BJÖRSGÅRDSSKIFTET - Hospitalsgården

Ett försök att markera Björsgårdsskiftet- Hospitalsgårdens skifte från Ängarås gräns i väster och vidare upp mot berget i öster (närmast på bilden).

Björsgården 1/2 mtl Krono - Hospitalsgården - tilldelas skifte med Nr Littera XXVII från Kronoparken i Billingeliderna 1803

Björsgården Hospitalshemmanet 1/2 mtl tilldelas ett mycket långsmalt skifte 1803 från Kronoparken. Det får Littera Nr XXVII och är markerat på kartan med rött. Skiftet sträcker sig från Billingsberget i öster till Ängerås gräns i väster (Obs! Kartan har lagts med norr ungefär rakt upp!)

Björsgårdsskiftet -Hospitalsgården i Billingeliderna får Littera H på karta 1844

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!

Björsgårdsskiftet H. kan man se att det före 1844 då kartan ritades fanns ett bostadshus - troligen en backstuga för inhyses på gården - ungefär mitt på skiftesremsan mellan landsvägen och gränsen mot Ängarås. När Nils Johansson i Skarpenstorp, Ljungstorp, köper denna hela skiftesremsa H. 1909 namnas den i jordeboken "Marieberg" - troligen efter bostadens namn.

Backstuga placerad på ägan långt före 1844

Något förstärkt med röda tak kan man på kartan från 1844 se två stugor liggande på marken här. Den södra på skiftet för Björsgården - Hospitalsgården märkt med Littera H. Den andra på Fiskaregårdsskiftet märkt N.

Björsgårdsskiftet i Ljungstorp säljs till Nils Johansson 1907

Texttolkning/Köpebref:
" Jag undertecknad gör härigenom veterligt det jag till Nils Johansson i Skarpenstorp för en köpeskilling stor EttTusen/1000/ kronor upplåtit och försålt den till mitt ägande 1/2 mantal Klostret Björsgården hörande afrösningjorden, som är belägen i Billingeliderna af Warnhems socken, med en areal af åtta /8/ tunnland 6,9 kappland gränsande i öster till Ramunda Klef, i söder till hemmanet Junkragårdens afrösningsjord, i väster till hemmanet Ängarås ägor, i norr till hemmanet Björsgårdens Gästgifvaregård afrösningsjord, att nu genast i befintligt skick tillträdas och som Köpeskillingen blifvit till fullo gulden, afhänder jag mig ofvannämnda jordområde i sin helhet och tillegnar densamma Köparen att af honom på egen bekostnad från stamhemmanet afsöndras och vid vederbörlig domstol lagfaras samt allt framgent som välfången egendom okvalt ägas och besittas.
Klostret Björsgården 4 februari 1907/August Nilsson
Egenhändig namnteckning bevittna på en gång närvarande/Carl Blomqvist   Ernst Nyström"

1907 köper Nils Johansson, Skarpenstorp hela Björsgårdsskiftet för Björsgården 1/2 mantal, gård Nr 1:1 i Varnhem med skiftesdel 1844 fastställt 1853, enligt kartans Littera H.  = Björsgården 1:2

Björsgården 1/2 mantal har efter 1853 en fastställd yta om 30,4567 hektar. Den tilldelas Nr: 1:1 i fastighetsregistret och Littera H. på kartorna. Den avsöndrade skiftet i Billingeliderna får beteckningen Björsgården 1:2.

Från torpet som fanns på ägan namnges den till Marieberg

Avsöndringsbegäran av det enligt köpehandling inköpta hela Björsgårdsskiftet för 1/2 mantal med begäran att namnet för skiftet fastställs till Marieberg - registreras senare som Björsgården 1:2.

Några av Varnhemsgårdarnas skiften i norra Billingeliderna1844

Om man börjar söderifrån så kommer skiftena norrut i den här ordningen:
 
E. = (med Ea, Eb och Ec) = Pickagården (På Eb ligger den lilla backstugan väster om landsvägen)
F.  = Sven Michelsgården - där vi idag finner Sandbäcken öster om landsvägen
G. = Erik Larsgården eller Ödegården
K. = Junkragården
H. = Björsgården 1/2 mtl (det är denna remsa Nils i Skarpenstorp köper!)
J. = Björsgården 1/4 mtl
N.= Fiskaregården
O = Simmesgården
M.= Ulfsgården (med Ma och Mb)