B. Området vid Storekullen - Storekullens historia - via gamla vägen från Ljungstorp

Indelningen är gjord så att Rubrikbokstaven B.= all bebyggelse, människor och händelser som hemsidan berättar om och har rubriker för i Storekullenområdet.

I vår vandring inom Storekullenområdet utgår vi från korsvägen mellan en tidig Storekullenväg från Ljungstorp och den äldsta landsvägen mellan Skövde - Varnhem - se rubriker till vänster!

1877 års karta över detta avsnitt

Klicka på kartan för större kartbild! Klicka på kartan för större kartbild!

Storekullens ägor 1877 markerade med rött och Lillekullens ägor markerade med grönt.

Gunborgs Ferms egenritade karta över samma område

Vi följer Gunborgs Ferms ritade karta från Landsvägen vid Ljungstorps gård via Ljungstorps Bygdegård och gamla vägen upp mot Storekullen.

(Alla objekt finns inte med på Gunborg Ferms karta, som ändå visar en bra översikt med de namn som brukades enligt muntlig tradition vid tillfället.)

1846 års karta över Storekullen (den tidigaste detaljkartan vi hittat)

Färgglad karta över  Storekullens gård 1846 och mark med bäckarna som främsta kännetecken för läget idag, även om dessa blivit något ändrade några gånger på grund av olika väg- och järnvägsbyggen. Man kan k
se namnet Lillekullen mellan dessa kartor, vilken avkildes från Storekullen som ett torp under Storekullen redan under 1500-talet.


Den västra delen utgörs av det från Kronan tilldelade skiftet 1803 ner mot Ljungstorpsvägen, som 1849 till en del blev förpantingen Jungstorp och idag Ljungstorps gård, samt den östra delen av detta skifte som blev Liden. Se nedan!

Storekullens andra del på kartan 1846 ovan - det 1803 av Kronan tilldelade skiftet från Billingeliderna

Klicka för att se bilden större! Klicka för att se bilden större!
 

Kartan 1846 är uppdelad i två delar för Storekullen. Den ursprungliga delen syns på kartan överst här ovan och den andra delen på denna karta - det 1803 av kronan tilldelade skiftet.

En mycket nära granne har Storekullen i Kronotorpet Lille Kullen, nämnt första gången i jordeboken 1596. Därefter börjar man också använda Store Kullen och Lille Kullen, som namn på de båda näraliggande lägenheterna.

 

Väst om marken med Storekullens mangårdsbyggnader låg/ligger Lillekullens odal*.

*En odal var en brukad jord av gammal hävd. En jordegendom som innehas med full äganderätt och som utgörs av arvjord med ärftlig rätt till full besittning av jordegendomen.

Storekullens tilldelade skifte 1803 mot Ljungstorpsvägen - karta 1794
Obs! Kartans norr var till vänster i kartbilden - därför är den vänd!

Karta 1794 inför storskiftet av Billingeliderna 1803 - vänd ett halvt varv för att få norr mer rakt upp i kartbilden! Karta 1794 inför storskiftet av Billingeliderna 1803 - vänd ett halvt varv för att få norr mer rakt upp i kartbilden!

Storekullens tilldelade skifte littera XLV vid storskiftet 1803 från Kronoparken Billingeliderna utmärkt med rött. Gamla landsvägen mellan Skövde - Varnhem blev skiftets södra gräns. Några 'landmärken' i övrigt utmärkta.

1600-1700-talets väg till Storekullen gick från landsvägen över berget mellan Varnhem-Skövde in söder om Soldattorpet Bäckstorp (utmärkta byggnader på kartan från 1794 i Nr 116) vidare österut). Söder om dagens Liden gick den snett mot norr över skiftet och svänger på kartan upp mot Storekullen. Denna sista del av vägen utgör idag en hålväg förbi Bergalid som kan promeneras, men nu med anslutning från den väg som byggdes på 1800-talet utmed Storekullenskiftets nordsida från landsvägen vid dagens Ljungstorps gård.

Detta skifte försåldes 1849 och delades som förpantningslägenhet Jungstorp och lägenheten Liden.

