A. 71 Nohlgårdsskiftet - Skarpenstorp

Nohlgårdens skifte -> Skarpens intäkt -> Skarpenstorp
- idag med adress: Skarpenstorp Ljungstorp

Nohlgårdsskiftet efter 1826 ungefärligt inritat med blått med dess historiska ägor som gränser. Rött är gränser för de nuvarande fastigheter som omnämnns på flygbilden. Den blå streckade linjen är det östra skiftet som var delat i två delar - ett för Skarpens intäkt med Nohlgårdsskiftet fortsättande upp mot berget i söder och ett för Lundstorp i norr. Skarpenstorp idag består av båda dessa skiftesdelar samt Pickagårdens skiftesdel norr om Nohlgårdsskiftet.

Ursprungligen blev skiftet indelat i 8 lotter 1826 och var fram till dess ett sämjebrukat skifte med Smedsgårdsskiftet
i söder (till höger på bilden) från 1803 då det tilldelades samfällt de båda gårdarna Nohlgården och Smedsgården.

De första årtiondena av sin historia var skiftet ett rent skogskifte som alla andra skiften som delades ut av Kronan vid skiftet av Kronoparken i Billingeliderna 1803.

Skarpenstorp utgör idag 6 sammanslagna lotter, såsom de fördelades till ägarna för Nohlgården 1826  + ett inköpt skifte från Pickagården 10:10 samt ett från Björsgården i norr. Se fördelningen 1826 nedan!

Skarpenstorp på 1960 års karta

Skarpenstorp markerat med rött, där 144 står för det äldre Skarpenstorp, 14:5 för det tidigare  Lundstorp och 10:10 för tidigare Pickagårdens mark i skiftet mellan berget och Uppsalas gräns inköpt 1911.

Skarpenstorps huvudbyggnad på 1940-talet från Matildero

Bild från Eva Fridén Jansson, Skövde , 2015- en dotterdotter Bild från Eva Fridén Jansson, Skövde , 2015- en dotterdotter

1940-tal - Erik Fridén, stående, hans dotter Eva i knät på Herman Holgersson, Hermans hustru Judith och deras son Gunnar med sin son  Benny i knät. Bilden tagen i Matilderos trädgård med Skarpenstorp på andra sidan Ljungstorpsvägen i bakgrunden.

Skarpenstorps huvudbyggnad idag (2015)- vid gränsen till dåvarande Lundstorp

Ett nytt hus byggdes 1911 av Nils Johanssons son Karl Gustaf Johansson på gränsen till skiftesdelen norr om Skarpenstorp, dåvarande Lundstorp, Då hade sonen och fadern just delat upp arvet efter Nils hustru, så att Karl Gustaf fick ta över Lundstorp medan Nils behöll ena halvan av arvet i form av Skarpenstorp (det lilla röda ursprungliga huset).

Lundstorp revs och ersattes med ett första nytt hus 1911, som alltså låg på platsen direkt på gränsen mellan de två tidigare ägorna. Detta hus byggdes på och om 1929 till sina nuvarande proportioner av sonen Karl Gustaf Johansson.

Den lilla röda ursprungsstugan på Skarpenstorp idag (2015)

Den lilla röda ursprungsstugan är troligen byggd 1838  när den förste 'statdrängen' från Nohlgårdens skiftesdel Nr 1 skulle börja bruka marken. Nuvarande ägare har hittat flera äldre detaljer än så i huset och troligen är det använt delar från eller helt hus byggt någonstans på 1700-talet från trakten. Det finns inga noteringar i husförhörslängd om boende innan 1838 och dessutom skiftesdelades inte ägan förrän 1826.

Huset och ladugård från 1838 idag (2015)

Hus och ladugård på Skarpens intäkt är förlagda exakt som på karta från 1844 inför laga skiftet av Överbo by - se nedan! Det lilla boningshuset har under åren blivit tillbyggt bl a på sidan mot öster och ladugården.

Bildspel Skarpenstorp idag (2015) 46 bilder

loading...

För in muspekaren in över bildens kant och låt den vila där - så ser du förklarande bildtexter!
Vill du titta i egen takt - klicka på bilden och klicka dig sedan fram bild för bild!
Vill du starta automatiskt bildspel igen så klickar du bara på pilen till vänster under bilden!
Vill du se alla bilder i helskärm så klickar du på den sneda pil-ikonen ovan!

Ägar- och boendeförteckning Skiftesdel Nr 1/Skarpens intäkt/ Skarpenstorp

ÄGAR- OCH BOENDEFÖRTECKNING SKIFTESDEL NR 1/SKARPENS INTÄKT/SKARPENSTORP

-->    -  1803     Kronan genom Kronoparken Billingen

1803 - 1826      Samägt skifte av Överbogårdarna Nohlgården och Smedsgården
1826 - 1827      Ägaren Eric Larsson, Nohlgården 1/2 mantal förmedlat till 3/8 mtl - skifte Nr 1
1829 - 1845      Ägaren Lars Larsson, Nohlgården 1/2 mantal förmedlat till 3/8 mtl - skifte Nr 1
1838 - 1845              Arrendator Anders Andersson
1846 - 1852      Ägare soldat Lars Skarp - Skarpens intäkt - del av skifte Nr 1
1846 - 1853              Statardräng  Lars Andersson
1854 - 1858      Ägare Änkan Maria Magnidotter - Skarpens intäkt - del av skifte Nr 1
1859 - 1865      Sonen Anders Gustaf Larsson Skarp - Skarpens Intäkt - del av skifte Nr 1

Skarpenstorpsmarken avsöndrad från landsväg till berget;
1866 - 1876      Ägaren Johannes Asp
1877 - 1882      Ägaren Gustaf Olofsson
1883 - 1887      Ägaren  Hustrun Carolina Lovisa Olivia Norén
- maka till Johan LIndstrand
1888 - 1919      Ägaren   Nils Johansson
1920 - 1967      Son /Ägaren Karl Gustaf Johansson
1968 - 2011       Ägaren Karl Anders Johansson
2011 - 2011       Änkan Eivor Johansson
2011 -                Ägaren Kjell Håkan Magnus Johansson

Formalia;
Eivor Johansson  född  3/2 1928 - död skriven i Skarpenstorp 12 maj 2017

Företrädare för Nohlgården och Smedsgården begär skifte 1825

Här ser man i förrätningsbegäran från 1825 att man nu önskar att den odelade marken för Öfverbo Nohl- och Smedsgården lagligen skiftas. Underskrivet av Lars Pettersson och Adolf Gustafsson delägare i Smeds- och Nohlgården Öfverbo.

