A. 72 Matildero - Kyrkstorp

Kirkstorp -> Kyrkstorp -> Kyrkenstorp -> Matildero -> Överbo Nohlgården 14:9 -> Överbo 14:9 - med avstyckningar
- med adress idag: Matildero 1 Ljungstorp

Flygfoto skänkt av Leif Crona, LC-film, 2014 Publiceringstillstånd av försvarstaben, augusti 2014. Flygfoto skänkt av Leif Crona, LC-film, 2014 Publiceringstillstånd av försvarstaben, augusti 2014.

Starkt uppförstorat flygfoto över Matilderos äga marerad med rött för hur gränserna är idag - den blev alltså senare uppdelad för sommarstugorna närmast i bild.

På karta 1960 syns den första avstyckningen från Matildero 14:9 - det blir Överbo 14:13 med plats för sommarstuga längst ner mot gränsen till Uppsalas marker. Avstyckning till 14:13 gjordes 17/12 1959.

Byggnadstid;
Troligen byggdes huset av soldaten vid Soldattorp Kyrkebo Nr 4, senare Altorp, Andreas Kirk, inför sitt avsked 1841 då familjen flyttar in. Soldatnamnert ändras senare till Kyrk och även den namnformen kommer med i husförhörslängden som Kyrkstorp.

Namnursprung;
Den tidigare förpantningen Kirkstorp/Kyrkstorp/Kyrkenstorp efter soldaten Kirk, omnamnas i samband med lagfart  1913  den 15 januari § 66 där det  står: "meddelat lagfart å  lägenhet  benämnd  Matildero No:1  om 1, 678 har".

Namnet kommer från köparen grosshandlare Carl Högbergs hustru Matilda. Troligen tänkte sig Carl Högberg att bygga sin hustru en rofylld sommarbostad på den här marken - men köpte sedan också grannfastigheten Noltorp, som efter byggnation 1908, då blir deras sommarhus i Ljungstorp, kallad "Villa Ramunda". Kanske påverkade förseningen av lagfarten (se nedan!) valet av tomt för sommarhuset Villa Ramunda, som stod färdig 5 år innan slutlig lagfart på Matildero (Kyrkstorp).

 

Matildero idag (2015)

Foto Kent Friman 2015
Foto Kent Friman 2015

Teckning av Matildero av Gunnel Elf vid övertagandet 1987

Bild från familjen Elf, Matildero, 2015 Bild från familjen Elf, Matildero, 2015

Ett nyinköpt Matildero 1987 som akvarell av Gunnel Gudmundsson Elf - moder till dagens ägare Anders Elf, som köpte huset i augusti 1987. Ett stilenligt 1940-talshus i funktionalistisk stil byggt av Herman Holgersson 1944 med hjälp av lokala snickare och murare. På teckningen helt i originalskick.

En flygbild av Matildero en tid efter det senaste ägarbytet 1987

När nuvarande ägarna i familjen Elf tog över Matildero i augusti 1987 fanns fortfarande kvar rester av den trädgård som Herman Holgersson anlade efter sitt köpt 1942. Här fanns 25 äppelträd, 15 körsbäsrträd och 5 päronträd sa,t en rad andra växter och trädgårdsland. Trädgården var dock till en del förväxt och den kvarvarande tomten efter avstyckningarna för sommarstugemark ner mot Uppsalas gräns är för Matildero 1,
5 300 kvadratmeter.

Huset har nu fått en ny veranda med ett större tak som innefattar två av fönstren längs Ljungstorpsvägen, garagetillbyggnad gjord, annars en väl bevarad funkismiljö från 1940-talet.

Bildspel Matildero idag (2015) - 23 bilder

Foto Kent Friman, 2015

loading...

För in muspekaren in över bildens kant och låt den vila där - så ser du förklarande bildtexter!
Vill du titta i egen takt - klicka på bilden och klicka dig sedan fram bild för bild!
Vill du starta automatiskt bildspel igen så klickar du bara på pilen till vänster under bilden!
Vill du se alla bilder i helskärm så klickar du på den sneda pil-ikonen ovan!

