A. 8 a Pickabacken - granne till Redsvenstorp

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Du hittar klickbara rubriker här!

Vill du ladda ner en redigerad version av A. 8 a Pickabacken - granne till Redsventorp som Word-fil för personligt bruk  är det bara att klicka på filen nedan - enkel att skriva ut! Tänk bara på copyright och publiceringsrättigheter!!

Du kan ladda ner en oredigerad .PDF-fil (5,6 Mb) för hela denna objektsida - klicka på filen här nedan:

Torpet Pickebaken --> Pickabacken 1:1 --> Pickabacken 2:1
Fastighetsadress idag: Varnhem-Forsnäs

Sydväst om Redsvenstorp ligger Torpet Pickabacken - här på 1960 års karta - där Pickabacken nu ägs av Bille Kvarns ägare och saknar bebyggelse. Blått är tidigare del av mark för Pickabacken - se nedan Sydväst om Redsvenstorp ligger Torpet Pickabacken - här på 1960 års karta - där Pickabacken nu ägs av Bille Kvarns ägare och saknar bebyggelse. Blått är tidigare del av mark för Pickabacken - se nedan

Ur ortsnamnsregistret;

Torp på Billingssluttningen med trolig namnhärkomst från soldatnamn m. fl. förklaringar.

Från lantmäterihandlingar;
Pickabacken var ett Torp som sedan gammalt tillhörde Kungsgården Höjentorp.

I husförhörslängd också; Pickatorpet, även Pickastugan.

På karta över soldattorpen 1832 står även en alternativ stavning av namnet: Pickebacken och Spickebacken

Torpet innehöll vid 1920 års redovisning;
Åker .................................1, 3540 hektar
Avrösningsjord ................ 0, 7550 hektar
                Summa:    2,1090 hektar

Torpet var enstakat före 1803 års skifte av Billingeliderna och finns med på 1794 års karta, samt på geomatrisk avbildning av Höjentorps kungsgård 1722,

         

Enligt kungligt beslut den 2 mars 1945 har fastigheten Pickabacken med en areal av 0.002 km2, allt land, från 1946 års ingång överflyttats från Eggby till Varnhems socken.  (http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Folkrakningen_1945_1.pdf)

           
"I husförhörslängd 1786 förekommer en flyttning av sonen till en av ägarna av Stora Hålltorp till Pukabacken. Detta kan ha varit en tidig namnform för Pickabacken. Pukslagare fanns ju under 1700-tal till häst som Ryttare i kavalleriet. Pickabacken tillhörde Kungsgården Höjentorp troligen sedan tillblivelsen och kan ha haft militärt anknytna pukslagarryttare här som gett en namnform åt torpet.”

<-- Till sidans topp!

Bildspel A. 8 Pickabacken 2:1/Forsnäs; 15 bilder från 2013- dec

Bilder tagna av Kent Friman december 2013, copyright - publicerade med tillstånd av ägarna

loading...

För in muspekaren in över bildens nedra kant och låt den vila där - så ser du förklarande bildtexter!
Vill du titta i egen takt - klicka på bilden och klicka dig sedan fram bild för bild!
Vill du starta automatiskt bildspel igen så klickar du bara på pilen till vänster under bilden!
Vill du se alla bilder i helskärm så klickar du på den sneda pil-ikonen ovan!

<-- Till sidans rubriker!

Pickabacken på 1722 och 1794 års karta

Historiska Kartor Lantmäteriet - Höjentorps Kungsgård Geometrisk avbildning 1722 - Pickastugan
Historiska Kartor Lantmäteriet - Höjentorps Kungsgård Geometrisk avbildning 1722 - Pickastugan
Lantmäteriet Historiska Kartor Lantmäteriet Historiska Kartor

Pickabackens husbyggnad låg vid den här tiden i Torpägans västra hörn och var i Kronans ägo gm Höjentorps Kungsgård. På karta 1722 tillhöriga jorddelar N:o 54.

Här gränsade Skarpmans Boställe/Stadigs Soldattorp Nr 329 på kartnummer 93. Senare Vassbacken.