Hela det samlade Nohlgårds- och Smedsgårdsskiftet 1826 - uppdelat

Det samlade skiftet delades mellan Smedsgården och Nohlgården och kom totalt att delas upp i 17 olika lotter!!

Lotterna på Nohlgårdsskiftet fördelas 1826!

Följande fördelning av 8 lotter till ägarna efter storlek på ägandet i huvudgården samt lottdragning;

A. Ägaren Eric Larsson, Nohlgården 1/2 mantal förmedlat till 3/8 mtl *;
Lott Nr 1. = mellan Uppsala ägor och Ännabäcken - beror av stor andel i huvudgård - både väster och öster om vägen!
Lott Nr 2. = mellan Ännabäcken och Billingen
                                     -> ger totalt 7 tunnland och 3 1/4 Kappland

* 3/8 mtl = halva Nohlgården 3/4 mtl  - detta ger också halva skiftesmarken på Nohlgårdsskiftet i Billingeliderna

B. Ägaren Lars Larssson, Nohlgården 1/4 mantal förmedlat till 3/16 mtl *;
Lott Nr 3. = mellan Uppsala ägor och Landsvägen
Lott Nr 4. = mellan Landsvägen och Ännabäcken

Lott Nr 5 = mellan Ännabäcken och berget Billingen                       -> ger totalt 4 tunnland 2/4 Kappland

* 3/16 mtl = en fjärdedel av Nohlgården 3/4 mtl  - detta ger också 1/4 del av skiftesmarken, liksom till nästa ägare
 

C. Ägaren Adolf Gustafsson, Nohlgården 1/4 mantal förmedlat till 3/16 mtl;
Lott Nr 6. = mellan Uppsala ägor och Landsvägen
Lott Nr 7. =
mellan Landsvägen och Ännabäcken
Lott Nr 8. =  Ännabäcken och berget Billingen                                  -> ger totalt 4 tunnland

På Lott nr 1  österut - Skarpens intäkt och till slut Skarpenstorp

Nohlgårdsägorna 1844 - Aa och Ab från berget till Uppsala

1844 visar kartan inför Laga skiftet att Skarpens intäkt sträcker sig från landsvägen till en hägnad tvärs över ägan väster om Aa på kartan.

Skarpens intäkt 1844 på äga Aa öster om landsvägen - föregångare till Skarpenstorp

Med rött runt de extra gröna markeringar på 1844 års originalkarta för ägan Aa Nohlgårdsskiftet visas Skarpens intäkts brukningsmark. Intäkten gick fram till gärdesgård markerad alldeles till vänster om Aa på kartan med grön markering runt samtliga inhägnader.

Ägan Ab kom att ägas av A. Pettersson, Nygården mellan 1849 - 1889 dvs i 40 år och innehöll 1844 endast Kyrkstorp med byggnader väster om landsvägen.

1857 kom en backstuga att byggas på ägan Ab  öster om landsvägen av A. Pettersson, för inhysesfamiljen Fridh med 5 barn - den kallades efter köp av Lundqvist 1864 för Lundstorp innan den 1871 införlivades med östra ägan Aa och blev ett utvidgat Skarpenstorp.

1890 blev Lundstorp en förpantning ägd av dottern till hädangångne Ljungsqvist på Nordgården Överbo, vilken tycks arrendera ut ägan innan allt slutligen hamnar inom ett nytt Skarpenstorp.

Skarpens intäkt får sitt namn av soldat Skarp från Haga som skaffar intäkt i Nohlgårdsskiftet öster landsväg - änka/barn flyttar dit 1854

Husförhörslängd 1846 -1849 + 1854 -1862:
Skarpens intäkt - en intäkt införskaffad av Soldaten Lars Skarp -
Soldat Boställe, N.o 8 (Haga);

Om denna Lars Skarp finns följande fakta i soldatregistret;

SKARP Lars; Född: 18041010; Antagen: 1826; Avsked: 1849; Aktnummer: VG-07-0008-1826
Regemente: Västgöta regemente; Rote: Borregården, Kloster; Kompani: GUDHEM; Socken: VARNHEM
Torpnummer: VG-07-0008

I mönsterrullan står han som transporterad från N:o 59 genom order den 13 mars 1826 antagne rekryten Lars Andersson Skarp, nu 26 år och har då redan tjänat i 4 1/6-dels år, ogift, antagen formellt den 24 maj 1828 av Generallöjtnanten H.H. Grefve Posse. Han var 5 fot och 10 1/2 tum lång.

Soldatnamnet Skarp finns dessförinnan på soldattorp Nr 327, Bäckefors under Ledsgården redan i husförhörslängd 1786 med en Sven Skarp född i Marum 1744. Inom Öfverbo rote finns också en afskedad soldat inhyses vid namn Eric Skarp, född i Berg 1717 i husförhörslängden 1792 noterad på samma sida som Sven Skarp i Nr 327. Skulle intäkten redan ha varit uttagen innan Lars Skarp kom till Ljungstorp, så kan det här röra sig om en äldre - redan under 1700-talet - uttagen intäkt av en soldat Skarp från Gudhems Kompani.