Ägarförteckning Kyrkstorp/Matildero

Ägarförteckning förpantningen Kirkstorp/Kyrkstorp/Kyrkenstorp

1841 - 1864 F d Soldat  Andreas Kyrk

1864 - 1867 Petter Ullberg
1867 - 1887 Johan Larsson

1890 går förpantningen tillbaka till Fredrik Andersson, ägare av Nolgården 14:3
- den hyrs ut mellan 1887 - 1901 till Klas Olausson Dag

Säljs troligen 1901 till grosshandlare Carl Högberg - med köpebrev 1910, lagfart 1913 efter laga hinder


Som avstyckad fastighet, Matildero;
1910 - 1927 Carl Högberg
1927 - 1932 Gustaf Stig
1932 - 1958 Herman Holgersson
1958 - 1974 Gustav och Svea Karlsson
1974 - 1987 Svea Ottilia Karlssons och Gustav Adolfs dödsbo
1987 -          Stig Elf och Susanna Pirjo Camilla Gustafsson

Nohlgårdens skiftesdelar 1826 i Billingeliderna (Ljungstorp)

Ägorna har nu vid tiden för fördelning, liksom Nohlgården, tre ägare som får följande lotter;

A. Eric Larsson för förmedlat till 3/8 mtl Nordgården:
       - Lott Nr 1; mellan Uppsala ägor och bäcken (hel sträcka) + Lott Nr 2 mellan bäcken och Billingen
B. Lars Larsson för 1/4 mtl förmedlat till 3/16 mtl Nordgården:
       - Lott Nr 3; mellan Uppsala ägor och landsvägen + Lott Nr 4; mellan Landsvägen och bäcken +
         Lott Nr 5; mellan bäcken och Billingen
C. Adolf Gustafsson erhållit för 1/4 mtl förmedlat till 3/16 mtl Nordgården:
      - Lott Nr 6; mellan Uppsala ägor och landsvägen + Lott Nr 7; mellan landsvägen och bäcken +
        Lott Nr 8; mellan bäcken och Billingen

Här ser vi att marken för det blivande Kyrkstorp tillfaller ägaren;
B. Lars Larsson för 1/4 mtl förmedlat till 3/16 mtl Nordgården:
       - Lott Nr 3; mellan Uppsala ägor och landsvägen

Nohlgårdens ägor i Billingeliderna i Laga skiftet 1844 - 1853

Ägorna Aa och Ab i Billingeliderna (Ljungstorp) med samma beteckning som huvudgården med ägarna 1848 för Aa. Anders Pettersson, Nygården och Ab. Lars Ljungqvist. På 1844 års karta kan man se att det finns intäktsbyggnader redan ordnade. För Aa både öster och väster om landsvägen och vad gäller Ab bara väster om landsvägen.Vid Nr 1740 på kartan ligger Kirkstorp/Kyrkstorp/Kyrkenstorp med sina husbyggnad utmed landsvägen och ladugården ett stycke utmed skiftesgränsen norrut.

Nu är ägan delad i två hälfter både öster och väster om vägen.

Karta från 1849 visar också Kyrkstorpsbyggnadernas belägenhet

Här karta från 1849 visande de ägor runt Kyrkstorp som hörde till Nolgården Överbo, Ab, med ägare Lars Andersson Ljungqvist som säljer Ljungstorp och köper Nolgården Littera Ab och flyttar in med familj samma år, 1849. Kartan görs upp inför fastställelse av Laga skiftet 1853.

Det går att se landsvägen mellan Varnhem - Skövde i den högra delen av kartan troligen med bostadshuset placerat längs vägen och med ladugårdsbyggnad lite längre in på ägan - men det kan ha varit tvärtom.

1877 visar kartan följande för Kirkstorp/Kyrkstorp

1877 ser förläggningen av husen ut på samma sätt som 1844 för förpantningen Kirkstorp. Förpantningen upphör för Nohltorp vid försäljning av Nohltorp 1880 - men kvarstår ännu en tid för den norra grannen Kirkstorp/Kyrkstorp/Kyrkenstorp enligt utsaga i köpekontraktet för Nohltorp 1874.

