B. 11 Kullaliden under Lillekullen - Hålltorps mark - f d 'Äldre Liden'

'Äldre Liden' består från början av tre byggnader som uppförs som torpintäkt under Lillekullen på 'Lillekullens skog', där Kronoparken 1794 mötte Lille Kullens ägor - byggs 1833 (bostadshus, ladugård & backstuga) - utan samordnad gräns

Byggnaderna för 'Äldre Liden' hamnade på tre olika ägor:
-> bostadshus & ladugård på Lille Kullens mark - 1862 såld till Hålltorp
-> en backstuga på Storekullenskiftet (1:2)

-> blir 1890 Kullaliden -torp under Hålltorp
-> avstyckas 1980 till 'Kullaliden' - ladugården kvar på Hålltorps mark
-> 'Backstugan'  blir ombyggd till 'Dr Ekelunds sommarstuga' 1922  
      senare avstyckad som 'Tre Hjärtan' = ur 'förpantningen Liden' 1:2

Kartan baseras på karta från 1794. Obs! kartans norr är rakt till vänster på kartan! Kartan baseras på karta från 1794. Obs! kartans norr är rakt till vänster på kartan!

All mark på denna detalj ur kartan 1803, förutom Lille Kullen, var då Kronoparken Billingen.

Med röd ring är markerat var de tre byggnaderna (bostadshus, ladugård och backstuga) för 'Äldre Liden' kom att uppföras 1833, då på Lillekullens skogsmark.


I och med detta storskifte 1803 bildades Storekullenskiftet (senare sammantaget Storekullen 1:2 och år 1849 uppdelat i förpantningarna Jungstorp och Liden) - på vilket backstugan uppförs (har på kartor förts till lite olika ägor - se nedan!), ladugården hamnade på Lille Kullens mark och bostadshuset på det som blev Hålltorps skog 1862, då man köpt Lillekullens skog.

Det beskrivs om 'en intägt Liden'  och blir 1846 torpet Lillekullen 1/16 mtl under Hålltorp.

Från 1892 skrivs 'Äldre Liden' som Kullaliden i husförhörslängden och backstugan beskrivs bara när Dr Ekelund köper den 1922 för att bygga sommarstuga - se dessa avsnitt bland rubrikerna!

Foto av dagens Kullaliden med hus byggt 1896 efter brand - foto dagens ägare 2023 Eva Lefvander - tillbyggt 1937 och 1982

Foto Eva Lefvander, forskargruppen 2023
Foto Eva Lefvander, forskargruppen 2023

Klicka på bild och se den större samt starta ett manuellt bildspel - foto Eva Lefvander, forskargruppen 2023

'Äldre Lidens' placering på karta 1877

Klicka på kartan för större kartbild! Klicka på kartan för större kartbild!

Storekullens ägor 1877 markerade med rött och Lillekullens ägor markerade med grönt. På Storekullenskiftet i öster ser man ett hus - och ett på andra sidan av skiftesgränsen som benämns med Liden.

Bostaden innanför skiftesgränsen hamnar 1849 på förpantningslägenheten Liden med ny boplats i den västra delen av lägenheten. Bostaden för 'Äldre  Liden'Hålltorps mark, blir torp under Hålltorp Lillekullen 1/16 mtl 1846 och kallas 1890 för 'Kullaliden'.

Detalj från karta 1877

Karta 1877 med markering för 'Äldre Liden' och dess omgivande marker. Karta 1877 med markering för 'Äldre Liden' och dess omgivande marker.

På karta 1877 framgår av 'hagmarken' runt  'Äldre Liden' - här Liden - att det varit en  odlingsbar boplats, som skapades som torp under Lillekullen 1833 -  här markerat med rött. Blev sedan torp under Hålltorp Lillekullen 1/16 mtl.

Bostadshuset friköps med tomtmark 1982 som idag benämns Kullaliden Hålltorp 3:2. Ladugården förblev på Hålltorps mark på ofri grund.

'Äldre Liden' lever som namn 'Liden' parallellet från 1849 med det nya Liden ända till 1892 - då det blir 'Kullaliden' i husförhörslängderna.

'Äldre Liden' - forfarande kallat i folkmun för 'Liden' - brinner ner 1896 med boningshus liksom grannhuset 'Backstugan'

SLA 1896-06-26 - Hämtad av Margareta Dahlin, 2023 SLA 1896-06-26 - Hämtad av Margareta Dahlin, 2023

Text:
 

"Eldsvåda. Midsommardagen uppstod eldsvåda å hemmanet Liden under Storekullen, Varnhem, hvarvid först en manbyggnad jemte nästan all lösegendom blef lågornas rov och därefter tvänne små intilliggande hus.