Att denne Lars Skarp ändå hade införskaffat en intäkt inför penioneringen på Nohlgårsskiftet följer av att hans änka flyttar dit 1854 med två av sönerna efter hans död. Den äldsta sonen tar då också över Skarpens intäkt och gifter sig där 1859. Det är också då Skarpens intäkt blir namnad enligt husförhörslängd 1854 - 1859.

Så här ser familjen ut sista tiden i soldattorp Nr 8 (Haga) under Borregården, Klostret;
Soldat    Lars Skarp, född i Häggum 1804 10/10 - avsked 1849 - död i soldatbostället 1852
Hustrun Maria Magnidotter, född i Varnhem 1804 21/9 - inhyses med barnen fr o m 1849
Son        Anders Gustaf, född i Varnhem 1830 25/10
Dotter     Christina, född i Varnhem 1835 24/9
Son        Carl Johan, född i Varnhem 1839 5/12
Son        Anders Gustaf, född i Varnhem 1839 25/10

Boende på Skarpens intäkt enligt husförhörslängder fr o m 1838

Husförhörslängd 1836 -1846 + 1846 -1859:
Intäkt under Nohlgården - senare Skarpens intäkt;

Troligen anskaffades marken av soldat Skarp nu vid någon tidpunkt inför sin pensionering - men hyrde ut intäkten - hus och ladugård finns där på karta från 1844 (se ovan!);

1838 flyttar följande familj in;
Mannen   Anders Andersson
, född i Wing 1785 10/9 - flyttar in från Wing med familj 1838
Hustrun   Britta Stina Andersdotter, född i Wing 1780 11/2
Dotter       Anna Cajsa, född i Wing 1818 17/2 - ut till Wing 1845
Son          Carl Johan, född i Wing 1824 11/2 - ut 1842

Dräng      Anders Ericksson, född i Wing 1816 - ut till Öglunda 1839

Ny 'statardräng' 1846;
- Lars Skarp äger troligen nu redan ägan

Statardräng  Lars Andersson, född i Varnhem 1821 13/10 - flyttar in med familj 1846
1:a Hustrun  Maria Jonasadotter, född i Varnhem 1816 9/6 - dör här den 5/6 1851
Son                Johan August, född i Varnhem 1846 29/9
Dotter             Anna Charlotta, född i Varnhem 1848 1/12
2:a Hustrun  Johanna Carlsdotter, född i Varnhem 1817 13/7 - gift 1852, med lysning 27/12 1851
Fosterbarn     Betty Svensdotter, född i Varnhem 1835 25/5 - flyttar in från Nyttorp 1852 och ut 1853

                       - familjen i övrigt tycks lämna Skarpens intäkt då änkan till soldat Skarp flyttar in 1854
 

Husförhörslängd 1854 - 1862:
Nu kallas lägenheten; Skarpens Intägt under Nohlgården


Änkan till Skarp flyttar hit 1854;
Änkan            Maria Magnidotter, född i Varnhem 1804 21/9 - flyttar in i sin makes anskaffade intäkt 1854
Son                 Carl Johan Larsson, f. i Varnhem 1839 5/12 - ut soldaboställe under Skattegården, Lundby 1859

Son/ny ägare Anders Gustaf Larsson Skarp, född i Varnhem 1830 25/10 - gifter sig här 1859 med
Hustrun          Maria Fredrika Fred, född i Hagelberg 1838 20/10 - in från Sköfde gift 1859
Dotter              Charlotta Christina, född i Varnhem 1860 24/4
 

På grannägan Ab - ägt av Ljungqvist, Överbo Nolgården Varnhem - byggs 1857 backstuga för familjen Fridh, blir Lundsberg/Lundstorp

På 1877 års karta kan man urskilja de fyra olika boplatserna på Nohlgårdsskiftet. Nohltorp och Kyrkstorp väster om landsvägen och Skarpenstorp och Lundstorp öster om vägen.

Husförhörslängd 1862 - 1869:
Skarpens Intägt under Nohlgården


Kvarboende:
Ägare      Anders Gustaf Larsson Skarp
, född i Varnhem 1830 25/10
Hustrun  Maria Fredrika Fred, född i Hagelberg 1838 20/10 (dotter till Anders Kyrk - se nedan!)
Dotter      Charlotta Christina, född i Varnhem 1860 24/4
Son          Karl Johan, född i Varnhem 1862 24/10
Dotter      Tilda Fredrika, född i Varnhem 1865 18/8

Inhyses
Modern/Änkan  Maria Magnidotter
Skarp, född i Varnhem 1804 21/9

In flyttar 1864 från hans ägda och då just försålda  Bomanslyckans backstuga;
svärfadern f.d. soldaten enkmannen Anders Kyrk, född i Segerstad 1793 13/9 - dör här 4/1 1868

1871 flyttar familjen Skarp till
Bomanslyckan

Åren mellan 1866 och 1871 bor de troligen i backstugan på norra delen av östra skiftet - senare kallad Lundstorp/Lundsberg - men familjen skrivs på Skarpens intäkt samtidigt som Johannes Asp med familj köper intäkten och flyttar in 1866.

Lite osäkert är det med hur skiftena ägdes vid var tid och hur de har bytts mellan de olika huvudägarna A. Pettersson, Nygården och Ljungqvist, Nordgården över tid -- i köpekoontrakt för Lundstorp 1864 finns följande paragraf inlagd:

"Det bytet å skiften som emellan mig och min granne, ägaren af öfriga 3/8 mtl Nohlgården Öfverbo förut är uppgjort, får köparen åtnöjas och tillträda till annor öfverenskommelse dem emellan träffats."

Johannes Asp köper också Lundstorp redan 2 år efter att Lundqvist gjort sitt köp - år 1866.

