A. 99 Fogdehagen

Fogdehagen/Fogdahagen & Fogdetorpet ägs gemensamt fr o m 1876 - de slogs samman till en lägenhet i början av 1900-talet - och blev Fogdehagen 4:6 - med idag adressen; Ljungstorp Fogdehagen 1

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Fogdehagen 1 som det ser ut idag med sina marker ungefärligt inritade med rött (perspektivet lite ovanligt!)

Kort sammanfattning kring Fogdegårdsskiftet

1925 friköper änkan Britta Stina Gustafsdotter boende på Löfstad, född i Bolum 1860-09-11 de båda smala remsorna norr om och mitt för FogdehagenFogdegårdens skifte - de hette då Klostret Fogdegården 4:4 och 4:5 - de avstyckas formellt nu för första gången. Hon hade varit gift med Per August Persson i Vasen, född i Varnhem 1854-09-18 och de hade en fosterpojk Nils Oskar Valdemar, född i Sköfde lf 1903-04-18 - son till arbetaren Anders Petter Andersson Lindén, Sjöliden i Sköfde landsförsamling.

När Britta dog så gjorde bouppteckning 18 juni 1928 och testamente 11 maj 1928 att följande personer blev ägare till de båda remsorna med byggnader (g:a Fogdetorpet 2/3 i testamentet kallat Löfsta och senare kallat Skogen); Julia Grönlund, Gustaf Henriksson, Nils Torsten Valdemar Lindén och Nils Oskar Valdemar Lindén. Lägenheten Löfsta betingade ett värde om 500 kr. Boets totala tillgångar efter avdrag av skulder var vid bouppteckningen var 1.026.00 kronor.
OBS! Detta är alltså inte det Löfstad som låg på norra Fogdegårdsskiftet innan det revs och nybebyggdes av Karl August 1935  och blev Lövvik.

Dessa båda smala korta remsor (idag 4:9 och 4:10) utgjorde mellan 1845 - 1876 Fogdetorpet 2/3 inköpt av Alsing skattskriven i Stockholm, åt sina föräldrar inflyttade från Loviseberg (!) vid Ändabäcken.

Mellan 1860 till 1876 ägdes hela Fogdetorpet av Carl Johan Carlsson (både 1/3-delen vid vägen och 2/3-delen längre in på ägan) - dessa båda remsor ingick alltså i Fogdetorpet sedan långt tidigare - då de inte ens var uppdelade.

1876 såldes Fogdetorpet 1/3 vid vägen och inkorporerades med Fogdehagen - och Fogdetorpet försvann som beteckning och båda blev formellt enbart Fogdehagen 4:6 under 1920-talet.

Kvar fanns ändå de två remsor som tidigare utgjort Fogdetorpet 2/3 och bebyggts av Alsing 1845. Det var alltså dessa som nu Britta Stina Gustafsdotter köpte med byggnader.

Följande byggnader/lägenheter är fastställda:

- Fogdehagen bebyggt 1820 slås senare ihop med Fogdetorpet 1/3 vid vägen och blir enbart Fogdehagen
- Fogdetorpet bebyggt 1820 vid vägen med mark ner ett rejält stycke på Fogdegårdsskiftet - delat 1845 i:
    - 2/3 Fogdetorpet på mellanskiftet bebyggs av Alsing 1845 = senare Löfsta (enligt testamente och karta  
            1877)  = senare Skogen - de två remsorna 4:5 och 4:6 (idag 4:9 och 4:10)
    - 1/3 Fogdetorpet vid vägen som säljs till Fogdehagen 1876 och slås ihop under 1920-talet till Fogdehagen
             4:6
och Fogdetorpet upphör som namn
- Löfstad bebyggt 1844 av djurläkaren Johannes Larsson Wahnborg vid Löfstads bruk - köpt till sin syster och
               hennes man m. familj som flyttar in från Loviseberg, Ändabäcken - blir 1930 Lövvik då Karl August
                bygger nytt och ger ett nytt namn
   
Löfstad/Lövvik inkorporerar 1930 och äger idag de båda remsorna gränsande i söder (4:9 och 4:10) samt hela Trädgårdsskiftet gränsande i norr inköpt 1929)

+ sommarstugan på Fogdehagens mark 1954 - 2012 som blivit Lövvik 1 i lantmäteriets handlingar!

