A. 90 Marieberg - en backstuga

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Ett försök att markera Björsgårdsskiftet- Hospitalsgårdens skifte från Ängarås gräns i väster och vidare upp mot berget i öster (närmast på bilden). Platsen för Backstugan Marieberg är utmärkt med namn.

Platsen för Marieberg idag

Foto Kent Friman, 2016 Foto Kent Friman, 2016

I östra ändan av tegen finns idag kvar en del stenar som troligen är från uthus till själva backstugan som låg mitt på fältet närmast i bild.

Foto Kent Friman, 2016 Foto Kent Friman, 2016

Detta skulle kunna vara en av hörnstenarna till backstugan Marieberg, då det ligger ytterligare en i samma riktning som stugan låg enligt karta 1844 - se nedan!

Detaljkarta för Backstugan Marieberg

På den icke renritade kartan från 1844 kan man tydligt se backstugan Mariebergs gränser (här förstärkta med rött) och motsvarande stuga med uthus på Fiskaregårdsskiftet.

Tydligt utmärkta är också åkerlapparna med sina hägnader och transportvägarna från de båda husen ut till den då enda förbindelsevägen med Uppsala och Ängarås som landade öster ut på den enda landsvägen mellan Skara och Skövde.

Björsgårdsskiftet -Hospitalsgården i Billingeliderna får Littera H på karta 1844

Björsgården Hospitalshemmanet 1/2 mtl tilldelas ett mycket långsmalt skifte 1803 från Kronoparken. Det får Littera Nr XXVII och är markerat på kartan med rött. Skiftet sträcker sig från Billingsberget i öster till Ängerås gräns i väster (Obs! Kartan har lagts med norr ungefär rakt upp!)

Backstuga placerad på ägan långt före 1844

Något förstärkt med röda tak kan man på kartan från 1844 se två stugor liggande på marken här. Den södra på skiftet för Björsgården - Hospitalsgården märkt med Littera H. Den andra på Fiskaregårdsskiftet märkt N.

Några av Varnhemsgårdarnas skiften i norra Billingeliderna 1844

Om man börjar söderifrån så kommer skiftena norrut i den här ordningen:
 
E. = (med Ea, Eb och Ec) = Pickagården (På Eb ligger den lilla backstugan väster om landsvägen)
F.  = Sven Michelsgården - där vi idag finner Sandbäcken öster om landsvägen
G. = Erik Larsgården eller Ödegården
K. = Junkragården
H. = Björsgården 1/2 mtl (det är denna remsa Nils i Skarpenstorp köper!)
J. = Björsgården 1/4 mtl
N.= Fiskaregården
O = Simmesgården
M.= Ulfsgården (med Ma och Mb)

Bilder från idag på vägen från Uppsala, Lövåsen & Ängarås upp till dåvarande landsvägen i Ljungstorp mellan Skara - Skövde

Foto Kent Friman, 2016 Foto Kent Friman, 2016
Foto Kent Friman, 2016 Foto Kent Friman, 2016
Här just innan vägen svänger ner till vänster mot Lövåsen, Uppsala och Ängarås. Åkern rakt fram är en del av Hagalund på Gästgivargårdens skifte som friköptes 1863 av Hägglund.

Björsgårdsskiftet - Hospitalsgården säljs till Nils Johansson 1907

Texttolkning/Köpebref:
" Jag undertecknad gör härigenom veterligt det jag till Nils Johansson i Skarpenstorp för en köpeskilling stor EttTusen/1000/ kronor upplåtit och försålt den till mitt ägande 1/2 mantal Klostret Björsgården hörande afrösningjorden, som är belägen i Billingeliderna af Warnhems socken, med en areal af åtta /8/ tunnland 6,9 kappland gränsande i öster till Ramunda Klef, i söder till hemmanet Junkragårdens afrösningsjord, i väster till hemmanet Ängarås ägor, i norr till hemmanet Björsgårdens Gästgifvaregård afrösningsjord, att nu genast i befintligt skick tillträdas och som Köpeskillingen blifvit till fullo gulden, afhänder jag mig ofvannämnda jordområde i sin helhet och tillegnar densamma Köparen att af honom på egen bekostnad från stamhemmanet afsöndras och vid vederbörlig domstol lagfaras samt allt framgent som välfången egendom okvalt ägas och besittas.
Klostret Björsgården 4 februari 1907/August Nilsson
Egenhändig namnteckning bevittna på en gång närvarande/Carl Blomqvist   Ernst Nyström"