Lite osäkert är det alltså med årtalen och  i vilka byggnader man bor, då det under 1869 - 1874 också skrivs för 'Lundsberg': - ”Egare Johannes Asp"; - nu förfogar alltså Johannes Asp även över den norra intäkten på östra delen av Nohlgårdsskiftet - dvs hela det östra Nohlgårdsskiftet är en brukarenhet!


Hyrande i 'Lundsberg' 1869 - 1875 enligt husförhörslängd; 
Johannes Sandblad (med noteringen om livstidsdomen på fästning för mord!) - se vidare om honom!
samt hustrun och de två döttrarna! - de flyttar sedan till Tomten i Skarke Rote 1875.

Husförhörslängd 1869 - 1880:
Skarpens Intägt under Nohlgården Öfverbo


Nästa boendefamilj på Skarpens intäkt blir 1866 familjen Johannes Asp.
 

***************************************************************************************************************************

Bakgrund

De säljer sitt ägandes Lindstorp och köper Skarpens intäkt 1866 - enligt följande:

Ny ägare för Lindtorp 1859;
Drängen     Johannes Andersson Asp
, född i Varnhem 1824 den 3/5 - flyttar in som dräng från Hålltorp
                   (Not; betyg till Järnvägen 1860)
 
Husförhörslängd 1862 - 1869
Lindtorp


Ägaren     Johannes Andersson Asp, född i Varnhem 1824 den 3/5 - gifter sig 1863 med
Hustrun    Anna Andersdotter Kyrk, född i Varnhem 1836 - flyttar in från Kirkstorp 1863
Dotter        Christina, född i Varnhem 1864 den 11/10 - dör här den 4/11 1864
Dotter        Emma Lovisa, född i Varnhem 1865 den 9/11
                 - familjen köper alltså Skarpens intäkt och flyttar dit 1866

***************************************************************************************************************************
 

Ny ägare Skarpens intäkt 1866;
Ägaren      Johannes Andersson Asp
, född i Varnhem 1830 25/10 - flyttar in med sin familj
Hustrun     Anna Andersdotter Kyrk, född i Varnhem1836 3/5 - hon där här 31/8 1874
Dotter         Emma Lovisa, född i Varnhem 1865 den 9/11
Dotter         Christina Josefina, född i Varnhem 1867 23/12
Dotter         Mathilda, född i Varnhem 1871 den 16/2

Svärfadern (Annas fader) f.d. soldaten änkmannen Anders Kyrk, född i Segerstad 1793 13/8 - in 1866 från Bomanslyckan - han dör nu här på Skarpens intäkt 4/1 1868

Inhyses är fortfarande också den tidigare ägarens änka;
Änkan         Maria Magnidotter Skarp
, född i Varnhem 1804 21/9

Tjänstefolk;
Pigan        Lotta Johansdotter, född i Varnhem 1844 19/10 - ut till Göthened 1869 - hit igen - ut Ölanda 1870

Skarpenstorp skapas;

Johannes Asp är den som organiserar samman alla ägorna på Nohlgårdsskiftets östra sida till en brukarenhet genom att köpa Skarpens intäkt, köpa till resten av markremsan upp mot berget samt hyra norra delen av skiftet öster om landsvägen med backstugan "Lundsberg". På så sätt kan man säga att han formar Skarpenstorp, även om det östra Nohlgårdsskiftet formellt inte förs samman förrän med nästa ägare Nils Johansson.

Änkmannen Asp och hans döttrar tycks sälja Skarpenstorp och lämna brukandet av Lundstorp år 1877.

Johannes Asp köper Skarpens intäkt 1866 samt marken öster om Skarpens intäkt - upp till berget - allt blir nu nya Skarpenstorp

På 1877 års karta kan man urskilja de fyra olika boplatserna på Nohlgårdsskiftet. Nohltorp och Kyrkstorp väster om landsvägen och Skarpenstorp och backstugan Lundsberg/Lundstorp öster om vägen utan ladugård. Byggnaderna för Lundstorp finns idag (2015) inte kvar på Skarpenstorps äga.

Texttolkning/Köpekontrakt;
"Till Johannes Asp och hans hustru Anna Lovisa Asp försäljer undertecknad en jordlägenhet belägen i de så kallade billingeliderna på östra sidan om gamla landsvägen emellan klostret och Sköfde, f.d. tillhörigt mitt ägande 3/8 mtl skatteaugement Nohlgården Öfwerbo, lägenhten är belägen uti Öster om Skarpens intägt och sträcker sig upp till den så kallade kronolinan, omstående köpare får för ervärderlig tid ägo och besittning disponera lägenhten för en betingad köpsskilling 625 Rdr Rmt, samt följande villkor; ........"

Det är Ljungqvist i Nordgården, Överbo Varnhem som är säljare

Karta avgäldsbestämning 1867 - Skarpenstorp avsöndrat år 1866

På avgäldskartan från 1867 kan man se hur nya Skarpenstorp har formats genom avsöndringen från Överbo Nohlgården Aa med ägaren Ljungqvist till Johannes Asp 1866.

1844 visar kartan inför Laga skiftet att Skarpens intäkt sträckte sig från landsvägen till en hägnad tvärs över ägan väster om Aa på kartan.

Marken från denna hägnad österut upp till berget (den s.k. kronolinan) köper Johannes Asp till år 1866, här markerad med grönt.

Skarpenstorps gamla byggnader - boningshus vid vägen & ladugård

På karta för avgälds bestämmande 1867 ser man i detalj hur byggnaderna (hus och ladugård) för gamla Skarpens intäkt var placerade sedan 1838, då bebott av familjen Anders Andersson - se boendeförteckningen. Byggnaderna finns kvar ännu idag på Skarpenstorp.