Ljungstorps förpantnings del av samma skifte 2014 - idag med Ljungstorps gård 1:32 med tomt om ca 4 000 m2, Ljungstorps bygdegård 1:37 - resten avsöndrat 1:7 till Skara Kommun

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Lite fakta kring denna del av skiftet till Storekullen:

Storekullen  1/11 mtl med registernummer 1:7
->
 blir till en del Storekullen 1:32 med adress idag; Ljungstorps Gård

Läs mer på denna rubrik om Jungstorp/Ljungstorp - en förpantning under Storekullen; A. 52 Ljungstorps gård

Med rött = gräns för den friköpta marken för Ljungstorps gård enligt 1960 års karta Med rött = gräns för den friköpta marken för Ljungstorps gård enligt 1960 års karta

 

Namnutveckling på kartor och historiska dokument:

 
Förpantning u. Storekullen
1/11 - Jungstorp 1:16 (senare ändrat mtl)

Torp under Storekullen 1/11 mtl

Storekullen 1:7 - Ljungstorp 1846

Jungstorp karta 1877

Jonstorp expropriationskarta 1904


Slutligen har stavningen blivit: Ljungstorp med fastighetsbeteckningen Storekullen 1:32


Marken i form av förpantning under Storekullen 1 köptes första gången 1843 och torpet byggdes inför giftermål 1844 för ägaren Lars Andersson Ljungqvist. Troligen finns en koppling mellan namnet på byggaren och namnet Ljungstorp. Han flyttade dessutom in från Jung vid tillfället. Dessutom skrivs hans namn i olika handlingar växlande mellan Ljungqvist och Jungqvist.

Ljungstorp i avskrift av 1847 års mantalslängd beskrivs enligt följande; Hemmanet 1/2 mtl Storekullen, Nr 1, Skatte 1/11 mtl - en hagskift.

Här står också följande anteckning angående Ljungstorp:
”Genom Kungliga Kammarcollegiums utslag den 28 januari 1861 har collegium fastställt lägenheten Ljungstorp förpantad från 1/2 Storekullen att stå och svara för 1/11 mantal och återstående Hemmanet Storekullen utgöra endast 9/22 mantal i förhållande hwartill räntor och afskylder framdeles utgå –”

Ljungstorps förpantning säljs ett flertal gånger fram till 1900, då släkten Andersson köper fri och i tre generationer sedan äger Ljungstorp under 80 år!


Mark avdelas genom avstyckning 1970 av Gunnar Andersson, som då sålde av jordbruksmarken och efter fastighetsreglering 1986 kvarstår en tomtyta om knappt 4 000 kvadratmeter hörande till byggnaderna.

Ljungstorp köptes 1980 av Bertil och Marita Gustafsson, som fortfarande 2014 äger fastigheten.

Läs mer om gården som en del av Ljungstorps anhalt - klicka på länken; 
www.saj-banan.se/Ljungstorps anhalt

Den andra delen av Storekullens Billingelidernaskifte blir lägenheten Liden 1849

Kartan visar lägenheten Liden vid avsöndring från Storekullens östra skiftesdel 1849. Norr är rakt upp på kartan.


Lägg märke till att ett hörn i nordväst har av någon anledning lämnats till den västra delen som blev Jungstorp - en förpantning samma år.

Storekullens gårds mangårdsbyggnader i detalj från samma karta

Detalj ur kartan ovan Detalj ur kartan ovanDet är den första bosättningen till vänster när man kör in på Storekullevägen idag (2023), som då utgjorde den ursprungliga platsen för Storekullens gårdsbyggnader. Storekullen 11.

Det fanns 1846 ingen väg i dalen till Skövde, utan vägen till Storekullen gick över Ljungstorp och kom ut vid Ljungstorps 'gård' (förpantningslägenhet under Storekullen). På sydbillingen gick den vidare mot Orrsjö. Gränsen hitom/nedanför Storekullen på kartan är mot Segerstads socken.

(Lantmäteriet Historiska Kartor)

1869 års laga skifteskarta över själva Storekullen

Klicak på bilden för att se kartan större! Klicak på bilden för att se kartan större!