Fogdehagen på 1960 års karta

Fogdehagen 4:6 på 1960 års karta med Lövvik på sin mark västerut på den smala ägan mot Svea (Västtorp).

På kartan ses också den sommarstuga som fanns på lägenheten mellan 1956 - 2012 och som av lantmäteriet har kommit att ges en adress på dagens Fogdehagen som Lövvik 1, vilket annars var det av Karl-August självnamnade namnet på Löfstad.

Fogdehagen strax efter nybyggnationen 1935

Det gamla Fogdehagshuset utmed landsvägen revs och Emil Holm byggde snabbt ett nytt hus lite längre in på fastigheten, som nu också hade fått Fogdetorpet helt inkorporerat i sina ägor Nr 4:6.

Husen vid vägen revs utom Fogdetorpets ladugård, som nu hörde till Fogdehagen. På bilden anas Eleonora och sonen Egon på verandan.

Fogdehagen från luften 1950-tal med uppväxt omgivning

Flygfoto i färg med gulnad färgskala omgjort till svart-vitt foto av Kent Friman, 2017
Flygfoto i färg med gulnad färgskala omgjort till svart-vitt foto av Kent Friman, 2017

Bildspel Fogdehagen 2017

Läggs in efter fotografering

Fogdegårdsskiftet avskiljt från Kronoparken i Billingeliderna 1803
- skiftet med Litt. XXI väster om (nedåt från) Ännabecken på kartan

Fogdegården i Klostret tilldelas 1803 skiftet littera XXI på kartan från Torpet Ännabecken till Wästorp.

1884 gör 4 ägare att Fogdegårdsskiftet delas i 4 delar

1844 så fanns här 4 ägare och i laga skiftet delas den nu i littera La - Lc och i lite olika storlekar (bredd på skiftet) beroende av hur stor del av huvudgården Fogdegården i Klostret man ägde.

Boningshus för Fogdehagen/Fogdahagen låg då på ägan La vid vägen i den södra av skiftesdelarna.
Huset revs och flyttades in från landsvägen 1938 av Emil Holm, som då köpt fastigheten.

Klicka på kartan för att se den bättre! Klicka på kartan för att se den bättre!

Boningshus och ladugård för Fogdehagen, låg i ägan La. med ladugården svagt utritad ett stycke in från vägen.

Huset revs och flyttades in från landsvägen 1938 av Emil Holm, som just köpt fastigheten, som då gemensamt innehöll det gamla Fogdehagen och vid vägen också det gamla Fogdetorpet.

Detaljförstoring av 1844 års karta med byggnaderna för Fogdehagen

Något ifylld för tydlighetens skull ses här läget 1844 för bostadshus och ladugård för Fogdehagen i den södra skiftesdelen i Fogdegårdsskiftet.

Norr om dessa byggnader kan man se Fogdetorpets byggnader på mittremsorna av skiftet (Lc och Ld).

Fogdehagen på 1877 års karta

På kartan ser man på Fogdegårdsskiftet endast Löfstad utmärkt som T. = torp, samt två byggnader vid vägen som ser ut att vara boningshus.

Mellan dessa båda boningshus går dåvarande vägen till Löfstad in. Söder om dessa två byggnader ligger HagaBorregårdsskiftet utmärkt med ST för soldattorp med sin ladugård vid vägen mellan Haga och närmsta hus.

Nästa hus är då Fogdehagen och norr om detta Fogdetorpet.

Kartan mer i detalj med omgivande lägenheter namnade med rött.

1821 - torp byggs på lägenheten Fogdehagen - ett undantag avsatt för systern till Fogdegårdens ägare

Fogdehagen och Fogdetorpet ägs gemensamt 1860-1899 av Carl Johan Carlsson - nya gemensamma ägare 1876, 1900, 1902 och 1931

1934 köps Fogdehagen som en helt sammanslagen lägenhet 4:6 (Fogdetorpet & Fogdehagen) av Emil Holm och förblir i släkten

 

Ur inskrivningsboken kring Fogdehagen och Fogdetorpet, där de båda behandlas tillsammans f r o m 1902 Ur inskrivningsboken kring Fogdehagen och Fogdetorpet, där de båda behandlas tillsammans f r o m 1902

Fogdehagen byggs 1820 av Torparen Anders Larsson, född i Åsarp 1786-04-04 - gifter sig, bygger husen och flyttar in 1821 med Hustru Nr 2  Cajsa Johansdotter (Jeansdotter), född i Klostret 1791-09-06 och är syster till Fogdegårdsägaren vid tiden.

