A. 98 Fogdetorpet

Fogdetorpet - del av Fogdegårdsskiftet från 1820 och i ca 100 år - här markerat med sin skiftesdel före 1845 - då det klövs i 1/3 + 2/3
-> blev sedan köpt 1876 av Fogdehagenägaren och slogs samman under 1920-talet -> upphörde då helt som lägenhet och byggnader

Klicka på bilden för att sen bättre! Bild från LC-film, Leif Crona och godkänd för publicering av försvarsmakten augusti 2014 Klicka på bilden för att sen bättre! Bild från LC-film, Leif Crona och godkänd för publicering av försvarsmakten augusti 2014

Med rött markerat är ungefärligt sammantaget de båda skiftena Fogdegården Lc och Ld - enligt laga skfiteskartan 1844 - se kartan direkt nedan. Lägenheten Fogdetorpet bestod till att börja med av en förpantingslägenhet från landsvägen och västerut till det röda tvärstrecket. Den streckade linjen visar de två delarna av Fogdetorpet efter att Alsing (se nedan!) 1845 köpt 2/3 av Fogdetorpet innanför den 1/3-del som blev resultatet vid landsvägen.

Det är denna 1/3 del vid landsvägen av det forna Fogdetorpet som överlever som det Fogdetorp som köps av ägaren av Fogdehagen 1876 tills det helt sammanslås med Fogdehagen under 1920-talet.

Mittskiftet hade av ägarskäl 1844 delats i två lika delar Lc och Ld hela vägen från landsvägen till Svea i väster. Dessa båda skiftesdelar tycks alltså till en del brukats av lägenheten Fogdetorpet, vilket är den tidigast etablerade lägenheten på Fogdegårdsskiftet tillsammans med Fogdehagen i det södra Fogdegårdsskiftet som etablerades vid samma tid och blev till en förpantning.

Fogdetorpet liksom Fogdehagen tycks alltså ha byggts redan 1820, vilket gör dem till de riktigt tidigt etablerade torpen här i Billingeliderna. Fogdetorpet revs troligen i början av 1900-talet och utgör idag norra delen av Fogdehagens äga och gör att Fogdehagsägan (4:6) blir bredare utmed vägen, där det forna Fogdetorpet (1/3-del) låg.

Fogdetorpet kom tidigt att samägas och slogs alltså till slut samman med Fogdehagen

Nya Fogdehagen (4:6) kom på så sätt att bli bredare utmed landsvägen och ett stycke in på skiftena, där de äldre delarna Lc och Ld tog vid och fortsatte västerut mot Västtorp/Svea ett stycke.

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Norra Fogdegårdsskiftet (Lb) - med rött utmärkt på bilden - gjordes till lägenhet som senare kom att kallas Löfstad efter att djurläkaren på Löfstad bruk köpt lägenheten 1844.

Utbuktningen mot söder är rester av Fogdetorpet 2/3-delar köpt av Alsing 1845 vilket inkorporerades efter vissa komplikationer äntligen formellt med Lövvik så sent som 1990!

Utbuktningen bestod av två smala korta skiftesremsor 4:4 och 4:5 (senare 4:9 och 4:10). De köptes fria från och avsöndrades från Fogdegården första gången genom änkan på Löfstad, Britta Stina Perssons köp 1925 med lagfart 1929.

Det sammanslagna Fogdetorpet/Fogdehagen
= Fogdehagen 4:6 på 1960 års karta

Fogdehagen 4:6 på 1960 års karta med sommarstugan Lövvik på sin mark västerut på den smala ägan mot Svea (Västtorp). Man kan också se de båda mycket smala skiftena 4:9 och 4:10 söder om Lövstad - där en byggnad ligger kvar i 4:10 söder om Löfstad från det som var Fogdetorpet 2/3 köpt av Alsing 1845.