På 1869 års karta ser man för första gången den Nya vägen mellan Varnhem och Skövde inritad.

Ur Billingsbygden 1981. Det är lätt att se på kartan var bron fanns vid vägen från Storekullen. Vägen gick då upp för bergets södra sida och kom ursrpungligen via Lille Kullen från Ljungstorp. Från Ljungstorp finns även en gammal led via Ändabäcken som går upp till "stora kullen", som alltså går vidare över skåran till f d skogvaktarbostället Orsjö och som sedan förgrenar sig i leder och stigar över Sydbillingen.

1877 års karta - detalj över Storekullen med Lillekullen i väster

På kartan från 1887 ser man ett Storekullen som fått dela med sig genom avsöndringar från den ursprungliga skogsgården här uppe på Billingens nordberg.

Området/gården hette från början Skiellmezkulla (egentligen; "Skälmkullen"). Även här på kartan 1877-82 ser man den svaga röda linje som är en utmärkning av det blivande Skövde Axvalls Järnväg över 20 år senare! Den passerar här rakt genom Lillekullens ladugård, som senare revs och enbart stugan blev kvar.

Kort Storekullenhistoria i text - en sammanfattning byggd på Gerd Silfversparres forskning

Storekullen är idag ett bostadsområde med dussinet hushåll. När det sista jordbruket lades ner på 1970-talet, bröts en mer än fyrahundra år gammal tradition.

Storekullen nämns i jordeboken år 1564, då under beteckningen Kronohemman. Men odlingen är säkert äldre än så. Namnet Billingh finns första gången i ett bihang till Västgötalagen på 1300-talet. Det var ett av de berg i landskapet, som betecknades som allmänning enligt Västgötalagen. Vem som helst hade rätt i äldre tid att svedja till åker på sådan allmänning. En allmänningsbonde hade av hävd äganderätten till sin jord. Ett på så sätt ovanligt markområde!

För att få in skatt, så började Kronan med Gustav Vasa att dra in jord till staten (Kronan). Skattegårdar kunde dras in till Kronan om de inte skötte sig efter noggrannt uppsatta regler eller inte betalade sin skatt.

Storekullen är alltså en gård med gamla anor, som sträckte sig från torpet Vasen ända in i Ljungstorp. Gården har genomgått många stadier av status för sitt brukande. Först dyker den upp som ett Kronohemman 1564, ägt av Kronan (dvs staten) med ett helt mantal (dvs en gård som kunde försörja en hel familj!).

Förste brukaren var Kronobonden Anders och senare hans son. Troligen hade han fått gården indragen till Kronan för svårigheter att betala sin skatt för sin allmänningegård. Gården var trots sin yta svår att få avkastningen att räcka till både räntan och försörjning.

1570 står gården som öde med Anders namn bredvid. Många bönder fick gå från gård och grund i dessa tider av betungande pålagor. 1578 står "Skiellmezkulla utan brukare" - "öde/otagen". 1590 hade troligen Anders son Anders gjort ett nytt försök att bruka gården och eftersom han var yngre fick han höjt från 4 till 6 dagsverken, i övrigt oförändrad ränta.

1612 blev Storekullen skogvaktarboställe, då det låg inom den bildade Kronoparken på Billingen och man läser i Jordeboken att "skogvaktare haver fri städja, K. Majs bref".

Sedan förlänades Adeln gården som Frälsehemman från Kronan och 1628 års jordebok beskriver Jöns i Kullan som brukare. 1636 beskrivs det som Adelsgods med Jöns som brukare och senare tillförs Bengt Gylta och vidare dottern Ingeborg Bengtsdotter Gylta som innehade Rådene säteri med Storekullen som utgård, död i mitten av 1640-talet. 1651 ingick det så i drottning Kristinas donation till greve Magnus Gabriel De la Gardie - det s k Höjentorpsgodset som "arffeligt frälse" liksom Lillekullen, Löten, Ambjörntorp och Dyngesäter. Dessa gårdar kom därför senare att bilda Höjentorps fögderi.

