A. 92 b Sparsäter/Sparrsäter/Sparresäter

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Sparresäter/Sparrsäter/Sparsäter (olika namn i diverse handlingar) var alltså all mark ända ner till ungefär halva Fiskaregårdsskiftet väster om landsvägen (uppåt på kartan), dvs ända ner till den tomtplatsen för det hus som låg på i Fiskaregårdsskiftet, vilket vi kallat "Gamla Granbacken" + all Fiskaregårdsmark öster om landsvägen (nedåt på bilden).


Namnform;
Sparrsäter/Sparresäter
finns inte direkt förklarat som namn i ortsnamnsregistret. Svenska Akademiens ordlista har för ordet Sparre - att det är ett ben/stöd i en takstol. Här kan ha funnits en byggnad med taksparrar på en säter som användes av någon av gårdarna nere i Varnhem som bete för djuren långt innnan gårdarna formellt tilldelades jorden i början av 1800-talet (1803).

Torparen Petter Nilsson med familj tycks ha flyttat in med piga 1836 och då torde Sparsäter ha uppförts.
Under namnet Sparsäter säljs den som förpantningslägenhet till Anders Lorentsson och han flyttar in under 1848. Nu skrivs Sparsäter med ägare Petter Anderson i Ulunda, därunder först brukaren och sedan ägaren Anders Lorentsson, född i Varnhem 1796-08-07 och tidigare brukre av Fiskaregården.

Namnformen Sparsäter behåller den i husförhörslängd och församlingsbok ända till 1922. Därefter skrivs Sparrsäter.

Gustaf Natanael Gustafsson i Aspelund - skriver i sin fastställesansökan att ägan skall namnas ”enligt det gamla namnet Sparresäter” som får reg Nr 3:3.

I dagens fastighetsregister har fastigheten beteckningen Skara Klostret 3:2 -  adress; Ljungstorp Sparrsäter.

Det allra äldsta huset - byggt 1836- inritat på senare gjord skiss - 1878 iordningsställt som skolhus med lärarinnebostad

Bild ur Varnhemsbygden 2011 - artikel av Verna Andersson & Arne Sträng Bild ur Varnhemsbygden 2011 - artikel av Verna Andersson & Arne Sträng
Med rött är inritad var man kan finna den gamla grunden inom dagens Sparrsäter enligt Karl-Erik Karlsson 2016. En äldre jordkällare under dagens kök härrör också från den gamla tiden!

Affären just lämnad av handlaren 1962

Den siste handlaren har just lämnat affären 1962. Han hette Hoilmefält.

Sparrsäter från Ramlaklev 1970

Foto Karl-Erik Karlsson 1970 Foto Karl-Erik Karlsson 1970

Foto ca 1970 då huset fortfarande hade grå enternitplattor.  Det går tydligt att förstå hur den äldre byggnaden med sin veranda ryms till vänster om den senare av 'Gusten' påbyggda delen av huset.

T.v. hitåt i nedre bildkant ser man byggnaderna på Aspelund med bl.a. det hitflyttade Sandbäckens missionshus och själva boningshuset längst till vänster på bilden.

Foto Sparrsäter 2011

Bild ur Varnhemsbygden 2011 - artikel av Verna Andersson & Arne Sträng Bild ur Varnhemsbygden 2011 - artikel av Verna Andersson & Arne Sträng

Bildspel Sparrsäter 2017 (16 bilder)

Foto Kent Friman 2017-05 - för in muspekaren inom ramen så ser du beskrivande text!

loading...

Ungefärlig ägarförteckning för Sparrsäters mark 1600-tal - 2016

-------> 1803  Kronan genom Kronoparken Billingen
1803 - 1825  Ägarna Fiskaregården efter storskiftet av Billingeliderna
- Fiskaregårdsskiftet
1826 - 1848  Ägarna Ulunda 3/4 mantal via ägande av Fiskaregården - Fiskaregårdsskiftet
                     - från 1826 Cajsa Bengtsdotter & hennes make Anders Pettersson som säljer förpantning 1845

1848- 1850  Anders Lorenthsson köper Sparrsäter som förpantning
1850 - 1853  Gabriel Bengtsson
1853 - 1855  Johan Gustafsson Gabrielsson
(sonen)
1855 - 1863  J. Bohlin
1863 - 1865  Johannes Andersson Dahlberg
1865 - 1868  soldat Per Skarp vid Borregården - gården tycks återgå till Fiskaregården efter detta

1869 -
1877  Sparrsäter har återgått till Fiskaregården som hyr ut under ett antal år (se boende nedan!)
1877 - 1924  Varnhems Församling köper förpantningen för att starta en småskola, arrenderar snabbt
                      ut marken och får när förpantingen gått ut 1903 en tomt om 700 m2 av dåvarande ägare;
                      Carl Johan Pettersson, Fiskaregården

1905 - 1933   Carl Johan Petterson i Fiskaregården säljer all resterande skiftesmark öster om
                      landsvägen och ca halva skiftet västerut - väster om landsvägen - detta är då en
                      sammanhängande mark (med skoltomten undantagen) som köps av Gustaf Natanael
                      Gustafsson i Aspelund! - han skriver i sin fastställelseansökan att ägan skall namnas
                      ”enligt det gamla namnet Sparresäter” som får reg Nr 3:3
1924 - 1933   Gustaf Natanael Gustafsson boende i Aspelund, ägare till Sparresäter, ropar in på  auktion
                      ”Varnhems östra småskola” som fastighet med byggnader och gör Sparresäter till affär