För att få lite perspektiv till omgivningen finns Stora Hålltorps husplats medtagen, söder om dagens riksväg 49 - nära dagens Tre Bäckar, samt Hospitals Qvarn
och soldattorpet Vassbacken, som det då var placerat 1794.

Dåvarande husbyggnad var placerad ett tjugo- trettiotal meter väster om dagens bostadsbyggnad på friköpt tomt med alltså ungefär samma läge - se kartan!

Det går att skönja fägatan söder om Revenstorps (Redsvenstorps) ägor som mynnar fram i Torpet Pickabackens äga från öster - den utgjorde den väg som gammalt går från Stenslund och ner över Bille Kvarn - även om fortsättningen inte är utmärkt på den här kartan.
 

<-- Till sidans rubriker!

Pickebacken på karta för de näraliggande soldattorpen 1831

På denna karta för soldattorpen 1831 kan man se att lnatmätaren skriver en alternativ namnform; Spickebacken. Torpet Pickebackens el. Spickebackens Ägor.

Pickabacken 1877 års karta

Med rött markerat syns del av ägan Pickabacken med bostadshus och annat hus markerat.

Det är osäkert hur länge ägan innehöll bebyggelsen innan Höjentorpsägan såldes 1920.

Enligt denna karta fanns 2 Soldat Torp (ST), "Tillhöriga Klostret", vid västra gränsen för ägan.

Det norra av dem är Vassbacken, soldattorp Nr 329.

Söder om detta ligger idag Bäckefors.
<-- Till sidans rubriker!

Pickabacken karta 1917

Karta från 1917 års kartritning över Kungsgården Höjentorps alla ägor, här syns ingen byggnad inritad. Pickagården utgörs av littera F.
 

<-- Till sidans rubriker!

Pickabacken - försäljning 1920 till Otto Gustafsson - som en av ägorna till Höjentorps Kungsgård i Eggby

Klicka på bilden för att se dokumentet i mindre skala! Klicka på bilden för att se dokumentet i mindre skala!

KÖPEKONTRAKT

Sedan Konungens befallningshavande i Skaraborgs län till köpare af den till Kungsgården Höjentorp N:o 1 - 7 om 7 mantal jämte Höjentorp N:o 8, träd- och humlegård i Eggby, Lundby, Skarke och Öglunda socknar och Valle Härad hörande fastigheten Pickabacken antagit nuvarande innehafvaren Otto Gustafsson, vill Konungens befallningshavande härigenom hafva med bemälde Gustafsson träffat följande köpeavtal;

  1. Till Otto Gustafsson upplåter Konungens befallningshavande mot en köpeskilling av Tvåtusen etthundra ( 2.100 k) kronor ofvannämnda lägenhet, hvilken enligt en öfver nämnda egendom år 1917 upprättad karta betecknats med ägofiguren littera F. med en sammanlagd areal av 2.1090 hektar. Lägenheten, hvilken är bebyggd/obebyggd, är att anse såsom jordbrukslägenhet och skall genom jordafsöndring frånskiljas stamhemmanen. Förbehåll göres därom att inga enskilda personer tillhöriga å lägenheten befintliga byggnader ingå i försäljningen.
  2. Köparen äger att den 14 mars 1920 tillträda lägenheten såsom densamma då befinnes, hvarvid köparen inträder i de rättigheter och skyldigheter, Kungl. Maj:t och Kronan äger till den arrendator eller brukare, som vid samma tid afträder lägenheten.
  3. Köpeskillingen 2.100.-- har denna dag erlagts och varder härmed kvitterad.
  4. Köparen skall ensam vidkännas lagfartskostnaden och öfriga med köpet förenade utgifter.
  5. Sedan ofvan föreskrifna köpevillkor blifvit uppfyllda, utfärdar Konungens befallningshafvande köpebref å lägenheten.
Mariestad den 24 februari 1920
(Avskrift av köpekontrakt Kent Friman, 2013)

 

Boende på Pickabacken/Pickastugan - den sista boende lämnar 1860

Husförhörslängd 1779 -->

Make      Pehr Billing, född på platsen 1728
Hustru    Maria Johansdotter, född i Skierf 1725
Dotter     Lisa född Klostret 1758 - gifter sig och flyttar ut till Stora Hålltorp 1780


