Björkedalen - dokumentsida

Köpekontrakt mellan ägarna och Anders Gustaf Svensson

Originaldokument från Kerstin Lidberg (Nils Lann's samling) i Björkeldalen, 2014. Originaldokument från Kerstin Lidberg (Nils Lann's samling) i Björkeldalen, 2014.

Original Köpekontrakt 15/7 1916
 

Till Anders Gustaf Svensson från Istrum upplåta och försälja vi härigenom vårt ägandes soldattorp N.o 315 under Fiskargården i Varnhems socken med tillträdesrätt nu genast mot följande villkor:

1a/ Torpet, som enligt tillgänglig karta har en areal af sex tunnland 18 1/2 kappland, säljes med jord, växande gröda och de till torept hörande åbyggnader bestående av boningshus och ladugård i nu befintligt skick.

2a/ Alldenstund hemmanen 1/4 mantal Skarke Tomten, tillhörigt De la Gadieska gravkassan i Varnhem, och 1 mantl Prästgården i Norra Ving, anslaget som löningshemman till pastor i Norra Ving, äga del i torpet, det förra uti såväl jord som åbyggnader och det senare endast uti åbyggnaderna, skall försäljningen underställas Kungl Majt:s och Skara Domkapitels pröfning och fastställelse.

3e/ Såvidt på säljarne kan ankomma må köparen af vederbörande Häradsrätt erhålla bevis derom, att torept ej graveras af inteckningar.

4e/ Den i torpet verkställda vårsådden och växande grödan åligger det köparen att som skildt gottgöra med ett belopp af Etthundra (100') kronor, hvilket nu vid kontraktets undersrkivande kontant erlägges.

5e/ Köpeskillingen är bestämd till  -  Ett Tusen
Femhundra kronor, deraf 1 000 kronor -->

erlägges vid kontraktets undersrkivande och återstoden, eller 500 kronor, den 15 januari 1917 med fem procents årlig ränta derå från förfallodagen till dess betalning sker.

6e/ Säljarna förbinda sig att så snart köpe- skillingen blivit gulden, tillhandahålla köparen alla de tillgängliga handlingar, som  äro erforderliga för vinnande av fastställelse å torepts afsöndring från moderbärande hemman, samt för lagfart å detsamma; dock frå köparen ensam vidkännas alla därmed förenade besvär och kostnader.

7e/ Skulle 1/4 mantal Fiskaregården vid sista köpeskillingens ärläggande på grund af outrett sterbhus ej kunna lämna de i föregående punkt omnämnda handlingar skall Etthundra /100'/ kronor af denna gård tillkommande köpeskilling hos köparen räntefritt innestå tills handlingarna kunna lämnas.

Sålunda afhandlat som skedde i Varnhem dne 15 juli 1916

H. Lindh/Att. Fiskaregården
C Linder C A Holmberg
C. G. Melker ägare af 1/4 mtl Skarke Tomten, även af 1/2 mtl Hustru Ingridsgården


 <-- Till sidans rubriker! 

 

Del av dokument som visar att Anders Gustaf Svensson köpte lägenheten redan den 15/7 1916 och vilka gårdar som ägde delar i Soldattorp Nr 315.


 


<-- Till sidans rubriker!

 
 

Bouppteckning efter Emma Kristina Svensson 1934

Gustaf Svensson säljer 1937 sin halva av Björkedalen till sin måg, Erik Lann