Affärstiden för Sparrsäter - nedanstående årtal är bara ungefärliga:
1933 - 1937  Handlanden Axel Ferdinand Hjertén
1937 - 1940  Handlanden Lars Erik Larsson
1940 - 1944  Handlaren Assar Eriksson
1944 - 1945  Handlanden Valdemar Pettersson
1945 - 1946  Handlanden  Tore Ljunggren
1846 - 1952  Handlanden Gösta Andersson
1952 - 1955  Handlanden Allan Allerbrand
1955 - 1960  Handlanden Karl-Erik Jarnevald
1961 - 1962  Handlanden Holmefält - affären läggs nu ner

1964 - 1966  John Olausson
1966 - 2014  Karl-Erik Vitalis Karlsson och Gunnel Marianne
2014 -           Dotter Karin Pernilla Karlsson Berger & Jan Niclas Berger

Sparrsäter före skolhustiden - tiden 1840 - 1877

Sparrsäter på karta med hägnad 1844 - delvis in på Björsgårdsmark

På karta 1844 kan man se den hägnad (här markerad med rött) som historiskt utgjort lägenheten Sparrsäter med bostadshus nära vägen i västra hägnaden utritat.

Backstugan (Högelid eller 'Klemmes') söder om bostadshuset är då inte utritad som var den tidens kutym - den låg på Björsgårdens mark, men hänfördes i husförhörslängderna från start till 1880 som liggande under Fiskaregården.

Skrivningen troligen med den äldre hägnaden att göra som på båda sidor om vägen går in på den nya indelningen från 1803, där skiftet söder om Fiskargårdsskiftet hörde till Björsgården. Därefter fördes den till Björsgårdsskiftet med littera J. på kartan.

 

Sparrsäter blir förpantningslägenhet under 1840-talet

Sparsäter säljs som förpantningslägenhet till Anders Lorentsson 1845, då han brukar Fiskaregården åt ägarna av Fiskaregården sedan 1826 Cajsa Bengtsdotter & hennes make Anders Pettersson.


Först skrivs Sparsäter med ägare Petter Anderson i Ulunda, därunder först brukaren och sedan ägaren;
Mannen  Anders Lorentsson, född i Varnhem 1796-08-07
Hustrun  Catharina Nilsdotter, född i Varnhem 1793-08-06
Son         Gustaf, född i Varnhem 1822-06-22 - ut till Åsaka 1848
Dotter      Britta Maria Andersdotter, född 1824-01-26 - ut gift Smedjebacken 1849 (Johan Holmbergs 2:a fru)
Dotter      Charlotta, född i Varnhem 1827-06-30 - ut till Borregården 1850
Dotter      Johanna, född i Varnhem 1829-11-11
Son         Johannes, född i Varnhem 1834-09-24
Dotter      Christina, född i Varnhem 1848-05-19
                - familjen lämnar Sparrsäter 1850 (namnet ändras till Sparrsäter)

Ägaren Gabriel Bengtsson blir 1852 bestulen på en mängd persedlar

Ur Varnhemsbygden 2011 - artikel av Verna Andersson & Arne Sträng Ur Varnhemsbygden 2011 - artikel av Verna Andersson & Arne Sträng

Detta är en försvarlig mängd kläder och tyger - ser ut som ett lager för en handlare av något slag.

Gabriel Bengtsson liksom sonen återfinns senare på Ljungstorps förpantning.

Kungörelse kring Sparrsäter 1862

Ur Varnhemsbygden 2011 - artikel av Verna Andersson & Arne Sträng Ur Varnhemsbygden 2011 - artikel av Verna Andersson & Arne Sträng

Några ytterligare boende på Sparrsäter - innan småskola startas

Sparrsäters förpantning återgår till Fiskaregården under ett antal år mellan 1869 - 1877, då den säljs till Varnhems församling för start av småskola - Varnhems östra småskola, som det står i lantmäterihandlingar.

Sparrsäter som Varnhems östra småskola 1877/79

Sparrsäter som var Varnhems östra småskola fel utmärkt 1877

Kartan från 1877 visar Sparresäter bredvid backstugan Högelid mitt för Aspelund. Trots att Sparresäter beskrivs som det första skolhuset i Ljungstorp, så visar kartan 1877 beteckningen Skolhus för ett hus längre upp utmed vägen som är identiskt med Ulfstorp. Det är möjligt att man helt enkelt skrev fel hänvisning när man gjorde kartan och istället avsåg Sparresäter som just köptes av Varnhems församling 1877. Det finns inte något känt om ett tidigare skolhus här uppe.


Småskolan Sparrsäters historia i korthet - ur i huvudsak Billingen längesen Nr 4;

1878 13/4 flyttade den siste boende (den här perioden) i Sparsäter ut till Wåmb - det var;
Arbetskarlen Anders Gustaf Johansson, född  i Lundby 1840 10/11
Hustrun         Maria Kristina Nilsdotter, född i Varnhem 1837 25/8
Son                 Johan Emil, född i Öglunda 1864 29/12
Son                 Karl Wilhelm, född i Varnhem 1875 28/3

Vid kyrkostämma "med Skarke församlings medlemmar" i mars 1877 godkändes församlingens köp av lägenheten Sparsäter under Fiskaregården, Skarke socken. Det var Arvid Pettersson på Hålltorp och vice pastor David Holmgren som för Skarke kommuns räkning gjorde upp köpet. Köpesumman var 2 000 kronor och hemmanet fick tillträdas den 14 mars 1877. Anledningen till köpet var att erhålla lämplig lokal för småskola på Billingen.

