FOGDEGÅRDSSKIFTET

FOGDEGÅRDSSKIFTEN I LJUNGSTORP

Fogdegårdsskiftet avskiljt från Kronoparken i Billingeliderna 1803
- skiftet med Litt. XXI väster om (nedåt från) Ännabecken på kartan

Fogdegården i Klostret tilldelas 1803 skiftet littera XXI på kartan från Torpet Ännabecken till Wästorp.

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Fogdehagen 1 som det ser ut idag med sin marker ungefärligt inritade med rött (perspektive lite ovanligt!)

Klicka på bilden för att se den större! Klicka på bilden för att se den större!

Fogdegårdsskiftena på karta 1960

Fogdehagen 4:6 på 1960 års karta med sommarstugan Lövvik på sin mark västerut på den smala ägan mot Svea (Västtorp).
 

50 år senare hade Fogdegårdsskiftet delats upp mellan 4 olika ägare

1844 så fanns här 4 ägare och i laga skiftet delas den nu littera La - Lc i lite olika storlekar (bredd på skfitet) beroende av hur stor del av huvudgården Fogdegården i Klostret man ägde.

Boningshus och ladugård för Fogdetorpet,som det då kallades, låg då över ägorna Lc och Ld. med huset i Ld, kanske t o m utstickande något i ägan La. Huset revs och flyttades in från landsvägern 1938 av Emil Holm, som just köpt fastigheten.

Detalj karta 1844 med boningshus och ladugård på det som i Hfl 1836 - 1846 kallades Fogdetorpet vid landsvägen liksom på karta 1925 nedan.

Kartan 1877

På kartan ser man på Fogdegårdsskiftet endast Löfstad utmärkt som T. = torp, samt två byggnader vid vägen som ser ut att vara boningshus. Mellan dessa båda boningshus går dåvarande vägen till Löfstad in. Söder om dessa två byggnader ligger HagaBorregårdsskiftet utmärkt med ST för soldattorp med sin ladugård med gaveln mot vägen mellan Haga och närmsta hus.

Nästa hus borde vara Fogdehagen och norr om detta Fogdetorpet.

Skiftesdelen 1844 littera La - ägd av Lars Andersson (1/8 mtl)

Texttolkning;


La Fogdegården 1/8 mantal förmedlat kronoskatterusthåll ägt av Lars Andersson; bekomme med utflyttningsskyldighet följande ägor;

Skiftesdelen 1844 littera Lb - ägd av Magnus Andersson (1/4 mtl)

Texttolkning;

Lb Fogdegården 1/4 mantal förmedlat kronoskatte rusthåll äget af Magnus Andersson, bekommmit med utflyttmningsskyldighet följande ägor;
- kallas i Hfl 1946 för Blomberg

Skiftesdelen 1844 littera Lc - ägd av Fredrik Kling (1/16 mtl)
 

Texttolkning;

Lc Fogdegården 1/4 mantal förmedlat kronoskatte rusthåll äget af Fredrik Kling, bekommmit med utflyttmningsskyldighet följande ägor;

Skiftesdelen 1844 littera Ld - ägd av Johannes Jonsson (1/16 mtl)

Texttolkning;

Ld Fogdegården 1/16 mantal förmedlat kronoskatte rusthåll äget af Johannes Jonsson, bekommmit med utflyttmningsskyldighet följande ägor;

Husförhörslängd visar intäkt under Fogdegården som bosätts 1820

De boende som flyttar in 1820 på en intäkt kopplas i nästa husförhörslängd samman med den del som kallas Fogdetorpet.

Ynglingen Carl Johansson Alsing, skattskriven i Stockholm, köper denna bebyggda del och 2/3 av samma intäkt som de föregående Svenssons brukat och nu kallas den Fogdetorpet eller Fogdatorpet i husförhörslängden. Här inhyser han då sina föräldrar enligt notering i husförhörslängden - sen boende nedan!

Det betyder att huset på mittendelen av den ursprungliga Fogdegårdsintäkten i Billingeliderna vid landsvägen är det ursprungliga Fogdetorpet, vilket också namnmässigt förstärks av karta från 1925 där den denna del kallas just Fogdetorpet - se ovan!