Men inte nog härmed. Från brandstället flög elden, till följe vindens riktning, snart öfver till grannens ej långt ifrån liggande bostad, hvilken ock inom kort blott var en rykande askhög.

Ingen räddning af husen var möjlig, detta dels på grund av att trokan gjort vettentillgången ringa och dels till följe af att folk ej anlände förr än elden fått sådan fart, att intet fanns att göra.

Under så rådande förhållanden baserades de tillstädeskomnas ansträngningar nästan uteslutande på att rädda ladugårdshusen, hvilket ock dessbättre lyckades.

Å det sist antända stället räddades lösöret, hvilket för egaren var en fod sak, då han ej hade samma försäkradt.

Hur elden uppkommit känner man ej med visshet, men tros att gnistor kommit på det torra spåntaket och antändt samma. De nedbrunna husen voro försäkrade i Skånings och Walle härads brandstodsbolag, skrifves till Annonsbladet."


Kommentar;

Troligt är att det är fråga om boningshuset vid 'Äldre Liden' som det handlar om, dvs inklusive Backstugan. Det stämmer med att ny stuga uppförs i slutet av 1800-talet på platsen, lite längre in från vägen.

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!

På kartbilden över rågångarna 1862 ser vi att Hålltorp innefattar Lilla Hålltorp, Stora Hålltorp, Stenhammar, Hemmanet Sten och Lille Kullen och Hålltorp är nu också är ägare av hela skogsmarken norr om Storekullens skog, som blivit avskiljd närmast norr om Storekullen och där också tagit över Lillekullens skogsmark.

Bostadshuset för 'Äldre Liden' kom alltså redan 1862 att ligga på Hålltorps mark, liksom ladugården, som båda alltså tidigare låg på Lillekullens mark. Byggnaderna för 'Äldre Liden' är på kartan inringade med rött.

Karta från 1925 med byggnader för 'Äldre Liden' & Lille Kullen

1925 års karta visar området runt Lille Kullen med 'Äldre Lidens' och Lille Kullens byggnader. Nu har backstugan ritats in på Storekullenskiftet (Storekullen 1/2 mtl) på 'Nya Lidens' mark av storskiftesdelen av Storekullen.

Här finns också järnvägen och expropriationsområdet för Skövde-Axvalls Järnväg med på kartan.

Ett pistolfynd från 1840-tal vid vägen nära Kullaliden år 2002

Eva Lefvander hittade vid vägen nära Kullaliden 2002 delar av en slaglåspistol som daterades av Västergötlands Museum till 1840-tal.

Att röra sig på vägarna runt passagen mellan Nord- och Sydbillingen var tidigt och länge förenat med stor fara för person och egendom, då här under långliga tider härjade rena rövarband. Inte blev det bättre när den nya vägen anlades i slutet på 1860-talet.

Mariestads veckoblad 2 januari 1869:

VARNING! - De som ämna passera den nyanlagda vägen mellan Sköfde och Klostrets Gästgifvaregård (Varnhem) böra undvika det nattetid i anseende dertill att flere personer för en kort tid sedan blifvit rånade. Såsom exempel må anföras att en kringvandrande handlare blef på nämnde väg rånad på allt sitt gods och sina penningar. Samma missöde träffade ock en på resa till Sköfde för att hämta sin son. Alltså är det nödigt att man antingen förser sig med vapen eller inställer resan nattetid på denna farliga väg.
 

Texten ingår en serie böcker "Billingen längesen" av Verna Andersson, Arne "Skultorparn" Andersson och Alf Brage
- den fjärde boken, år 2000; Förlag Verna Anderssson & Alf Brage

Utredning kring vapnet; Tommy Nilsson, forskargruppen Utredning kring vapnet; Tommy Nilsson, forskargruppen

Vapnet är en slaglåspistol, (som använder tändhatt istället för flinta och eldstål).

Slaglåset kom i början av 1800-talet, och det stämmer bättre med att den daterades till ca 1840-tal.
 
Den här typen kallades för Weinbergpistole, Vinbergspistol eller Smålänning.

I Sverige kallades de för ”Smålänning” eftersom många småländska vapensmeder tillverkade denna modell, men de tillverkades även i övriga Sverige.

De fanns i olika varianter med utvändigt rund, eller
oktagonal (åttakantig) pipa,och med en eller flera
slätborrade, eller räfflade pipor.
 
De var för självförsvar, och de var vanliga på den tiden.