Kyrkenstorp beskrivs som förpantning med mark också på Nohltorps skiftesdel - förpantning utgår efter 1880 - se nedan!

texttolkning - Köpekontrakt;

"Till Korpralen Anders Andersson och hans hustru Stina Andersson försäljer vi undertecknade vårt från 3/8 mantal Kronoskatte Augementhemman Nohlgården, Öfverbos förut bortförpantade hemmanet Nohltorp, beläget uti de s. k. Billingeliderna, som tager sin början på vestra sidan av Gamla Landsvägen och sträcker sig i längd rätt ned till Upsala gräns och dess bredd från Smedsgårdens gräns och i norr till Kyrkenstorp,

samt den ofvanför Ändebäcken belägna jordareal, eller den s. k. Gubbalyckan som tager sin början från väster  vid Grufvesäters gräns och sträcker sig på norra sidan om gamla landsvägen utmed till Lötens egor och i bredd till Ändabäckens Äng och detta allt sammans att på everderlighet äga och disponera för oss öfverenskommen och betingad köpesumma stor åttahundra (800) kronor och följade villkor nemligen;


1o / Hemmanet Nohltorp tillträdes nu genast eller den adertonde (18) Juli 1874 till hela dess vidd, som förra förpantingsinnehafvaren innehafvt sådant nu vid salodagen befinnes med jord, vexande skog af vad namn det var må, samt de därpå hemmanet befintliga hägnader utan något undantag af hvad som till hemmanet hörer.

Den bortförpantande jordlägenheten som är belägen på samma skift, eller emellan hemmanet Nohltorps och Upsalas gräns, som innehafves af ägaren till Kyrkenstorp, tillfaller innehafvaren af hemmanet Nohltorp, när som förpantningsåren varda tilländalupna (för Kyrkenstorp).

Anm; Alltså en markbit av Nohltorp har lagts till förpantningen KirkstorpKirkstorp blev förpantning, troligen då det byggdes av f.d. soldaten Kirk från Ahltorp Nr 4 i början av 1840-talet. (Finns med på kartan 1844!)

Den så kallade Gubbalyckan får ej af köparen tillrädas förrän den 14 mars 1876, då nu innehafvande arrendetorp dit öfverlämnar uti samm skick såsom det nu vid salodagen befinnes med den växande skog samt under befintliga hägnader af hvad som till lägenheten hörer, utan något undantag.
Sålunda afslutadt som skedde på Nygården den 25 juli 1874 / Anders Pettersson/ Säljare
(Anm; ägare av 1/2 Nohlgården)

Med förestående kontrakt förklarar jag mig till alla delar nöjd och förbinder mig till noggrant uppfyllande/
A. Andersson/ Köpare

Bor på Kirkstorp/Kyrkstorp/Kyrkenstorp/Matildero
- enligt husförhörslängd

Husförhörslängd 1836 - 1846

Vi börjar i Soldattorp Nr 4 Västgöta regemente Gudhems Kompani - dit kom 1922;

Soldat Nr 2 i torpet:

Soldat            Andreas Kirk, född i Segerstad 1793 den 13/9 - flyttar in 1822 från Solberga nygift med
1:a Hustrun   Cajsa Jonsdotter, född i Warnhem 1791 den 171 - hon dör 1832
Son                 Johannes, född på plats 1823 den 11/7
Dotter              Britta Stina, född på plats 1825 den 18/8 (Not; "har inte förstånd i sin ynkedom") - Stenum 1841
Son                 Jonas, född på plats 1827 den 14/11
Son                 Sven, född på plats 1829 den 29/12
Dotter              Inga Maja på plats 1832 den 15/6 - hon dör samtidigt med modern 1832

2: Hustrun       Clara Beata Sandblom (Alexandersdotter), född i Sandhem 1806 den 12/8
Son                   Anders, född på plats 1834 den 25/5
                         - hela familjen flyttar efter Kirks avsked till Nohlgårdsskiftet och bygger Kirkstorp 1841

