A. 67 c Smedsgårdsskiftet - Ängsro sommarstuga

Smedsgård Ba 12:2 -> Stenåsen & Björns intäkt sämjelott 1/25 mtl Smedsgården -> Stenåsen 1865 -> Smedsgården Överbo 12:5 ->
adress idag; Ljungstorp Ängsro

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014
 

Flygfoto där man fortfarande kan ana de tre remsor som fanns på Smedsgårdsskiftet från berget till Uppsalas gräns (i nedre kant av bilden). Den södra innehöll vid landsvägen Lindstorp och Källebacken på var sin sida av landsvägen. Den såldes 1872 till Hålltorp. Lindstorp avsöndrades inte förrän 1917 vid grosshandlare Högbergs köp av Lindstorp.

Mittremsan innehöll en viss tid öster om landsvägen, vid Gamla Missionhusets uthus, Soldatboställe N.o 6 och väster därom Björns intäkt som 1865 lades ihop med Stenåsen i den norra remsan.

Idag finns en sommarstuga, Ängsro, ett bra stycke in från vägen på det som var Björns intäkt (halva 12:5) under en tid, senare sammanslaget med Stenåsen 1865. Ägan är 2015 fortfarande en hel sammnslagen fastighet med beteclningen 12:5

Infarten till Ängsro sommarstuga 2015 (och forna Björns intäkt)

Infarten till dagens sommarstuga, Ängsro, och till forna Björns intäkt från Ljungstorpsvägen. Stenmursöppningen är säkert formad som den såg ut vid tiden - mitten av 1800-talet.


På karta 1877 nedan kan man se att boningshuset låg alldeles till höger om öppningen, med mindre ekonomibyggnad som omeddelbart nästa hus norrut utmed stenmuren.

Karta 1960 - Lantmäteriet Historiska Kartor Karta 1960 - Lantmäteriet Historiska Kartor

Avsöndrad 1874 från Överbo Smedsgården Ba 12:2 + Bc 12:4 efter Anders Ullbergs köp av Björns intäkt (Lott Nr 12) + Stenåsen (Lott Nr 9) 1865 till en sämjelott om 1/25 mantal Smedsgården. Senare registrerad som Överbo Smedsgården 12:5.

Sommarstugan Ängsro kom till efter gränsbestämning 1971, då gränserna också fastställdes till de ca 15 000 kvadratmeter som utgör forna Björns intäkt och Stenåsen - här i sin helhet markerad med rött. Hela ägan har idag fastighetsbeteckningen 12:5.

Ägaren Sven Karlsson 1970 till både Smedsgården 12:5 och Överbo Nohlgården 14:6 (Trollehöjd) hade begärt gränsbestämning av ägan inför försäljning av 14:6 - Trollehöjd.

Genom arv 2010-07-01 lämnades så mark och sommarstuga till de fyra sönerna, vilka äger den ännu 2015. Fr om 2018 ägs Överbo 12:5 av sonen Jonas Karlsson med hustrun Christina Karlsson.

Smedsgårdens lotter fördelade per ägare i förrättning  1826

Gränsbestämningskarta 1971 för Smedsgården 12:5

Karta skiftet 1844 visar hela ägarremsor från berget till Uppsala - Bb, Ba och Bc = Smedsgårdsskiftet

Här ses hela ägan Bb från berget i öster (höger) till Uppsala tvärs över landsvägen på kartan 1844. Lindstorp finns med kartan byggt 1843.


När Hålltorp köper 1/4 mantal Överbo Smedsgården littera Bb (12:3) i Varnhem år 1872, så blir de också ägare till remsan Bb här uppe i Billingeliderna, förutom Lindstorp väster om landsvägen, som då hade avsöndrats.