SMEDSGÅRDSSKIFTET

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014
 

Flygfoto där man fortfarande kan ana de tre remsor som fanns på Smedsgårdsskiftet från berget till Uppsalas gräns. Smedsgårdskiftet ungefärligt markerat med rött. Namnen ungefärligt införda där de hör hemma.

Här ser man i förrätningsbegäran från 1825 att man nu önskar att den odelade marken för Öfverbo Nohl- och Smedsgården lagligen skiftas. Underskrivet av Lars Pettersson och Adolf Gustafsson delägare i Smeds- och Nohlgården Öfverbo.

1826 års karta visar hur Smedsgårdens skifte i Billingeliderna (Ljungstorp) fördelats mellan de olika gårdarna och ägarna. Se nedan!

Här har tidigare inte heller gjorts någon fördelning mellan Nohlgården och Smedsgården inom skiftet i Billingeliderna sedan 1803, då Öfverbo by tilldelades marken. Därför delas också detta nu i samma laga skifte. De båda gårdarnas delar är markerade och delade med röd förstärkt linje.

Smedsgården får då den södra delen av hela det oskiftade skiftet- det är den som här visas på kartan. Nohlgården följdaktligen den norra delen.


Smedsgårdsskiftet är de 3 södra skiftesremsorna inom det oskiftade Nohlgårds/Smedsgårdsskiftet från Uppsala i väster till Billingen i öster:

A. (senare Ba) Lars Larsson = Nr 12 väster landsvägen + Nr 13 norra remsan i mitten + Nr 14 södra remsan mot berget

B. (senare Bb) Petter Larssons barn = Nr 15 väster landsvägen + Nr 16 mittremsan i mitten + Nr 17 norra mot berget
C.  (senare Bc) Lars Pettersson = Nr 9 väster landsvägen + Nr 10 södra remsan i mitten + Nr 11 mittremsan mot berget

På det här sättet kan man se att det i praktiken uppstår 9 olika ägor av Smedsgårdsskiftet - med 3 olika ägare.
Det visar sig också att det med tiden uppstår olika byggnationer/boenden inom flera av dessa markbitar - särskilt utmed landsvägen.

För att krångla till det ytterligare förenklas detta i Laga skiftet 1844 - 1853, då de 9 skiftena görs till 3 hela sammanhängande skiftesdelar från Uppsala i väster till Billingsberget i öster. Då läggs förvirrande nog ägan som hör ihop med ägarskapet historiskt för Smedsgården A. i mitten och blir ägan Ba - senare 12:2 och slutligen 12:15! Se karta nedan!

Lantmäteriförrättning 1826 - handling från Lantmäteriet Historiska KartorNär det nu skapas intäkter med brukare på skiftet för Överbo by i Billingeliderna, blir det nu viktigt att veta vem av ägarna av Smedsgårdens tre delar som skall ansvara för vilka delar på skiftet från 1803. Det gäller här också att skilja ut Smedsgårdens del från Nohlgårdens, vilket inte hade gjorts innan.


Textolkning;
D. Vid lottkastningen om Smedsgårdens tegar, bekom
Lars Petters(Pehrs)son, (ägare 1/4 mtl Smedsgården=C.=Bc=134 ), norra delen på västra sidan Landsvägen, södra delen på östra sidan vägen och mittersta tegen på östra sidan tvärlinjen;
Lars Larsson (ägare 1/4 mtl Smedsgården=A.=Ba=132), erhöll mittersta tegen på västra sidan landsvägen; hvaremot
Eric Larsson för Petter Larsssons omyndige barn (ägare 1/4 mtl Smedsgården= B.=Bb=133) bekom södra delen på västra sidan landsvägen och norr på östra sidan tvärlinjen"  (Fadern hade dött 1823 - se ovan!)

Se karta och tydligare fördelning nedan - klicka här eller scrolla bara vidare!

Lars Pettersson, Lars Larssson och Petter Larssons omyndige barn har för vardera 1/3 av Smedsgården tilldelats exakt 1/3 -del vardera av Billingeskiftet och på lite olika sätt. Det betyder att tre lika remsor uppstår hela vägen från Uppsalas mark till Billingsberget med landsvägen som passerar rakt igenom alla ägorna - se kartan nedan!

Tegarna fördelades genom lottkastning!!!!   

Smedsgårdsägorna i Billingeldierna renodlas vid Laga skiftet 1844

1844 finns nu ägarremsorna inritade på kartan hela vägen från berget Billingen i öster till Uppsala i väster - de följer skiftets andra beteckningar med ägardelarna Ba, Bb och Bc. Borta är de lottade små tegarna från 1826!

På ägan Bb finns Lindstorp uppfört och inritat på kartan vid Nr 1716 - som backstuga utan ladugård. Vid Nr 1723/1725 finns det här inritade torpet Stenåsen för ägan Bc.

Ägarna till de olika remsorna 1845 - 1850;
Bc = norra delen av skiftet = Änkan  Britta Stina Andersdotter och hennes barn (Johannes, Petter & Maria)
Ba = mittendelen av skiftet = Jacob Larsson som 1852 säljer till Anders Jonsson
Bb = södra delen av skiftet = Carl Andersson förlorar gården 1850 pga stöld - köps av Späckatorps ägare Jonas Johansson

Smedsgården äga Ba säljs 1867 - köpekontrakt Gabriel Pettersson - undantaget är då Ullbergs äga och Soldat Bostället

Dokument från Petrus Peinert, Varnhem, 2015 Dokument från Petrus Peinert, Varnhem, 2015

Textolkning;

Till Gabriel Pettersson och hans Hustru Greta Johansdotter under Ökull försälja wi undertecknade den del utaf wårt ägande 1/4 mantal Rusthåll Smedsgården Öfwerbo som är beläget emellan Nya och gamla Landsvägarna äfvesom till gården hörande vedskog så wäl i första som i senare skiftet med undantag af hvad Anders Ullberg köpt i Billingeliderna, samt Soldat bostället, widblifna sina upprättade kontrakter; Och det för en betingad köpeskilling stor 2 025 Rdr kontant och följande villkor; ..." Säljare är Anders Jonsson med hustru

Här ser man att undantaget från Gabriel Petterssons köp är Björns intäktBa - 1865 sammanförd med Stenåsen i ett köpekontrakt 1865 för Anders Ullberg, Ulunda, samt Soldatbostället som hade ofördelad jord i Varnhem nära Redsvenstorp vid ägan Bc.

Smedsgårdsskiftena i Ljungstorp 1960

Smedsgårdens skiften i Ljungstorp 1960 visar;

12:5   = Stenåsen - Björns intäkt
12:8   = Lindstorp
12:10 = Gamla Missionshuset
12:15 = Smedsgården Varnhem
             - idag köpt av Hålltorp
12:17 = Smedsgården Varnhem,
             - idag Öbergs Plantskola