Husförhörslängd 1846 - 1859
Kirkstorp - en förpantning på 49 år (1890)


F d Soldat     Andreas Kyrk, född i Segerstad 1793 den 13/9 - flyttar in 1841 från Altorp omgift med
2: Hustrun     Clara Beatha Sandblom (Alexandersdotter), född i Sandhem 1806 den 12/8
Son                 Sven, född i Varnhem 1829 den 29/12 - flyttar till Berg 1846
Gem. Son        Anders, född i Varnhem 1834 den 25/5 - flyttar till Öfverbo Ljungqvist (Nolgården) 1852
Dotter              Anna, född i Varnhem 1836
Son                  Lars Johan, född i Varnhem 1841 18/11  - flyttar ut till Berg            

Husförhörslängd 1854 - 1862
Kirkstorp - en förpantning på 49 år (1890)


F d Soldat    
Ägaren           Andreas Kyrk
, född i Segerstad 1793 den 13/9
2: Hustrun     Clara Beatha Sandblom, född i Sandhem 1806 den 12/8
Dotter              Anna, född i Varnhem 1836 - flyttar till Öfverstegården Amunstorp 1858 - hem 1859
Son                 Lars Johan, född i Varnhem 1841 18/11 -  1860 åter från Berg och ut Sköfde 1861     
Son                 Anders, född i Varnhem 1834 - hem från Järnvägen 1855      

Husförhörslängd 1862 - 1869
Kirkstorp - en förpantning på 49 år (1890)


F d Soldat    
Ägaren          Andreas Kyrk
, född i Segerstad 1793 den 13/9 - hem till dotterns familj i Lindstorp 1864
2: Hustrun     Clara Beatha Sandblom, född i Sandhem 1806 den 12/8 - dör här 14/12 1862
Dotter              Anna, född i Varnhem 1836 - flyttar till Öfverstegården Amunstorp 1858 - hem 1859 - ut 1863 -
                        gift med Johannes Andersson Asp - intäktsägare i Lindstorp

Son                 Anders, född i Varnhem 1834 - hem från Järnvägen 1855 - dör här 7/7 1864

Ny ägare till Kirkstorpsförpantningen 1864;
Ägaren           Petter Ullberg, född i Varnhem 1836 16/10 - familjen flyttar in 1864 från Prestbacken Ulunda
Hustrun          Christina Ekelund, född i Råda 1835 4/10
Dotter              Johanna Christina, född i Lidköping 1862 10/3
Son                 Carl August, född i Varnhem 1864 8/10
Dotter              Anna Hedvig, född i Varnhem 1867 13/5
                        - härifrån flyttar familjen som den siste brukaren till Späcktorps gård 1867

Ny förpantningsägare blir 1867;
Ägaren           Lars Johansson
, född i Varnhem 1833 5/6 - nygift flyttar in från Sjogerstad 1867
Hustrun          Eva Andersdotter, född i Sköfde 1811 9/10 - in från Dala 1867
Hustr, dotter i föregående äktenskap; Carolina Andersdotter, född i Sjogerstad 1835

Husförhörslängd 1869 - 1880
Kyrkstorp - en förpantning på 49 år (1890)


Kvarboende förpantningsägare;
Ägaren            Lars Johansson
, född i Varnhem 1833 5/6
Hustrun           Eva Andersdotter, född i Sköfde 1811 9/10
Hustr, dotter i föregående äktenskap; Carolina Andersdotter, född i Sjogerstad 1835 - dör här nu 16/11 1969
hustruns dotter Anna Charlotta Bjurman, född i Warola 1849 14/1 - in från Kjerrtorp 1869 - ut igen 1877
hustr. oäkta son Karl Reinhold, född i Skarke 1878 3/4

Husförhörslängd 1880 - 1895
Kyrkstorp - en förpantning på 49 år (1890) - återgår 1890 till gården;


