att göra.

Under så rådande förhållanden baserades de tillstädeskomnas ansträngningar nästan uteslutande på att rädda ladugårdshusen, hvilket ock dessbättre lyckades.

Å det sist antända stället räddades lösöret, hvilket för egaren var en fod sak, då han ej hade samma försäkradt.

Hur elden uppkommit känner man ej med visshet, men tros att gnistor kommit på det torra spåntaket och antändt samma. De nedbrunna husen voro försäkrade i Skånings och Walle härads brandstodsbolag, skrifves till Annonsbladet."


Kommentar;

Troligt är att det är fråga om boningshuset vid 'Äldre Liden' som det handlar om, dvs inklusive Backstugan. Det stämmer med att ny stuga troligt uppförts i slutet av 1800-talet på platsen, lite längre in från vägen och att boningshuset på 'Liden', som brinner ner, ligger nära Backstugan.

Det finns också lite oklara muntliga berättelser om någon kvinna som bodde i Backstugan och eldade med enris, så att det tog eld på taket. I så fall var
Backstugan den fösta som brann och sedan det
näraliggande 'Kullaliden', dvs 'Äldre Liden'.

Den 1896 byggda Backstugan blir Dr Ekelunds sommarstuga 1922

Foto från Verna Anderssons samling, Ljungstorp Foto från Verna Anderssons samling, Ljungstorp

En ombyggd Backstuga till Dr Ekelunds sommarstuga 1922, där en äldre byggnad från 1896 ryms inom till- och ombyggnaden. Äldre jordkällare t h om huset på bilden.

Foto från Gunborg Ferms samling. Foto från Gunborg Ferms samling.

Dr Ekelunds sommarstuga från norrsidan. Notera hävstången för vattenupptagning ur brunnen t v om gaveln. 
 

Anledningen till att den svenska flaggan på fotografier från 1800-talet och början 1900-talet ser ut att vara vit med ett mörkt kors är att den fotografiska filmen och glasplåtarna hade en ortokromatisk emulsion som var okänslig för rött (rött blev svart), och mycket känslig för blått. Orange och gult blev mörkare än normalt, medan blått blev mycket ljust.

                                       Något kring Dr Ekelund

Dr Ekelund - foto ur boken Rimsnickeri utgiven 1930. Bild från Martina Söderhjelm, Storekullen
Dr Ekelund - foto ur boken Rimsnickeri utgiven 1930. Bild från Martina Söderhjelm, Storekullen

Dr Ekelund - en sommarprofil bland borgerligheten i Ljungstorp

Dr Ekelund - en vanlig syn i Ljungstorp från 1920-talet - foto från Verna Andersson, Ljungstorp Dr Ekelund - en vanlig syn i Ljungstorp från 1920-talet - foto från Verna Andersson, Ljungstorp

Dr Ekelund var prostparets och inte minst prostinnan Signe Hembergs livmedikus och köpte 1922 Backstugan som han byggde om till sommarstuga för att vara nära dem. Han umgicks mycket med grosshandlare Högberg, bryggeridirektören Egnell och andra högborgerliga sommarboende i Ljungstorp från Skövde.

Birgitta Rudberg berättar;
"Hela släkten och särskilt Signe hade oroats obeskrivbart inför födelsen, inte minst för att Johans första fru dog i barnsäng. Dessutom hade hennes bror Israel Hedenius, läkaren, rått henne att låta husläkaren Dr Ekelund mäta hennes bäcken och han hade låtit förstå att hon var för trång inför födseln och berättat fasansfulla historier om hur man då försöker rädda barn och mor! Ytterligare undersökningar i Uppsala gav tröstande resultat och allt gick sedan snabbt och bra vid födseln.

Samma Dr Ekelund försorsakade sedan mor och dotter ytterligare smärta när han beordrade att amning av barnet bara kunde få ske var tredje timma och med endast lite åt gången!"

Signe Hemberg skriver i sin dagbok:
"Men dr Ekelund förbjöd oss att ge dig mer än var tredje timme och blott en liten stund i taget, vilket hade mycken sorg till följd. Så fick den lilla stackaren nästan alltid tagas halvmätt ifrån mig och ligga där vaken och skrika, under det att jag själv måste tredje och fjärde dagen taga till mig andras barn, som ej ville ha vad du åstundade och ej fick! Huru olyckligt detta var har jag först efteråt kommit till insikt om, kanske grundlades därmed många års sjuklighet! Men jag var mera oerfaren än många yngre i min ställning och sökte därför blint lyda andra!"

