A. 94 Ulfstorp - Ulfsgården 1

Torp under Ulfsgården i Varnhem-> Ulfstorp -> Ulvstorp -> Ulvsgården i Ljungstorp - idag adress; Ulvsgården 1, Ljungstorp

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Ulfsgårdsskiftet (markerat med rött) gick från gamla landsvägen västerut (nedåt i bild) fram till Västtorps ägor. 1844 var skiftet delat i två skiften längs med mitten för de två ägarna av Ulfsgården i Varnhem, skifte Ma. och Mb. Till Ulvstorp tillköptes senare också Simmesgårdsskiftet i söder. (till höger i bild)

I kyrkböckerna skrivs senare Hagalund eller Ulfstorp, vilket är en aning förvirrande. Tydligen har fastigheten haft namnet Hagalund under en tid, efter att Hägglund 1888 också köpt Hagalund under Gästgivaregården.

Huset byggs 1838
Första familjen som tycks ha flyttat in i ett troligen då nybyggt Ulfstorp 1838 är Trosskusken Anders Svensson Redig.  I nästkommande husförhörslängd hittar man Ulfstorp utskrivet med inflyttad boende där 1849 som heter Gratialisten och Torpägaren Carl Lilja, född 1800 med hustrun Cathrina Andersdotter och dottern Lovisa - för de boende se förteckning nedan!

Ulfstorp blir Ulvsgården i samband med rekonstruktion 1930 av köp från 1904. Ulvstorp hade vid det köpet felaktigt angetts vad avser de avsöndringar som ingick i köpet och måste få ett tillägg 26 år efteråt för att bli giltigt! Då var också den felaktiga fastighetsbeteckningen Ulvstorp 1 tvungen att avföras från jordebok och jordregistret.

Redan tidigt ingick också Simmesgårdens skifte söder om Ulfsgårdsskfitet i Ulvstorp vilket inte noterades vid köpet 1904 - se nedan! Detta resulterade i felaktiga lagfarter fram till år 1930, då allt fick ändras via bl a domstol, med upphävande av den gamla fastighetsbeteckningen och skapande av en helt ny - Ulvsgården 1.

Grannskiftet i söder - Simmesgårdens skifte - införlivas delvis
Man kan på karta 1879 över Simmesgårdens alla ägor se att skiftet i Billingeliderna var långsträckt. Från landsvägen i öster till Backas ägor i väster!

Ulfsgårdens skifte gick från landsvägen ner till Wästtorps ägor norr om (till höger på kartan).


Vid något av köpen av Ulfstorp övergick Simmesgårdsskiftets östra del - från Wästorpsgränsen till landsvägen till att ägas av ägaren till Ulfstorp.

Jmfr karta nedan!

Ägarförteckning Ulvstorp - Ulvsgården 1 i Ljungstorp

         - 1803  Kronan genom Kronoparken Billingen (Billingeliderna)
1803 - 1849  Ulfsgårdens ägare för norra skiftet - 1844 littera Mb
1849 - 1870  Carl Lilja
1870 - 1904  Lars Johan Hägglund
1904 - 1925  Lars Johan Alm med hustrun Wilhelmina
1925 - 1931  Lars Johan Alms sterbhus
1931 - 1990  Johannes Alm
1990 - 1990  Johannes Alms dödsbo
1990 - 2006  Kenth Göte Peder Karlström
2006 -           Inge Mikael Malmberg och Annica Maria Molinder

Det äldsta huset byggt 1838 med veranda från 1930-tal

Wilhelmina och Lars Johan Alm framför den gamla Ulfstorpstugan med sin utsirade veranda, som det sägs att Theodor Krantz hade byggt! Huset byggdes av trosskusken Anders Svensson Redig 1838 - fotot finns också under avsnittet med familjen Alm.

Det äldsta huset på Ulfstorp från 1838 just innan det rivs 1949

Foto ur Jaen Frimans album 2016 Foto ur Jaen Frimans album 2016

Beläget just öster om det nya huset som byggs 1949 av Johannes Alm, ser vi här det ursprungliga huset från 1838 på Ulfstorpsägan. Det låg med verandan mot vägen. Här har redan väggpanelen tagits ned.