Kort sammanfattning kring Fogdegårdsskiftet - med lite hopp framåt och bakåt för tydlighetens skull

1925 friköper änkan Britta Stina Gustafsdotter, född i Bolum 1860-09-11 de båda smala remsorna norr om och mitt för FogdehagenFogdegårdens skifte - de hette då Klostret Fogdegården 4:4 och 4:5 - de avstyckas formellt nu för första gången. Hon hade varit gift med Per August Persson i Vasen, född i Varnhem 1854-09-18 och de hade en fosterpojk Nils Oskar Valdemar, född i Sköfde lf 1903-04-18 - son till arbetaren Anders Petter Andersson Lindén, Sjöliden i Sköfde landsförsamling.

När Britta dog så gjorde bouppteckning 18 juni 1928 och testamente 11 maj 1928 att följande personer blev ägare till de båda remsorna med byggnader (g:a Fogdetorpet 2/3 i testamentet kallat Löfsta och senare kallat Skogen); Julia Grönlund, Gustaf Henriksson, Nils Torsten Valdemar Lindén och Nils Oskar Valdemar Lindén. Lägenheten Löfsta betingade ett värde om 500 kr. Boets totala tillgångar efter avdrag av skulder var vid bouppteckningen var 1.026.00 kronor.
OBS! Detta är alltså inte det Löfstad som låg på norra Fogdegårdsskiftet innan det revs och nybebyggdes av Karl August 1935  och blev Lövvik.

Dessa båda smala korta remsor (idag 4:9 och 4:10) utgjorde mellan 1845 - 1876 Fogdetorpet 2/3 inköpt av Alsing skattskriven i Stockholm, åt sina föräldrar inflyttade från Djeknekrogen.

Mellan 1860 till 1876 ägdes hela Fogdetorpet av Carl Johan Carlsson (både 1/3-delen vid vägen och 2/3-delen längre in på ägan) - dessa båda remsor ingick alltså i Fogdetorpet sedan långt tidigare - då de inte ens var uppdelade.

1876 såldes Fogdetorpet 1/3 vid vägen och inkorporerades med Fogdehagen - och Fogdetorpet försvann som beteckning och båda blev formellt enbart Fogdehagen 4:6 under 1920-talet.

Kvar fanns ändå de två remsor som tidigare utgjort Fogdetorpet 2/3 och bebyggts av Alsing 1845. Det var alltså dessa som nu Britta Stina Gustafsdotter köpte med byggnader.

Följande byggnader/lägenheter är fastställda:

- Fogdehagen bebyggt 1820 slås senare ihop med Fogdetorpet 1/3 vid vägen och blir enbart Fogdehagen
- Fogdetorpet bebyggt 1820 vid vägen med mark ner ett rejält stycke på Fogdegårdsskiftet - delat 1845 i:
    - 2/3 Fogdetorpet på mellanskiftet bebyggs av Alsing 1845 = senare Löfsta (enligt testamente och karta  
             1877)  = senare Skogen - de två remsorna 4:5 och 4:6 (idag 4:9 och 4:10)
    - 1/3 Fogdetorpet vid vägen som säljs till Fogdehagen 1876 och slås ihop under 1920-talet till Fogdehagen
              4:6
och Fogdetorpet upphör som namn
- Löfstad bebyggt 1844 av djurläkaren Johannes Larsson Wahnborg vid Löfstads bruk - köpt till sin syster och
              hennes man m. familj som flyttar in från Loviseberg, Ändabäcken - blir 1930 Lövvik då Karl August
              bygger nytt och ger ett nytt namn
   
Löfstad/Lövvik inkorporerar 1930 och äger idag de båda remsorna gränsande i söder (4:9 och 4:10) samt hela Trädgårdsskiftet gränsande i norr inköpt 1929)

+ sommarstugan på Fogdehagens mark 1954 - 2012 som blivit Lövvik 1 i lantmäteriets handlingar!

Fogdegårdsskiftet avskiljt från Kronoparken i Billingeliderna 1803
- skiftet med Litt. XXI väster om (nedåt från) Ännabecken på kartan

Fogdegården i Klostret tilldelas 1803 skiftet littera XXI på kartan från Torpet Ännabecken till Wästorp.

