A. 46 a Rosenboms intäkt

Rosenboms intäkt -> Hagen -> uppgår i Lillekullen 2  samt
del i Storekullen

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Fördjupad översiktsplan 2014 visar husplaner nära boplatsen


Alldeles ovanför - norr om - "Rosenboms intägt" eller Hagen, från 1700- talet, planeras bygge av ett stort antal bostäder - se vid- stående karta.Ortsnamnsregistret;
Här saknas uppgifter om denna Rosenboms intäkt eller denna Hagen

Namnformer;
Rosenboms intäkt fastställs i skifteshandlinagrna för Billingeliderna 1803 och delas mellan Lille Kullen 2 och Store Kullen.

Hagen framkommer vid utritad inhägnad på samma ställe på Kronomarken för karta 1801-02.

f.d. soldaten Rosenboms inhägnad på kronomark 1791 - karta 1794

1794 års karta för skiftet av skogsmarkerna Billingeliden av kronoparken ger Ulundagårdarna littera L II med gräns i väster mot mark tilldelad Lilla Hålltorp (littera XL II), i norr mot mark tilldelad Store Kullen XLV. Röd markering är tilldelning till Ulunda by.

1794 års "Kulla-väg" (Lilla & Store Kullen-vägen) gick då snett över kartan ner alldeles norr om Slotts Kerstins intaga (Nr 111) och söder om "Rosenboms intägt" (Nr 112) på kartan och gick vidare över Redsvenstorps äga och ut genom allmänningen mellan Sandåsen och Billingsdal.

Det fanns alltså en intäkt här före de efterföljande Lilla Slottet och Slottet på Kronoparksmark, som vid skiftet kallades "Slotts Kerstins intaga" (Nr 111 på kartan). Den delen tilldelades Lille Kullen med all mark däromkring fram till soldatboställesområdet (inhägnad Nr 110 här ovan på kartan).

Man kan också se att närmaste granne till denna intäkt då var "Rosenboms intäkt" som kom att  delas mellan Lilla Hålltorp och Storekullen. Byggnaderna på denna intäkt hamnar på Lilla Hålltorps mark och försvinner troligen när ägorna delas 1803.

På karta 1801-02 kallas "Rosenboms intäkt" för Hagen och hade bostadshus och ladugård utritade - se nedan!
 
 

1801-02 års karta med Rosenboms intäkt kallad Hagen

På kartan 1801-02 finns det en byggnad inritad ungefär där dagens Slottet ligger vid landsvägen. Det finns ingen markerad gräns med någon form av inhägnad, som för övriga hus på kartan.

Byggnaden är troligen ett boninghus utan ladugård. Möjligen en avlastningsstuga för de soldater med familjer som måste få en fristad efter soldattiden. Det tycks ha funnits flera sådana hus runt i området efter hand. Det stämmer delvis också med husförhörslängdens placering här vissa tider - se under A. 49 Slottet.

Tydligt däremot så finns både "Rosenboms intäkt" - här kallad Hagen och Slottet utmärkt, t o m utskrivet, vid den på 1794 års karta markerade "Slotts Kerstins intaga" (Nr 111) och "Rosenboms intäkt" (Nr 112). På den här kartan är marken ännu inte skiftad utan utgör Kronoparksmark.

 

De markeringar som gjorts på kartan är med svart ifyllda namn, med grönt förstärkt gränslinje för soldatmarken, svart för de båda inhägnaderna, samt ifyllda bäckfåror med blått. För tolkning av kartan i övrigt - gå till A. 44 Strängstorpet

Samma karta med med fokus på "Rosenboms intäkt" - inhägnad på Kronomark och på karta 1801-02 benämnd Hagen med både tydligt markerat bostadshus och ladugård - nu med boningshuset placerat längre in på ägan ärn på kartan från 1794.

Det finns alltså en parallell intäkt mitt emot ”Slotts Kerstins” norrut, som bevisligen hade fått inhägnas av soldaten Rosenbom på Kronomarken. Han var aktiv soldat på Nr 357 enligt följande:

1776 - 1791 Petter Rosenbom, född 1753, gift och han har tydligen fått inhägna för sin ”pensionering” det som i förrättningstexten för skiftet 1803 heter ”Rosenboms intäkt” - då inritat med bostadshus och som på kartan 1801-02 kallas för Hagen.

Efter skiftet 1803 finns ingen boende för den här ägan i husförhörslängderna och troligen blev ägan för liten och uppgick i Lillekullens bruk av hela nya ägan Lillekullen 2 samt fördelades till Store Kullens skifte.

Platsen för Rosenboms intäkt 2014

I den forna ägan för "Rosenbomds intäkt" eller HagenLille Kullen 2's marker kan man se rester av mänskligt upplagda stenar i formation som grund för byggnader - här med möjlig skortenshög i mitten.

I den vackra Hagen med utsikt bort mot "Slotts Kerstins Intaga" med Sörbillingen i bakgrunden, kan man se flera stenanrodningar som åstadkommits med mänsklig hand, troligen för ladugård och andra mindre byggnader, samt som hägnader för kreatur och även upplagda odlingsrösen.

Ibland har riktigt stora stenar flyttats för att skapa åker. Här i gränsen mellan "Rosenboms intäkt" eller Hagen med Store Kullens mark till vänster och Lilla Hålltorps mark till höger - där Lilla Slottet hade sin nordgräns.