Som man ser ovan i husförhörslängden, så lät de den då brukande torparen bo kvar ytterligare exakt ett år innan man tog byggnaden i anspråk och arrenderade också direkt ut jorden. Redan den 26 mars 1877 tecknades arrendekontrakt mellan Skarke församling och Andreas Sträng - ägare av Carlsberg.

Byggnaden skulle iordningställas både utvändigt och invändigt och det blev Pettersson på Hålltorp, Berg och Ekstedt som fick uppdraget att ordna en entrepenadauktion. "De skulle också tillsyn över arbetets ordentliga fullgörande och ändteligen att å församlingens vägnar och på dess ansvar upplåna det belopp, som till reparationen kan åtgå." Man tog sedan med Domkapitlets tillstånd ett räntefritt lån ur församlingens kyrkokassa.

Troligtvis hade man fullt upp med att reparera och iordningställa skolan från det att den siste boende arbetskarlen Anders Gustaf Johansson med familj flyttat ut till Våmb den 13/4 1878. Men år 1879 den 3 februari anställdes här lärarinnan Matilda Wolt, skrivs också som Wold eller Volt. Hon var från Valtorp. Det står i kyrkböckerna att hon flyttar in 1883 och bor här tills giftermålet den 6/1 1896, då hon bosätter sig hos maken i Klefven under Löten.

Paret återvänder till skolan 1916. Då har marken, förutom runt själva skolbyggnaden på 700 m2, av hela forna Sparrsäter under Fiskaregården köpts av Gustaf Natanel Gustafsson i Aspelund 1905. Han köper även själva skolbyggnaden 1924 på auktion och Sparrsäter förvandlas efter att den nya småskolan stod färdig 1925 till affär i Ljungstorp.

Makarna Adamsson flyttar till Wåmb 1922 och den nya Småskollärarinnan Inez Maria Jansson, född i Frykerud Värm. l. 1890-05-18 , som flyttat in från Skara stad 5/1 1924, flyttar till Nya småskolan den 26/11 1925.

Ljungstorps första skollokal, Sparrsäter - här på foto 1998

Foto Verna Andersson ur Billingen längesen Nr 4 Foto Verna Andersson ur Billingen längesen Nr 4

"Till höger innanför dörren var ett litet rum och en liten kokvrå. Där hade lärarinnan sin bostad. I skolsalen var det en liten upphöjning, där lärarinnan hade sin kateder och eleverna satt i tvåmansbänkar" - berättar Gunnar Andersson, Ljungstorps gård år 2000 för Verna Andersson.

"När en kom in i skolsalen, där var ju inget matrum eller något att hänga kläderna på. Jag vill minnas att det stod en symaskin i hörnet intill lärarinnans bostad, den fick vi lägga kläderna på" - berättar Ester Andersson, dotter till Teodor Krantz i Björkelund.

Tilda Wolt, senare Tilda Volt Adamsson - första lärarinnan 1879

Västergötlands Museum - bildarkivet;  Bildnummer: B145164:100 Fotograf: Axel Rydin Foto 1880-tal Västergötlands Museum - bildarkivet; Bildnummer: B145164:100 Fotograf: Axel Rydin Foto 1880-tal

Småskolärarinnan Tilda Wolt, född i Waltorp 1859-03-29 - inflyttad på Sparrsäter från Waltorp 1883-10-03 enligt kyrkböckerna.

Från sockenprotokoll kan man utläsa att hon anställdes fr o m 1879 som småskolärarinna. Troligen bokfördes detta i kyrkböckerna inte förrän 1883 eller också bodde hon inte i huset förrän 1883.

Detta är den första kända småskol-lärarinnan som bor och undervisar i Sparrsäter.

Hennes far var soldat Jonas Volt, Stommen, Valtorp, Kungliga Skaraborgs Regemente och modern hette Johanna Johansdotter. Matilda hade 7 syskon.

Tilda bor i småskolan tills hon gifter sig och flyttar över till makens äga Klefven under Löten 6/1 1896.

 

Maken 6/1 1896 blev Anders Gustaf Adamsson i Klefven u. Löten

Bild ur Billingen längesen Nr 4, foto troligen samma tid som ovan - 1880-tal Bild ur Billingen längesen Nr 4, foto troligen samma tid som ovan - 1880-tal

I Klefven under Löten, i det som idag heter Strömstugan, bodde vid den här tiden Anders Gustaf Adamsson, född den 14 juni 1866.

Han var son till Adam Jonsson och Brita Kajsa Larsdotter. Matilda Wolt, eller Tilda som hon kallades, och Anders Gustaf lärde känna varandra och den 6 januari 1896 vigdes de samman.

De bosätter sig i Klefven. De tar ett fosterbarn från Stockholm, Erik Gunnar Lindblom. Erik var född år 1901 på Adelsö.

1916 flyttar familjen de facto in i småskolan medan Anders Gustaf fortfarande står som lägenhetsägare för Kleven under Löten.