Kvarboende förpantningsägare;
Ägaren              Lars Johansson
, född i Varnhem 1833 5/6 - dör här nu 1887
Hustrun            Eva Andersdotter, född i Sköfde 1811 9/10 - dör här i barnsäng med tvillingar 1882
hustruns dotter  Anna Charlotta Bjurman, född i Warola 1849 14/1 - in från Kjerrtorp 1869 - hem igen - ut 1882
hustr. oäkta son Karl Reinhold, född i Skarke 1878 3/4
Tvillingar            Karolina, född 1882 1/4 - dör med modern 1882
                          Gustaf, född 1882 1/4 - dör med modern 1882

Nu hyrs Kyrkstorp ut av Fredrik Andersson I Nolgården 1885;
Arbetskarlen     Klas Olausson Dag
, f. i Varnhem 1843 15/4 - in m. fam.från hyrande på Hustru Ingridsgården
Hustrun              Anna Katrina Spångberg, född i Götened 1840 6/6
Son                     Karl Sigurd, född i Varnhem 1878 9/12
                           - familjen erbjuds boende av Högberg i Annelund och flyttar dit 1/11 1901

Grosshandlare Högberg köper Kyrkstorp 1901-1910 -> Matildero

Bild och uppgifter från Verna Andersson, Ljungstorp Bild och uppgifter från Verna Andersson, Ljungstorp

Grosshandlare Carl Högberg hade långt tidigare övertagit Assbecks i Skövde och hade utvecklat detta företag att omfatta ett antal butiker både i Skövde, Skara och Vara.

Familjen bestod av Carl och Matilda Högberg, barnen Edvin Fridolf, Knut, Irma, Ingrid, Herta.

1876 start Assbecks Skövde.
1882 bildades handelsbolag där
         Carl Högberg ingick.
1887 Högberg chef Assbecks
1897 Assbecks i Skara
1903 slut kompanjonskap
1904 herrekipering i Skövde
1901 Högberg köper Kyrkstorp
1901 Högberg köper Annelund
1906 Högberg köper Noltorp
1917 Högberg köper Lindstorp  1926 Assbecks Vara
1927 säljs Lindstorp & Matildero
1927 dog Carl Högberg

Sönerna Edvin, Fridolf och Knut fortsatte och 1959 överlät Knut Högberg CF Assbecks & Co till Anders Rapp.

På tavlan från 1927 är han 71 år gammal, dvs färdig samma år som han dog.


Han var riddare av Vasaorden.

******************************************************************************************************************************

Formalia;

Grosshandlare/direktören Carl Edvin Högberg, född i Agnetorp 1858 den 3/1, gift 14/4 1884 - dödsort: Falköpings lasarett, Kyrkobokförd i Skövde, Kv Apeln 6 - dör den 1/1 1927
Hustrun Matilda Karolina, född Alsing i Varnhem 1858 den 16/12 - dör på Skolgatan 13, Skövde 29/5 1950

Anm; Fadern till fru Högberg bodde ett kort tag som ung och var ägare av Lindstorp innan han gifte sig. Han hette Anders Johansson, född Varnhem 1829 - flyttar 1849 som ägare 2/3 till Fogdetorpet (med tillnamn; Alsing.) Där fanns då också en annan Alsing som var inflyttad från Stockholm och var skattskrivare och hette Carl Johansson Alsing, född 1824 31/3 i Wilske Klefva.

Föräldrarna till fru Högberg återfinns som hyrande av Fogdegården (av Förberg) i Hfl 1854 - 1862:
Paret      Anders Gustaf Alsing, född i Wilske Klefva 1829 en 10/10 - gift 12/9 1852 - dör i Skövde 10/1 1915
Hustrun Inga Maria Carlsdotter, född i Varnhem 1827 den 21/11 - död Tomt 44 i Skövde 15/1 1915
Dotter     Margareta Christina, född i Varnhem 1853 den 16/9
Son        Carl Petter Laurentius, född i Varnhem 1855 den 10/8
Dotter    Mathilda Carolina, född i Varnhem 1857 den 18/10 (fel datum i Hfl - rätt i födelseboken!)
 

