A 91 b Högelid - 'Klemmes'

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Björsgården Gästgivaregårdens skifte utmärkt med rött.
Aspelund tillkommet genom avsöndring 1863 utmärkt med namn i rött. Hagalund köps fritt av Hägglund 1889 - se sidan om Hagalund!Högelid är en backstuga på Gästgivaregårdens mark - men på ett hägn äldre än skiftestilldelningen som var ett och samma hägn - huvudsakligen på det som då blev Fiskaregårdens skifte 1803 med en 'fyrkant' av hägnet in på det som kom att bli Gästgivaregårdens skifesdel, där backstugan Högelid fanns - se karta här!

Troligen har detta gjort att man i husförhörslängden förlagt backstugan Högelid under Fiskaregården, Klostret. Den fanns där i över 100 år, åtminstone från 1836! Efter Klemmes Emmas död 1929 rivs Högelid av Ludvig Alm under 1930-talet. Idag finns inget mer än del i ett stenkummel och några kulturväxter som kan visa var stugan stått. Den finns dock redovisad på karta 1844 - se nedan!


Under Björsgården-Gästgiveriet Aspelund finns i kyrkböckerna följande;
Inhyst Petter Nilsson, fattighjon, född i Götene 1799 - dör 15/11 1880

Denne änkman Petter Nillson hittar man 1836 bokförd som torpare för Sparsäter under Fiskaregården, med stor familj och han flyttar till backstugan Höglid efter att frun dött 1847.

Han flyttade alltså tillHögelid under Björsgården/Gästgiveriet ca 1850 - nu som ett undantag från Aspelund -  till sin död 1880. Högelid var då en jord som han bodde på med Björsgårdens ägares tillåtelse (ser man i kontraktet 1863) - man kan följa honom bakåt på just Högelid - men felaktigt bokförd i kyrkböckerna under Högelid på Fiskaregården ända tillbaka till 1836 - då han flyttar in med hustrun.

Inte förrän i Hfl 1880 - så hamnar han rätt bokförd på Gästgivaregården - det är alltså samma år som han dör där! Samma år - 1880 - flyttar arbetskarlen Johannes Pettersson in i Högelid med familj och han dör där samma år! När änkan, Britta Maria Pettersson dött 1916 är det dottern Emma Johansson som man kan följa efter detta till hennes död i Högelid 1929 - då Högelid rivs av Ludvig Alm - Wilhelminas son - Emmas systerson!

I dödboken kallas Högelid för Hageled: "Britta Maria Pettersson född  Johansdotter 12/3 1826 i Varnhem död som änka 3/6 1916, 90 år, skriven  på HAGELED i Varnhem. Möjligen beror felskrivningen på det Hagalund som låg ett stycke längre ner på Björsgårdsägan.

Dottern Emma var syster till Wilhelmina som gift sig Alm som kom att köpa Högelid 1902, när f.d. soldaten Lars Johan Alm hade gett sig av till Amerika och hon och barnen måste flytta från Smedsgårdens soldattorp, som de hade på arrende. Hon var ett manhaftigt fruntimmer sägs det. När Alm rymt till Amerika gick hon till Axvall och lämnade in hans utrustning, Han var nummerkamrat till Arne Strängs farfar på Gudhems kompani. 1904 köpte Emma huset - då systern med barnen flyttade ut - och levde kvar där med sömnad som inkomstkälla till sin död 6/5 1929. Huset revs kort därefter och höggs upp till ved av Ludvig berättade hans bror Johannes Alm i Ulfstorp.

Högelid här visad på 1960 års karta

Björsgården Gästgiverigårdens smala skiftesremsa från berget i öster till Ängerås ägor i väster markerad med rött. Aspelund (markerat med text) kom senare att hamna på två olika skift med ladugården på Fiskaregårdens skift kallat Sparrsäter .

Högelid låg väldigt nära vägen och tätt intill det äldre huset för Sparrsäter under Fiskaregården, som en äldre backstuga.
 

Förtydligande av hägnet Sparsäter och grannhägnen (1700-tal) på 1844 års karta

Hägnader på kartor har alltid en markering liknande den här: — ” — ” — ” — och syns bäst vid stor förstoring.

En av
Sparsäters/Sparresäters hägnader som den såg ut innan 1803 års skiftesdelning, öster om landsvägen - den gick alltså över gränserna mellan Fiskaregårdens senare skifte och Gästgiverigårdens. Troligen tidigt inhägnad på kronomarken inom Billingeliderna - Kronoparken Billingen.

Soldattorp Nr 7 (Åkersdal) en hägnad för soldattorp - ett äldre Ryttare Boställe Nr 7 sedan tidigt 1700-tal.

Hagen (senare under Hammars Kvarn) - före 1803 en äldre hägnad troligen för Ryttarens hästar.