Margit döptes den 20 oktober 1895 i Skövde kyrka med tilltalsnamnet efter sin farmor och med smeknamnet Matti.

Händelse vid Ulfstorp;
En förrymd ko från Lilla Slottet orsakade Emma i Ulfstorp svåra skador, då kon anföll och satte hornet i magen och trängde ner henne på marken.

Fosterdottern Karin hade då hunnit till platsen och kunde springa upp till Dr Ekelund - sommargäst i sin stuga nära Liden - för att hämta hjälp. Han ordnade med det akuta vad gällde blödningar och beställde transport av Frimans taxi till Skövde sjukhus. Emma fick tillbringa mer än en vecka på sjukhuset och brukade därefter prata om att hon numera hade två navlar - den riktiga och det hål hon fick av kon!

En dag dök Henning Persson upp alldeles rasande över att Emma skulle ha anmält den våldsamma kon och hennes attack, så att han blivit tvungen att avliva henne! Emma svarade då att det inte var hon som hade anmält händelsen och att om han hade den inställningen så skulle hon se till att han fick betala hennes kostnader i samband med sjukhusbesöket. Henning tystnade och lommade iväg.

Det var Dr Ekelund och sjukhusmyndigheterna som anmält saken och då kon även tidigare hade betraktats som våldsam beslöts om avlivning. Emma hämtade sig väl från den katastrofala händelsen.

Biografi från Runeberg.org - dödsannons bild från Martina Söderhjelm, Storekullen Biografi från Runeberg.org - dödsannons bild från Martina Söderhjelm, Storekullen

Dr Ekelunds biografi 1925 och dödsannons 1946.

Nationalromantiskt 'poem' ur Rimsnickeri-boken 1930 av Dr Ekelund

Foto omslag Martina Söderhjelm, Storekullen Foto omslag Martina Söderhjelm, Storekullen
MIN STUGA

UNDER LEENDE himmel i brittsommartid
lyser ängen ännu så grön
vid min mörkröda stuga i vildfager lid
högt uppe på Billingens krön.

På vägg glöder vildvin i glödande sol
med färgspel i guld och rubin.
Vid gavlen stå rosor och mörkblå viol 
och vid ingången gul georgin.

I stugan det är som om ljuv melodi
med små inslag av munter fanfar
mig mötte ur minnen, som hamnat däri,
mina minnen från barndomens da'r.

Ett tegelrött skåp står vid långväggens mitt
med små liljor på dörr och på fris.
Det var en gång min mors, har gammaldags snitt
och i famnen en blommig servis.

Jag drömmer ibland, att min moder jag ser
stå och glänta på skåpets dörr.
I den talande blick hon då mig ger
bor flödande kärlek från förr.

Kring stugan den mäktiga granskogen står.

Jag hör hembygdens sus ur dess djup.
Och långt ut på bördiga slätten den når
nedom Billingens klippiga stup.

 

Vid legaliseringsförrättning 1959 fastställs gränserna slutligen

1959 vid legaliseringsförrättning ser man hur fastigheterna A = 1:27 = Tre Hjärtan och B = 1:28 Liden fastställs med sina gränser. Storekullen 18 Bergalid finns sedan 1914 med tillköpt mark Lillekullen 23.

Noteras kan att den gamla hålvägen betraktas inte som del av dessa fastigheter, utan fastslås som samfälld väg. Själva förrättningen genomförs i det som kallas Backstugan i Ljungstorp, vilket torde vara i det som var dr Ekelunds sommarstuga byggd 1922 där den gamla backstugan tidigare låg, numera 'Tre Hjärtan'.

Huset till salu 2005

Huset 2023 är året-runt-boendet 'Tre Hjärtan' sedan 1980-talet - västergaveln är något förändrad i förhållande till Dr Ekelunds sommarstuga - se ovan!