Kyrkstorp köps av Högberg i början av 1900-talet - köpebrev 1910
Förpantningen upphör - siste förpantningsägaren lämnar för att bli hyresgäst i Annelund, ägare Högberg -förpantningen Kyrkstorp återgår till 3/8 mtl Nolgården Överbo, ägare Fredrik Andersson

Texttolkning; Köpebref
"Till Grosshandlanden Carl Högberg i Sköfde upplåter och försäljer jag den Jungstorp belägna afsöndringsjorden, tillhörig mitt egande hemman 3/8 mantal Öfverbo Nolgården och upptagen under Nris 1733, 1732, 1738, 1739 och 1740 å en af Th Ljunggren vid laga skifte 1848 uprättad karta öfver 3/8 mtl Nolgården, Öfverbo, hvilket jordområde innehåller omkring tre tunnland, och som den öfverenskomna köpeskillingen Ettusen kronor är betald och derför härmed kvitterad, afhänder jag mig ifrågavarande jordområde som tillegnas köparen med full eganderätt.
Sköfde den 10 oktober 1910/ Fredrik Andersson (Nolgården Överbo Varnhem)
På en gång närvarande vittnen G. Söderlind och A.G. Söderplam

§68 År 1911 vid lagtima ting med Skånings å Valle härad söktes på grund häraf lagfart för Carl Högberg, men förklarades ansökningen hvilande
På häradsrättens vägnar G. Kronlund

Enligt gjord uppmätning innehåller det genom detta köpebref försålda jordområdet 1,678 hektar betygar Örverbo Nolgården November 1912 / Fredrik Andersson
Godkännes; Carl Högberg

Kommentar - försenad lagfart;
1913 den 15 januari § 66 meddelat lagfart å lägenhet benämnd Matildero No:1 om 1, 678 har. Marken var då alltså namnad till Matildero No:1 i inskrivningsboken efter beviljad lagfart 1913.

 

Köpet presenteras på karta från 1849 fastställd 1853 (Laga skiftet)

Den från 3/8 Nolgården Nr:14 avsöndrade lägenheten Mathildero n:r 1 - senare 14:9 efter grosshandlanden Carl Högbergs köpebrev 1910 - med köpekontrak redan troligen tidigt 1900-tal, då föregående boende, arbetaren Klas Olausson Dag, lämnar Kyrkstorp den 11/11 1901. Familjen flyttade till Annelund som hyresgäster i det gamla huset och bodde där mellan 1901 - 1907, som då också ägdes av Högberg, men senare köptes av direktör Grönvall, Skövde.

Högberg och Grönvall delar en praktfull stenmur mellan sina ägor

Bild från Verna Anderssons samling, Ljungstorp Bild från Verna Anderssons samling, Ljungstorp

De båda grannarna Högberg som ägde Matildero och Grönvall som kom att äga Annelund byggde en storslagen stenmur mellan sina angränsande ägor. Kanske var det Grönvall med sin stora trädgårdsanläggning som hade mest nytta av den insysnskyddande balustraden i form av ett trästaket i samband med stenmuren!

Men också Högbergs, av trädgårdsmästare Holgersson, stort anlagda fruktträdgård på andra sidan muren skyddades med säkerhet mot nordanvinden med denna konstruktion! Se förstoring nedan!

Klicka på bilden för större bild! Klicka på bilden för större bild!

Men också Högbergs, (senare genom Gustav Stig, som 1927 köper Matildero - övertaget av  trädgårdsmästare Holgersson 1932), stort anlagda fruktträdgård på andra sidan muren och Matilderos mark, skyddades med säkerhet mot nordanvinden med denna konstruktion! Se förstoring - klicka på bilden för att se fruktträden på andra sidan muren tydligt i sina rader!

Ännu idag (2015) ligger stenmuren där imponerande, men nu utan träbalustrad i form av trästaket. Från sydväst  i gränsen mellan Matildero Nr 4 och Annelunds marker.