Ulfstorp på karta 1844

Här ses de båda skiftena för Ulfsgården 1844. Ulfstorp är uppfört i det norra skiftet - littera Mb. Här tycks bostadshus och ladugård ligga tätt samman.

Närbild på byggnadernas placering.

Bostadshuset var placerat ett stycke från vägen.

Ladugården ligger här  vid vägen och parallellt med den - kan möjligen senare ha flyttats något.

Soldatbostället Åkersdal ligger till höger på kartan (österut) med Hammars Kvarns äga framför sig mot vägen - senare Hagen.

Ulfstorp på karta 1877

Ulfstorp är utmärkt med rött med den gamla uppdelningen i två Ulfsgårdsskiften också ungefärligt markerad.

Ladugården finns markerad utmed vägen söder om bostadshuset, med samma placering som idag. Den kan då vara flyttad något sedan kartan 1844, där den låg parallellt med vägen - men det kanske ha med kartritningen att göra..

Skolhusbeteckningen för Ulfstorp måste vara en felmarkering från kartritarnas sida, då skolhus skapades just 1877 på Sparrsäter söder om UlfstorpFiskaregårdens skifte. Något tidigare skolhus finns inte belagt.

Ulvstorp på karta 1960

På kartan 1960 kan man se att de båda Ulfsgårdsdelarna inom Ulfsgårdens forna skifte ligger kvar som två separata ägor - Nr 28 och 29.

Familjen Alms tid på Ulfstorp genom bilder och olika dokument

Wilhelmina och Lars Johan Alm framför den gamla Ulfstorpstugan med sin utsirade veranda, som det sägs att Theodor Krantz hade byggt! Huset byggdes av trosskusken Anders Svensson Redig 1838.

När Lars Johan Alm rymde till Amerika så var 'Mina' Alm en resolut och handlingskraftig kvinna som lämnade in makens soldatutrustning genom att ta med sig den och vid upprop ställa sig på hans nummerplats på Axevalla hed när han avvikit till Amerika.

Det sägs också att hon avvecklade arrendet av soldattorp Nr 6, som låg där Missionshuset senare byggdes och att det skulle vara hon som de facto "köpte" Ulfstorp som han återvände till 1905. Man kan se av församlingsboken att hon redan hade flyttat in i i Ulfstorp 1904 efter undertecknade köpehandlingar den 7 januari 1904 - troligen skrev hon under med sin makes namn på Köpekontraktet, eftersom han inte kom hem förrän året efter - år 1905 - se Köpekontrakt med underskrifter nedan! Tyvärr blev kontraktet ett gissel för framtida generationer då det inte hade konstruerats med rätt avsöndringar och gårdsbeteckningar! Inte förrän 1931 hade detta rättats till via bl a domstolsbeslut - se dokument nedan!

Sä här beskriver kyrkböckerna flyttrörelserna för soldaten Lars Johan Alm;
Smedsgården ägs nu i tre separata ägor sedan 1853
Soldattorp N.o 6 hade de som gemensamt ansvar med Löthen.


Arrendator tar över soldattorpet - soldaten vid Kungl Westg Regem Gudhems Comp N.o 26;
Soldaten         Lars Johan Alm
, född i N. Lundby 1863 den 6/12 - in från Bolum med familj 6/11 1894
Hustrun           Wilhelmina Johansson, född 1864 den 7/11
Dotter               Elin Emilia, född i Varnhem 1888 den 2/6 - tvilling med
Sonen              Johan Alexander, född i Varnhem 1888 den 2/6
Dotter               Karin Wilhelmina, född i Varnhem 1893 den 6/5
Son                  Karl Ludvig, född i Varnhem 1899 den 18/9

Soldaten Lars Johan Alm, född i N. Lundby 1863 den 6/12 - rymmer till N. Amerika den 10/1 1902 - modern och barnen flyttar till  Högelid den 1/11 1902 - efter att ha avvecklat arrendet för soldattorp Nr 6.

Det nya huset på Ulfstorp växer fram tätt på baksidan av det äldre

Foto ur Jaen Frimans album 2016 Foto ur Jaen Frimans album 2016

Under tiden Johannes Alm 1949 bygger det nya huset sparar han det gamla (från 1838) att bo i tills det nya huset är klart. Bilden tagen från landsvägshållet.

