B. 10 Torp nära Storekullen - 'Äldre Liden' - blir 1892 Kullaliden

'Äldre Liden' består från början av tre byggnader som uppförs som 'torpbyggnader' där Kronoparken 1794 mötte Lille Kullens ägor - byggs tidigt (bostadshus, ladugård & backstuga) - utan samordnad gräns

Kartan baseras på karta från 1794. Obs! kartans norr är rakt till vänster på kartan! Kartan baseras på karta från 1794. Obs! kartans norr är rakt till vänster på kartan!

All mark på denna detalj ur kartan 1803, förutom Lille Kullen, var då Kronoparken Billingen.

Med röd ring är markerat var de tre byggnaderna (bostadshus, ladugård och backstuga) för 'Äldre Liden' kom att uppföras.


I och med storskiftet 1803 av Kronoparken Billingeliderna bildades Storekullenskiftet 1/11 mtl, och år 1849 uppdelat i förpantningarna Jungstorp och Liden. Backstugan uppförs på Storekullenskiftet (har på kartor förts till lite olika ägor - se nedan!), ladugården hamnade på Lille Kulens mark och bostadshuset på det som var Hålltorps skog 1862.

Detta har gjort det svårt att via kyrkböckerna veta exakt när husen byggdes, men de måste ha byggts tidigt och kanske en kort tid in på 1800-talet för att hamna på det sättet utan riktiga intäktsgränser.

Det är svårt att hitta boende i kykrböckerna på 'Äldre Liden', då de kan ha först in på Hålltorps sidor som torpare och inhyses - senare skrivs 'Kullaliden' under Lille Kullen (som Hålltorp ägar.)

Karta 1877 med markering för 'Äldre Liden' och dess omgivande marker. Karta 1877 med markering för 'Äldre Liden' och dess omgivande marker.


På karta 1877 framgår av 'hagmarken' runt  'Äldre Liden' - här Liden - att det varit en  odlingsbar boplats, som aldrig formellt avskiljts men ändå försörjt boende som ett torp -  här markerat med rött och som tidvis varit bebott av inhyses.

Markerna inkorporeras efter hand i de omgivande tillkommande ägarnas markdelar och till slut är 'Äldre Liden'
inte mer än ett bostadshus med ladugård - båda på ofri grund - tills bo-
stadshuset friköps med tomtmark 1982
och idag benämns Kullaliden Hålltorp 3:2

Mark kan ha arenderats från ägarna under torptiden eller brukats av 'hävd' - de sista årtiondena användes huset som inhysestuga före 1890.

'Äldre Liden' lever som namn 'Liden' parallellet från 1849 med det nya Liden ända till 1892 - då det blir 'Kullaliden' i husförhörslängderna.

Senare hamnar byggnaderna de på tre olika ägor:
-> bostadshuset på Hålltorps skog,
-> ladugården på Lille Kullens mark - 1845 försålt till Hålltorp och
-> en backstuga på Storekullenskiftet 1/11 mtl -ändrat till 1/16 mtl -
     1862 förd till Lille Kullens mark under Hålltorp (men låg på den
     mark som förts till förpantningen Liden 1846)

-> bostadshuset avstyckas 1979 till att bli en villatomt 'Kullaliden',
-> ladugården blir kvar på Hålltorps mark på ofri grund och
-> 'Backstugan'  blir ombyggd till Dr Ekelunds sommarstuga 1922  
      senare avstyckad som 'Tre Hjärtan' = halva förpantningen Liden

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!

På kartbilden över rågångarna 1862 ser vi att Hålltorp innefattar Lilla Hålltorp, Stora Hålltorp, Stenhammar, Hemmanet Sten och Lille Kullen och Hålltorp är nu också är ägare av hela skogsmarken norr om Storekullens skog, som blivit avskiljd närmast norr om Storekullen.

Bostadshuset för 'Äldre Liden' fanns alltså 1862 på Hålltorps mark, liksom ladugården, eftersom de köpt Lille Kullens mark. Byggnaderna för 'Äldre Liden' är på kartan inringade med rött.

Detalj från ovanstående rågångskarta från 1862

På rågångskarta 1862 ser vi hur;
-  bostadshuset finns på Hålltorps mark - jmfr karta nedan!
-  ladugårdenLille Kullens mark liksom
backstugan först i Öfverbo skog, men som här förts till Lillekullenmark genom buktande gränsmarkering        in på Storekullenskiftet (denna backstuga köps 1922 av dr Ekelund och blir sommarstuga).