Fogdehagen och Fogdetorpet ägs 1860-1899 av Carl Johan Carlsson
- nya ägare 1900 samt 1902 och 1931

Ur inskrivningsboken kring Fogdehagen och Fogdetorpet, där de båda behandlas tillsammans f r o m 1902 Ur inskrivningsboken kring Fogdehagen och Fogdetorpet, där de båda behandlas tillsammans f r o m 1902

Carl Johan Carlsson står i husförhörslängderna som intäktsägare för en intägt under Fogdegården mellan åren 1860 - 1899.

I fastighetshandlingar hos lantmäteriet hittar vi följande;
"Ett transport(erat) köpebref ugifvet af Karl Johan Karlsson, rörande lägenhenten Fogdetorp utgifvet den 10 Januari 1876"! Det tycks vara så att Fogdetorpet ägs tillsammans med det angränsande Fogdehemmet under en tid före det sammankopplas med Fogdehagen och då Fogdehemmet senare blir Lövstad.

Fogdehemmet tycks vara den äga som finns väster om Fogdetorpet medan Fogdehagen är ägan söder om Fogdetorpet.

I Husförhörslängden står:
Intägtsägare Karl Johan Karlsson
, född i Varnhem 1824-01-05 - änkling 9/8 1892 - dör här 31/1 1899

Familjen bodde skrivna på Fogdetorpet och sonen Gustaf Reinhold Karlsson flyttar "hem" 1901 och bor i Fogdetorpet under nye ägaren, vilken själv skriver sig i Fogdehagen.

Som hyresgäst i Fogdehagen hade de 1896-1901;
Arbetaren Johan Gustaf Henriksson, född i Varnhem 1857-08-24 med
Hustrun     Kajsa Lisa Persson, född i Varnhem 1840-11-18

1900 och de båda fastigheterna köps återigen tillsammans av en ägare som bosätter sig i Fogdehagen;
Arbetaren Frans Gustaf Carlsson, f. i Skärf 1861-01-25 - flyttar in från  Kyrketorp redan 1897 - Sköfde lf 1902

- i inskrivningsdomarens noteringar står;
"Frans Gustaf Carlsson säljer med godkännande af Carl August Blomqvist", (ägare av delar av Fogdegården).

Han hade med sig Pigan Elisabeth Johansson, född i N. Kyrketorp 1872 -11-13 - hon flyttar med till Sköfde

1902 blir det återigen en ny ägare för de båda fastigheterna;
Stenbrytaren Gustaf Johansson, född i Stenum 1866-07-11 - in från N. Lundby gift 1902 - dör här
Hustrun          Kristina Jonsson, född i Strö 1857-08-30


Det är under Gustafs tid som Fogdehagen och Fogdetorpet slås samman till Fogdehagen 4:6. När hustrun Kristina dör 1934 säljer han Fogdehagen 4:6 (inkl. Fogdetorpet) till handelsbiträdet Emil Theodor Holm.

Skrivelse 1876 kring Fogdehemmet och Fogdetorpet

Texttolkning;

"I största Wördnad får jag anhålla, attmina ägandes lägenheter Fogdehemmet och det därtill gränsande Fogdetorp, under Fogegården Klostret, måtte blifva behörigen Skattlagda på grund af trenne afskrifter,
den ene, af den 25 april 1831, som visar då min aflidne man Johannes Jansson tillhandlade sig lägenheten,
det andra, att Inteckningsprotokoll, som visar lägenheten Fogdehemmet blifvit i behörig rätten i tid förnyadt,
det tredje, ett transport(erat) köpebref ugifvet af Karl Johan Karlsson, rörande lägenhenten Fogdetorp utgifvet den 10 Januari 1876

Fogdehemmet i Walle härad och Warnhems församling den 12 januari 1876
Kajsa Johansdotter
Enka efter Johannes Jansson i Fogdehem
 

handling af den 25 april 1831, som visar då min aflidne man Johannes Jansson tillhandlade sig lägenheten Fogdehemmet

Löfstad avsöndrad från Fogdetorpet - köpt på auktion 1914

"Lägenheten Löfstad avsöndrad frän lägenheten Fogdetorpet. Begär lagfart 1924 med auktionsprotokoll per den 28 oktober 1914. Köpt från änkan Katarina Holms sterbhusdelägare."