Originaldokument via familjen Malmberg/Molinder, Ulvsgården 1, Ljungstorp Originaldokument via familjen Malmberg/Molinder, Ulvsgården 1, Ljungstorp

Texttolkning Köpekontrakt;
"Vi undertecknade upplåta och försälja härmedelst till Lars Johan Alm och hans hustru Vilhelmina Alm född Johansson från Sparrsäter (egentligen
Högelid) ett vårt egande hemman 1/4  mantal Kloster Ulfsgårdens i Skarke socken tillhörande i den på Billingen belägna intäkten Ulfstorp med en längd af 350 famnar och en bredd af 88 famnar och inom de gränser som mig nu tillhör.

Försäljningen sker ifråga med följande villkor;
1. Tillträdet sker nu genast med hus, jord, skog och hägnader sådant det nu befinnes.
2. I årlig skatt till stamgården betalar köparen En /1/ krona, som utlägges den 14 mars hvarje år.
3. Köpeskillingen är bestämd till Två tusen två hundra /2 200/ kronor och erlägges med Ett tusen ett hundra /1 100/ kronor vid tillträdet och / Ett tusen ett hundra1 100/ den 1 oktober 1904. Ränta erläggres ifrån förfallodagen med 5%.
4. Då köpeskllingen blifvit till fullo gulden erhåller köparna köpebref på ostämplat papper och alla för lagfarts vinnande nödiga åtkomsthandlingar, dock får köparna själva bekosta sin lagfart å försåld fastighet.

Sålunda avhandlat som skedde i Kloster Ulfsgården den 7 januari 1904

Gustaf Svensson                  Anna Svensson

Kommentar;
Detta köpekontrakt låg till grund för felaktig handläggning senare för lagfart på Ulfstorp och blev till bekymmer ända fram på 1930-talet och ledde t o m till att Ulfstorp avfördes ur jordeboken och fastighetsregistret för att aldrig mer återkomma som Ulfstorp. Det blev istället Ulvsgården 1 i Ljungstorp - se händelseförloppet nedan!

Originaldokument via familjen Malmberg/Molinder, Ulvsgården 1, Ljungstorp Originaldokument via familjen Malmberg/Molinder, Ulvsgården 1, Ljungstorp

I husförhörslängd står att Wilhelmina flyttade till Ulfstorp 1904 medan Johan Alm kom hem från Amerika 1905. Ser inte de båda namnteckningarna från köparnas sida ovanligt likadana ut ?- kanske skrev Wilhelmina på för båda och man noterade inget om detta!

1906 fastställt taxeringsvärde å Johan Alms lägenhet - 1000 kr

Originaldokument via familjen Malmberg/Molinder, Ulvsgården 1, Ljungstorp Originaldokument via familjen Malmberg/Molinder, Ulvsgården 1, Ljungstorp

Felaktig fastighetsbestämning vid köp 1904 upptäcks och behandlas

Originaldokument via familjen Malmberg/Molinder, Ulvsgården 1, Ljungstorp Originaldokument via familjen Malmberg/Molinder, Ulvsgården 1, Ljungstorp

Ulvstorp Nr:1 utesluts ur jordeboken och jordregistret!!

Domstolen kräver en ny handläggning av köpet 1904

26 år senare blev man tvungen att göra ett tillägg till köpet 1904!!

Originaldokument via familjen Malmberg/Molinder, Ulvsgården 1, Ljungstorp Originaldokument via familjen Malmberg/Molinder, Ulvsgården 1, Ljungstorp

Texttolkning;

"Tillägg till köpekontrakt af den 7 januari 1904 mellan Gustaf Svensson och Anna Svensson, säljare samt Johan Alm och Vilhelmina Alm, köpare, angående lägenheten Ulfstorp i Varnhems socken.

Till Komplettering och förtydligande af ovanstående afhandling förklaras härmed, att det försålda området innefattar;

1:o Den öster om lägenheten Svea 11 belägna delen af skiftet i Billingeliderna till 1/8 mantal Klostret Ulfsgården 22, vid förenämnda laga skifte (slutregisterat 1853 - se karta ovan!) utlagdt under littera Ma med en areal om 2,8524 hektar.

2:o Den öster om lägenheten Svea 11 belägna delen af skiftet i Billingeliderna till 1/8 mantal Ulfsgården 23, vid förenämnda laga skifte (slutregistrerat 1853 - se karta ovan!) utlagdt under littera Mb med en areal af 2,9866 hektar.