50 år senare hade Fogdegårdsskiftet delats upp mellan 4 olika ägare

1844 så fanns här 4 ägare och i laga skiftet delas den nu littera La - Ld i lite olika storlekar (bredd på skfitet) beroende av hur stor del av huvudgården Fogdegården i Klostret man ägde.

Ägan Lc och Ld - har alltså uppkommit i mitten av Fogdegårdsskiftet genom uppdelning på två ytterligare ägare för Fogdegården i förhållande till ägorna La - den södra skiftesdelen och Lb - den norra skiftesdelen.

Boningshus och ladugård för Fogdetorpet,som det då kallades, låg då huvusakligen i ägan Ld. med huset i Ld, men kanske t o m utstickande något i ägan Lb. Huset revs och flyttades in från landsvägern 1938 av Emil Holm, som just köpt fastigheten, som då gemensamt innehöll det gamla Fogdehagen och vid vägen också det gamla Fogdetorpet.


Kartan med beskrivning återkommer längre ner på sidan!

Fogdetorpets byggnader låg utmed landsvägen

Detalj karta 1844 med boningshus och ladugård på det som i Hfl 1836 - 1846 kallades Fogdetorpet vid landsvägen liksom på karta 1925 nedan.

Huset revs och flyttades in från landsvägern 1938 av Emil Holm, som just köpt fastigheten som då registreras som Fogdehagen 4:6, vilka då gemensamt innehöll det gamla Fogdehagen och vid vägen också det gamla Fogdetorpet.

Skiftesdelen 1844 littera Ld - ägd av Johannes Jonsson (1/16 mtl)

Texttolkning;

Ld Fogdegården 1/16 mantal förmedlat kronoskatte rusthåll äget af Johannes Jonsson, bekommer med utflyttningsskyldighet följande ägor;

Fogdetorpet brukade också skiftesdelen Lc - ägd av Fredrik Kling
 

Texttolkning;

Lc Fogdegården 1/4 mantal förmedlat kronoskatte rusthåll äget af Fredrik Kling, bekommmit med utflyttningsskyldighet följande ägor;

1844 delades alltså mittskiftet av Fogdegårdsskiftet i Billingeliderna i två delar - med lägenheten Fogdetorpet som gemensam brukare.

Husförhörslängd visar intäkt under Fogdegården som bosätts 1820

De boende som flyttar in 1820 på en intäkt kopplas i nästa husförhörslängd samman med den del som kallas Fogdetorpet.

Ynglingen Carl Johansson Alsing, skattskriven i Stockholm, köper 1845 2/3 av samma intäkt (Fogdetorpet) som de föregående Svenssons brukat och nu kallas den Fogdatorpet i husförhörslängden. Här inhyser han då sina föräldrar enligt notering i husförhörslängden (Aid: v17791.b12.s13) - som flyttar in 1845 från Djeknakrogen.

Boningshuset för Fogdetorpet 1/3 ligger utmed landsvägen och uppdelningen 1845 ger en rektangulär markbit ett stycke in från vägen för denna lägenhet.

Det betyder att huset ligger på en av de mittre delarna (Ld.) av den ursprungliga Fogdegårdsintäkten i Billingeliderna vid landsvägen och är det ursprungliga Fogdetorpet, vilket också namnmässigt visas på karta från 1925, där den denna del kallas just Fogdetorpet, men då usträckt till att omfatta båda de tidigare delarna Lc. och Ld. i en rektangulär markbit vid vägen - se karta nedan från 1825!

Som hjälp för orientering - en karta från 1925 Fogdehagen och Fogdetorpet, samt 4:4, 4:5 + 4:3

Kartan sätts in redan här för att förtydliga de olika gränserna för olika lägenheter på Fogdegårdsskiftena.

Fogdetorpet vid vägen utgörs av den mark som blev kvar av hela tidigare Fogdetorpets mark, när Alsing 1845 köpte 2/3 av Fogdetorpet - det  är på kartan de båda mittstyckena benämnda 44 och 45.