Asp köper också den intilliggande delskiftesägan Lundstorp 1871

Ur handling för fastställelse, dvs skatteläggning å beropas, kan man läsa följande:

"På grund af härhos i afskrift bifogat Köpekontrakt, har jag blifvit ägare af lägenheten Lundstorp om 5 tunnland 6 4/10 kappland jord enligt karta och Beskrifning, försålt från 3/8 Mantal Nohlgården Öfverbo, beläget uti Billingeliderna. af Walle härad och Skarke socken - och får i anledning derqf, jag i Djupaste Wördnad anhålla om Höggunstligt förordnande att nämnde lägenhet blifver behörigen Skattlagd - att såsom min everderliga äga obehindrat nyttja och besitta;
Lundstorp under Öwverbo, Walle härad och Skarke socken den 21 augusti 1871/ Johannes Asp"

Han får 'fastebref '/lagfart på de båda fastigheterna Skarpenstorp och Lundstorp den 16 september 1873.

Lundstorp blir förpantning på 49 år fr o m 14 mars 1890 - Ljungqvists dotter med familj tar över ägandet, men bor där inte

Ur inteckningsförteckning 1890 kan man läsa ovanstående för Lundstorp. Förpantningen ägdes av Ljungqvists dotter med familj, men ägdes av köparna till grundägan som brukade marken, mot den årliga avgiften som det var tänkt t o m 1939 väl inskriven i inteckningsboken. Möjligen löstes förpantningen ut före utgången tid.

Husförhörslängd 1869 - 1880
Skarpens Intägt - egare Gustaf Olofsson

 

Familjen Asp med änkmannen Johannes och hans 3 döttrar tycks nu bli inhyses, då ny ägare tar över Skarpenstorp.


Ny ägare Skarpenstorp 1877;
Ägaren Gustaf Olofsson, född i Sköfde 1812 den 11/8 - köper 1877 och flyttar in med sin familj från Kyrketorp
Hustrun Kajsa Pettersdotter, född i Kyrketorp 1825 5/1
Dotter     Josefina Gustafva, född i Kyrketorp 1856 5/6
Dotter     Emma Kristina, född i Kyrketorp 1860 3/4 - ut till Stockholm 1877 - hem igen 1878

Den Johanssonska eran på Skarpenstorp

1888 köper familjen Nils Johansson Skarpenstorp och Lundstorp

Husförhörslängd 1880 - 1895
Skarpens Intägt

 

Familjen Asp med änkmannen Johannes och hans 3 döttrar tycks nu bli inhyses, då nya ägare tar över Skarpenstorp - Johannes Asp köper förpantning och den lilla familjen flyttar till Höjen 24/10 1881

*****************************************************************************************************************************


Ny ägare till Skarpenstorp 13/3 1883;

Ägaren  Johan Lindsstrand
, född i Lindärfva 1849 4/9 - flyttar in med familj från Wäring 1883 - gift 14/10 1882
Hustrun Carolina Lovisa Olivia Norén, född i Lidköping 1848 27/12
Son         Jonas Gerhard Natanael, född i Varnhem 1885 29/1 - dör ung
Son          Ernst Edward, född i Varnhem 1886 9/5
              - familjen säljer och flyttar till Sköfde landsförsamling 17/4 1888

De återfinns senare på Fattighuset i Ljungstorp redan 1890 - enligt följande;

Arbetaren Johan Lindsstrand, f. i Lindärfva 1849 4/9 - Fattighuset med familj från Sköfde 7/7 1890 - gift
                  14/10 1882 - död här 8/9 1896 (endast 47 år gammal!)
Hustrun    Carolina Lovisa Olivia Norén, född i Lidköping 1848 27/12 - flyttar till Södertälje 28/9 1903
Son           Ernst Edward, född i Varnhem 1886 9/5 - flyttar till Väring 29/10 1900
Dotter        Elin Maria Olivia, född i Sköfde 1890 5/5 - dör här på Fattighuset 18/3 1891

Formalia;
Sonen  Ernst Edvard Lindstrand
, född 9/5 1886 i Varnhem - död 10/4 1955 på adress Östra Långgatan 17 i Kungsbacka, gift  21/7 1911 med  Ida Vilhelmina  född Karlsson 5/6 1883 i Flistad, Skaraborgs län - död 25/3 1968 på adress Skogsallén 8 i Kungsbacka.

*****************************************************************************************************************************

Ny ägare till Skarpenstorp 10/4 1888;
Ägaren   Nils Johansson,
född i Synnerby 1848 1/1 - köper och flyttar in med sin familj 1888 - gift 3/11 1880
Hustrun  Emma Kristina Johansdotter, född i Korsberga 1853 18/2
Son         Carl Gustaf, född i Sköfde 1881 30/9

 

Nils Johansson och hans hustru Emma Kristina fick lagfart den 19 mars 1889 på Skarpenstorp (14:4).
Nils Johansson var broder till Anders Gustaf Johansson som ägde Millomgården (före Apell) och båda bröderna var aktiva i det Äldre missionshuset som låg vid Apells väg.

Johan Lindstrand med familj i Skarpenstorp 1883 - 1888

Foto och text från Maria Lindstrand barnbarnsbarn till Johannes och Carolina Foto och text från Maria Lindstrand barnbarnsbarn till Johannes och Carolina

Johan/Johannes Lindstrand var född i Lindärva. Han utbildade sig på Såtenäs lantbruksskola. Efter div. olika anställningar i olika församlingar köpte han och hustrun Carolina Skarpens intäkt i Ljungstorp.

De odlade havre och hade två kor och en häst. Johan led av reumatism och orkade inte med det hårda arbetet, så till slut fick de sälja stället och flytta till Skövde. Efter en tid var familjen tillbaka i Ljungstorp, denna gång på fattighuset 1890 - 1896.

Av de tre barnen; Gerhard, Ernst och Elin levde endast Ernst Lindstrand till vuxen ålder.

Johannes fick vård bl.a. på Lundsbrunn.

Han avled 1896 i Lindärva, där han också är begravd.