3:o Skiftet i Billingeliderna till 1/20 mantal Klostret Simmesgården 82 vid år 1879 fastställd hemmansklyvning utlagdt under littera A med en areal af 1, 8185 hektar.

4:o Skiftet i Billingeliderna till 1/20 mantal Klostret Simmesgården 83 vid förenämnda hemmansklyvning utlagdt under littera B med en areal af 1, 8124 hektar.

5:o Södra delen af skiftet i Billingeliderna till 1/20 mantal Klostret Simmesgården 84 littera C, begränsat i söder af förenämnda skiftet till Simmesgården 83 och i norr av ägorna till Västorp samt en i förlängningen af rågången mot sistnämnda hemman dragen linje ut till Fiskaregårdens gräns, med en areal af 0,29 hektar.

Varnhem den 2 juni 1930

Adolf Johansson. äger 1/8 Ulfsgården                                  Charlotta Johansson, äger 2/20 Simmesgården

Gustaf Dalberg, äger 1/8 Ulfsgården
 

1930 Karta över ägorna i Ulfsgården som ingick i köpet 1904

Originaldokument via familjen Malmberg/Molinder, Ulvsgården 1, Ljungstorp Originaldokument via familjen Malmberg/Molinder, Ulvsgården 1, Ljungstorp

1930 Karta över ägorna till Simmesgården som ingick i köpet 1904

Originaldokument via familjen Malmberg/Molinder, Ulvsgården 1, Ljungstorp Originaldokument via familjen Malmberg/Molinder, Ulvsgården 1, Ljungstorp

1932 kunde äntligen Johannes Alm få en giltig lagfart på ägorna!

Originaldokument via familjen Malmberg/Molinder, Ulvsgården 1, Ljungstorp Originaldokument via familjen Malmberg/Molinder, Ulvsgården 1, Ljungstorp

Johannes Alm med familj

Ägaren från 1931, sonen i huset, Johannes Valdemar Alm, f. Varnhem 1906-09-01 flyttar in 12/8 1937 gift med hustrun Rut Johanna Charlotta, född Johansson i Våmb 1900-02-04. Hon var hembiträde hos Dr Lundqvister som bodde en tid i Ljungsbo.

Rut och Johannes Alm på sin nyövertagna gård Ulfstorp/Ulfsgården i slutet av 1930-talet framför den spåntakklädda ladugården.

Rut och Johannes Alm vid någon högtidsdag.

Foto från Verna Andersson, Ljungstorp 2016 Foto från Verna Andersson, Ljungstorp 2016

Sigfrid Johansson i Hagen, Johannes Alm Ulfstorp och Vernas far Gustaf Andersson i Kleven. Här vid slåtter nära Piskagubbens på Hålltorps mark nära Kleven.

Ladugården på Ulfstorp - foto 1970

Foto Verna Andersson, Ljungstorp 1970 Foto Verna Andersson, Ljungstorp 1970

Ladugården för Ulfstorp 1970 - bilden tagen från landsvägen. Placeringen är densamma som på karta 1877.

Utsikt mot bl a Ulfstorp från Ramlaklev 1970

Foto Karl-Erik Karlsson 1970 Foto Karl-Erik Karlsson 1970

Några kafferep på Ulfstorp under 1960 -70-talet - foton

Foto från juni 1967 med fr v Rut Alm, Bror Ullberg, okänd, Astrid Friman/Åstrand och Albin Dahlberg i finrummet på Ulfstorp.

Foto från Verna Andersson, Ljungstorp, 2016 Foto från Verna Andersson, Ljungstorp, 2016

Fr v Rut Alm Ulfstorp, Linnea Ullberg, Sandbäcken, Mina Karlsson, Linnea Jonsson, Prästgården, Agnes Andersson och Gustaf Andersson (Vernas föräldrar) - foto den 8/6 1972

Johannes Alm i Ulfstorp under en fikastund sent 1970-tal.

Några hyrande i Ulvsgården 1 Ljungstorp (Ulvstorp före 1930)

Familjen Ferm bodde här mellan åren 1950 - 1961

Ulfstorp på 1950-talet då Karl och Gunborg Ferm bor där med sin dotter Florence.

