PICKAGÅRDSSKIFTET m fl ägor i LjungstorpPickagårdsskiftet är ett sammanhängande skifte här på flygbilden beläget till vänster (norr) innehållande dagens Annelund (västra delen av Pickagårdsskiftet) samt Pickahagen (östra delen av Pickagårdsskiftet) vilken köptes till Skarpenstorp redan 1893.

Skarpenstorp utgör idag 6 sammanslagna lotter, såsom de fördelades till ägarna för Nohlgården 1826  + ett inköpt skifte från Pickagården 10:10 samt ett från Björsgården Nr 1 i norr.

Pickagårdens ägor i Billingeliderna (Ljungstorp) 1803

Pickagården (10:1) får sin fördelning av Billingeliderna 1803 enl. 1674 oförmedlat mantal, dvs 1 helt mantal.

Några av de tydligare tilldelningarna:
107 = Vadet - ett torp som får behållas (i mitten av 1700-talet Ryttare Boställe inom Hålltorps Rote)
XXXI = öster och väster om landsvägen (huvudskiftet)
114 = del av Pukagårdens Hästahage, dito liden (berget) (Ryttarna i Klostrets skogshage för hästarna)
115 = 3/4-delar i Ryttarbostaden för Åkergren (Nr 7)

Pickagården tilldelas 3/4 av Ryttar Bostället Åkergrens, No 7

Rubrikext i husför- hörslängd 1800-1815:
Ryttare Boställe No 7 Gudhems Compani - Hästhagen.

Förs tidigt under Hålltorps Rote - och No 7 var under 1750-tal Ryttar Boställe vid Vadet under Pickagården.
 
Ortsnamnsregister:

1 Berga; Åkersdal är ny - eller sentida namn.
Lägenhet med däldområde och åker.

Soldatbostället förs på Pickagården i husför- hörslängderna fr o m 1815 - 1836 under Klosters rote.

Formellt gäller: Rusthåll Klostret Pickagården ¾ mantal skattehemman och Klostret Björsgården. Kavalleriaugment (stöd till ett rusthåll) var ¾ Klostret Ulfsgården förmedlade mantal, ¼  till rote 329, Junkragården, Fiskaregården, Borregården och Dyngesäter.

1779
"Ryttareboställe No  7, Hästhagen", Holltorps rote med första i husförhörsslängder inskrivna soldaten Jonas Kloster född 1725. Notering: "Har varit här inemot 40 år"!, dvs från 1740-talet och mycket ung - då troligen inte mer än 18 år gammal. Hustrun Maria Jonsdotter född 1745 (20 år yngre än Jonas) flyttade in 1779 med döttrarna Brita född 1765, Caijsa född 1767 och son Elias född 1775. Makarna fick gemensamt en son Joseph 1780. Jonas var då 55 år gammal. Makarna flyttar 1782 till Hofås, Trollsviken.
 
1782
Inflyttar Ryttare Erik Åkergren (1786 kallas han bara Åker i efternamn) född 1758 med sin hustru Maria Andersdotter född 1758. De får två döttrar; Inga född inflyttningsåret 1782, samt Greta född året därefter 1783. Sonen Anders kom 1787 och här slutligen sonen Eric 1798. Hushållet flyttar till Ändebäcken 1806.

Pickagården behåller Torpet Vadet (tidigare Ryttar Boställe)

1803 tilldelas Pickagården att behålla Torpet Vadet (Nr 107 på fördelningskartan ovan).

Det visar att förändringen med samordning till Ryttar Boställe till No 7 och Pickagårdens ansvar för detta redan var klar rent militärt.

Hålltorp fick då tilldelning i Ryttar Bostället No 5, Stenslund, som ganska snart blev till Soldattorp efter Regementsförändringen då ryttarna "satt av" 1805.

Vadet hade då redan ordnats som torp till Pickagården, vilket nu fastställdes genom skiftet 1803.

Pickagården har redan 1817 en Backestuga i Billingeliderna

På karta 1844 ser man den Backestuga som byggdes redan 1817 vid kartans Nr 1756 a, dvs mittremsan Eb väser om landsvägen.

Vid den tiden var inte Pickagårdens skifte i Billingeliderna ännu fördelat - det fanns då bara en ägare till gården i Varnhem.

Stugan kan sägas vara föregångare till dagens Annelund på platsen.

Efter Laga skiftet 1844 blev indelningen i Billingeliderna 1844 densamma som för huvudgården i Klostrets by, dvs Ea, Eb och Ec.

På kartan från 1844 kan man se att det redan då fanns en backstuga på Pickagårdens skifte Eb väster om landsvägen.  Skiftet  Eb  då ägt  av  Mathias
Andersson.