Här bildas de båda lägenheterna Fogdegården 4: 9 och 4:10 av Fogdegårdens 4:4 och 4:5 - vid tiden var Fogdehagen och Fogdetorpet sedan länge avstyckade.

Lägenheten Fogdetorpet 1/3 kom att knytas i ett gemensamt ägande med Fogdehagen fr o m 1876.

Fogdetorpet 2-3-delar på bild 1960-tal

Granngården till Lövvik/Lövstad byggd 1844 av Alsing för sina föräldrar, Då Fogdetorpet 2/3-delar - senare Skogen - finns med på bilden som en kvarvarande ladugård samt murstockens stenhög alldeles t h om den lilla dungen. Här bodde fr o m 1934 'Otto på Skogen'.

Jordbruksarbetare Gustaf Otto Jonsson, född i Varnhem 1875-01-16 - in till Skogen från Tidavad 5/12 1934

Kartan 1877

På kartan ser man på Fogdegårdsskiftet endast Löfstad utmärkt som T. = torp, samt två byggnader vid vägen som ser ut att vara boningshus. Mellan dessa båda boningshus går dåvarande vägen till Löfstad in. Söder om dessa två byggnader ligger HagaBorregårdsskiftet utmärkt med ST för soldattorp med sin ladugård med gaveln mot vägen mellan Haga och närmsta hus.

Nästa hus är Fogdehagen och norr om detta Fogdetorpet.

Kartan mer i detalj med omgivande lägenheter namnade med rött.

Skrivelse 1876 kring Fogdehemmet och Fogdetorpet -
Fogdehemmet kallas senare Fogdehagen

Texttolkning;

"I största Wördnad får jag anhålla, att mina ägandes lägenheter Fogdehemmet och det därtill gränsande Fogdetorp, under Fogegården Klostret, måtte blifva behörigen Skattlagda på grund af trenne afskrifter,
den ene, af den 25 april 1831, som visar då min aflidne man Johannes Jansson tillhandlade sig lägenheten,
det andra, att Inteckningsprotokoll, som visar lägenheten Fogdehemmet blifvit i behörig rätten i tid förnyadt,
det tredje, ett transport(erat) köpebref ugifvet af Karl Johan Karlsson, rörande lägenhenten Fogdetorp utgifvet den 10 Januari 1876

Fogdehemmet i Walle härad och Warnhems församling den 12 januari 1876
Kajsa Johansdotter
Enka efter Johannes Jansson i Fogdehem
 

"handling af den 25 april 1831, som visar då min aflidne man Johannes Jansson tillhandlade sig lägenheten" -avser; Fogdehemmet

Texttolkning;

"Köpekontrakt
 

Till drängen Johannes JanssonHöjentorp försäljer jag undertecknad mitt egande hemman under Fogdegården Klostret, som mig genom arf efter min aflidne svåger Nils Jansson tilldelt blifvet, för en överenskommen köpeskilling Trehundra (300) Rdr Banco emot följande villkor;

- därefter skrivs de ekonomiska villkoren samt undantagen skogspark

Fogdegården Klostret 25 april 1831

Säljare är boende på undantaget - senare Fogdehagen;

Ägaren Anders Larsson
, född 1786 o Hustru  Cajsa Jansdotter, född 1791
- som själva bott på undantaget sedan 1821 - då de flyttade in från Pickabacken (under Höjentorp).

I husförhörslängd kallas detta för "Ett undantag", senare Fogdehagen

Hans hustru kallar det 1876 i skrivelse för Fogdehemmet - se ovan!

1845 - köper Carl Johansson Alsing Fogdetorpet 2/3
1850 - 1857 äger  sonen Anders Johansson Alsing Fogdetorpet

1860-1899  äger Carl Johan Carlsson -  säljer 1/3 Fogdetorpet 1876
- nya ägare för Fogdehagen/Fogdetorpet 1900, 1902 och 1931

Fogdehagen och Fogdetorpet ägs gemensamt 1876 tills de slogs samman till en lägenhet i början av 1900-talet - Fogdehagen 4:6

Ur inskrivningsboken kring Fogdehagen och Fogdetorpet, där de båda behandlas tillsammans f r o m 1902 Ur inskrivningsboken kring Fogdehagen och Fogdetorpet, där de båda behandlas tillsammans f r o m 1902

Torpet byggs 1820 av Johannes Svensson, född i Öglunda 1785-12-24 - in från Krogen under Svarfvarebacken.