Carolina Lindstrand, född Norén - foto från Maria Lindstrand barnbarnsbarn till Johannes och Carolina
Carolina Lindstrand, född Norén - foto från Maria Lindstrand barnbarnsbarn till Johannes och Carolina
Ernst Lindstrand 1895 - bild från Maria Lindstrand barnbarnsbarn till Johannes och Carolina
Ernst Lindstrand 1895 - bild från Maria Lindstrand barnbarnsbarn till Johannes och Carolina

1893 köper Nils till marken norr om Lundstorp - Pickagårdens östra skifte - kallat Pickahagen - senare Klostret Pickagården Nr 10:10
- ger dagens bild kring mangårdsbyggnaderna vid Skarpenstorp

Skarpenstorps ägor runt mangårdsbyggnaderna 1960. Skarpenstorp består av Överbo Nolgården 14:4 + 14:5 + Pickagården 10:10, m fl ägor.
Skarpenstorps ägor runt mangårdsbyggnaderna 1960. Skarpenstorp består av Överbo Nolgården 14:4 + 14:5 + Pickagården 10:10, m fl ägor.

Pickahagen säljs 1893 till Nils Johansson i Skarpenstorp.

Jordområdet beskrivs här på ett sätt, som skulle kunna misstolkas* och rättas därför till med följande förtyd- ligande:

"varder härigenom till bevis meddeladt, att det af Nils Johansson enligt köpe- handling den 3 oktdober 1893 från ovannämnda hemmans- delar för alltid inköpta jordområde bestående af östra delen af de s.k. Billingsliderna och gränsande i öster till hemmanet Sörgårdens egor och i vester till gamla landsvägen...."
Skövde den 2 maj 1894
ex officio/
H O Lundin vice kommissionslandtmätare

Denna del registreras i fastighetsregistret som Nr 10:10 efter remsan på andra sidan landsvägen - öster om - som också sålts med lagfart vid samma tid, men registread som 10:9.

Undertecknat med ägare/säljare för Picka- gården:
Johan Larsson - 1/4 mtl; C W Ernqvist - 7/32 mtl; Charlotta Larsdotter - 27/128 mtl Pickagården

Formellt enligt lagfartsbok;
Nils Johansso
n; lagfart den 29 Mars 1895, 3, 495 hktr eller 6 tunnland 29,7 kappland jord afsöndrat från 87/128 mtl Pickagården, med köpebref den 3 Oktober 1893. Noteras senare som Klostret Pickagården 10:10.


* Skulle kunna tolkas som en Pickagården tilldelad hage i Hästahagen vid forna Ryttarbostaden Åkersdal.

1907 köper Nils Johansson ytterligare mark till Skarpenstorp - Björsgården Nr 1's skifte i Billingeliderna (Ljungstorp) -Littera H.

Texttolkning/Köpebref:
" Jag undertecknad gör härigenom veterligt det jag till Nils Johansson i Skarpenstorp för en köpeskilling stor EttTusen/1000/ kronor upplåtit och försålt den till mitt ägande 1/2 mantal Klostret Björsgården hörande afrösningjorden, som är belägen i Billingeliderna af Warnhems socken, med en areal af åtta/8/ tunnland 6,9 kappland gränsande i öster till Ramunda Klef, i söder till hemmanet Junkragårdens afrösningsjord, i väster till hemmanet Ängarås ägor, i norr till hemmanet Björsgårdens Gästgifvaregård afrösningsjord, att nu genast i befintligt skick tillträdas och som Köpeskillingen blifvit till fullo gulden, afhänder jag mig ofvannämnda jordområde i sin helhet och tillegnar densamma Köparen att af honom på egen bekostnad från stamhemmanet afsöndras och vid vederbörlig domstol lagfaras samt allt framgent som välfången egendom okvalt ägas och besittas.
Klostret Björsgården 4 februari 1907/August Nilsson
Egenhändig namnteckning bevittna på en gång närvarande/Carl Blomqvist   Ernst Nyström"

På 1877 års karta kan man urskilja de ägor för Björsgården där den södra delen nu köps till Skarpenstorp 1907 av Nils Johansson - här markerad med blått. Hemmanet Skarpenstorp var inte tillräcklig bärkraftigt med den mark som fanns och då gällde det att expandera, trots att Lundstorp nu också sedan 16 september 1873 ingått i brukningsunderlaget och alltid såldes tillsammans med Skarpenstorp och nu betraktades som en tillhörig del av Skarpenstorp.

Marieberg Marieberg

Texttolkning anhållan om fastställande;
"Undertecknad får härmed vördsamt anhålla att det i bifogade köpehandling ifråga varande jordområde måtte från stamhemmanet avsöndras och under namn Marieberg i samma jordebok införas.
Skarpenstorp Varnhem den 6 november 1909/ Nils Johansson"

Köpekontraktet 1907 visar att det redan hette Marieberg när Nils köpte det. Registreras som Klostret Björsgården 12.

Björsgårdsskiftet H. - Marieberg - med stugan nära allra äldsta Granbacken på Fiskaregårdens skifte N.

Renritad karta 1844 med två stugor vars tak utmärkts med rött. På skifte H. Björsgården Nr 1 finns stugan kallad Marieberg i bl a köpehandlingar och ortsnamnsregistret. Med ett skift emellan (Björsgården 7:1 bokstav J.) kommer man sedan till Granbacken - en stuga på Fiskaregårdsskiftet - bokstav N.

Samma karta i original 1844. Man ser den då använda vägen från Landsvägen Skara- Skövde (iLjungstorp) ner till Uppsala och Ängarås.