Ytterligare en hägnad med namnet Sparsäter - en hägnad som fanns före 1803; Sparsäter på Kronans mark

Högelid - en backstuga nära Sparsäters boningshus inom samma hägnad - kom att skrivas på Fiskaregården mellan 1812 - 1880, därefter förd i kyrkböckerna på sitt rätta skifte; Björsgårds - Gästgivaregårdens skifte.

Man kan se att dessa hägnader inte stämmer med 1803 års indelning med skiftesgränser. De som inte var soldatboställen var i regel heller inte heller bebyggda före Kronans bortdelning av marken. Jämför med kartan ovan som har inritade skiftesgränser.

Här har gamla hägnader spelat en viss roll vid gränserna 1803:
Soldattorpet (Åkersdal) fick behålla sin hägnadsgräns som skiftesgräns även efter skiftet - äldre 1700-talsbebyggelse - Åkersdal tilldelades i huvudsak Pickagården i Varnhem
att Hagen kom att tilldelas Hammars kvarn i Varnhem 1803 med sina ursprungliga hägnadsgränser
att Sparsäters gamla hägnad väster om landsvägen skars av sin södra del, vilken hamnade på Gästgivaregårdens skifte men huvuddelen på Fiskaregårdens skifte
att Högelid  inte skrevs till Gästgiverigården utan syntes förlagd på Fiskaregårdens skifte - 1844 bebyggd med backstuga¨

Sparsäter som hägnad öster om landsvägen blev avskuren den södra delen - vilkens remsa hamnade som en inskärning på Gästgivaregårdsskiftet

Enligt namnbegäran av Gustaf Natanael Gustafsson, Aspelund - inköpt 1890 - vid köp av Fiskaregårdens skiftesdel på båda sidor av vägen så skall i jordaboken den marken "kallas efter det gamla namnet Sparresäter", som var ett boende under Fiskaregården enligt husförhörslängden.

Högelid på 1844 års karta

Aspelund Högelid 1844 Aspelund Högelid 1844
Skiftesbeteckningen J, avser Björsgården/Gästgivaregårdens skifte. Skifte H, är Björsgården/ Hospitalsgårdens skifte, båda korsar gamla landsvägen mellan Skara och Skövde.

Med hjälp av lite förtydligande penndrag har kartan rensats från siffror och vissa ifyllnader har gjorts och då framträder Högelid tydligt söder om Sparsäter på 1844 års karta.

Eftersom Johan Sträng köpt 134 alnar från Gästgiveriskiftet väster om landsvägen, så måste man skriva in ett undantag för Högelid i köpekontraktet så att änklingen och fattighjonet Petter Nillson kan bo kvar till sin död 1880.

Därefter faller Högelid under Aspelund som fastighet och backstugan Högelid blir nu en stuga på ofri jord under Aspelund tills den rivs efter Klemmes Emmas död 1929.

Redan samma år som fattighjonet Petter Nilsson dör 1880, flyttar nya boenden in i den gamla backstugan, nu alltså på Aspelunds och Johan Strängs mark.

Högelid synes som en av de äldsta backstugorna i Ljungstorp.

Backstugan (Högelid) ett undantag vid köpekontrakt 1863

Preciseringen av gränserna för Johan Strängs Aspelund 1863 ger;
"af den s k hemskogsskiften för 1/4 Björs eller Gästgivaregården
1. väster om landsvägen;
- ifrån landsvägen vester ut 134 måttenheter(?) i längd och hela den bredd som skiften enligt kartan innehåller
2. öster om landsvägen;
- hela den enligt kartan till Gästgifvaregården tillhöriga marken

Formalia;
F.d. soldaten Johan Sträng, född i Hendene 1818 16/1 - flyttar in med fru och dotter 1872 - då huset byggts
Hustrun         Greta Larsdotter, född i Wing 1810 1/10
Dotter             Maja Greta, född i Varnhem 1848 28/8 - familjen flyttar in från Soldatboställe N.o 7, Åkersdal


Undantaget:
OBS! "Det undantag Petter Nilsson för närvarande besitter å ifrågavarande jord förebehålles för mig och honom hans lifstid, att såsom förut till alla delar lika åtnjuta den han hitintills innehaft. Efter Petter Nilssons död tillfaller jorden soldat Sträng."

Av formuleringen att döma så är detta backstugan Högelid på den västra sidan av landsvägen, där man också i kyrkobok 1880 finner just denna man kyrkobokförd på Gästgiverigården. Denna stuga stod på mark som Johan Sträng köpte 1863 väster om landsvägen för sitt Aspelund. I tidigare husförhörslängder så länge han bott här återfinns han under Fiskaregården, Klostret, pga av kopplingen av backstugan till ett äldre hägn från Sparrsäter som gick en bit in på Gästgiveriskiftet.