Fostersonen lämnar dem 1917 för att flytta till Sköfde.

De båda lämnar Sparrsäter

Skolkort från Sparrsäter 1920 med lärarinnan Matilda Adamsson

Bild från David Stig ur Varnhemsbygden 2002 Bild från David Stig ur Varnhemsbygden 2002

David Stig berättar;
Det blev många nya skolkamrater och hemläxor med möjlighet att finna en slant under kudden på morron om jag hade läst läxan. I närheten av skolan fanns en vildapel som några av oss tog äpplen från. När vår lärarinna fick reda på det var det för hela klassen att gå till ägaren, en f.d. lärarinna, och be om förlåtelse. Det fick vi plus kakor.


Matilda eller Tilda, slutade sin tjänsgöring i Ljungstorp den 1 januari 1923. Makarna flyttade till Våmb 15 november 1923.

Kyrkostämmans protokoll den 29 december 1922:

"Då småskolärarinnan Tilda Adamsson, från och, med 1 januari 1923 frånträder sin befattning, beslöt församlingen till henne uttala sitt varma, hjärtliga tack för hennes oförtröttade, nitiska, kärleksfulla verksamhet som lärarinna och uppfostrarinna under den gågna 43 åren som församlingen haft förmånen äga henne som lärarinna i Sparrsäter."

Hon föreslogs också få Kungliga Patriotiska Sällskapets mindre medalj i guld med H.M. Konungens bild och Kungliga Krona - vilket hon också fick enligt registren;

Adamsson, Tilda
Kungliga Patriotiska Sällskapets medaljer; Yrke - Småskollärarinna; Födelseår -1859; Ansökningsdatum
1923-12-01;  Förslagsställare: SKBG (Skaraborgs) Hushållnings Sällskap, kyrkoherde A. von Sydow, Varnhem, Varnhems/Norra Lundby församling; Tjänsteår 44; Medalj; Mindre av guld; Kostnad för medalj 125 kr; Arkiv
Kungliga patriotiska sällskapet (SE/RA/730145) - Upprättad av Riksarkivet

Bild av Kungliga Patriotiska Sällskapets mindre guldmedalj 1923
Bild av Kungliga Patriotiska Sällskapets mindre guldmedalj 1923

Matilda som pensionär 1930 med fostersonen på Åreskutan

Bild från Verna Andersson, Ljungstorp. Matilda med fostersonen Erik Gunnar Lindholm 1930. Bild från Verna Andersson, Ljungstorp. Matilda med fostersonen Erik Gunnar Lindholm 1930.

1920 var Sparsäterskolan sliten och folkskoleinspektören krävde reparation

Texterna nedan är hämtade ur Billingen längesen ... Nr 4 av Verna Andersson, brodern Arne Andersson och Alf Brage:

Diskussion om ny skola + en mindre reparation av den gamla

Kommittén för byggande av ny skola i Ljungstorp drev på

Carl Herman Schill på Svarvarebacken - skolans starka kraft

Här ses Carl Herman Schill med yxan vid vedkubben på sitt ägandes Svarvarebacken runt tiden för skoldiskussionen på 1920-talet.

1913 Carl Herman Schill kom som ägare till Svarvarebacken med sin familj från Våmb;
Hemmansägaren Carl Herman Schill, född i Ransberg 1869 23/9, gift 28/8 1894 med
Hustrun                 Anna Maria Engberg, född i Ransberg 1873 22/1
Dotter                     Elsa Maria Eleonora, född i Säter 1894 5/10
Son                        Karl Arvid Hugo, född i Våmb 1898 4/6               (Hugo Schill)
Dotter                     Astrid Sofia Margareta, född i Våmb 1911 11/1

Ny småskola skall byggas i Ljungstorp, mark skall köpas, beslut 1924

Sparrsäter efter skolhustiden 1926 - blev affär

Sparrsäters vidare öden genom försäljningar till 1926

Akt 16-VBH-AVS19

Natanel Gustafsson köper upp hela Sparresäter - blir affär 1926

Skoltomt och fastigheten Sparresäter;

1903    - Carl Johan Petterson i Fiskaregården skänker 700 m2 som tomt för småskolan på sitt skifte väster
              om landsvägen - denna tomt namnas i jordeboken som ”Varnhems östra småskola” (inte
              Sparresäter, som då inte ens fanns formellt med namn!) med reg Nr 3:2
1905    - säljer samme Carl Johan Petterson i Fiskaregården all resterande skiftesmark öster om landsvägen
              och ca halva skiftet västerut - väster om landsvägen
            - detta är då en sammanhängande mark (med skoltomten undantagen) som köps av Gustaf Natanael
              Gustafsson i
Aspelund! - han skriver i sin fastställesansökan att ägan skall namnas ”enligt det
              gamla namnet Sparresäter”
som får reg Nr 3:3
1924    - Gustaf Natanael Gustafsson boende i Aspelund och ägare till Sparresäter ropar in  på auktion
              ”Varnhems östra småskola” som fastighet med byggnader
1925    - säljer Gustaf Natanael Gustafsson en tomt om 1 500 m2 alldeles norr om skoltomten till Schill med
              hustru - den avsöndras och registeras som reg Nr 3:5
1926    - köper Gustaf Natanael Gustafsson tillbaka samma tomt från Schills

Så egentligen heter skolan formellt ”Varnhems östra småskola” ett namn som man kan förstå att ingen ville använda och inte gjorde!'