Sonen Karl Gustaf Johansson tar över Lundstorp 1911

Husförhörslängd 1895 - 1922
Skarpens Intäkt


Kvarboende ägare;
Ägaren          Nils Johansson
, född i Synnerby 1848 7/11
1:a Hustrun  Emma Kristina Johansdotter, född i Korsberga 1853 18/2 - dör av magcancer 18/4 1910
2:a Hustrun  Greta Kajsa Johansson
, född Svensson i Björsäter 13/6 1851 - gift 28/9 1911

Son /Arbetare Karl Gustaf, född i Sköfde 1881 30/9 - tar över Lundstorp efter giftermål 2/7 1909
Hustrun           Ida Maria Svantesdotter, född Saleby 1879 26/11
Dotter               Ester Maria, född i Varnhem 1911 24/3
Son                  Gustaf Allan, född i Varnhem 1913 21/7
Son                   Nils Valdemar, född i Varnhem 1915 4/4
Dotter               Anna Viktoria, född i Varnhem 1916 3/8 (Sades haft sällskap i 40 år med en av bröderna
                         Håkansson.)

 

Sonen Karl Gustaf Johansson köper Skarpenstorp 1919 - dör 1969

Husförhörslängd 1922 - 1938
Skarpens Intäkt


Kvarboende;
Ägaren          Nils Johansson
, född i Synnerby 1848 7/11 - dör här nu 27/4 1923
2:a Hustrun  Greta Kajsa Johansson, född Svensson i Björsäter 13/6 1851 - dör här 18/4 1911

Kvarboende/ägare - det enda barnet;
Son /Arbetare Karl Gustaf Johansson, född i Sköfde 1881 30/9 - tar över Lundstorp - gift 2/7 1909 med
Hustrun           Ida Maria Svantesdotter, född Saleby 1879 26/11
Dotter               Ester Maria, född i Varnhem 1911 24/3 - flyttar till Säter 3/12 1927
Son                  Gustaf Allan, född i Varnhem 1913 21/7 - flyttar till Säter 5/12 1930
Son                  Nils Valdemar, född i Varnhem 1915 4/4 - gör värnplikt 1935
Dotter               Anna Viktoria, född i Varnhem 1916 3/8 - flyttar till Skövde 22/12 1938
 

Nils Johansson och Carl Gustaf Johansson fick lagfart den 29 oktober 1913 efter arvskifte 26 augusti 1911.
Lagfarten gällde både 14:4 Skarpenstorp och 14:5 Lundstorp - men delades mellan sig så att de fick var sin halva. Nils Johansson ägde i praktiken då Skarpenstorp (14:4) och sonen fick Lundstorp 14:5. Här byggde han genast 1911 en ny bostadsbyggnad och Lundstorp revs. 1929 genomgick byggnaden en ombyggnad som skapade den huvudbyggnad på Skarpenstorp vi ser idag.

Karl Gustaf Johansson köper 1/2 av de ärvda ägorna, dvs  Skarpenstorp av sin far med köpekontrakt 13 februari 1919 - lagfart 30/12 1920. På så sätt var han nu ägare till de båda torpen Skarpens- och Lundstorp och båda kalldes fr o m nu endast Skarpenstorp. Lundstorp försvinner som benämning, med byggnaderna rivna 1911 och ett nybygge på plats.

Karl Gustaf Johanssons föräldrar - se ovan - gifte sig 3/11 1880.
Fadern var alltså drängen på Hafstena Mellomgården Nils Johansson, född i Synnerby 1848 7/11. Modern och 1:a hustrun Emma Kristina Johansdotter, född i Korsberga 1880 3/11. Nils Johansson blev rättare på Hafstena Skräddaregården 1882. De köper och flyttar till Skarpenstorp, Varnhem den 10/4 1888. De får inga barn utöver Karl Gustaf. Modern och 1:a hustrun dör 1910. 2;a hustrun till Nils Johansson, Greta Kajsa Johansson dör 1911!
 

*****************************************************************************************************************************


Sonfamiljen;
Karl Gustaf Johansson
, född i Skövde 1881 30/9 - änkling 4/2 1956 - död på Vallehemmet 20/9 1969.
Hustrun Ida Maria Svantesdotter, född Saleby 1879 26/11 - gift 2/7 1909 - död i Skarpenstorp 4/2 1956.

Ida Maria, född i Saleby 1879 26/11, var dotter till Hemmansägaren för Löten 1/16 mtl Svante Jonsson, född i Vilkse Kleva 1835 22/9 och bror till Johan August Svarén, hemmansägare för en  annan del av Löten 1904, dit han flyttat med hustrun sedan 23/11 1897, Hilda Johansdotter, från Skärv den 26/3. Brodern Svante Jonsson tar över delar av Löten och samlar 1906 3/16 mtl Löten, dvs nästa hela Lötens 1/4 mtl.

Ida flyttar till Skarpens Intäkt/Skarpenstorp 1909 nygift 2/7 med Karl Gustaf Johansson.

Barn;
1. Ester Maria, född i Varnhem 1911 24/3 - änka 4/8 1989 - död i Skövde 20/5 1998
2. Gustaf Allan, född i Varnhem 1913 21/7 - änkling 4/5 1996 - död i Skövde 13/2 2004
3. Nils Valdemar, född i Varnhem 1915 4/4 - änkling 29/5 1981 - död i Skövde 4/2 1993
4. Anna Viktoria, född i Varnhem 1916 3/8 - ogift kvinna - död i Skövde 7/3 2010

1965 bodde Karl Gustaf Johansson kvar, 84 år gammal, på Skarpenstorp med de då ogifta barnen byggnadsarbetaren Nils Valdemar och systern Anna Viktoria.

Vid tillfälle återkom också en annan av sönerna till det gamla röda huset, utan att äga någon del av Skarpenstorp, och bor där under ett antal år:

Gustaf Allan Johansson
, född 1913 21/7 med hustrun Alice Maria, född i Väring 1913 7/8, de fick döttrarna
Inger och Irene.

