A. 91 c Hagalund - Kolarebacken

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Kolarebacken används i några husförhörslängder synonymt med Hagalund. Ortsnamnsregistret menar att där förekommit kolningsverksamhet tidigare i historien.

Hagalunds gränser beskrivs så här när det friköps 1888 av Lars Johan Hägglund;
Östra sidan börjar vid lägenheten Aspelunds gräns och vid vestra änden slutar den vid den beteshage som ligger intill Löfgrens lägenhet. Den innehöll sammanlagt; 1 hektar, 35 ar och 40 qwadratmeter.

Aspelund låg också på Björsgården Gästgiveriets mark och på båda sidor om vägen.

Så här beskrivs Johan Strängs köp av Aspelund 1863;
- ifrån landsvägen vester ut 134 meter i längd (det betyder att Klemmes låg på den år 1863 avsöndrade Aspelunds mark) och hela den bredd som skiftet enligt kartan innehåller, samt från landsvägen österut hela den enligt kartan till Gästgivaregården tillhöriga marken (dvs upp till Ramla klev - bergskanten).

Hagalund började alltså 134 meter in från landsvägen och gick ända ner till beteshagen vid Löfgrens lägenhet! - dvs Granbacken! - det hus som kallades Granbacken när det flyttats dit från Uppsala! Hagalund skrivs ofta i kyrkböckerna som Hagelund.
 

Hagalund säljs 1888 till Lars Johan Hägglund

 
Lars Johan Hägglund var torpare i Kleven Dyngesäter och hans fru hemmadotter vid Klostret Ulfsgården och att de vigdes 11/2 1870. De flyttade 6/11 1889 från Ulfstorp till Hagelund und. Gästgivaregården. Dottern Emma gifte sig med Gustav Stig och fick barnen Erik, Elsa och David. Bodde i Lindstorp.

Begäran om fastställelse för lagfart 1889

Textolkning;
"Härigenom får jag vördsamt anholla om förordnande för Kommisionslantmätaren A. F. Hjorth att verkställa uppmätning m.m. för erhollande af lagfartsbevis å min ägande lägenhet Hagalund afsöndrad från 1/4 mantal Björsgården/Gästgifveriet i Klostret Skarke socken och Walle härad.
Hagalund den 4 Mars 1889
L J Hägglund"

Avsöndringen av Hagalund fastställd på karta 1889

Avsöndringen av Hagalund avsöndrad från 1/4 mantal Björsgården (Gästgiveriet) fastställd på karta upprättad 1889. Ingea byggnader finns på kartan - så troligen var det endast en odlingsmark som köptes till med utgångspunkt i Ulfstorp, där Hägglund bodde med familjen och som nu också kom att kallas Hagalund!