******************************************************************************************************************************
Alsings ägare mellan 1845 - 1857

1845 - 1850 ägs 2/3 av Fogdetorpet av Carl Johansson Alsing, skattskriven i Stockholm och därefter
1850 - 1857 ägs det av sonen Anders Johansson Alsing.

Fotnot - under Trollehöjd hittar vi följande kommentar;

Grosshandlare/direktören Carl Edvin Högberg, född i Agnetorp 1858 den 3/1, gift 14/4 1884 - dödsort: Falköpings lasarett, Kyrkobokförd i Skövde, Kv Apeln 6 - dör den 1/1 1927
Hustrun Matilda Karolina, född Alsing i Varnhem 1858 den 16/12 - dör på Skolgatan 13, Skövde 29/5 1950

Anm; Fadern till fru Högberg bodde ett kort tag som ung och var ägare av Lindstorp innan han gifte sig. Han hette Anders Johansson, född Varnhem 1829 - flyttar 1849 som ägare 2/3 till Fogdetorpet (med tillnamn; Alsing.) Där fanns då också sedan 1845 som ägare fadern, som inflyttade ett kort tag från Stockholm och var gatuläggare. Han hette Carl Johansson Alsing, född 1824 31/3 i Wilske Klefva.

Föräldrarna till fru Högberg återfinns som ägande av Fogdetorpet i Hfl 1854 - 1862:
Mannen Anders Gustaf Alsing, född i Wilske Klefva 1829 en 10/10 - gift 12/9 1852 - dör i Skövde 10/1 1915
Hustrun Inga Maria Carlsdotter, född i Varnhem 1827 den 21/11 - död Tomt 44 i Skövde 15/1 1915
Dotter     Margareta Christina, född i Varnhem 1853 den 16/9
Son        Carl Petter Laurentius, född i Varnhem 1855 den 10/8
Dotter    Mathilda Carolina, född i Varnhem 1857 den 18/10 (fel datum i Hfl - rätt i födelseboken!)

*****************************************************************************************************************************

Carl Johan Carlsson står i husförhörslängderna som intäktsägare för en intägt under Fogdegården mellan åren 1860 - 1899.

I fastighetshandlingar hos lantmäteriet hittar vi följande;
"Ett transport(erat) köpebref ugifvet af Karl Johan Karlsson, rörande lägenhenten Fogdetorp utgifvet den 10 Januari 1876"! Det betyder att Carl Johan Carlsson sålde delen 1/3 Fogdetorpet utmed vägen till änkan Kajsa Johansdotter i Fogdehemmet/Fogdehagen.

Fogdehemmet tycks vara den äga som senare kallas Fogdehagen och är ägan söder om Fogdetorpet.

I Husförhörslängden står:
Intägtsägare Karl Johan Karlsson
, född i Varnhem 1824-01-05 - änkling 9/8 1892 - dör här 31/1 1899

Familjen bodde skrivna på Fogdetorpet och sonen Gustaf Reinhold Karlsson flyttar "hem" 1901 och bor i Fogdetorpet under nye ägaren, vilken själv skriver sig i Fogdehagen.

Som hyresgäst i Fogdehagen hade de 1896-1901;
Arbetaren Johan Gustaf Henriksson, född i Varnhem 1857-08-24 med
Hustrun     Kajsa Lisa Persson, född i Varnhem 1840-11-18

1900 och de båda fastigheterna köps återigen tillsammans av en ägare som bosätter sig i Fogdehagen;
Arbetaren Frans Gustaf Carlsson, f. i Skärf 1861-01-25 - flyttar in från  Kyrketorp redan 1897 - Sköfde lf 1902

- i inskrivningsdomarens noteringar står;
"Frans Gustaf Carlsson säljer med godkännande af Carl August Blomqvist", (ägare av delar av Fogdegården).