Carl Johan Carlsson står i husförhörslängderna som intäktsägare för en intägt under Fogdegården mellan åren 1860 - 1899.

I fastighetshandlingar hos lantmäteriet hittar vi följande;
"Ett transport(erat) köpebref ugifvet af Karl Johan Karlsson, rörande lägenheten Fogdetorp utgifvet den 10 Januari 1876"! Det betyder att Carl Johan Carlsson sålde delen 1/3 Fogdetorpet utmed vägen till änkan Kajsa Johansdotter i Fogdehemmet/Fogdehagen.

Fogdehemmet tycks vara den äga som senare kallas Fogdehagen och är ägan söder om Fogdetorpet.

I Husförhörslängden står:
Intägtsägare Karl Johan Karlsson
, född i Varnhem 1824-01-05 - änkling 9/8 1892 - dör här 31/1 1899

Familjen bodde skrivna på Fogdetorpet och sonen Gustaf Reinhold Karlsson flyttar "hem" 1901 och bor i Fogdetorpet under nye ägaren, vilken själv skriver sig i Fogdehagen.

Som hyresgäst i Fogdehagen hade de 1896-1901;
Arbetaren Johan Gustaf Henriksson, född i Varnhem 1857-08-24 med
Hustrun     Kajsa Lisa Persson, född i Varnhem 1840-11-18

1900 och de båda fastigheterna köps återigen tillsammans av en ägare som bosätter sig i Fogdehagen;
Arbetaren Frans Gustaf Carlsson, f. i Skärf 1861-01-25 - flyttar in från  Kyrketorp redan 1897 - Sköfde lf 1902

- i inskrivningsdomarens noteringar står;
"Frans Gustaf Carlsson säljer med godkännande af Carl August Blomqvist", (ägare av delar av Fogdegården).

Han hade med sig Pigan Elisabeth Johansson, född i N. Kyrketorp 1872 -11-13 - hon flyttar med till Sköfde

1902 blir det återigen en ny ägare för de båda fastigheterna;
Stenbrytaren Gustaf Johansson, född i Stenum 1866-07-11 - in från N. Lundby gift 1902 - dör här
Hustrun          Kristina Jonsson, född i Strö 1857-08-30


Det är under Gustafs tid som Fogdehagen och Fogdetorpet slås samman till Fogdehagen 4:6. När hustrun Kristina dör 1934 säljer han Fogdehagen 4:6 (inkl. Fogdetorpet) till handelsbiträdet Emil Theodor Holm.

Då hade troligen Fogdetorpet som byggnader redan försvunnit och Fogdehagens bostad utmed vägen revs 1938 då det nya huset byggdes ett stycke in från vägen. Därefter finns inga rester av Fogdetorpet 1/3.

Karta 1925 visar byggnaderna för Fogdetorpet 2/3 - senare kallat "Skogen" och samägda med Löfstad/Lövvik 4:3
- samt Fogdehagen & Fogdetorpet 1/3 (vid vägen)

Familjen Holm i Fogdehagen från 1935

Alla bilder tillhandahållna av Folke & Margaretha Holm, Fogdehagen, Ljungstorp 2017

Emil Holm 1940-tal Emil Holm 1940-tal

Emil kom som handelsbiträde från affären i Noltorp, där han bedrivit affär. Han gifte sig i samband med inflyttningen till Fogdehagen 1935.

Ur Varnhemsbygden 1987 av Ing-Britt Holm - läs mer om detta på sidan A. 70 Trollehöjd - tidigare Noltorp

Handelsbiträdet Emil Teodor Holm gifter sig 24/9 1935 med Annie Karolina Elenora född Gustafsson, i Varnhem 1916-09-26 och flyttar in i det nybyggda Fogdehagen.

Fogdehagen strax efter nybyggnationen 1935

Det gamla Fogdehagshuset utmed landsvägen revs och Emil Holm byggde snabbt ett nytt hus lite längre in på fastigheten, som nu också hade fått Fogdetorpet helt inkorporerat i sina ägor Nr 4:6. Husen vid vägen revs utom Fogdetorpets ladugård, som nu hörde till Fogdehagen.