Husförhörslängd 1786 -->

Make     Pehr Billing född 1728
Hustru   Maria Johansdotter född 1725

Dotter - nu Enkan Lisa - återflyttad hem 1787 efter makens död
m. Son  Peter född Klostret 1780
Dotter    Margareta född Klostret 1783
Son       Anders född Klostret 1787


Husförhörslängd 1792 -->

Make     Petter Billing född Klostret 1727 den 19/9
Hustru   Maria Johansdotter född 1725 - dör nu 1794

Dotter    Enkan Lisa född 1758
m. Son  Peter född 1780 - flyttar under perioden ut till Lundby, Skattegården
Dotter    Margareta född 1783
Son       Anders född 1787


Husförhörslängd 1800 -->

Pickabacken/Picka Stugan - utjord under Höjentorp
;
(Tycks nu som om det finns två stugor på lägenheten!)

Änkeman Petter Billing född 1727 - dör nu 1801
Dottern          Lisa, född 1758 gifter sig på nytt med afskedade soldaten Carl Stadig, född 1742 och bor kvar
Dotterdottern Greta Pettersson född 1783
Dotterson      Anders Pettersson född 1780 - har återflyttat kort tid och flyttar nu ut till Ulunda 1801

Boende efter 1801 - troligen i "Pickastugan";
Afskedade Soldaten Carl Stadig, född i Eggby 1742 - flyttar in 1801 från Backen, Väa Rote
Hustrun                      Lisa Pettersdotter, född på platsen 1758 -  Petter Billings dotter - dör sedan 1810
Hans Dotter                Brita, född i Backen 1766
Hans Son                   Anders Carlsson, född i Backen 1769
Hans Dotter                vistas född 1778 i Ulunda
Hans Son                   Anders född 1787 vistas i Trädgården under förra hustruns namn
Hans Dotter                Marta född i Backen 1797 den 17/6 - flyttar ut till Wing 1812
Hans Dotter                Lisa Carlsdotter, född i Backen 1786 - flyttar ut till Amundstorp 1802 - åter hem 1814
Hennes Dotter            Margareta, född i St Hålltorp 1783 - flyttar ut till Wåmb 1811

                Sven Larsson, född i Grefbeck 1792 - flyttar in 1811 från Sköfde och ut till Wåmb 1811

Nya torpareboende före 1815 - troligen Pickabacken/pickatorpet;

Torpare                      Anders Larsson, född i Åsarp 1786 den 4/4
Hustru                        Stina Carlsdotter, född i Warnhem 1777 den 10/12
Dotter                         Anna Brita född i Åsarp 1807 den 10/11
Dotter                         Lena född på platsen 1813 - onsdag den 6 veckan före Vårfrudagen

I sockenprotokollet kan man läsa för 1807;
(Varnhem-KI-4-1806-1853)

"Som i riktig ordning ingen mer än afskedade soldaten Carl Stadig i Pickabacken anmält sig til den vid Varnhems kyrka ledig varande kyrkovaktare befattningen, så blef han Carl Stadig nu utnämd til kyrkovaktare vid Varnhems kyrka år 1807.

Rune Apéll, 2013; "Carl Stadig är FarFarsFarMorsFarMorsFar till mig"

(www.myheritage.se/photo-1000605_109007061_109007061/varnhem-ki-4-1806-1853-bild-9)

<-- Till sidans rubriker!