Marken Gusten köper 1905 är alltså den som han återdöper till Sparresäter - vilket är intressant - han skriver för registrering i jordeboken att det är "det gamla namnet" på ägan”! - vilket det också är för en stuga/torp till Fiskaregården sedan 1840-tal i Hfl.

Sparrsäter är alltså allt utom skoltomten ända ner till ungefär halva Fiskaregårdsskiftet väster om landsvägen, dvs ända ner till den tomtplatsen för det hus som låg på i Fiskaregårdsskiftet, vilket vi kallat "Gamla Granbacken" + all Fiskaregårdsmark öster om landsvägen - det bör visa hur stort det forna Sparresäter under Fiskaregården i Hfl var.

Man kan ju undra varifrån Sparresäter under Fiskaregården en gång fick sitt namn - 1
905 var i alla fall Gusten klar över att det skulle stavasSparresäter enligt det gamla namnet”.

Gustaf Natanael Larsson - kallad Gusten - gör Sparrsäter till affär

Bild Ur Varnhemsbygden 2011 - artikel av Verna Andersson & Arne Sträng Bild Ur Varnhemsbygden 2011 - artikel av Verna Andersson & Arne Sträng

I Aspelund mitt emot Sparrsäter hade Gustaf Natanel Gustafsson, kallad Gusten, sin affär. Han hade börjat sin affärsverksamhet i stugan och senare utökat med Sandbäckens missionhus, som han flyttat till Aspelund och inrett till affär.

När Sparrsäter tvärs över vägen blev ledigt i samband med ny småskola köpte han det och flyttade hela sin affärsverksamhet dit. Nu blev Sparrsäter affär.

Gusten tar en inteckning på 2 500 kronor och bygger genast om Sparrsäter till affärslokal och lager. Nu fick han större plats än i Aspelund. I affären hade han det mesta av vad som till vardags behövdes för Ljungstorpsborna.

Med tåg eller bil (se nedan) fick han hem varorna från Skövde eller så hämtade han eller sonen Johan, som då bodde i Aspelund med sin familj, varor med häst och vagn i Skövde.

Dottern Hilda var också affärsbiträde här. Affären var en mötesplats och mycket gjordes säkert upp där även kunderna emellan när man ändå träffades och här kunde man få veta vad som hänt på bygden.

Gustens hustru Ingrid Maria Gustafsson avled den 18/6 1931 i Sparrsäter och Gusten bli ensam.

text ur Varnhemsbygden 2011 - artikel Verna Andersson & Arne Sträng

                                                                                     Gusten' & Ingrid Gustafsson Aspelund/Sparrsäter

Så här såg det ut när Strandqvists körde ut varor på 1920-30-tal till Aspelund & Sparrsäter i Ljungstorp i sin budbil!

Några Ljungstorpsbor som minns Gustens butik

Text ur Varnhemsbygden 2011 - artikel av Verna Andersson & Arne Sträng Text ur Varnhemsbygden 2011 - artikel av Verna Andersson & Arne Sträng

En bild av Gusten ger Maria Andersson, tidigare Nytorp, när jag frågar henne om hon kom ihåg Gusten. "5 öre jäst ja, hm, hm" - sa Maria. Han stod lite böjd bakom disken och 'hummade' lite efter varje sak han upprepade, berättar hon.

Gusten slutar
Gusten kom till Ljungstorp 1890 och startade några år senare sin affärsverksamhet. Under nästan  50 år har han då försett ljungstorpsborna med livets nödtorft. Den 12 december 1940 slutar han sina dagar. Han bodde sista tiden hos sonen Johan i Aspelund.

Affärsverksamhet efter Gusten

Verna och Arne skriver vidare i Varnhemsbygden 2011;

Gusten efterträddes av en lång rad affärsmän som inte heller var rädda för att driva affärsverksamhet ute på landsbygden. Det var inte alltid så lätt och efter hand som man byggde om och förbättrade affären fick man kämpa med ekonomin och inteckningar gjordes och en notering i ett gravitationsbevis visar också att en exekutiv auktion ägt rum. Raden här nedan av handelsmän bygger till viss del på minnen. Vi har dock haft viss svårighet att kontrollera fakta. Till exempel finns en möjlighet att också en John Nordgren haft affären en kort tid.

Hjertén ny handlare 1933 & Lars Erik Larsson 1937 och övriga handlanden tills slutet kom med Holmfält 1962


Affärstiden för Sparrsäter - nedanstående årtal är bara ungefärliga:

1933 - 1937  Handlanden Axel Ferdinand Hjertén
1937 - 1940  Handlanden Lars Erik Larsson
1940 - 1944  Handlaren Assar Eriksson
1944 - 1945  Handlanden Valdemar Pettersson
1945 - 1946  Handlanden  Tore Ljunggren
1846 - 1952  Handlanden Gösta Andersson
1952 - 1955  Handlanden Allan Allerbrand
1955 - 1960  Handlanden Karl-Erik Jarnevald
1961 - 1962  Handlanden Holmefält - affären läggs nu ner           

Några ytterligare fakta kring ovanstående handlande;

Ny ägare flyttar in 1933;