Formalia;

Inhyses Petter Nilsson, fattighjon, född i Götene 1799 - dör 15/11 1880

Boende på Högelid enligt kyrkböckerna

Husförhörslängd 1815 - 1836
Högelid - står nu utskrivet - under Fiskaregården

Backstugan 1831 - blir inhyses efter att ha skadat högra handen - f.d. Trosskusken;;
Torparen Anders Svensson, född i Sköfde 1802 12/12 - flyttar in från Trädgården 1831 med familj
Hustrun  Maja Pehrsdotter, född i Häggum 1801 12/11
Dotter      Anna Cajsa, född i Varnhem 1832 10/9
Son         Gustaf, född i Varnhem 1834 13/1
                - familjen flyttar ut 1838

Husförhörslängd 1836 - 1846
Högelid - under Fiskaregården

Kvarboende;
Inhyses   Anders Svensson Redig, född i Sköfde 1802 12/12
Hustrun  Maja Pehrsdotter, född i Häggum 1801 12/11
Dotter      Anna Cajsa, född i Varnhem 1832 10/9
Son         Gustaf, född i Varnhem 1834 13/1
Sönerna  Pehr, född i Varnhem 1839 16/6
                Johannes, född i Varnhem 1839 16/6
Son          Carl, född i Varnhem 1844 24/4
                - familjen skrivs På socknens slut 1838 - men bor troligtvis kvar i Högelid ett tag

Husförhörslängd 1846 - 1859
Högelid - under Fiskaregården

Nya boende - inhyses 1850;
Torparen Petter Nilsson, född i Göthened 1799
Hustrun   Lena Andersdotter, född i Winköl 1783 - dör här 1847
Dotter       Maria Cajsa, född i Varnhem 1830 15/1 - flyttar in fr Späckatorp 1852
                 Oäkta son Sigfrid Antonius, född i Varnhem 1851 7/1
Son          Lars Johan, född i Varnhem 1833 20/7 - flyttar ut till Nygården 1850

Husförhörslängd 1854 - 1862
Högelid - under Fiskaregården

Kvarboende - inhyses;
Enkman  Petter Nilsson, född i Göthened 1799

Dottern gifter sig och ffamiljen bor ett par år hos fadern;
Mannen    Thure Wilhelm Rose, född i Ackberga 1824 4/4 - gifter sig 1854
Hustrun    Maria Cajsa, född i Varnhem 1830 15/1
Son           Sigfrid Antonius, född i Varnhem 1851 7/1
Son           Newton Orion, född i Varnhem 1855 11/4
                  - dotterns familj flyttar ut till Lidköping 1856

Husförhörslängd 1862 - 1869
Högelid - under Fiskaregården

Kvarboende - inhyses;
Enkman  Petter Nilsson, född i Göthened 1799

Husförhörslängd 1869 - 1880
Högelid - under Fiskaregården

Kvarboende - inhyses;
Enkman  Petter Nilsson, född i Göthened 1799

Husförhörslängd 1880 - 1895
Högelid - skriven både under Fiskaregården och Gästgiverigården

Kvarboende - inhyses;
Enkman  Petter Nilsson, född i Göthened 1799 - dör här 15/11 1880

Nya boende skrivs under Gästgifvaregården 1880;
Arbetskarl         Johannes Pettersson, född i Varnhem 1825 9/1 - dör här 22/11 1880
Hustrun/änkan  Brita Maria Johansdotter
, född i Varnhem 1826 12/3
Dotter                  Emma Kristina, född i Varnhem 1855 27/2 (bräcklig)
Dotter                  Wilhelmina, född i Varnhem 1864 2/11 - flyttar ut till Bolum 25/11 1886
Son                      Per Johan, född i Varnhem 1857 30/8 -  hem - 1881 -flyttar ut till Stockholm 3/2 1881
                     
        - hem igen 1888 - ut till Katrina Församling Stockholm 25/4 1893

Församlingsbok 1895 - 1922
Högelid - skriven under Gästgivaregården

Hustrun/änkan  Brita Maria Johansdotter, född i Varnhem 1826 12/3  - dör här 3/6 1916
Dotter                  Emma Kristina, född i Varnhem 1855 27/2 (bräcklig)

Gift Dotter          Wilhelmina Alm född Johansson i Varnhem 1864 2/11 - flyttar hem 1/11 1902 (köper huset)
Dotter                  Elin Emilia, född i Varnhem 1888 2/6
Son                     Johan Alexander, född i Varnhem 1888 2/6 (tvillingar)
Dotter                  Karin Wilhelmina, född i Varnhem 1893 6/5
Son                     Karl Ludvig, född i Varnhem 1899 18/9
(notering; Mannen Lars Johan Alm vistas i Amerika)
                           Wilhelmina med barn säljer till systern och flyttar ut till av makarna köpt Ulfstorp 1904

Församlingsbok 1922 - 1938
Högelid - skriven under Gästgivaregården

Sömmerskan      Emma Kristina, född i Varnhem 1855 27/2 (bräcklig) - dör här 6/5 1929

Huset rivs kort därefter och huggs upp till ved av Wilhelminas son Ludwig Alm.