Det syns att man försökt hålla ihop byggnaderna trots att det inte finns avskiljd mark införd på kartan för dem, så de har hört samman 1862 och nu ägs marken för byggnaderna alltså alla av Hålltorp, som nu också köpt Lillekullen.

Denna bosättning hette 'Liden' långt före förpantningen Liden, som tillkom 1846, med boplatsen 'Nya Liden' längst i väster av hela förpantningsägan.

Förpantningen Lidens äga delades sedan i två delar och blev Storekullen Liden 1:28 samt Storekullen Tre Hjärtan 1:27 (platsen för backstugan som nu räknades ligga inom Storskiftesdelen 1:2).

Två Liden från 1849 till 1880;
'Äldre Liden' och 'Nya Liden' kom så att finnas parallellt fr o m 1846 tills dess man urskiljde 'Äldre Liden' genom att kalla boplatsen med ladugård för 'Lille Kullens Liden' som genast blev 'Kullaliden' med sin backstuga fr o m 1880 i husförhörslängderna.

'Kullaliden' är idag namnet på bostadshuset med tomt, som avstyckades som egen lägenhet 1980 - ladugården kvarligger på ofri grund på det som var Hålltorps mark.

Storekullenskiftet 1/16 mtl blir 1849 Jungstorps & Lidens förpantning
-> blir senare fastigheterna  1:2 (Liden) + 1:7 (Jungstorp)

Klicka för att se bilden större! Klicka för att se bilden större!
 

Kartan 1846 visar hela Storekullenskiftet, som 1849 delas i två förpantningslägenheter - Jungstorp + Liden.

Nya Liden på avsöndringskarta för förpantning och skattläggning 1849
På karta 1849 ser man att Storekullenskiftet nu har delats i två delar.

Västra delen blir förpantningen Jungstorp och här på kartan, som utgör den östra delen av skiftet, blir det Liden - som vi nu kallar 'Nya Liden'.

På karta från 1877 framgår tydligt 'Äldre Liden' som enbart Liden

Klicka på kartan för större kartbild! Klicka på kartan för större kartbild!

Storekullens ägor 1877 markerade med rött och Lillekullens ägor markerade med grönt. På Storekullenskiftet i öster ser man ett hus - och ett på andra sidan av skiftesgränsen som benämns med Liden, liksom en ladugård på Lille Kullens mark.

Förpantningslägenheten Liden får ny boplats i den västra delen av lägenheten. Bostaden för 'Äldre  Liden'Hålltorps mark kallas senare för 'Kullaliden'.

Detalj från karta 1877

Från karta 1877. Lantmäteriet Historiska Kartor - Klicka på kartan för att se den större! Från karta 1877. Lantmäteriet Historiska Kartor - Klicka på kartan för att se den större!


1877 års karta visar 'Äldre Liden' endast med namnet Liden.
 

'Nya Lidens' byggnader finns med på kartan västerut, liksom Lille Kullens byggnader söderut.

Karta från 1925 med byggnader för 'Äldre Liden' & Lille Kullen

1925 års karta visar området runt Lille Kullen med 'Äldre Lidens' och Lille Kullens byggnader.

Nu har backstugan ritats in på Storekullenskiftet (Storekullen 1/2 mtl), dvs på 'Nya Lidens' mark av Storekullenskiftet.

Här finns också järnvägen och expropriationsområdet för Skövde-Axvalls Järnväg med på kartan.

Boende på 'Äldre Liden' (1892 = Kullaliden)

Det är svårt att se hur man i husförhörslängderna skrev de boende på 'Äldre Liden' före 1869, då det tydligt blev två Liden i kyrkböckerna, varav det ena övergick till att bli kallat Kullaliden 1892.

Det andra Liden är 1869 knutet till familjen med mannen Carl Gustaf Isaksson, född i Säter 1833-04-20 - in från Horn - samt frun som flyttar in efter giftermålet hustrun Anna Brita Fogelberg - kallas senare Marsa-gumman.