1681 blev det genom reduktionen indraget till Kronan igen, eftersom det låg i Kronoparken, som var sk "förbjuden ort" (låg inom området för stadga 1647 om friparker), men försörjde ändå den adel som tidigare haft besittningsrätt, nu 1689 Johan Abrahamsson Brun (adlad Ridderbjelke) genom lön från Storekullens "räntor". Johan Abrahamsson Brun var innan dess knuten till Ängerås 1685-1689.

Riktigt Kronohemman var det senare under hela 1700-talet fram till att skattebefallningsmannen över Höjentorps fögderi 1805 skattefriköper Storekullen. Dessutom börjar man i allt snabbare takt dela upp Storekullen i mindre mantal och med olika ägare, så att det 1904 finns en lång rad personer som har anknytning till Storekullen som ägare och/eller brukare.

1805 blir det alltså ett Skattehemman, som snabbt efter hand delas upp. Under en tid används Storekullen som en förvaringsplats för människor med smittkoppor från hela närområdet väster om Billingen. Oåren fortsatte med missväxt och sjukdom. Det gick t o m så långt att hela Skaraborgs län offentligt kallades "ett kräftsår på statskroppen"!!

Det finns en rad statare, intäktslägenheter och olika ägare senare till olika delar av den ursprungliga gården, som också många gånger ändras vad beträffar mantal, dvs "försörjningsgraden" genom åren.

Ursprungsgården låg där de första byggnaderna på vänster sida ligger idag när man svängt in på Storekullevägen.


En mycket nära granne får Storekullen i kronotorpet Lille Kullen, nämnt fösta gången i jordeboken 1596. Därefter börjar man också använda Store Kullen och Lille Kullen, som namn på de båda näraliggande lägenheterna.

I det andra huset t v på Storekullevägen idag, bodde förr Oskar Teodor Klint som en tid var grindvakt i Broholm på 1950-talet och tog sig dit med dressin till den lilla vaktkuren med liggbänk som fanns där då. Oskar Klint var född 8/11 1891 i Norra Fågelås och död 14/11 1959 i Varnhems församling boende på Storekullen 1:24. Gift den 9/10 1925 med Gerda Charlotta Klint född Andersson 9/10 1888 i Södra Fågelås och död 23/9 1956 boende på Storekullen 1:24 i Varnhems församling.

Lite längre ner, alldeles nära järnvägen, ligger ett torp (saknas ännu på 1877 års karta) som beboddes av Oskars bror Fritiof Lorentz Karlsson-Klint. Han är far till den Gunnar Karlsson-Klint som 1942 köpte banvaktsstugan i Våmbskleven av Anna Sjöberg, död 1943. Fritiof Karlsson-Klint var född den 27/9 1883 i Norra Fågelås och död den 11/3 1974 i Varnhem boende på Vallehemmet i Axvall. Gift den 21/11 1914 med Ester Elisabeth karlsson, född Andersson 26/4 1884 i Södra Fågelås och död 24/10 1937 i Storekullen, Varnhem.

I Storekullen arrenderade även Hjalmar Holmberg med familj en liten gård under förra seklets första hälft. Hjalmar som på äldre dar blev bomvakt för bommarna vid Vasaplan och Skaraborgsgatan - se avsnitt på www.saj-banan.se - klicka här!

(Texten bygger bl a på en sammanställning som gjorts av Arne Sträng, Ljungstorp med ledning av Gerd Silfversparres utredning, Storekullen, artikel i Billingsbygden.)

1981 skrevs följande om Gerd Silfversparre i Billingsbyggden:

GERD SILFERSPARRE var bosatt på Storekullen vid Ljungstorp och har intresserat sig för gårdens/områdets historia. I sin ungdom utbildade hon sig till teckningslärare. Som jordbrukarhustru i Värsås har hon upplevt lantbrukets villkor. Vid sidan om detta tjänsgjorde hon som lärare i Värsås och Skövde, samt skaffade sig universitetsutbildning innan begrepept vuxenstuderade fanns.

Järnvägsbilder från Skövde Axvalls Järnväg vid Storekullen kan du hitta på www.saj-banan.se - klicka här!