Boende på Kullaliden enligt kyrkböckerna 1892 - 1938

Varnhem AI:12 1880 - 1895
Kullaliden
(skrivs under Lille Kullen, som Hålltorp äger)

Nya boende i Kullaliden 1892;
Torparen Johan August Hult
, född i Warnhem 1833-05-08
Hustrun Augusta Charlotta Johansson, född i Öglunda 1867-09-24
Dotter Anna Emelia, född i Warnhem 1892-12-07
Son Carl David , född i Warnhem 1894-10-20

Ur Sklt 1895 Ur Sklt 1895

Varnhem Alla:1 1895 - 1922
Kullaliden
 (skrivs under Lille Kullen som Hålltorp äger)

Kvarboende;
Torparen Johan August Hult
, född i Warnhem 1833-05-08
Hustrun Augusta Charlotta Johansson, född i Öglunda 1867-09-24
Dotter Anna Emelia, född i Warnhem 1892-12-07
Son Carl David , född i Warnhem 1894-10-20
- familjen flyttar ut till Instrum 1895

Ny torpare flyttar in 1895;

Torparen Alfred Lindblad, född i Warnhem 1870-03-25 - in 1895 nygift med
Hustrun Emma Sofia Johansson, född i Vartofta Åsaka 1860-10-10
Son Johan Emil, född i Warnhem 1896-05-27
Dotter Jenny Matilda, född i Wåmb 1897-10-09
- familjen flyttar ut till Wåmb 1897

Ny torpare in 1897 - troligen i nybyggt boningshus efter brand;
Torparen Gustaf Wilhelm Fredriksson
, född i Friggesåker 1867-04-12 - in 1897 med
Hustrun Fredrika Andersson, född i Warnhem 1872-12-26
Son Karl Gustaf, född i Warnhem 1898-10-04

Ny torpare/arrendator in 1900;
f.d. Jordbruksarbetare Anders Petter Andersson
, född i Väring 1835-04-01 - in 1900 med
Hustrun Matilda Svensdotter, född i Locketorp 1851-01-21
Son Gotthard, född i Horn 1882-05-05 - f.d. korpral - in från Göta lifgardets församling 1904 - ut Sthlm 1905
Son Otto david, född i Horn 1887-08-31 - in 1907 - ut Stockholm 1908
Son Gustaf Bernhard, född i Warnhem 1891-04-08 -in 1909 - emigrerar till Nord Amerika 15/ 9 1911
Son Albin Teodor, född i Horn 1874-10-04 - in 1909 - ut till Klara Stockholm 1901
Son Anton Reinhold, född i Horn 1880-07-16 - in 1909 - emigrerar till Nord Amerika 18/1 1901
Son Erik Amandus, f. Horn 1876-09-13 - in 1900 - ut Kristinehamn 1901 - åter 1903 - ut lysning Leksberg 1904
Son Johan Ferdinand Dalqvist, född i Horn 1884-04-01 - skrädderielev - in 1901 N Lundby - ut Göteborg 1902

Fosterbarn;

Bror Ragnar, född av okända förlädrar i Stenstorp 1908-02-03 - in fr. Stenstorp 1908-03-15 - dör här 19/2 1908
Barnhusbarnet No 2015, födt av okända föräldrar, fosterföräldrar äro Anders Petter Andersson med hh
namn; John Elis, född i Maria Stockholm 1902-02-08 - in 1902-09-08 - modern är född 9/6 1875 - ut 1911
Greta Maria Wilhelmina, född av okända föräldrar i Stenstorp 1910-01-23 - in 1910 från Stenstopr - ut 1911

- familjen i övrigt flyttar ut till Hemmanet Sten under Hålltorp 1911

Ny torparfamilj 1911;
Torparen Erik Amandus Andersson
, född i Horn 1876-09-13 - in 1911 från Götlunda med
Hustrun Maria Elisabet Jonsson, född i Varnhem 1877-09-14 
Son Johan Oskar, född i Vänersborg 1904-05-05
Son Sven Gustaf, född i Götlunda 1909-04-14
Son Karl Josef, född i Varnhem 1911-12-22
Fosterdotter Svea Viktoria, född i Stenstorp 1910-04-03 - barn fr okända fölräldrar modern född 1886-05-31
- familjen flyttar till Kyrkefalla 1912

Ny torparfamilj 1912;
Torparen Johan Alexander Alm, född i Varnhem 1888-06-02 - flyttar in 1912 från Ulfstorp nygift med
Hustrun Märta Elisabet Andersson, född i Varnhem 1884-06-03
Son Helmer Alexander, född i Varnhem 1913-10-02
Son John Oskar, född i Varnhem 1917-02-08

Varnhem Alla:2 1922 - 1938
Kullaliden
 (skrivs under Lille Kullen - som Hålltorp äger)