De flyttade nygifta till Ulfstorp, där de hyrde övervåningen.

Huset ägdes då av Johannes och Rut Alm.
Kalkon och en del andra djur fanns hos familjen Alm, när Ferm's bodde i Ulfstorp.

Bild från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014 Bild från Gunborg Ferms samlingar, Ljungstorp, 2014

Gunborg och Karl Ferm med dottern Florence född den 5 september 1952. De bodde just innan flytten till sitt nyköpta Backen 1961 i Ulfstorp i övre Ljungstorp.


Formalia;
Gunborg Ferm född 3/6 1930,
Karl Ferm född den 8/10 1925
Florence Yvonne Britt-Marie Ferm, f. den 5/9 1952 i Varnhem - dör i Ulfstorp, övre Ljungstorp den 21/1 1961
 

<-- Till sidans rubriker! 

Karl Ferm med dottern Florence i Ulfstorp, Ljungstorp.

Gunborg och dottern Florence på landsvägen utanför Ulfstorp 1955.

Här har dotterns hjärntumör redan börjat ta ut sin rätt och Florence slutar sitt liv 1961.

Familjen samlad i trädgården framför ladugården på Ulfstorp.

Samma år flyttar 'Calle' och Gunborg till sitt inköpta Backen längre söderut i Ljungstorp.

Ulfsgården i Ljungstorp till försäljning 2006

Boningshus och tillkommen maskinhall presenterade i försäljningsmappen 2006. Hallen är ditflyttad från Skövde av dåvarande ägare Karlström.

Boende i Ulfstorp enligt kyrkböcker 1838 - 1938

Husförhörslängd 1836 - 1846
Varnhem AI:6, AID; v17791.b19.s27
Under Ulfsgården

Inflyttad boende 1838
(troligen i nybyggt Ulfstorp);
Trosskusk  Anders Jonsson Redig, född i Sköfde 1802-12-12 - in med familj 1838 från under Fiskaregården
Hustrun      Maja Pehrsdotter, född i Häggum 1801-11-12
Dotter          Anna Cajsa, född i Varnhem 1832-09-10
Son             Gustaf, född i Varnhem 1834-01-13
Tvillingarna Pehr och Johannes, född i Varnhem 1839-06-16
Son             Carl, född i Varnhem1844-07-24
                    - familjen tycks bo kvar till nästa boende flyttar in 1849

Inhyses utan försvar;
                     Pehr Pettersson, född i Varnhem 1826-05-27 - flyttar in 1843 och ut till Göthened 1846

Husförhörslängd 1846 - 1859
Varnhem AI:7, AID; v17792.b41.s66
Ulfstorp (nu namnat i Hfl)

Ny 'ägare' 1849 (vilket tyder på att Ulfstorp nu är en lägenhet under Ulfsgården i Varnhem);
Torparen Carl Lilja, född i Varnhem 1800-01-01 - flyttar in med familj från Överstegården Amundtorp
Hustrun   Cathrina Andersdotter, född i Varnhem 1795-12-24
Dotter       Lovisa, född i Varnhem 1834-08-24

Husförhörslängd 1854 - 1862
Varnhem AI:9, AID; v17794.b41.s34
Ulfstorp

Fortsatt kvarboende 'undantagsägare';
Gratialisten Carl Lilja, född i Varnhem 1800-01-01
Hustrun       Cathrina Andersdotter, född i Varnhem 1795-12-24
Dotter           Lovisa, född i Varnhem 1834-08-24 (not; bräcklig)
Dotter           Inga Stina, född i Varnhem 1829-12-30 - flyttar in 1858 med sin oäkta
                     Son Anders Johan, född i Varnhem 1856-09-21 - de flyttar sedan till Backa
 

Husförhörslängd 1862 - 1869
Varnhem AI:10, AID; v17795.b47.s42
Ulfstorp

Fortsatt kvarboende 'intägtsägare';
f.d. soldaten Carl Lilja, född i Varnhem 1800-01-01
Hustrun        Cathrina Andersdotter, född i Varnhem 1795-12-24
Dotter             Lovisa, född i Varnhem 1834-08-24 (not; bräcklig)