Foto Martina Söderhjelm, 2023
Foto Martina Söderhjelm, 2023

Backstugans interiör inte mycket förändrad sedan 1896 års hus på platsen - ombyggt till Dr Ekelunds 1922 - nu ombyggt till 'Tre Hjärtan' 

Foto Martina Söderhjelm, 2023

Några ytterligare bilder 2023 på 'Tre Hjärtan' - Storekullen 1:27

Boende i Backstugan enligt kyrkböckerna

Varnhem AI:11 1869 - 1880
Storekullen Liden
- Backstugan på 'Äldre Liden' - ibland skirven under Lillekullen - ligger på Storekullens mark

Familjen Quick flyttar in 1868 från Lillekullen 1/16 mtl, dvs 'Äldre Liden';
Mannen f.d. Soldaten Carl Qvick, född i Warola 1814-10-16 - dör här 1874
2:a hustrun Cajsa Lena Larsdotter, född i Varnhem 1831-01-28 - bräcklig
Mannens barn;
Dotter Charlotta, född i varnhem 1854-05-22 - ut till Sköfde 1872
Dotter Carolina, född i Varnhem 1858-11-26 - ut 1873
Bådas barn;
Son Otto Julius, född i Varnhem 1864-01-09 - ut till Jung 1882
Dotter Magdalena Christina, född i Varnhem 1866-02-01
Dotter Anna Elisabeth, född i Warnhem 1870-10-22
Dotter Hedda Maria, född i Warnhem 1873-12-29 - dör här 1877

Varnhem AI:12 1880 - 1922
Storekullen Liden
 - Backstugan på 'Äldre Liden' - ibland skirven under Lillekullen - ligger på Storekullens mark

Mor och barn Quick bor kvar;
2:a hustrun Cajsa Lena Larsdotter, född i Varnhem 1831-01-28 - bräcklig
Son Otto Julius, född i Varnhem 1864-01-09 - ut till Jung 1882
Dotter Magdalena Christina, född i Varnhem 1866-02-01 - ut till Storekullen 1885
Dotter Anna Elisabeth, född i Warnhem 1870-10-22
- mor och kvarvarande dotter flyttar till Jung 1887

Inflyttar som inhyseshjon i Backstugan 1892
- änkan efter Lars Andersson i Millomgården, Ljungstorp, död 1887;

Enkan Brita Kajsa Andersdotter, född i Segerstad 1842-08-24 - in 1892 från Millomgården - ut 1915
Son Karl Johan Larsson. född i Varnhem 1880-05-27 - ut 1899
Son Gustaf Albin, född i Varnhem 1885-02-19 - ut 1899

Stugan brinner ner 1896 och byggs upp igen!

Kommentar; Det finns lite oklara muntliga berättelser om någon som bodde i Backstugan och eldade med enris, så att det tog eld på taket. I så fall var Backstugan den första som brann och sedan det näraliggande 'Kullaliden', dvs 'Äldre Liden'.

Boende i Backstugan Ljungstorp, Storekullen 1, Varnhem 1922 ->

Boende i Backstugan Ljungstorp, Storekullen 1, Varnhem - befolkningsregistret

Sommarstuga 1922 - 1950
Dr Ekelund, Skövde


1950 - in från Skara

Alma Justina Olausson f Qvist, född i Vara 1881-05-25, Änka 1948-02-21

Mantalsskriven: Varnhem, Skaraborgs län
Fastighet: Storekullen 1
Adress: Backstugan Ljungstorp, Varnhem

1960
Astrid Ingeborg Olausson, i Skara 1910-11-05, ogift kvinna

Mantalsskriven: Varnhem, Skaraborgs län
Fastighet: Storekullen 1:27
Adress: Backstugan Ljungstorp, Varnhem

1970

Kamrer Lars David Vilhelm Norén, född i St Tuna, 1938-12-05, Kopparberg, gift man 1970-08-13

Receptarie Eva Margareta Rönnerman Norén, född i Vasa, Göteborgs- och Bohus län 1945-03-28

Adress: Backstugan Tre Hjärtan
Postadress: 530 52 Varnhem

1959 är adressen fortfarande 'Backstugan', Ljungstorp, Varnhem

1959 bor Alma Justina Olausson född Qvist med adress Backstugan. Varnhem, som införs som närmast efter Liden på adresslistan från lantmätaren. Längre ner förs in övriga intressenter för Backstugan.