Varnhem AI:11 1869 -1880
Liden
- avser 'Äldre Liden' - senare 'Kullaliden'

Ny familj flyttar in 1869 som ägare;
Mannen Abraham Jonsson, född i Timmersdala 1819-01-22 -- in 1869 från Berg - dör här 1871
Hustrun/Enkan Maja Kajsa Andersdotter, född i Lerdala 1822
Son Carl Johan, född i Timmersdala 1852-10-15 - ut till Broddetorp 1871
Son Adolf, född i Timmersdala 1857-08-15 - flyttar ut 1873
Tvillingarna Erland Sanfrid, född i Timmersdala 1860-06-12 - båda ut till Frösved 1878
                    Lotta, sammaledes
Dotter Anna Mathilda, född i Timmersdala 1863-04-14

Ny ägare flyttar in 1872;
Mannen Johannes Johansson
, född i Edåsa 1809-08-17 - in 1872 från Sköfde -dör här redan 1873
Hustrun/Enkan Lisa Pettersdotter Fred
, född i Varnhem 1816-04-04 - flyttar ut 1873

Ny ägare flyttar in 1874;
Arbetskarl Anders Gustaf Johansson, född i Ryd 1842-01-07 - in 1874 från Löfåsen, Sven Mickelsgården
Hustrun Inga Stina Jonsdotter, född i Häggum 1843-11-12
Dotter Johanna Matilda, född i Varnhem 1873-01-19
Son Karl Johan, född i Varnhem 1875-02-26
Son Axel Edvin, född i Varnhem 1878-02-26
Son Ture Wilhelm, född i Varnhem 1880-03-06

Hyrande Backstugan 1868;
F.d. soldaten Carl Quick, född Warola 1814-10-21 - in 1868 från Lille Kullen - dör här 1874
2:a hustrun/Enkan Cajsa Lena Larsdotter, född i 1831-01-28
Mannens barn i förra giftet:
Dotter Charlotta, född i Warnhem 1854-05-22 - ut till Sköfde 1872
Dotter Carolina, född i Warnhem 1859-11-26 - ut 1873
Bådas barn:
Son Otto Julius, född i Warnhem 1864-01-09 - ut till Jung 1882
Dotter Magdalena Christina, född i Warnhem 1866-02-01  - ut till Stockholm 1885
Dotter Anna Elisabeth, född i Warnhem 1870-10-22
Dotter Hedda Maria, född i Warnhem 1873-12-29 - dör här 1877
- mor och kvarvarande dotter flyttar till Jung 1887

Varnhem AI:12 1880 - 1895
Liden
- avser 'Äldre Liden' - senare 'Kullaliden'

Kvarboende ägare;
Arbetskarl Anders Gustaf Johansson, född i Ryd 1842-01-07 - dör här 1888*
Hustrun Inga Stina Jonsdotter, född i Häggum 1843-11-12
Dotter Johanna Matilda, född i Varnhem 1873-01-19 - ut till Jönköping 1891
Son Karl Johan, född i Varnhem 1875-02-26
Son Axel Edvin, född i Varnhem 1878-02-26
Son Ture Wilhelm, född i Varnhem 1880-03-06
- modern gifter om sig och hon och barnen flyttar till Olaus Svenssons 9/176 mtl Storekullen 1891

Ny ägare flyttar in 1890;
Mannen Johannes Andersson, född i Dala 1823-10-26  - in 1890 från Sköfde - dör här 1890
Hustrun/Enkan Maja Stina Larsdotter, född i Odensåker 1844-09-20


Kvarboende i Backstugan ;

F.d. soldaten Carl Quick, född Warola 1814-10-21 - in 1868 från Lille Kullen - dör här 1874
2:a hustrun/Enkan Cajsa Lena Larsdotter, född i 1831-01-28
Son Otto Julius, född i Warnhem 1864-01-09 - ut till Jung 1882
Dotter Magdalena Christina, född i Warnhem 1866-02-01  - ut till Stockholm 1885
Dotter Anna Elisabeth, född i Warnhem 1870-10-22
- mor och kvarvarande dotter flyttar till Jung 1887

Ny boende i Backstugan 1892;
Enkan Brita Kajsa Andersdotter
, född i Segerstad 1842-08-24 - flyttar in 1892 - ut 1892
Dotter Anna Maria Abrahamsdotter, född i Timmersdala 1863-04-14 . ut till Örebro 1882
******************************************************************************************************


Efter detta kallas Torpet 'Kullaliden' i husförhörslängderna - se Kullaliden!


*Enligt Hoffstedts familj så dog han av att ha frusit ihjäl på julaftonen 1888. 1883 skapade en explosion av Krakatau också vulkanvinterliknande förhållanden i världen. De kommande fyra åren efter explosionen var ovanligt kalla, och vintern 1887 till 1888 fick kraftfulla snöstormar, även i Sverige. Rekordstora mängder snö registrerades över hela världen.                                                                          (Tillfört av Douglas Byrne, forskargruppen, 2023)