Billingeliderna på karta 1888

Här kan man på karta från 1888 se hur Pickagårdens skifte norr om Nohlgårdens skifte i Billingeliderna (Ljungstorp) delats upp i 3 lika delar - här kallade: A. och B. samt 1/4 Pickagården  - gick från berget i öster till Uppsalas gräns i väster med landsvägen (brun färg på kartan) som markdelare.

På kartan kan man också se tomtmarken väster om landsvägen inritad som en inhägnad - föregångare till Annelund. Denna markering berör alla tre remsorna på skiftet.

På denna förstoring av kartan kan man också tydligt se tomtmarken väster om landsvägen som en markering - föregångare till Annelund. Denna avgränsning berör alla tre remsorna på skiftet och är troligen ytterligare en formalisering av området runt den backstuga som kan ses inritad 1844 i mittenskiftet.

Pickagårdens första avsöndring 1882 - Förpantningen Vadet

Ägarna för Pickagårdens olika delar ca 1850;
1. Anders Mattiasson.
2. Samt genom Skattebref för Mattias Andersson den 22/7 1853 och arvskifte efter dennes hustru 24/2 1842, enligt vilken sonen Anders tillskiftats 1/16 mtl med fasta (lagfart) den 15 september 1854 å 3/16 mtl för Anders Matiasson. Anders Andersson genom fasta (lagfart) för 1/4 mtl 27/3 1855.
3. Anders Andersson/ hustrun Kristina Andersdotter gm skatteköpebref 22/7 1853 1/4 mtl

Wadet (på kartan här Nr 107) kom att bli den första mark som avsöndrades från Pickagården, viket skedde med lagfart den 15 november 1882 genom köp av f. d. soldaten  Sven Ferm genom köpekontrakt 3 April 1877 och avsöndringen behöll då namnet Wadet enligt handlingarna.

När han dog 1894 ärvde samtliga sterbhusdelägare med lagfart den 9 Maj 1895 och såldes vidare till änkan Karolina Johansdotter med auktionsprotokoll den 10/4
1894.
 
                                                                               Lägenheten Vadet omfattade då 1 tunnl. 12 kappl.

1893 säljs mark i Billingeliderna till Skarpenstorpsägaren

Pickahagen säljs 1893 till Nils Johansson i Skarpenstorp.

Jordområdet beskrivs här på ett sätt, som skulle kunna misstolkas och rättas därför till med följande beskrivning:

"varder härigenom till bevis meddeladt, att det af Nils Johansson enligt köpe- handling den 3 oktdober 1893 från ovannämnda hemmans- delar för alltid inköpta jordområde bestående af östra delen af de s.k. Billingsliderna och gränsande i öster till hemmanet Sörgårdens egor och i vester till gamla landsvägen...."
Skövde den 2 maj 1894
ex officio/ H O Lundin
vice kommissionslandtmätare

Denna del registreras i fastighetsregistret som Nr 10:10 efter remsan på andra sidan landsvägen - öster om - som också sålts med lagfart något tidigare.

Undertecknat med samma ägare/säljare för Pickagården som nedan!

Formellt enligt lagfartsbok;
Nils Johansson; lagfart den 29 Mars 1895, 3, 495 hktr eller 6 tunnland 29,7 kappland jord afsöndrat från 87/128 mtl Pickagården, med köpebref den 3 Oktober 1893. Noteras som 1010.

 

Pickagårdens Backstuga med marken för hela västra skiftet i Billingeliderna säljs till Klaes Dag 1894 - föregångare till Annelund


1894 säljs marken mellan landsvägen och Uppsala till Klaes Dag från Kyrkenstorp.

Denna del registreras i fastighetsregistret som Nr 10:09 före remsan på andra sidan - väster om - landsvägen som också nu sålts med köpehandlingar tidigare men med lagfart något senare.

Formellt i lagfartsbok;
Klaes Dag; Lagfart 29 mars 1895 för 1,590 hktr eller 3 tunnland 4,4 kappland jord afsöndrad från 87/128 mantal Pickagården, Köpebref den 18 April 1894.

Denna skiftesdel säljs vidare till Carl Högberg 1907.

Formellt i lagfartsbok;
Carl Högberg; lagfart den 10 mars 1908

Denna skiftesdel säljs sedan vidare till John G. Grönvall 1910.

Formellt i Lagfartsbok;
John G. Grönvall; lagfart 31 Oktober 1910 med köpekontrakt 24 Augusti 1910
samt köpebref 1 oktober 1910                     

Ägan skrivs nu Klostret Pickagården 109, Annelund

1905 säljs Pickagårdens soldattorp i Ljungstorp - Åkersdal

Lägenheten Åkersdal No 1 - om 3,96 hktr, afsöndrad från 3/4 mtl Pickagården och 1/4 mtl Björsgården avseende Otto Vilhelm Ullberg och hans hustru Amanda Kristina Ullberg med köpekontrakt den 3 julit 1905, köptes från (ägarna av ovanstående gårdar) - ansökt om lagfart 1906 och beviljad 15 januari 1907.