Med en tillbyggnad på baksidan får familjen plats att expandera.

Fogdehagen 1940-tal med odlade fält runt om

Flygfoto över Fogdehagen fotograferad bakom glas av Kent Friman, 2017
Flygfoto över Fogdehagen fotograferad bakom glas av Kent Friman, 2017

Eleonora (Nora) Holm i Fogdehagens trädgård 1940-tal.

Eleonora och Emil Holm sent 1940-tal.

Fogdehagen 1950-tal

Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A145127:19 Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A145127:19

Folke Holm berättar att när hans mamma, Nora, skulle föda Katarina den 28 mars 1951 var det så mycket snö att pappa Emil fick dra henne på en släde ner genom Ljungstorp till en väntande Friman med sin taxibil. Tyvärr klarade inte modern Eleonora födeseln utan dog, efterlämnande en välskapt dotter.

Fermagatan strax nedanför Vibonätt och Vadet ner mot landsvägen. Kanske är det Elenor Holm de jobbar för att få framt taxin till!?

På 1940- och i början av 1950-talet var det en del svåra snövintrar och vägarna blev ofta ofarbara med upp till 2 m djupa drivor. Här ett uppbåd som gräver upp Fermagatan (vägen upp till Ljungstorp). Bland männen kan igenkännas fr.v. Teodor Krantz, Erik Lann, David Johansson och Oskar Larsson.

Längst ner väntar Samuel Friman, med taxiuniform och taxiskärmmössa, på att få komma fram med sin taxi.


Fotograf: Nils Lann, Ljungstorp/Varnhem samt uppgifter.

 

Katarina och Folke med pappa Emil Holm 1950-tal.

Framför Fogdehagens ladugård 1955.

Stående fr vänster:
Magnus Broström med hustrun Anna-Lisa Broström och Emil Holm med svärmor Karolina Broström.
Främre raden: Roland Holm, Catarina Holm, Folke Holm
Okänt barn i famnen på Karolina.

Delförstoring av bild från Folke & Margaretha Holms album, Fogdehagen, 2017 Delförstoring av bild från Folke & Margaretha Holms album, Fogdehagen, 2017
Bild av 81-åriga Karolina Broström

Formalia;
Karolina Gustafsson, född Broström i Varnhem 1874-10-07 - död

Moder till;
Karl Magnus Daniel Broström, född i Varnhem 1906-08-23 - gift 26/5 1929 med  Anna Elisabet (Anna-Lisa) född Engberg samt;

Annie Karolina Eleonora Gustafsson, född Broström i Varnhem 1916-09-26 - gift 24/9 1935 med Emil Holm och de fick barnen;

Kurt Egon Vallentin Holm, född i Varnhem 1934-05-09

Jarl Folke Ingemar Holm, född 1946-02-09

Roland Holm, född 1940-02-14

*de blå markeringarna går att klicka och då hamnar man på fastighet de bebott i Ljungstorp

Familjen Holm  blir Ljungstorpsprofiler fram i  våra dagar

Foto hämtat från Bygdegårdsföreningens album - bild 1973. Foto hämtat från Bygdegårdsföreningens album - bild 1973.

Emil Holm intiativtagare och förste ordförande i Ljungstorps bygdegårdsförening. Även hans söner blir aktiva Ljungstorpsbor tillsammans med sina fruar.

Sommarstugan på Fogdehagens mark 1956 - 2012
- idag Lövvik 1 som adress utan hus

Emils söner Folke, Roland och Egon på sommarstugans veranda med ägaren Lennart Nordgren - innan stugan revs 2012.

Sommarstugan flyttades från Timmersdala där den hade varit en kiosk vid en bensinstation vid uppfarten i Sotareliderna. Stugan byggdes till av kusinen Lennart i etapper. Han gärvde brunn, drog in el som han själv läste av,

Lennart och Inez Nordgren har två barn - sonen Ronny gift med Yvonne och dottern Maud som är präst på Gotland.

