MELLOMGÅRDSSKIFTET

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Mellomgårdsskiftet/Millomgårdsskiftet/Mellangårdsskiftet utmärkt med rött, liksom gränsen runt Carlsberg 13:2.
 

<-- Till sidans rubriker!

Carlsbergs förpantning utmärkt på kartan med rött före avskiljande av mark till Järnvägen och senare Skövde kommun. Streckat rött är Mellomgårdsskiftet i Billingeliderna, dvs 1/16 mantal Millomgården Carlsbergs förpantning utmärkt på kartan med rött före avskiljande av mark till Järnvägen och senare Skövde kommun. Streckat rött är Mellomgårdsskiftet i Billingeliderna, dvs 1/16 mantal Millomgården

Kort sammanfattande historik kring Carlsberg och Mellomgårdsskiftet

Carlsberg Överbo Mellomgården (13:2)
-
en förpantning i Billingeliderna på 90 år fr o m 1822 från Överbo Mellomgården 2 x 3/8 mantal (senare 13:1) - en friköpt sambrukad gård mellan två ägare i Överbo by sedan 1792, dessförinnan en Kronogård.

Namnformer för gården;
Mellomgården, Millomgården
och någon gång Mellangården i husförhörslängd och lantmäteri.
Kvar idag Millomgården och Melltorp på skiftesdelen av den gamla gården Öfverbo Mellomgården 3/4.

Namnformer för förpantnings/avsöndringslägenheten;
Carlsberg
(i Hfl troligen efter dess förste ägare - Carl) samt Karlsberg (ofta i tidigare lantmäterihandlingar)

Carlsberg är den allra första ägan på Mellomgårdsskiftet i Billingeliderna att säljas - tidigast som förpantning 1822 och sedan som avsöndrad fastighet 1866.

1847 var hela Överbo Mellomgården 3/4 (13:1) såld till Backa gårds ägare, Löjtnant N. Wetterberg.

Backa gård kom sedan att sälja hela skiftet i Billingeliderna vidare till grannskiftets ägare i Smedsgården, Gabriel Pettersson 1866. Därefter började skiftet att avsöndras i olika delar under en relativt lång period in mot slutet av 1800-talet.

Lägenheten Carlsberg skapas alltså genom en försäljning av en förpantning 1822 av de ägare av Millomgården 3/8 mtl, som hade skiftet som helhet på sin gårdsdel (före laga skiftet!). De finns med namn -
se bild av handling nedan!

Förpantningen säljs alltså i första skedet 1822 till Carl Petersson i Källehagen under Prästegården, som förstärker sitt torp med marken, men inte bygger något hus. Möjligen är det så namnet Carlsberg uppstår.

Den förste Carl  dör 1835 och då tar en f.d. soldat Anders Holmberg över och bygger sig ett mindre hus med gaveln mot vägen (om det inte redan då fanns ett hus på platsen).
Huset finns utmärkt på grundkartan till laga skiftet som en del av olika hägnader som tycks gå tillbaka före skiftet 1803 och kan ha funnits på Kronomark långt före skiftet av Billingeliderna 1803. Benämningen Finnatorp på grannhuset ger andra perspektiv för hur länge skiftet kan ha varit bebyggt med någon form av hus.

Ägans namn kan också ha en senare upphovsman, då en Carl Jonsson flyttar in som ägare 1849 och tycks få den nuvarande husplatsen bebyggd med nytt hus vänt utmed vägen. Tidningspapper i väggarna vid senare renovering ger vid handen 1849 som byggår för det senast uppförda huset.                       (Arne Sträng, 2014)

Hela Mellomgårdsskiftet (1/16 mtl) säljs 1863 av ägaren till Backa gård, majoren Wetterberg till ägaren av 3/4 mtl Smedsgården, Gabriel Pettersson - där förpantningen Carlsberg ingår och nu tycks upphöra!

Gabriel Pettersson
avsöndrar lägenheten Carlsberg från Sörgårdsskiftet 1866, efter sitt köp av hela skiftet och därmed blir förpantningen inlöst och Gabriel Pettersson får lagfart för avsöndringslägenheten Carlsberg 1872.

En soldat "vid gården Mellomgården i Överbo" - boende i soldattorp Nr 330 - Andreas Sträng köper den avsöndrade marken samma år, dvs 1866. Han får lagfart på detta köp först 1879 på grund av lagfartsutredning.

Det fanns en del oklarheter med att hela skiftet inte hade lagakraftvunnen hemmansklyvning till 1/16-dels mantal, vilket skulle ha kommit till stånd i samband med Backas försäljning till Gabriel Pettersson, Smedsgården, men som alltså aldrig kom att lagligen fastställas.

Alla avsöndringar från Mellomgårdsskiftet 1/16 mantal kom därför formellt att göras från det av Backa gård ägda Överbo Mellomgården 12/16 mantal (13:1) och inte från själva skiftet! Det blev så att då kallades Backas andel återigen för 12/16 mantal = 3/4 mantal i dessa avsöndringar, dvs hela den laga skiftade Mellomgården 3/4 mantal.

Backa gårds kommande ägare var alltså inblandade i friköpen till sista markbiten, eftersom de ägde Överbo Mellomgården 3/4 mantal - nu lite oegentligt kallat 11/16 mantal (13:1) eftersom det fråndelade hemmanstalet om 1/16-del mantal aldrig fastställdes.

Både Mellomgården som huvudgård och skiftet behöll trots detta sina felaktiga mantalsbeteckningar fram till senare tids fastighetsregistrering t o m som grund för lagfarter ända fram till 1800-talets slut. Detta förvirrar vid läsningar av handlingar, men speglar den flexibilitet som utmärker lantmäterihanteringen för tiden. En sak var de fastighetsjuridiska formerna och de fick till en del styras av praktiken i efterhand. Det gick inte alltid att förena dessa två världar.

Avskild mark:
För Carlsberg som avsöndringsmark, sker därefter ytterligare endast en avstyckning i samband med expropriation för Skövde Axvalls Järnväg lagakraftvunnen 1904-10-10, vilken också innehåller den trekant som omregistreras under SJ-tiden 1952-02-20 till Överbo 13:5 som en egen fastighet!

Trekanten väster om spårområdet har en areal om 2 357 m2 med regnr Överbo 13:5, och kom vid SJ:s försäljning av spårområdet att föras till Skövde Kommun i mitten av 1960-talet och lagfart fastställdes för kommunens ägande av Överbo 13:5 så sent som 1970-09-09.

Kvarvarande markareal för Överbo 13:2 - Carlsberg -  är idag 10 099 m2.

Se också hemsida om själva stamhemmanet Överbo Mellomgården 3/4 mantal - "gården som försvann":
www.varnhemshistoria.se

(Ur fastighetsregistret)