Husförhörslängd 1815 -->
Pickabacken eller Pickastugan, en utjord under Höjentorp;

Torparen  Anders Larsson,
född i Åsarp 1786 den 4/4 - familjen flyttar till Fogdegården 1821
Hustrun     Stina Carlsdotter, född i Warnhem 1777 den 10/12 - dör 1818
Ny hustru  Caisa Johansdotter, född i Warnhem 1791 den 6/9 - in 1819 från Klostret
Dotter        Anna Brita född i Åsarp 1807 den 10/11
Dotter        Lena född på platsen 1813
Son           Johannes född i Warnhem 1816 den 9/2
Dotter 2.a hustrun Maria Andersdotter, född i Warnhem 1816 den 22/9 - flyttar in med modern 1819 från Klostret
Gemensam son Lars, född i Warnhem 1820 den 24/7

Ny torpare 1821 på Pickabacken;

Torpare      Jonas Gabrielsson, född i Häggum 1790 den 10/6 - in m. fam. 1822 från St. Hålltorp - till Ulunda 1831
Hustru         Inga Emilsdotter, född i Sköfde 1793 den 1/1
Dotter          Anna Margaretha född i Hålltorp 1821 den 15/7
Son             Gustaf född i Warnhem 1824 den 9/4
Dotter          Eva född i Warnhem 1827 den 24/5
Son             Adam född i Warnhem 1830 den 30/1


Här bor också - troligen i Pickastugan;
Kyrkoväktaren Carl Stadig, född i Eggby 1742 - han dör 1822

<-- Till sidans rubriker!

Husförhörslängd 1836 -->
Pickabacken - en utjord under Höjentorp;

Torpare Henrik Johansson
, född i Häggum 1800 den 25/2 - flyttar in 1839 från Lundby - och ut 1841
Hustru   Lovisa Johnsdotter
, född i Synnerby 1816 den 5/7
Dotter     Ewa, född i Warnhem 1840 den 24/2

Husförhörslängd 1846 -- 1859;
Här saknas uppgifter om Pickabacken särskilt - redovisas troligen utan husnamn eller så bor ingen här!

Husförhörslängd 1854 -->
Pickabacken tillhör Höjentorp;

F.d. Soldaten Johannes (Anders) Lindqvist, född 1813 den 24/4 - flyttar in 1855 med familj - ut Sandtorp 1860
("Fått betyg den 14/5 1857 till Jernvägen")
Hustru            Greta Pettersdotter, född i Stenum 1811 den 18/2
Dotter              Cajsa, född i Warnhem 1838 den 4/10 - flyttar ut till Herrlunda 1856
Son                 August, född i Warnhem 1840 den 8/11 - flyttar in 1855 och ut till Wing 1856 - hem 1857 - ut 1858
Son                 Alexander född i Warnhem 1845 den 11/12 - flyttar ut till Herrlunda 1857
Dotter             Anna Charlotta född i Warnhem 1848 den 7/1 - flyttar med föräldrar till Sandtorp 1860

Husförhörslängd 1862 --> och till försäljningen 1920;

Pickabacken tycks förlora sin självständighet efter mitten på 1800-talet som boende, eller bokföringsadress, och det tycks bara som om markerna brukas och ingen skrivs på lägenheten. Vid försäljningen 1920 hette brukaren/ innehavaren Otto Gustafsson.

Det torde vara arrendatorn till Billeqvarn, som brukade marken och köpte den;

Arr.            Jan Otto Salomon Gustafsson, född i Habo 1875 den 8/6 - flyttar in 1908 från Sventorp
Hustru       Kristina Sofia Andersson, född i Suntetorp 1867 den 12/8 - de gifte sig den 18/10 1903
Son            Sven Gustaf, född i Sventorp 1907 den 11/3
Son            Anders Eskil (idiot), född i Sventorp 1907 den 10/12 - dör den 17/9 1911

<-- Till sidans rubriker!

Otto Gustafsson Mjölnare i Bille Kvarn och ägare av Pickabacken 1920

Först något om kvarnens historia - av Nils Lann, Ljungstorp/Varnhem i musietext till bild;

 

Varnhems socken. Billekvarn. I dagligt tal kallad "Spetarskvarna", en dialektform av Hospitals kvarn.

I 1699 års jordebok är antecknat: "en kvarn vid klostret", som 1684 är taxerad och anslagen Skara hospital.

I 1726 års jordebok redovisas även "Billekvarn" anslagen Skara hospital". Tydligen har här funnits två kvarnar, vilket även anges i kartbeskrivning 1864: "Norra qvarn och södra qvarn".