Dagens ägare av Fogdehagen Folke & Margaretha Holm

Foto Kent Friman, 2017
Foto Kent Friman, 2017

Boende i Fogdehagen (Fogdehemmet) i kyrkböckerna 1815 - 1938

Husförhörslängd 1815 - 1836
Ett undantag av Fogdegården
(skapat för hustruns systers familj av ägaren till Fogdegården)
AID; v17790.b17.s11

Till ett undantag som bebyggs 1821 (Fogdehagen);
Torparen Anders Larsson
, född i Åsarp 1786-04-04 - gifter sig, bygger husen och flyttar in 1821 med
Hustru 2  Cajsa Johansdotter (Jeansdotter), född i Klostret 1791-09-06 (syster till Fogdegårdsägaren)

Dotter       Anna Britta, född i Åsarp 1807-11-10 - ut till Wing 1824
Dotter       Lena, född i Varnhem 1813 - ut 1829
Son          Johannes, född i Varnhem 1816-02-09 - ut till Vilkse Klefva 1830
Dotter       Maria Andersdoter, född Varnhem 1816-09-22 (Not; afvlad med annan man)
Son           Lars, född i varnhem 1820-07-24
Son           Nils, född i Varnhem 1822-03-27
Son           Carl, född i Varnhem 1826-10-11
Dotter       Stina Greta, född i Varnhem 1830-06-16
                - familjen flyttar först till Vadet och därefter till Nohltorp under Nohlgården efter att ha köpt det
                  som förpantning 1835 - de bygger även där det första huset.

******************************************************************************************************************************
Där skrevs de enligt följande;
Nohltorp - 1835 byggs hus på en intäkt i Billingeliderna på Nohlgårdens mark, Nohltorp
- den säljs som förpantning till;

Mannen    Anders Larsson, född i Åsarp 1786 4/4 - flyttar in från Wadet 1835
Hustru 2   Cajsa Jansdotter, född i Varnhem 1791 6/9 - dör här 1839
Son            Lars, född i Varnhem 1820 24/7
Son            Nils, född i Varnhem 1822 29/3
Son            Carl, född i Varnhem 1826 den 10/10
-  änkmannen med sönerna skrivs under Mellomgården 'På socknen' 1839

Husförhörslängd 1836 - 1846
Undantag av Fogdegården

AID;v17791.b11.s11

Hyresgäst hos Anders Larsson som fortfarande äger Fogdehagen;
Mannen Johan Johansson Kling
, född i Varola 1813-09-05 - flyttar in från Nohltorp 1841 med
Hustrun Anna Eriksdotter, född i Sjogerstad 1801-05-12
Son         Lars Johan, född i Varnhem 1838-08-15
Son         Emmanuel, född i Varnhem 1840-11-16
                -  familjen tycks ha lämnat Fogdehagen 1844

Tjänstefolk;
Dräng Anders Johansson, född i Varnhem 1817-04-04 - flyttar in 1842 och ut 1843
Dräng Lars Kling, född i Warola 1826-11-21 - in från Warola 1844 och ut till Sköfde 1845

Ny ägare av Fogdehagen 1844;
Mannen Johan (Johannes) Jansson (Jeansson)
, född i Fägred 1798-12-27
Hustrun Cajsa Johansdotter, född i Berg 1811-07-24
Dotter     Charlotta Sofia, född i Varnhem 1842-02-13

Husförhörslängd 1846 - 1859
Undantag av Fogdegården

AID;v17792.b23.s30

Kvarboende ägare av Fogdehagen;
Mannen Johan (Johannes) Jansson (Jeansson)
, född i Fägred 1798-12-27
Hustrun Cajsa Johansdotter, född i Berg 1811-07-24
Dotter     Charlotta Sofia, född i Vanrhem 1842-02-13
Dotter     Carolina, född 1847-03-05 - dör här 1854
 

Husförhörslängd 1854 - 1862
En intägt under Fogdegården

AID;v17794.b22.s15

Kvarboende ägare av Fogdehagen;
Mannen Johan (Johannes) Jansson (Jeansson)
, född i Fägred 1798-12-27
Hustrun Cajsa Johansdotter, född i Berg 1811-07-24
Dotter     Charlotta Sofia, född i Varnhem 1842-02-13
 