Kort sammanfattning kring Fogdegårdsskiftet

1925 friköper änkan Britta Stina Gustafsdotter, född i Bolum 1860-09-11 de båda smala remsorna norr om och mitt för FogdehagenFogdegårdens skifte - de hette då Klostret Fogdegården 4:4 och 4:5 - de avstyckas formellt nu för första gången. Hon hade varit gift med Per August Persson i Vasen, född i Varnhem 1854-09-18 och de hade en fosterpojk Nils Oskar Valdemar, född i Sköfde lf 1903-04-18 - son till arbetaren Anders Petter Andersson Lindén, Sjöliden i Sköfde landsförsamling.

När Britta dog så gjorde bouppteckning 18 juni 1928 och testamente 11 maj 1928 att följande personer blev ägare till de båda remsorna med byggnader (g:a Fogdetorpet 2/3 i testamentet kallat Löfsta och senare kallat Skogen); Julia Grönlund, Gustaf Henriksson, Nils Torsten Valdemar Lindén och Nils Oskar Valdemar Lindén. Lägenheten Löfsta betingade ett värde om 500 kr. Boets totala tillgångar efter avdrag av skulder var vid bouppteckningen var 1.026.00 kronor.
OBS! Detta är alltså inte det Löfstad som låg på norra Fogdegårdsskiftet innan det revs och nybebyggdes av Karl August 1935  och blev Lövvik.

Dessa båda smala korta remsor (idag 4:9 och 4:10) utgjorde mellan 1845 - 1876 Fogdetorpet 2/3 inköpt av Alsing skattskriven i Stockholm, åt sina föräldrar inflyttade från Loviseberg (!) vid Ändabäcken.

Mellan 1860 till 1876 ägdes hela Fogdetorpet av Carl Johan Carlsson (både 1/3-delen vid vägen och 2/3-delen längre in på ägan) - dessa båda remsor ingick alltså i Fogdetorpet sedan långt tidigare - då de inte ens var uppdelade.

1876 såldes Fogdetorpet 1/3 vid vägen och inkorporerades med Fogdehagen - och Fogdetorpet försvann som beteckning och båda blev formellt enbart Fogdehagen 4:6 under 1920-talet.

Kvar fanns ändå de två remsor som tidigare utgjort Fogdetorpet 2/3 och bebyggts av Alsing 1845. Det var alltså dessa som nu Britta Stina Gustafsdotter köpte med byggnader.

Följande byggnader/lägenheter är fastställda:

- Fogdehagen bebyggt 1820 slås senare ihop med Fogdetorpet 1/3 vid vägen och blir enbart Fogdehagen
- Fogdetorpet bebyggt 1820 vid vägen med mark ner ett rejält stycke på Fogdegårdsskiftet - delat 1845 i:
    - 2/3 Fogdetorpet på mellanskiftet bebyggs av Alsing 1845 = senare Löfsta (enligt testamente och karta  
            1877)  = senare Skogen - de två remsorna 4:5 och 4:6 (idag 4:9 och 4:10)
    - 1/3 Fogdetorpet vid vägen som säljs till Fogdehagen 1876 och slås ihop under 1920-talet till Fogdehagen
             4:6
och Fogdetorpet upphör som namn
- Löfstad bebyggt 1844 av djurläkaren Johannes Larsson Wahnborg vid Löfstads bruk - köpt till sin syster och
               hennes man m. familj som flyttar in från Loviseberg, Ändabäcken - blir 1930 Lövvik då Karl August
                bygger nytt och ger ett nytt namn
   
Löfstad/Lövvik inkorporerar 1930 och äger idag de båda remsorna gränsande i söder (4:9 och 4:10) samt hela Trädgårdsskiftet gränsande i norr inköpt 1929)

+ sommarstugan på Fogdehagens mark 1954 - 2012 som blivit Lövvik 1 i lantmäteriets handlingar!