Kvarboende;
Torparen Johan Alexander Alm, född i Varnhem 1888-06-02 - flyttar in 1912 från Ulfstorp/Hagalund nygift
Hustrun Märta Elisabet Andersson, född i Varnhem 1884-06-03
Son Helmer Alexander, född i Varnhem 1913-10-02 - ut  - åter 1933
Son John Oskar, född i Varnhem 1917-02-08
Fosterdotter Margit Elisabet Andersson, född i Stockholm Kungsholm 1921-10-04 - in 1926
(Moder Ida M. Andersson, Smedstorp, Varnhem - fader furiren G. Ölander fr Öja Söderm. län (rättens utslag)
 

Johans föräldrar tog över Ulfstorp i Ljungstorp 1905

Församlingsbok 1895 - 1922
Varnhem AIIa:1
Ulfstorp/Ulvsgården - granne till Almesäter


Ny ägare och brukare 1905;
Mannen Lars Johan Alm, född i Lundby 1863-12-06 - in fr Amerika 1905
               - planerar att återigen åka till Amerika den 2/1 1912 - men återlämnar betyget för flytten 5/1 1912
Hustrun Wilhelmina Alm, född Johansson i Varnhem1864-11-04 (gift sedan 3/12 1886) inflyttad redan 1904
Dotter      Elin Emilia, f.Varnhem 1888-06-02 - ut 1905 - hem igen -gifter sig och flyttar till Kungslena 7/4 1911
Son         Johan Alexander, född i Varnhem 1888-06-02 - tvilling - flyttar ut 1906 - hem 1911 - ut gift 1912
Dotter      Karin Wilhelmina, född i Varnhem 1893-05-06  - ut 1908 - åter 1911 (sjuksköterska) - ut 1918
Son         Karl Ludwig, född i Varnhem1889-09-18 - ut till Våmb 23/4 1919
Son         Johannes Valdemar, född i Varnhem 1906-09-01

Familjen Johan och Märta Alm på Kullaliden - en torpare för Hålltorp

                  Johan gifter sig och flyttar in på Kullaliden 1912

Porträtt av Johan Alm som ung - från Verna Anderssons samling, Ljungstorp
Porträtt av Johan Alm som ung - från Verna Anderssons samling, Ljungstorp
Torpare och drängar i "rovestibba" på Hålltorp 1926. Fr v torpare Karl Ask, Stenslund, drängen Georg Lindström, drängen Davit Roth, torpare Henning Persson, Lilla Slottet och torpare Johan Alm, Kullaliden. - bild från Verna Anderssons samling, Ljungstorp
Torpare och drängar i "rovestibba" på Hålltorp 1926. Fr v torpare Karl Ask, Stenslund, drängen Georg Lindström, drängen Davit Roth, torpare Henning Persson, Lilla Slottet och torpare Johan Alm, Kullaliden. - bild från Verna Anderssons samling, Ljungstorp
Märta Alm med sonen Helmer - från Verna Anderssons samling, Ljungstorp
Märta Alm med sonen Helmer - från Verna Anderssons samling, Ljungstorp

Sonen Helmer blev dräng på Hålltorp - här vid pumpen 1936

Bild från fägatan/ladugårdsplan vid Hålltorps gamla ladugård 1936. Till vänster står Petter Lindqvists sonsons hustru. Per August Petterrson med käppen och sonen Arvid. Vid pumpen står drängen Helmer Alm, då 17 år gammal. De finklädda skall just på resa till Bäckedalen och Petter Lindqvists gamla hus i Ljungstorp, där Per gick i skola som liten hos privatläraren Petter och var två år yngre än Petters egen son Johan, som var Pers livslånga vänskap
Bild från fägatan/ladugårdsplan vid Hålltorps gamla ladugård 1936. Till vänster står Petter Lindqvists sonsons hustru. Per August Petterrson med käppen och sonen Arvid. Vid pumpen står drängen Helmer Alm, då 17 år gammal. De finklädda skall just på resa till Bäckedalen och Petter Lindqvists gamla hus i Ljungstorp, där Per gick i skola som liten hos privatläraren Petter och var två år yngre än Petters egen son Johan, som var Pers livslånga vänskap

Helmer Alm slutar sina dagar 1991 på Solhem i Våmb

Mantalslängd 1952 skrivs för Solhem i Våmb i slutet av den gamla landsvägen;

Byggnadsarbetaren Helmer Alexander Alm, född i Varnhem 1913-10-02 - köper huset 1952
- dör här 25/5 1991 (Född på Kullaliden, Storekullen)
Hustrun Astrid Sofia Margareta Alm Schill, född i Våmb 1911-01-11 - död i Skövde 10/3 2000