Samma år som Högberg dör 1927 köper Gustaf Stig Lindstorp och Matildero - som han sedan kallar "det andra stycket" (utan byggnad)

I köpekontraktet mellan Gustaf Stig och änkan Matilda Högberg smmankopplas nu Lindtorp med Matildero genom ägandet och blir vad som kallas av de kommande ägarna för "det andra styvket", troligen för att byggnaderna där redan var rivna i samband med Högbergs tidiga planer på att bygga sin och sin hustrus Matildero där. Det är oklart när byggnaderna för det gamla Kyrkstorp revs - men det bör vara rätt tidigt efter familjen Dags flytt 1901, om tankarna var att uppföra Matildero på platsen.

Man kan oc kså se att i köpet regleras det faktum att Carl Högberg låtit bygga "Röda huset"/"Nuckebo" på båda fastigheterna - dvs Nohltorp och Mathildero. Detta får nu köparen reglera så att det stykcas av 197 kvadratmeter från Matildero till en egen fastighet som benämns Överbo 14:12. Det 'Röda huset' står därefter både på sin egen fastighet 14:12 och Trollehöjds 14:6.

Ny lantmäteriförrättning rättar till Högbergs gränser för Röda huset - ny fastighet bildas och avstyckas från Matildero 14:9 - blir 14:12

Den lilla remsan - på kartan märkt med litet a -på 192 kvadratmeter avstyckas alltså från Matildero N.o 1 eller Nolgården 14:9, för att "Röda huset" ägandemässigt skulle kunna höra ihop med Trollehöjd 14:6 (Noltorp) - som i sin tur avstyckats från Överbo Nolgården 14:2. Huset är byggt över gränsen mellan de tidigare ägorna av Högberg 1917, då han ägde båda.

Stigs bodde på Lindstorp och brukade Matildero som 'andra mark'

Gustaf Stig med makan Emma Hägglund och deras kor på Lindstorp 1930 vid ladugård och uthus. Här finns kon och den kalv som ingick i köpet av Lindstorp/Matildero 1927. Man ser också porslinsknopparna på västra gaveln för eldragning in i ladugården. Vid den här tiden brukar man alltså matildero enbart som jordbruksmark utan egna byggnader, vilka revs av Högberg vid tillfälle. Marken för Matildero kallades istället för "det andra stycket".

Lindstorp och Matildero köps 1932 av trädgårdsmästare Holgersson

Bild ur Gunnar Hallingbergs album, Skara, nov 2015 Bild ur Gunnar Hallingbergs album, Skara, nov 2015

Herman Holgersson med sin höskrinda spänd bakom hästen Pärlan med tvillingdöttrarna Greta och Bojan samt Gunnar i lasset som hämtats från "det andra stycket" - som Matildero/Kyrkstorpsmarken kallades. Fr o m att Gustav Stig köpte dessa båda jordområden tillsammans så ägdes de nu på samma sätt av Holgersson vid köpet 1932. Matildero kallades inte då något annat än "andra stycket", även om det döpts av Grosshandlare Högberg när han köpte Kyrkstorp redan 1907.

Bild från Eva Fridén Jansson, Skövde , 2015- en dotterdotter Bild från Eva Fridén Jansson, Skövde , 2015- en dotterdotterHermans hustru Judith med sonen Gunnar och tvillingarna Margareta (Greta) och Ingeborg (Bojan) runt 1930 - troligen på Hällekis strax innan flytten till Lindstorp i Ljungstorp.Holgersson säljer Lindstorp 1942 och bygger hus på Matildero

Bild från Eva Fridén Jansson, Skövde , 2015- en dotterdotter Bild från Eva Fridén Jansson, Skövde , 2015- en dotterdotter

Herman Holgersson, trädgårdsmästare med erfarnhet av stora trädgårdar som Örby Hus slott, Hällekis herrgård, Kinnekulle, m fl.'