I 1825 års jordebok är antecknat att Häradshövding Jonas Lundin låtit uppbygga Billekvarn, som år 1724 blev Skara hospital anslagen, vidare att kvarnarna gå med ett par stenar vardera höst och vår samt att Klostrets kvarn och Bille kvarn sammanbyggts år 1823. Båda drevs som tullkvarnar. Sannolikt är kvarnhuset på bilden från 1823.


1 november 1942 skedde sista malningen av Otto Gustafsson. Kvarnen revs därefter.

 

Mjölnaren Otto Gustafsson och sonhustrun Inga-Britt vid Bille Kvarn i Varnhem. 

(Bild från Jan Ohlsson, 2012 - med släkt i Varnhem)

Bille kvarn från framsidan (norr).                    

(Bild från Skarke-Varnhems Hembygdsförening genom ordförande Bo Hermansson, 2013)

(Bild från Skarke-Varnhems Hembygdsförening genom ordförande Bo Hermansson, 2013) (Bild från Skarke-Varnhems Hembygdsförening genom ordförande Bo Hermansson, 2013)

Den södra sidan av Bille Kvarn 1930 med den dubbla stenvalvsbron, inbyggt kvarnhjul och med stenunderbyggd kvarnränna och damm. Foto Nils Lann, Ljungstorp/Varnhem.

Nils Lann skriver:
"Bille kvarn 1930. Den södra sidan av Bille Kvarn 1930 med den dubbla stenvalvsbron, inbyggt kvarnhjul och med stenunderbyggd kvarnränna och damm. I dagligt tal kallad "Spetarskvarna", en dialektal form av "Hospitals kvarn". I 1699 års jordebok är anteknat "En kvarn vid klostret" som 1684 är taxerad och anslagen Skara Hospital (sjukhus). I 1726 års jordebok redovisas även "Bille kvarn", anslagen "Skara Hospital". Det har funnits två kvarnar vid platsen, vilket även anges i kartbesrkivningen 1864; "Norra Qvarn" och "Södra Qvarn". I 1825 års jordebok är antecknat att häradshövding Jonas Lundin låtit uppbygga Billekvarn som år 1726 blev Skara Hospital anslagen, vidare att kvarnarna gå med ett par stenar vardera höst och vår, samt att Klostrets kvarn och Bille kvarn sammanbyggts 1823. Båda kvarnarna drevs som tullkvarnar. Sannolikt är kvarnhuset på bilden från 1823. 1916 såldes fastigheten med kvarn av Domänverket till dess arrendator Otto Gustafsson som drev den med 2 par stenar. Sista förmalningen skedde 1 november 1942, då fstigheten sålts till en man Karlsson från Edsvära, vilken sedan rev kvarnen. 1945 uppförde bröderna Rask ett spnneri på platsen."

(Bild från Skarke-Varnhems Hembygdsförening genom ordförande Bo Hermansson, 2013) (Bild från Skarke-Varnhems Hembygdsförening genom ordförande Bo Hermansson, 2013)

Bille Kvarn rakt söder ifrån med del av bostadshuset till vänster.

(Bild från Skarke-Varnhems Hembygdsförening genom ordförande Bo Hermansson, 2013) (Bild från Skarke-Varnhems Hembygdsförening genom ordförande Bo Hermansson, 2013)

Bild från fallet, som av senare ägare ökades till 7 meters fallhöjd för drivandet av en vattenturbin.

Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: B145153:512 Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: B145153:512Bille kvarn från bäcksidan (söder), Varnhem. Otto Gustavsson.

Tvättsköljning i kvarnrännan vid Billekvarn någon dag på 1940-talet. Fr.v: Tyra Ullberg, Frida Andersson, mjölnaren Otto Gustafsson, fru Gustafsson, två okända.

(Bild från Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A145127:16)

Lakning av tvätt Bille Kvarn 1940-talet - några från gänget ovan går att känna igen på bilden, bl a Tyra Ullberg stående 2:a från vänster och därefter mjölnaren själv Otto med frun till höger. Kvarnbyggnaden med förbipasserande väg alldeles bakom flaggstången.

(Bild från Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: B145153:514)

Dags att hänga det sista! Kvarnbyggnaden i bakgrunden, vilken revs 1942.