Han hade med sig Pigan Elisabeth Johansson, född i N. Kyrketorp 1872 -11-13 - hon flyttar med till Sköfde

1902 blir det återigen en ny ägare för de båda fastigheterna;
Stenbrytaren Gustaf Johansson, född i Stenum 1866-07-11 - in från N. Lundby gift 1902 - dör här
Hustrun          Kristina Jonsson, född i Strö 1857-08-30


Det är under Gustafs tid som Fogdehagen och Fogdetorpet slås samman till Fogdehagen 4:6. När hustrun Kristina dör 1934 säljer han Fogdehagen 4:6 (inkl. Fogdetorpet) till handelsbiträdet Emil Theodor Holm.

Då hade troligen Fogdetorpet som byggnader redan försvunnit och Fogdehagens bostad utmed vägen revs 1938 då det nya huset byggdes ett stycke in från vägen. Därefter finns inga rester av Fogdetorpet 1/3.

"Löfstad avsöndrad från Fogdetorpet - köpt på auktion 1914" - anteckning i inskrivningsregistret - ingen lagfart beviljas!

De båda remsorna Lc och Ld som urpsrungligen tillhört Fogdetorpet (2/3) kom att köpas av Löfstads ägare och troligen är det detta som resulterar i anteckning i inskrivningsregistret om att Löfstad avsöndrats från Fogdetorpet, vilket alltså bara kan gälla de här båda mittdelarna av Fogdegårdsskiftet. Lagfart kunde inte beviljas och avskrevs sedan 1917. Så det var oklara ägande- och markförhållanden genom tiderna för Fogdegårdsskiftet. Idag tillhör dessa delar sedan köp av Löfstads ägare 1825 fastigheten Lövstad 1.

Boende på Fogdetorpet 1820 - 1938 enligt kyrkböckerna

Husförhörslängd 1815 - 1836
AID: v17790.b18.s12
En intäkt under Klostret Fogdegården

Torpet byggs 1820;
Mannen Johannes Svensson
, född i Öglunda 1785-12-24 - flyttar in från Krogen under Svarfvarebacken 1820
Hustrun Maria Andersdotter, född i Klostret 1784-09-16
Son         Anders, född i Klostret 1811-06-17 - flyttar ut till Wing 1821 - återvänder från Svarfavarebacken 1831
Son         Johannes, född i Klostret 1817-11-22 - ut till Sköfde 1835
Son         Carl Johan, född på platsen 1838-05-26

Husförhörslängd 1836 - 1846
AID: v17790.b18.s12
En intäkt under Klostret Fogdegården - Fogdatorpet

Kvarboende lägenhetsägare;
Mannen Johannes Svensson
, född i Öglunda 1785-12-24 Not; "Lidit spöstraff för stöld"
Hustrun Maria Andersdotter, född i Klostret 1784-09-16 - dör här nu 1844
Son         Anders, född i Klostret 1811-06-17 - flyttar åter ut 1845
Son         Johannes, född i Klostret 1817-11-22 - ut till Sköfde 1835 - åter - ut till Wing 1839

1845 - Nu köps 2/3 av Fogdetorpet loss av; ynglingen Carl Johansson Alsing
- skattskrifven i Sthlm, "Inhyses der hans föräldrar" och bror;

Mannen   Johannes Larsson, född i Gökhem 1784-11-07 - flyttar in med fam från Djeknakrogen 1845
Hustrun   Stina Andersdotter, född i Sköfvde 1792-01-03 - dör här nu 23/9 1846
Son           Anders, född i Wilske Klefva 1829-10-10
 

Husförhörslängd 1846 - 1859
AID: v17792.b23.s30
Fogdatorpet

Fogdatorpet 1/3 - kvarboende lägenhetsägare ;
Enkman Johannes Svensson
, född i Öglunda 1785-12-24 - dör här nu 1849

 - härefter tycks det forna Fogdetorpet brukas som en enhet igen.
**************************************************************************************************************************