Husförhörslängd 1869 - 1880
Varnhem AI:11, AID; v17796.b47.s39
Ulfstorp

Fortsatt kvarboende intägtsägare';
f.d. soldaten Carl Lilja, född i Varnhem 1800-01-01 - dör här nu 3/9 1875
Hustrun         Cathrina Andersdotter, född i Varnhem 1795-12-24 - dör här nu den 16/3 1875

Ny ägare 1870 blir dottern med make;
Mannen Lars Johan Hägglund
, född i Sventorp 1838-02-02 - flyttar in 1870
Hustrun Lovisa Carlsdotter Lilja, född i Varnhem 1834-08-24 (dottern i huset)
Dotter     Emma Christina, född i Varnhem 1874-01-07

Husförhörslängd 1880 - 1895
Varnhem AI:12, AID; v17797.b84.s76
Ulfstorp

Kvarboende ägare;
Mannen Lars Johan Hägglund
, född i Sventorp 1838-02-02 - flyttar in 1870
Hustrun Lovisa Carlsdotter Lilja, född i Varnhem 1834-08-24 (dottern i huset)
Dotter     Emma Christina, född i Varnhem 1874-01-07


Här står det att de flyttar till Hagalund under Gästgivaregården 1889 - men troligen köper Hägglund bara marken Hagalund och bor kvar på Ulfstorp - som nu också kommer att kallas Hagalund - (en mindre förvirring i husförhörslängder).

Inga andra skrivs på Ulfstorp i husförhörslängden

Husförhörslängd 1895 - 1922
Varnhem AIIa:1, AID; v246286.b1260.s117
Ulfstorp skrivs här också nu med namnet Hagalund  (av att Hägglund just köpt Hagalund!)

Kvarboende på Hagalund /Ulfstorp;
Intäktsägare Lars Johan Hägglund, f. Sventorp 2/2 1838 - flyttar som inhyses till Store Kullen den 3/1 1904
Hustru           Lovisa Karlsdotter Lilja, född i Varnhem 24/8 1834 - dör här 3/1 1901
Dotter             Emma Kristina född i Varnhem 7/1 1874 - gifter sig 1903 med Anders Gustaf Stig Lindstorp
                       och de bosätter sig på Storekullen

Ny ägare och brukare 1905;
Mannen Lars Johan Alm
, född i Lundby 1863-12-06 - flyttar in från Amerika 10/3 1905
               - planerar att återigen åka till Amerika den 2/1 1912 - men återlämnar Betyget för flytten 5/1 1912
Hustrun Wilhelmina Alm, född Johansson i Varnhem1864-11-04 (gift sedan 3/12 1886) inflyttad redan 1904
Dotter      Elin Emilia, f.Varnhem 1888-06-02 - ut 1905 - hem igen -gifter sig och flyttar till Kungslena 7/4 1911
Son         Johan Alexander, född i Varnhem 1888-06-02 - tvillingar - flyttar ut 1906 - hem 1911 - ut gift 1912
Dotter      Karin Wilhelmina, född i Varnhem 1893-05-06  - ut 1908 - åter 1911 (sjuksköterska) - ut 1918
Son         Karl Ludwig, född i Varnhem1889-09-18 - ut till Våmb 23/4 1919
Son         Johannes Valdemar
, född i Varnhem 1906-09-01

Husförhörslängd 1895 - 1922
Varnhem AIIa:2, AID; v246287.b1230.s112
Hagalund eller Ulfstorp

Kvarboende ägare och brukare;
Mannen Lars Johan Alm
, född i Lundby 1863-12-06 - dör här nu 7/6 1925
Hustrun Wilhelmina Alm, född Johansson i Varnhem1864-11-04
Son         Karl Ludwig, född i Varnhem1889-09-18 - ut till Våmb 23/4 1919 - hem igen 1923 - gifter sig 1/5 1937

Ur död och begravningsboken;
Alm Lars Johan, Lägenhetsägare Hagalund f. 6/12 1863 dör av magkräfta den 3 jun 1925. Dr Lundqvister - står noterat; ”Änka Wilhelmina f. Johansson 1864 7/11” - Ny ägare av Hagalund
Begravd 17 juni av F Johansson.


Ny ägare 1932 sonen;
Ägare    Johannes Valdemar Alm, f.Varnhem 1906-09-01 - tar över ägandet 1932 flyttar in 12/8 1937 gift med
Hustrun Rut Johanna Charlotta, född Johansson i Våmb 1900-02-04