1907 köper Nils Johansson, Skarpenstorp hela Björsgårdsskiftet för Björsgården 1/2 mantal, gård Nr 1:1 i Varnhem med skiftesdel 1844 fastställt 1853, enligt kartans Littera H.  = Björsgården 1:2

Björsgården 1/2 mantal har efter 1853 en fastställd yta om 30,4567 hektar. Den tilldelas Nr: 1:1 i fastighetsregistret och Littera H. på kartorna. Den avsöndrade skiftet i Billingeliderna får beteckningen Björsgården 1:2.

Från torpet som fanns på ägan namnges marken till Marieberg

Avsöndringsbegäran av det enligt köpehandling inköpta hela Björsgårdsskiftet för 1/2 mantal med begäran att namnet för skiftet fastställs till Marieberg - registreras senare som Björsgården 1:2.

I församlingsbok 1895 - 1922 står ovanstående notering;

"Marieberg, 8 tunnland, 7,6 kappland - 1/2 ägare och brukare Nils Jpohansson, Skarpens intäkt och 1/2 ägare och brukare Karl Johansson, Skarpens intäkt."

Boende i Marieberg enligt kyrkböckerna 1816 - 1861

Inhyses Björsgården - Hospitalsgården 1816 - 1832;

Marieberg
Förstärkningskarlen *  Jonas Hållfast, f. Varnhem 29/8 1782 -  in fr. undantag på Kyrkebo med hushåll 1816
Hustrun                          Kerstin Pehrsdotter, född i Flistad 20/12 1777 - gifta 1813
                                         -  paret flyttar ut 1832
Dotter                              Cajsa, född i Varnhem 16/9 1815 - hon gifter sig med Anders Jonsson - se nedan!                                       
Fader änkmannen Anders Hållfast, f.Eggby 1741 - änkman 1814 - död här 1822 (Orgeltrampare i Varnhem)
                                        - från Solberga torp som Ryttare för Kyrkebo 1786 - 1795, sedan Torpare u. Kyrkebo

* Förstärkningskarl:

"År 1810 beslutade riksdagen att man skulle kunna uttaga ytterligare 50.000 man bland vapenföra män mellan 20 och 45 år vid hotande fientligt anfall, ett s.k. förstärkningsmanskap. Dessa skulle varje kommun anskaffa genom värvning eller lottning."Änkmannen Anders Jonsson född i Stenstorp 9/9 1794 flyttar in 1836 - död 1837
Cajsa Jonsdotter född i Varnhem 16/9 1815 infl fr. Lundby 1836
son Lars Johan född i Varnhem 4/1 1842 - död 1844

Inhyses på socknen under Björsgården;
Mannen    Petter Larsson (Hållfast), född 14/9 1817 i Häggum - in Storekullen 1841 -  ut till fattighuset 1861
Hustrun    Cajsa Jonsdotter, född i Varnhem 16/9 1815 - död 25/2 1859
Son           Anders Gustaf, född i Varnhem 18/2 1845 - död 30/4 1856
Son           Carl Johan, född i Varnhem 23/11 1848 - ut till fattighuset 1861

************************************************************************************

För hans del följer vi dem till Fattighuset;
Ur husförhörslängd 1869-1880; Hålltorps Rote, Fattighuset;


Enkman               Petter Larsson (Hållfast), född i Häggum 1817 den 17/9 - dör här den 20/1 1879
Son                      Carl Johan, född i Varnhem 1848 den 23/11

***********************************************************************************


Fr o m husförhörslängden 1862 - 1869 redovisas inga inhyses på Björsgården - så huset i Billingeliderna har troligen blivit övergivet redan innan dess. Troligen var det i ett uselt skick då Petter och hans son Carl Johan 1861 flyttas till Fattighuset.

Nytt hus har vid tiden byggts på ägan i Björsgården Nr 1:1 i Varnhem efter att blivit dömt till utflyttning i Laga skiftet 1853 från själva byområdet.