2/3 av Fogdetorpet - kvar i ägarskap av Carl Johansson Alsing - skattskriven i Stockholm;

Ägaren   Carl Johansson Alsing,
f. i W. Klefva 1824-05-31 - gatuläggare - in 1846 Sthlm - ut Uppsala 1847 - sedan till Örebro 1849 -  med inhyses hans far i Fogdetorpet;
Enkman   Johannes Larsson, född i Gökhem 1784-11-07 - som dör här nu 1848

Ny ägare till 2/3 av Fogdetorpet blir nu 1849;
Son/broder  Anders Johansson Alsing
, f. i Wilske Klefva 1829-10-10 - in Lindstorp 1849 - ut Uppsala 1849


Kort tid bor här i 1/3 Fogdetorpet "hos Anders Alsing";
Mannen    Carl Jonsson
, född i Wing - in från Lilla Hålltorp 1849 gifter sig med
Hustrun    Anna Cajsa Johansdotter, född i Wilske Klefva 1821-09-24 - in fr Sjogerstad 1848
                  - de båda lämnar för att flytta in på Carlsberg 1849

Ägaren 2/3 Fogdetorpet återvänder 1850:
Mannen      Anders Johansson Alsing
, född i Wilske Klefva 1829-10-10 - gifter sig 1852 med
Hustrun      Inga Maria Carlsdotter, född i Warnhem 1827-10-21 - flyttar in från Wing 1852

Husförhörslängd 1854 - 1862
AID: v17794.b23.s16
Fogdatorpet - Ny ägare till Fogdetorpet 1855 - blir Adam Lindström i Orsjö i Segerstad
- nu har 1/3 och 2/3 av Fogdetorpet samma ägare igen!


Kvarboende ägare Fogdetorpet 2/3 - blir hyrande 1855;
Mannen      Anders Johansson Alsing
, född i Wilske Klefva 1829-10-10
Hustrun      Inga Maria Carlsdotter, född i Warnhem 1827-10-21
Dotter          Margaretha Christina, född i Varnhem 1853-09-16
Son             Carl Petter Laurentius, född i Varnhem 1855-08-10
Dotter          Mathilda Carolina, född i Varnhem 1857-10-18 - senare gift med grosshandlare Högberg
                    - familjen flyttade som hyrande till Ulunda 1857

Pigan Lotta Lindström, född i Sköfde 1833-09-13 - flyttar in från Sköfde 1855 - se nedan!

Hyrande 1856;
f.d. skogvaktaren Johannes Lindström
, f. i Sandhem 1792-11-17 - in Orrjsö Segerstad 1856 - dör här 1859
Hustrun                 Maria Andersdotter, född i Varnhem 1793-04-18 - dör här 12/6 1857

Pigan Lotta Lindström, född i Sköfde 1833-09-13 - flyttar ut 1856

Hyrande 1857;
Brukaren      Lars Bengtsson, född i Forshem 1840-05-04
Hustrun        Maria Lena Lindström, född i Varnhem 1825-12-24
Dotter            Emelie Carolina, född i Sjöfde lf 1857-10-02
                     - familjen flyttar till Sköfde 1859

Arrendator 1859;
Mannen        Anders Magnus Johansson
, född i Forsby 1928-10-25 - in från Löten 1859
Hustrun        Maja Pettersdotter, född 1835-02-16
Dotter            Matilda Christina, född 1857-08-03
Son               Carl Johan, född 1850-09-17
                     - familjen flyttar till Sköfde 1860

Ny ägare 1860;
Mannen        Carl Johan Carlsson, född i Varnhem 1824-01-05 - in från Åsaka 1860 med
Hustrun       Wilhelmina Johansdotter, född Kyrketorp 1834-05-27
Dotter           Anna Charlotta, född i Åsaka 1857-04-15
Son              Alfred, född i Åsaka 1858-10-28
Dotter           Matilda Carolina, född i Varnhem 1860-11-11