Arnes detektivarbete gav föjande fakta:

Inger Anita Maria Wahlström, född 15/4 1946 i Skövde gift 19/6 1970 med Kennet Jan Olof Wahlström född 3/11 1945 i Skövde. De har en dotter Åsa Kristina  född 10/6 1974 i Hallstahammar. Familjen bor på Glimmervägen 12 i Hallstahammar, Inger har varit lärarinna. Hon är glad för kontakten och lovade skriva ner minnen från uppväxten, i skolan i Varnhem, taxin, grannarna - särskilt Holgerssons, farfar och farmor i det stora huset m m. De har kontakt med Kennets släkt i Skövde.

Irene Alice Margareta  Hagner, född  25/5 1953 i Skarpenstorp, gift 15/6 1985 med Olle Hagner, född  12/7  1948 i Enköping. De bor i Västerås och har sonen Niklas Pontus Hagner född 3/9 1987 i Skerke.
 

En ny era av helt andra Johanssöner!
1967-07-13 köper Karl Anders & Eivor Johansson Skarpenstorp - flyttar från Smedjebacken

Hemmet Smedjebacken för Karl Anders och Eivor Johansson vid Ljungstorspvägen 1960-tal, som de nu lämnar 1968 för att flytta in i det av Karl Gustaf Johansson försålda Skarpenstorp.

Familjen Johansson - med Karl Anders föräldrar Karl Sigfrid & Ida Johansson på Ambjörntorp inköpt 1938

Karl Sigfrid Johansson med sin hustru Ida Augusta, ägare av Ambjörnstorp i mitten.
Fr v sonen och framtida ägaren av Skarpenstorp Karl Anders, sedan Karl Gustav, Karl Erik, Karl David (senare ägare av Ambjörnstorp) och Ann-Marie.


Formalia;

Karl Sigfrid Johansson, född 1/2 1902 i Säter - död 20/11 1993 - boende på Vallehemmet i Skärv
h h Ida Augusta, född 11/7 1891 i Rådene gift 19/3 1925 - död 28/11 1987 - på Klosterbacken i Varnhem

Deras barn:
Karl Anders Magnus Johansson, född 19/8 1927 i Norra Ving - död 22/12 2010 - Skarpenstorp Varnhem, Överbo 14:18, billackerare, gift 17/7 1955 med Eivor, född i Vad 1928

Karl David Johannes Johansson, f. 28/12 1928 i Norra Ving - död 12/11 2003 - Lillegårdsvägen 23 i Skövde tidigare ägare av Ambjörntorp Varnhem gift 1963 med Sigrid Matilda, född 24/1 1922 i Trökörna.
Deras son Per David är nu ägare av Ambjörntorp

Karl Erik Viktor Johansson, född  2/7 1930 i Norra Ving - död  21/5 2004  i Götene -  gift 5/11 1955 med Sonja Ingegerd, född 20/12 1931 - död 12/8 1992 i Götene

Karl Gustav, kallad KG, Sigfrid Johansson, född  2/7 1930 (tvilling) i Norra Ving, gift 3/12 1960 med Maj Inga Lisa, född 1935 i Berg - död i Norra Kyrketorp.

Jenny Anna Maria (Ann-Mari) Johansson, född 18/12 1934 i Mariestad, gift 4/8 1962 med  John Bertil Uvesten född 9/7 1934 i Lidköping . De bor 2016 i Skultorp liksom KG.

Karl Anders och Eivor Johansson, 1957, 10 år innan flytt till Skarpenstorp, med senare tids ägare Kjell Håkan Johansson på sitt första år i famnen.

En senare familjebild från Klosterbacken Varnhem med fr v; Karl Erik (bakom), Gustav (framför) - sedan familjeöverhuvudet Karl med hustrun Ida - bakom dem Karl David, sedan Ann-Marie och längst till höger Karl Anders Johansson.

1973 finns följande personer skrivna på Skarpenstorp;

'Nya huset':

Karl Anders Magnus Johansson, född i Norra Ving 1927 19/8 med hustrun
Eivor Elisabeth, född i Vad 1928 3/2, samt barnen
Kjell Håkan Magnus, född i Varnhem1957 4/8 - og
Margareta Elisabet, född i Varnhem 1961 13/8 - og

'Gamla röda huset' - gifta sonen;
Roland Jan-Olof Johansson, född i Varnhem 1946 16/10, gift 3/7 1971 med
Ingela Margareta Johansson, född 1951 5/9, samt deras son
Jan-Inge Stefan, född i Varnhem 1971 4/11
 

Flera har hyrt det ursprungliga röda huset under åren

"Jag hyrde där två-tre år på 80-talet, 1984 -1986, av Eivor och Karl Anders Johansson. Han hade billackeringsfirma i ladugården. Hans son Kjell-Håkan Johansson född 1957 flyttade in där i det lilla torpet efter mig. Jag vet att jag pratade med Birgitta Andersson (dotter till Ingrid och Knut Andersson i Nytorp) och hon sa att hon och hennes familj bott i Skarpenstorp under en period. Även Ingvar Forsell och hans familj bodde ett tag i huset när de renoverade." /Eva Bozovic

Några hyrande i det äldre röda huset under åren;

Stig och Birgitta Ahlgren - in sep 1965 och flyttade därifrån någon gång på sensommaren 1966
Gustaf Allan Johansson med hustrun Alice Maria, med döttrarna Inger och Irene
Ingvar Forsell med familj - 1979 under renovering av Ljungsbo
Eva Bozovic 1984 - 1986
Kjell Håkan Johansson 1986 -

Exempel på del av hyreskontrakt för röda huset Skarpenstorp- kallad "Lillstugan" -  1966 Ahlgrens

Nuvarande (2015) ägare Kjell Håkan Johansson på sina ägor

Kjell Håkan Johansson står vid sin anlagda lilla damm i gränslandet upp mot ägorna som tidigast i historien var ren skogsmark, senare åkermarker brukade av de tidiga ägarna, idag en välskött trädgård med vackra gräsytor som ger ett öppet landskap runt Skarpenstorps alla kvarvarande byggnader.