(Bild från Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: B145153:515)

Bildtext: Heljesgården, Bolum. Mjölnaren i Varnhem och Lars Lager. Mjölnaren var bror till Lars far Erik Gustafsson.

(Bild Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: B145153)

 

Mjölnaren i Varnhem på bilden är alltså Otto Gustafsson, född 1875, broder till Erik Nathanael Gustafsson, född 1878 den 4/7 (Habo, Ufvered) som i sin tur alltså är fader till Lars Lager på bilden, född 1916 11/3, och som tog moderns flicknamn Lager. Helt enkelt Lars i samspråk med sin farbror Otto!

 

Bröderna Erik och Otto föddes av en mjölnare och arrendator vid Habo Prestegårds Qvarn; Gustaf Jansson född 1840 den 2/2 och hans hustru Anna Andersdotter, född 1837, den 24/3. Bröderna föddes alltså på kvarnen i Habo.

Bild från Skarke-Varnhems Hembygdsförening genom ordförande Bo Hermansson, 2013 Bild från Skarke-Varnhems Hembygdsförening genom ordförande Bo Hermansson, 2013

Kvarndamm och spinneriet 1995, vilket uppfördes efter Rask-syskonens köp 1942, då den gamla kvarnen revs.

<-- Till sidans topp!

Pickabacken får nytt hus 1964 - ägarna dör senare i bilkrasch, blir tomt

Syskonen Rask från Marum köper Bille Kvarn av Otto Gustafsson 1942.

Syskonen utgjordes av Karl, Tage, Nils, Astrid och Ingrid Rask. De flyttade in i bostadshuset vid kvarnen och byggde ett spinneri på platsen. Det producerade stick- och yllegarn från lump. Allmänheten kunde lämna in lump för rivining i den stora maskin som rev isär tygerna som sedan processadesoch spanns till garn.

Riksväg 49:ans vägbygge uppströms vid Tre Bäckar och längre upp mot Billingen ändrade bäckens läge för att få bäst plats för vägen. Bäcken flyttades på flera sträckor och detta resulterade i att bäckens flöde förändrades till det sämre, enligt kvarnägarna. Därför behövde de mer kraft till spinneriet. De sänkte bäcken nedströms vattenfallet för att få så stor fallhöjd som möjligt och uppnådde en fallhöljd på 7 meter sammanlagt. Utifrån detta byggde de också ett el-verk för att producera den kraft de behövde för spinneriet. Den gamla vattenkvarnens hjuldrift var en saga all.

Samtidigt bedrev de jordbruk på Bille Kvarns-marken och dit hörde Pickabackens gamla torpmark. Det var mest Nils Rask som stod för jordbruksskötseln. Karl och Tage var "fabrikörer" och skötte spinneriet. Systrarna Astrid och Ingrid Rask skötte hushållet och de sågs enligt muntlig tradition sällan ute och sades av den anledningen vara "ljushyade".

Tage var den enda av syskonen som gifte sig. Han träffade en föreståndarinna för Salstads sjukhem, som blev fru Märta Rask. De beslöt 1962 att köpa ett stycke av syskonens gemensamma mark vid Pickabacken där de planerade ett husbygge. Husmarken låg utom bördig jordbruksmark och fick bli i ena hörnet vid en sank del av markområdet. Platsen för husbygget kom att hamna mycket nära den allra äldsta platsen för Pickabackens Torp. De fick också köpa till en remsa norrut i anslutning till tomten av Redsvenstorp, eftersom den jorden inte heller var direkt brukbar. Den var sank och genom den löpte Kråkebäcken som kom söder igrån uppe ifrån berget och rann ner nära dammen vid Bille Kvarn.

De byggde huset efter hand och det stod relativt klart 1964. De bodde då bara i det i samband med veckoslut då Märta fortfarande arbetade på sjukhemmet i Salstad. Innan det ens stod redo för inflyttning på allvar, så omkom de båda tragiskt i en trafikolycka nära Skara den 8/7 1968, när en vägmaskin fick styrfel och kom över på fel sida av vägen och träffade parets bil.