Handlaren Axel Ferdinand Hjertén, född i Kölaby, Älvb.l. 1901-10-22 - flyttar in med familj 28/11 1933
Hustrun     Maria Charlotta f. Axelsson, född i Kölaby 1904-10-02
Dotter         Florence Ann-Marie, född i Solberga, Älv.l. 1929-08-28
                   - familjen flyttar till Bredsäter 30/11 1937

Ny ägare flyttar in 1937;
Handlanden  Lars Erik Larsson, född i Böne 1900-05-26 - in från Uvered 19/11 1937 med familj
Hustrun        Signe Emilia f. Jonsson, född i Uvered 1908-06-22 - gifte sig 3/8 1936
Dotter            Gunvor Birgitta, född i Lidköping 1937-08-23

Text ur Varnhemsbygden 2011 - artikel av Verna Andersson & Arne Sträng Text ur Varnhemsbygden 2011 - artikel av Verna Andersson & Arne Sträng
 
                                                               

Affärslokalen i Sparrsäter på första våning under 1940-talet

Bild ur Varnhemsbygden 2011 - artikel av Verna Andersson & Arne Sträng Bild ur Varnhemsbygden 2011 - artikel av Verna Andersson & Arne Sträng

Handlaren Assar Eriksson med familj 1940 - 1944

Bild av familjen Eriksson - foto från Gunnel Reis ur Varnhemsbygden 2011 Bild av familjen Eriksson - foto från Gunnel Reis ur Varnhemsbygden 2011

Det på tomten delvis liggande "Röda huset" för Nohltorp/Trollehöjd byggdes av Högberg för sina döttrar och hembiträden 1917, kallat 'nuckebo', dvs ca 10 år efter att det stora huset uppförts.

Den röda byggnaden användes redan på 1920-talet som affärslokal för lanthandel i Ljungstorp.

Denna affärsverksamhet, som troligen inte var enkelt lönsam, hade en sista ägare i Assar Eriksson 1940, då han lämnade huset och lokalen för bostad och affär i Sparrsäter, lite längre upp i Ljungstorp.

Assar Eriksson, född 1907 i Skövde med hustrun Astrid Vendela, född 1914 i Björsäter och sonen Arne, född 1934 och dottern Inger född 1939.

I Sparrsäter föddes så döttrarna Gunnel 1941 och Monica 1944. Familjen flyttar därefter till Skövde, där Assar dör 1980 och Astrid 1998. Dottern Inger dör 2009.

Text ur Varnhemsbygden 2011 - artikel av Verna Andersson & Arne Sträng Text ur Varnhemsbygden 2011 - artikel av Verna Andersson & Arne Sträng

Minnen från ljungstorpsbor från butikens olika perioder

Text ur Varnhemsbygden 2011 - artikel av Verna Andersson & Arne Sträng Text ur Varnhemsbygden 2011 - artikel av Verna Andersson & Arne Sträng
Text ur Varnhemsbygden 2011 - artikel av Verna Andersson & Arne Sträng Text ur Varnhemsbygden 2011 - artikel av Verna Andersson & Arne Sträng
Text ur Varnhemsbygden 2011 - artikel av Verna Andersson & Arne Sträng Text ur Varnhemsbygden 2011 - artikel av Verna Andersson & Arne Sträng

Affären läggs ner 1962 - varubilar kom istället - huset används till annat några år

Sparrsäter som bostad 1964 tills idag

Text ur Varnhemsbygden 2011 - artikel av Verna Andersson & Arne Sträng Text ur Varnhemsbygden 2011 - artikel av Verna Andersson & Arne Sträng

Boende Sparsäter/Sparrsäter enligt kyrkböcker

Boende på Sparsäter/Sparrsäter/Sparresäter enligt kyrkböcker

Husförhörslängd 1836 - 1846
AID: v17791.b13.s15
Sparsäter

Sparsäter tycks få sin förste torpare 1836 och byggs troligen då;
Torpare     Petter Nilsson, född i Götened 1799 - flyttar in nygift 1836 med
Hustrun    Lena Andersdotter, född i Vinköl 1783
Son            Gustaf, född i Varnhem 1823-04-25 - flyttar ut till Dunagården 1841
Son            Johannes, född i Varnhem 1825-12-09 - flyttar ut till Redsvenstorp 1845
Son            Nils Petter, född i Varnhem 1828-03-24 - flyttar till Segerstad 1845
Dotter         Maja Cajsa, född i Varnhem 1830-11-15 
Son            Lars Johan, född i Varnhem 1833-12-20

Pigan Linda Andersdotter, född 1783 - flyttar in 1836 från Hålltorp och ut igen

Husförhörslängd 1846 - 1859
AI:7, AID: v17792.b25.s32 (s34)
Sparsäter säljs som förpantningslägenhet till brukaren av Fiskargården Anders Lorentsson år 1848

Kvarboende;
Torpare     Petter Nilsson, född i Götened 1799
Hustrun     Lena Andersdotter, född i Vinköl 1783 - hon dör här 1847
Dotter         Maja Cajsa, född i Varnhem 1830-11-15  - flyttar till Späckatorp1850
Son            Lars Johan, född i Varnhem 1833-12-20 - flyttar till Nyggården 1850
                 - fadern flyttar till backstugan Högelid 1850

