A. 78 Sandbäckens missionshus

Flygfotot skänkt av Leif Crona, 2014 - godkänt för publicering av Försvarsstaben augusti 2014 Flygfotot skänkt av Leif Crona, 2014 - godkänt för publicering av Försvarsstaben augusti 2014

Ryttaregårdsskiftet med Sandbäckens Missionshusplats utmärkt med namn nära landsvägen vid sternmuren mot Pickahagen på Sandbäckens mark.

Gun Gustavsson, Tidaholm berättar 2016:

"Gun berättar att hennes syster Astrids hus (Björkängen), Astrid Ullberg gift Friman och senare Åstrand, låg ungefär där det gamla missionshuset legat tidigare."

Sandbäckens Missionshus utmärkt på 1960-talskartan - historik

På kartan finns Sandbäckens Missionhus placering utmärkt med namn och pil.


Ny ägare 1881 till Sandbäcken var engagerad i den frireligiösa rörelsen. Han hette August Lundahl, född i Borgunda 1847 17/8. Han köper Sandbäcken och  flyttar in 24/10 1881 med hustrun Inga Maria Andersdotter, född i Säter 1849 20/5.

Han uppför under 1880-talet ett privat ägt och byggt Missionhus på sin egen mark nere vid vägen nära stenmuren mot Pickagårdsskiftet i söder tillsammans med några andra 'bröder" som värnade om fri religion och nykterhet, bl a ägdes byggnaden till hälften av en C Karlman. Bl a användes Missionshuset för viss del av Frälsningsarméns verksamhet.

Denna byggnad uppförs ungefär samtidigt som ett liknande Missionhus i Varnhem, som sedan 1894 flyttades till Norra Lundby. I Norra Lundby fanns tidigt, bildad år 1887,  Norra Lundby Kristliga förening med anknytning till de religiösa föreningar med centrum i Jönköping, som senare kom att uppgå i Svenska Alliansmissionen.


Enligt ett sent upphittat protokoll så bildades Varnhems Blåbandsförening vid ett nykterhetsmöte i Sandbäckens missionshus lördagen den 16 januari 1897. Den skulle då utgöra en utpost till Norra Lundbys blåbandsförening.

År 1898 beslutade så Blåbandsföreningen att tillsammans med den nybildade Varnhems Kristliga Förening bygga en eget Missionshus i Melltorp, några hundra meter längre ner utmed landsvägen söderut.

Detta måste då ha gjorts för att man ansåg sig stå den inomkyrkliga Kristliga verksamheten närmare än den som bedrevs i den Missionslokal i Sandbäcken där man bildade föreningen.

Föreningen i det planerade (Äldre) Missionshuset, färdigbyggt 1899, var inom-kyrklig till skillnad från de som använde missionslokalen i Sandbäcken, där några frikyrkliga organisationer (utom-kyrkliga) höll till, bl a Frälsningsarmen.

Trots detta kom Carl Hjalmar Ullberg då ny ägare till Sandbäcken att tillsammans med hälftenägaren av byggnaden, Carl Karlman, att skänka missionshuset till Varnhems Missionsförening 1913, då Ullberg köpt Sandbäcken samma år. De i sin tur sålde detsamma till Gustaf Natanel Gustafsson i Aspelund, Ljungstorp, för 100 kronor att användas till affärslokal. Flytten torde ha skett under tidigt 1920-tal.
 

Fakta hämtade från Varnhemsbygden 1988, Gösta Karlsson i Ljungstorp, i artikel av Ing-Britt Holm, Ljungstorp.

Sandbäckens Missionshus flyttades på 1920-talet upp till sin plats utmed vägen inom Aspelunds tomt, nära boningshuset. Här ett foto av Verna Andersson 19xx, då huset fortfarande stod självständigt i trädgården vid vägen. Taket var lite svankigt genom tidens tand och huset var sig likt från tiden som Missionshus.
 

Ur Varnhemsbygden 2010  "Aspelund - en intägt i Ljungstorp" sid 47, artikel av Verna Andersson,Ljungstorp

Här har huset renoverats 19xx med tillkommande skorsten, nytt tak och troligen nya fönster åt söder. Däremot är det troligt att den gamla dörren renoverats och återanvänts från tiden som missionhus i Sandbäcken.

Aspelund med Sandbäckens gamla missionshus idag (2015)

Aspelund - med publiceringsrätt från Hemverket, mäklarfirma, 2015 Aspelund - med publiceringsrätt från Hemverket, mäklarfirma, 2015

Den hitre delen av Aspelund, Ljungstorp  på bilden ovan, är ett uppflyttat missionshus från Sandbäckens ägor, som bl a kom att användas som handelsbod under en tid. Numera en del av bostaden Aspelund sammanbyggda 19xx.

Några bilder interiört Sandbäckens Missionshus idag (2015)

Aspelund - med publiceringsrätt från Hemverket, mäklarfirma, 2015 Aspelund - med publiceringsrätt från Hemverket, mäklarfirma, 2015
Ovanvåning västerut.
Aspelund - med publiceringsrätt från Hemverket, mäklarfirma, 2015 Aspelund - med publiceringsrätt från Hemverket, mäklarfirma, 2015

Ovanvåning österut.