Husets vidare öde efter detta var att det förrättades en auktion på både hus och inventarier. Ingen intressent fanns för själva huset på sin tomt, så det förblev osålt. En stor anledning til detta var att vägfrågan inte var ordnad. Den allra äldsta vägen var i dåligt skick ner mot Bille Kvarn och vintertid i stort sett omöjlig att befara.

Formalia:
Johan Tage Rask född 12/3 1896 i Ryd död 8/7 1968 boende Bille 1:1 i Varnhem.

<-- Till sidans rubriker!

Nya ägare till det tomma huset 1969

De nya ägarna 1969 - Ethel och Inge Gustafsson, här 2013. Foto Kent Friman, copyright. Klicka på bilden för större bild! De nya ägarna 1969 - Ethel och Inge Gustafsson, här 2013. Foto Kent Friman, copyright. Klicka på bilden för större bild!

Arvid Johansson, byggnadssnickare Vibonätt, Ljungstorp, vet att huset står tomt och tipsar sin dotter och hennes man som letade hus i trakten vid tillfället. Arvid hade varit med och byggt huset 1964, så han visste att det var väl byggt!

Huset är byggt med stående timmer av virke från två Godtemplarelokaler, även om Arvid försökte få Tage Rask att avstå från detta, då det blev väsentligt dyrare att bygga på det sättet.

Dottern till Arvid Johansson är Ethel Gustafsson och mågen Inge Gustafsson.

De köpte huset 1969 med 3 000 kvm tomtmark och har byggt om huset efter hand, mestadels interiört, men också viss annan om- tillbyggnad samt isoleringsarbete. Bl.a. tillkom den välkomnande verandan.


Ett stort tack till Ethel och Inge Gustafsson, Pickabacken för uppgifter till text och för tillstånd till publicering av bilderna!

<-- Till sidans rubriker!

Några dokument som beskriver huset från 1964 - avstyckningen

Avstyckningskartan tillhandahållen av Ethel och Inge Gustafsson, Pickabacken, 2013 Avstyckningskartan tillhandahållen av Ethel och Inge Gustafsson, Pickabacken, 2013

Av handlingen från 1964 framgår att Pickabakcen 2:1 bildas av en avstyckning (E) från Redsvenstorp samt en avstyckning från Pickabacken 1:1 (tillhörigt Kvarnen). Den väg som tillförs med körrättighet är den gamla sträckningen över markerna ner mot Bille Kvarn, på Bille Kvarns mark. Ännu syns också den gamla vägens fortsättning österut tydligt på lantmäteriets avstycksningskarta nederst söder om fastigheten och sedan österut.

<-- Till sidans rubriker!

Situationsplan 1963

Situationsplan tillhandahållen av Ethel och Inge Gustafsson, Pickabacken, 2013 Situationsplan tillhandahållen av Ethel och Inge Gustafsson, Pickabacken, 2013

Situationsplan från 1963 kring det planerade huset på Pickabacken till höger - Bille Kvarn. Tillägsritning senare t h.

<-- Till sidans rubriker!

Ursprungsritning för huset 1963

Ritning tillhandahållen av Ethel och Inge Gustafsson, Pickabacken, 2013 Ritning tillhandahållen av Ethel och Inge Gustafsson, Pickabacken, 2013

Billeqvarn kallas ritningen för Pickabacken, ännu inte avstyckad till Pickabacken 2:1 (1964). Mot Öster.

Ritning tillhandahållen av Ethel och Inge Gustafsson, Pickabacken, 2013 Ritning tillhandahållen av Ethel och Inge Gustafsson, Pickabacken, 2013

Fasaden mot väster.

Ritning tillhandahållen av Ethel och Inge Gustafsson, Pickabacken, 2013 Ritning tillhandahållen av Ethel och Inge Gustafsson, Pickabacken, 2013

Gavel mot söder.

<-- Till sidans rubriker!

Två ytterligare hus har uppförts på den gamla Pickabackens mark

Österut från Pickabacken 2:1 har ytterligare två hus uppförts på den gamla Pickabackenmarken med tillfartsväg över Redsvenstorp.