Nu skrivs Sparsäter först med ägare Petter Anderson i Ulunda, därunder först brukaren och sedan ägaren;
Mannen  Anders Lorentsson, född i Varnhem 1796-08-07 - flyttar in med familj 1848
Hustrun  Catharina Nilsdotter, född i Varnhem 1793-08-06
Son         Gustaf, född i Varnhem 1822-06-22 - ut till Åsaka 1848
Dotter      Britta Maria Andersdotter, född 1824-01-26 - ut gift Smedjebacken 1849 (Johan Holmbergs 2:a fru)
Dotter      Charlotta, född i Varnhem 1827-06-30 - ut till Borregården 1850
Dotter      Johanna, född i Varnhem 1829-11-11
Son         Johannes, född i Varnhem 1834-09-24
Dotter      Christina, född i Varnhem 1848-05-19
- familjen lämnar Sparsäter 1850

Ny ägare 1850;
Mannen     Gabriel Bengtsson, född i Horn 1788-07-17 - flyttar in med familj 1860
Hustrun     Cajsa Johansdotter, född i Sköfde 1786-01-14
Fosterdotter Julia Laurentia, f. 1850-09-08 som oäkta av pigan Britta Cajsa Nilsdotter från Ors pastorat på Dahl
- familjen säljer Sparsäter och köper Ljungstorp 1853

Tjänstefolk;
Pigan Cajsa Eriksdotter, född i Varnhem 1828-10-10 - in 1850 från Källby - ut till Berg 1851
Pigan Anna Maja Andersdottter, född i Tobakslyckan 1833-07-28 - in 1851 och ut Åsaka 1852
Pigan Maja Lisa Carlsdotter, född i Sköfde 1829-02-23 - in 1852 från Sköfde - åter dit 1853

Ny ägare 1853 blir sonen till Gabriel;
Torparen Johan Gustafsson Gabrielsson
, född i Sköfde 1819-12-14 - in med familj 1853 från Berg
Hustrun   Maja Stina Svensdotter, född i Warnhem 1811-11-29
Dotter       Anna Lisa Sandberg, född i Lerdala 1844-08-16
Dotter       Maja Cajsa Gustafsdotter, född i Lerdala 1851-07-26

Husförhörslängd 1854 - 1862
AI:9, AID: v17794.b26.s19
Sparsäter

Kvarboende ägare;
Torparen Johan Gustafsson Gabrielsson
, född i Sköfde 1819-12-14 - in med familj 1853 från Berg
Hustrun   Maja Stina Svensdotter, född i Warnhem 1811-11-29
Dotter       Anna Lisa Sandberg, född i Lerdala 1844-08-16
Dotter       Maja Cajsa Gustafsdotter, född i Lerdala 1851-07-26
- familjen flyttar hem till hans föräldrar i Ljungstorp 1855

Ny ägare 1856;
Mannen J. Bohlin
, född i Fredsberg 1814-11-07 - flyttar in med familj 1856 från Horn
Hustrun Cajsa Stina Magnusdotter, född i Ullervad 1810-11-26
Son         Johan, född i Ullervad 1841-12-12 - ut till Åsaka 1860
Son         Anders Magnus, född i Jung 1845-05-19
Dotter      Maria Charlotta, född i Fägred 1847-10-05
Dotter      Gustafwa, född i Säther 1851-06-06
Dotter      Amalia Albertina, född i Säther 1853-06-06
 

Husförhörslängd 1862 - 1869
AI:10, AID: v17794.b26.s19
Sparsäter

Kvarboende ägare;
Mannen J. Bohlin
, född i Fredsberg 1814-11-07
Hustrun Cajsa Stina Magnusdotter, född i Ullervad 1810-11-26
Son         Anders Magnus, född i Jung 1845-05-19 - ut till Löthen 1863
Dotter      Maria Charlotta, född i Fägred 1847-10-05
Dotter      Gustafwa, född i Säther 1851-06-06
Dotter      Amalia Albertina, född i Säther 1853-06-06
- familjen flyttar till Ullervad 1863

Ny ägare 1864;
Mannen Johannes Andersson Dahlberg
, född i Götheborg 1800-03-11 - in med familj från Broddetorp 1864
Hustrun Ingrid Andersdotter, född i Dala 1803-05-19
Son        Gustaf, född i Broddetorp 1843-04-19
Son        Sven Johan, född i Broddetorp 1845-01-13
- familjen flyttar ut till Broddetorp 1865

- därefter tycks soldat Per Skarp vid Borregården varit ägare en tid
och under perioden antecknas redan nu Varnhems församling som ägare

Ny ägare noteras 1868;
Dräng   Johan Gustaf Jonsson
, född i Ransberg 1837-02-10 - in från Ransberg 1868

Husförhörslängd 1869 - 1880
AI:11, AID: v17796.b33.s25
Sparsäter

Nya boenden noteras 1872;
Arbetskarl   f.d. soldat Jonas Brandt
, född i Horn 1815-05-24

Arbetskarl Carl Johansson Sträng, född i Varnhem 1841-08-22 - flyttar in 1872 nygift med
Hustrun     Kajsa Lisa Jonsdotter, född i Varnhem 1847-10-04
Dotter         Hulda Christina, född i Varnhem 1872-12-31
Son             Johan Hjalmar, född i Varnhem 1875-09-31
- de flyttar till Carlsberg som arrendatorer 1875

***********************************************************************************************************************
Boende 1875 på Karlsberg 1 arrendator:

Arbetskarl    Carl Johansson Sträng, född i Varnhem 1841 den 22/8
Hustrun        Kajsa Lisa,född Jonsdotter i Varnhem 1847 den 4/10
Dotter            Hulda Kristina, född i Varnhem 1872 den 31/12
Son                Johan Hjalmar, född i Varnhem 1875 den 31/9
Dotter             Anna Charlotta, född i Varnhem 1878 den 25/1
Dotter            Johanna Maria, född i Varnhem 1880 den 28/9
                       - familjen flyttar till Ödesgårdstorpet 1880
*************************************************************************************************************************

Nya boende Sparsäter 1874;
Mannen Anders Gustaf Johansson, född i Lundby 1840-11-10 - flyttar in med familj från Ölanda 1874
Hustrun Maria Kristina Nilsdotter, född I Warnhem 1837-08-25
Son         Johan Emil, född i Öglunda 1864-12-29
Son         Karl Wilhelm, född i Varnhem 1875-03-28
- familjen lämnar Sparsäter för Wåmb 13/4 1878
 

Husförhörslängd 1880 - 1895
AI:12, AID: v17797.b58.s50
Sparsäter skola - ägare Varnhems församling

Arrendator av mark är nu Johan Hägglund från 'Hagemad' - dvs Hagelund/Hagalund

Boende;
Småskolärarinnan Tilda Wolt, född i Walltorp (Valtorp) 1859-03-29 - inflyttad från Waltorp 1883-10-03

Detta torde vara den första småskolärarinnan som bor och undervisar i Sparsäter.
 

Församlingslängd 1895 - 1922
AIIa:1, AID: v246286.b1080.s99
Sparsäter skola - ägare Varnhems församling

Arrendator av mark är fortfarande Johan Hägglund från 'Hagemad' - dvs Hagelund/Hagalund
1905 köps marken av Gustaf Natanel Gustafsson i Aspelund (4,202 har)

Boende;
Småskolärarinnan Tilda Wolt, född i Walltorp 1859-03-29 - gifter sig och flyttar till Klefven u. Löten 6/1 1896

Återflyttar till skolhuset med maken 1916;
Lägenhetsägaren Anders Gustaf Adamsson
, född i Varnhem 1866-06-14
Hustrun                 Tilda Volt, född i Valtorp 1859-03-29
Fostersonen           Erik Gunnar Lindblom, född i Stockholm, Adolf Fredrik 1901-02-26 - till Sköfde 1917
                            
   (Not; son af Julia Elvira Lindsblom i Älvsjö)
 

Församlingslängd 1922 - 1938
AIIa:2, AID: v246286.b1080.s99
Sparsäter skola - ägare Varnhems församling

1905 har marken köpts av Gustaf Natanel Gustafsson i Aspelund (4,202 har) - 1924 köper han även skolhuset på auktion och i församlingsboken står nu Handelslägenhet 35

Kvarboende;
Lägenhetsägaren Anders Gustaf Adamsson
, född i Varnhem 1866-06-14
Hustrun                 Tilda Volt, född i Valtorp 1859-03-29
                               - makarna flyttar till Våmb 25/11 1922

Ny boende lärarinna;
Småskollärarinnan Inez Maria Jansson
, född i Frykerud Värm. l. 1890-05-18 - in från Skara stad 5/1 1924
- hon flyttar till Nya småskolan den 26/11 1925

Nye ägaren flyttar in med familj 1925;
Handlaren Natanel Gustafsson
, född i Öglunda 1865-08-01
Hustrun     Inga Maria Andersson, född i Ryda 1859-07-28 - dör här den 18/6 1931

Tjänstefolk;
Handelsbiträdet Carl Simon Larsson, född i Sköfde landsf. 1890-06-04

Ny ägare flyttar också in 1933;
Handlaren Axel Ferdinand Hjertén, född i Kölaby, Älvb.l. 1901-10-22 - flyttar in med familj 28/11 1933
Hustrun     Maria Charlotta f. Axelsson, född i Kölaby 1904-10-02
Dotter         Florence Ann-Marie, född i Solberga, Älv.l. 1929-08-28
                   - familjen flyttar till Bredsäter 30/11 1937

Ny ägare flyttar in 1937;
Handlanden Lars Erik Larsson
, född i Böne 1900-05-26 - in från Uvered 19/11 1937 med familj
Hustrun        Signe Emilia f. Jonsson, född i Uvered 1908-06-22 - gifte sig 3/8 1936
Dotter            Gunvor Birgitta, född i Lidköping 1937-08-23

Tjänstefolk;
Handelsbiträde Stina Linnea Ingeborg Eklund, född i Lerdala 1910-10-24 - in 1933 - ut Lerdala 1935
Handelsbiträde Karin Linnea Hassel, född i Berg 1913-05-13 - in 1932 - ut Berg 1933
Handelsbiträde Fredrika Charlotta Ingeborg Johansson, född i Kungslena 1897-09-07 - in 1931 - ut  1932

Tjänarinna Märta Linnéa Gustafsson, född Hwarf 1903-11-19 in 1929 - ut 1931
Tjänarinna Anna Elisabet Engberg Gustafsson, född i Maria Sthlm 1906-06-13 - in 1926 - ut 1929
Tjänarinna Elejsa Linnéa Öberg, född i Skärv 1904-04-01 - in 1926 - ut 1929

Hyrande;
Snickaren Karl Otto Adolfsson Nyberg
, född i Varnhem 1870-01-14 - från USA 11/12 1925 - åter 1927