Han köper både Lindstorp och Matildero av Gustaf Stig 1932 och anlägger trädgårdar på båda ställena efter hand. Han odlade mycket grönsaker som han försålde bl a på torget i Skövde och på Matildero skapade han bl a en stor frukträdgård med äpple-, päron- och körsbärsträd.Formalia;
Herman Julius, född 1886 -  dog 29/9 1965
Judit Elfrida, född Pettersson 1888 - dog 29/1 1956
Båda skrivna på Överbo 14:9, dvs Matildero
Döttrarna;
Karin Margareta Fridén född 6/6 1920 i  Vendel - död 2/5 2006 i  Skövde Storgatan  42  gift 1947
Rut Ingeborg Rydlingh född 6/6 1920 i Vendel - död11/10 1987 i Vallby, Eskilstuna, gift 1944

Familjen Holgerssons 1940-tal

Bild från Eva Fridén Jansson, Skövde , 2015- en dotterdotter Bild från Eva Fridén Jansson, Skövde , 2015- en dotterdotter

Herman Holgersson i sin trädgård på Matildero.

Bild från Eva Fridén Jansson, Skövde , 2015- en dotterdotter Bild från Eva Fridén Jansson, Skövde , 2015- en dotterdotter

1940-tal - Erik Fridén, stående, hans dotter Eva i knät på Herman, Hermans hustru Judith och deras son Gunnar med sin son  Benny i knät. Bilden tagen i Matilderos trädgård med Skarpenstorp på andra sidan Ljungstorpsvägen i bakgrunden.

Bild från Eva Fridén Jansson, Skövde , 2015- en dotterdotter Bild från Eva Fridén Jansson, Skövde , 2015- en dotterdotter

Makarna Holgersson med dotter-dottern Eva i trädgården med höga rosor.

Judit och Herman Holgersson med dottern Margareta och dotter-dottern Eva.

Bild från Eva Fridén Jansson, Skövde , 2015- en dotterdotter Bild från Eva Fridén Jansson, Skövde , 2015- en dotterdotter
Vackra häckar och utetvätt på matildero - här dottern Margareta.

Bild på Matildero 1940-tal när Holgerssons bodde här

Huset 1940-tal från nordost. Lägg märke till elinstallationen över köksdörren!

Bild från Eva Fridén Jansson, Skövde , 2015- en dotterdotter Bild från Eva Fridén Jansson, Skövde , 2015- en dotterdotter
Holgerssons hade även hönor på Matildero.

Bild från familjen Elf, Matildero, 2015 Bild från familjen Elf, Matildero, 2015

Ett relativt orört Matildero sedan bygget på 1940-talet som akvarell av Gunnel Gudmundsson Elf - moder till en av dagens ägare Anders Elf, som köpte huset i augusti 1987.

Ett stilenligt 1940-talshus i funktionalistisk stil byggt av Herman Holgersson 1942-44 med hjälp av lokala snickare och murare. På teckningen i stort sett i originalskick. Borttagning har gjorts av köksingång och den äldre elinstallationen.

Gustav och Svea Karlsson köper Matildero 1958

Gustaf Adolf Karlsson född 5/2 1902 i Undenäs, död 28/8 1986 - gift 28/12 1927 med
Svea Ottilia född 8/4 1902 i Mölltorp, död 25/3  1974

Gustav o Svea Karlssons barn:
1. sonen Gustav Evert Karlssom född 7/8 1928 i Mölltorp död 13/8 2011 på Carlsrovägen 5 A, ogift
2. dottern Maj-Britt Frideborg Persson född 12/1 1934 i Undenäs gift 21/6 1957  med Bernt Erik Persson född   21/9 1928 i Murum, Älvsb. län: De bor på Carlsvägen 3 i Skövde, de har en dotter som bor i Skultorp

Familjen Elf/Gustafsson köper Matildero 1987

Familjen Elf/Gustavsson 1988 på trappan till sitt nya hus.

Början till renovering 1988 med borttagning av trappan.

Renoveringen fortsatte med grävning och isolering runt grunden.

Huset från trädgårdssidan 1990 med de gamla frukträden från Holgerssons tid.

Nästa renoveringsetapp 2000 med tillbyggt garage

Åt söder tillbyggs nu ett rejält tvåbilsgarage år 2000.