In hyses 'Knallen' Anders Johansson, född i Wilske Klefva 1811

Husförhörslängd 1862 - 1869
AID: v17795.b28.s23
Fogdetorpet

Kvarboende ägare;
Mannen        Carl Johan Carlsson, född i Varnhem 1824-01-05
Hustrun        Wilhelmina Johansdotter, född Kyrketorp 1834-05-27
Dotter            Anna Charlotta, född i Åsaka 1857-04-15
Son               Alfred, född i Åsaka 1858-10-28
Dotter            Matilda Carolina, född i Varnhem 1860-11-11
Son                August, född i Varnhem 1863-02-12
Dotter            Josefina, född i Varnhem 1865-04-24
Son                Carl Johan, född i Varnhem 1867-07-21

Inhyses 'Knallen' Anders Johansson, född i Wilske Klefva 1811 - troligen i G:a Fogdetorpet 2/3-delar

Husförhörslängd 1869-1880
AID: v17796.b31.s23
Fogdetorpet

Kvarboende ägare;
Mannen        Carl Johan Carlsson, född i Varnhem 1824-01-05
Hustrun        Wilhelmina Johansdotter, född Kyrketorp 1834-05-27
Dotter            Anna Charlotta, född i Åsaka 1857-04-15 - ut till Wing 1975 - Backa 1877
Son               Alfred, född i Åsaka 1858-10-28 - flyttar ut 1876
Dotter            Matilda Carolina, född i Varnhem 1860-11-11 - ut till Wing 1879
Son                August, född i Varnhem 1863-02-12
Dotter            Josefina, född i Varnhem 1865-04-24
Son               Carl Johan, född i Varnhem 1867-07-21
Son               Frans, född i Varnhem 1870-01-05 - dör här 21/7 1877
Son               Gustaf Reinhold, född i Varnhem 1874-06-30

Inhyses 'Knallen' Anders Johansson, född i Wilske Klefva 1811 - flyttar till Fattighuset 1878

Husförhörslängd 1880-1895
AID: v17796.b31.s23
Fogdetorpet

Kvarboende ägare;
Mannen        Carl Johan Carlsson, född i Varnhem 1824-01-05
Hustrun        Wilhelmina Johansdotter, född Kyrketorp 1834-05-27 - dör här nu 7/8 1892

Son               August, född i Varnhem 1863-02-12 - emigrerar till Amerika 7/5 1883
Dotter            Josefina, född i Varnhem 1865-04-24 - emigrerar till Amerika 7/5 1883
Son               Carl Johan, född i Varnhem 1867-07-21 - emigrerar till Amerika 27/3 1986

Son               Gustaf Reinhold, född i Varnhem 1874-06-30

Husförhörslängd 1895-1922
AID: v17796.b31.s23
Fogdetorpet

Kvarboende ägare;
Mannen        Carl Johan Carlsson, född i Varnhem 1824-01-05 - dör här nu 31/1 1899
Sonen           Gustaf Reinhold, född i Varnhem 1874-06-30 - flyttar ut 11/11 1901
Sonen            Karl Johan Alsing, född i Varnhem 1867-07-21 - hem fr. N. Amerika 1895 och dör här 4/4 1896

Hyrar huset på Fogdetorpet mellan 1896 - 1901 gör;
Arbetaren     Johan Gustaf Henriksson
, f.i Varnhem 1857-08-24 - gift 378 1888 - in 1896 med 17 år yngre
Hustrun         Kajsa Lisa Persson, född i Varnhem 1840-11-18

Nu kom Fogdetorpet att brukas samman med Fogdehagen och ny ägare blir
Arbetaren     Frans Gustaf Karlsson, född i Skärf 1861-01-25 - han bosätter sig i Fogdehagen och äger de båda fastigheterna till 1902 då han flyttar till Sköfde

Efter detta går det inte att hitta särskilda boenden i Fogdetorpet, som troligtvis revs i början av 1900-talet. Kvar vid vägen låg då boningshuset för Fogdehagen som mötte sitt öde 1934, då det revs av Emil Holm för bygge av nytt hus för sin äga på platsen för dagens Fogdehagen 4:6.