Husförhörslängd 1862 - 1869
Undantag av Fogdegården

AID;v17794.b22.s15

Kvarboende ägare av Fogdehagen;
Mannen Johan (Johannes) Jansson (Jeansson)
, född i Fägred 1798-12-27 - dör här nu 30/3 1867
Hustrun Cajsa Johansdotter, född i Berg 1811-07-24
Dotter     Charlotta Sofia, född i Varnhem 1842-02-13 - flyttar till Sköfde den 5/11 1864
 

Husförhörslängd 1869 - 1880
Fogdehagen

AID;v17796.b31.s23

Kvarboende ägare av Fogdehagen;
Hustrun Cajsa Johansdotter, född i Berg 1811-07-24

Dottern flyttar hem med make 1872;
Torparen           Emmanuel Gustafsson, född i Hvalstad 1842-08-18 - flyttar in i Fogdehagen 1872
Hustru/Dotter   Charlotta Sofia, född i Varnhem 1842-02-13
Dotter                Olivia Amanda, född i Varnhem 1873-07-08
                          - familjen flyttar som torpare till Ändabäcken 1878

Husförhörslängd 1880 - 1895
Fogdehagen

AID;v17797.b52.s44

Kvarboende ägare av Fogdehagen;
Hustrun Cajsa Johansdotter, född i Berg 1811-07-24 - dör här nu 20/1 1890

Ny Ägare   Emmanuel Gustafsson, född i Hvalstad 1842-08-18 - flyttar hem från Våmb med familj 1880
Hustrun     Charlotta Sofia, född i Varnhem 1842-02-13 - dör här 5/2 1885
Dotter         Olivia Amanda, född i Varnhem 1873-07-08 - dör här 28/2 1881

Ny hustru efter giftermål 18/12 1885;
Hustrun      Emma Sofia Pettersson
, född i Versås 1860-05-24 - flyttar in 19/11 1885

Mannens barn i första äktenskapet;
Son              Oskar Bernhard, född i Varnhem 1884-01-21 - utvandrar till Amerika 27/3 1890
- notering visar också att fadern Emmanuel ger sig av samma år och datum - men måste ha återvänt!

Makarnas gemensamma barn;

Dotter            Anna Viktoria, född i Wåmb 1886-10-26
Dotter            Olivia Elisabet, född i Wåmb 1888-11-08
Son               Gustaf Adolf, född i Varnhem 1894-06-19 (tvilling)
Son               Carl Edward, född i Varnhem 1894-06-19 (tvilling)
                     - familjen flyttar till Wåmb 23/10 1894

Husförhörslängd 1895 - 1922
Fogdehagen

AID;v246286.b1040.s95

Ny ägare Fogdehagen är nu Karl Johan Karlsson i Fogdetorpet.

Hyrar från 1896 gör;
Arbetaren Johan Gustaf Henriksson
, född 1857-08-24 flyttar in från Gubbalyckan med
Hustrun    Kasja Lisa Persson, född i varnhem 1840-11-18
                 - paret flyttar till något hus runt Millomgården 11/11 1901

Ny ägare 1897 blir;
Arbetaren Frans Gustaf Karlsson
, född i Skärf 1861-01-25 - in fr Kyrketorp 3/11 1897 - ut Sköfde lf 6/11 1902
Pigan Maria Elisabeth Johansson, född i N Kyrketorp 1872-11-13 - in 16/11 1898 och ut igen 1902

Ny ägare 1902 blir;
Stenbrytare Gustaf Johansson
, född i Stenum 1866-07-11 - in fr Lundby 20/6 1902 med
Hustrun       Kristina Jonsson, född i Strö 1857-08-30 - in från Strö 11/7 1902 efter giftermål 11/7 1902

Husförhörslängd 1922 - 1938
Fogdehagen

v246287.b1410.s130

Kvarboende ägare;
Stenbrytare Gustaf Johansson
, född i Stenum 1866-07-11 - han flyttar 1935
Hustrun       Kristina Jonsson, född i Strö 1857-08-30 - hon dör här 31/3 1934

Ny ägare 1934;
Handelsbiträdet Emil Teodor Holm
, född i Kristine f. Falu l. - flyttar in från Noltorp med
Hustrun               Annie Karolina Elenora född Gustafsson, i Varnhem 1916-09-26 - gift 24/9 1935
Son före äktensk Kurt Egon Vallentin, född i Varnhem 1934-05-09