A. 71 a Nolhgårdsskiftet - Lundstorp

Nohlgårdens skifte -> Backstuga norra intäkten -> Överbo 14:5 Lundstorp -> Skarpenstorp 14:18
- idag med adress: Skarpenstorp Ljungstorp

Nolhgårdsskiftet efter 1826 ungefärligt inritat med blått med dess historiska ägor som gränser. Rött är gränser för de nuvarande fastigheter som omnämns på flygbilden.

Den blå streckade linjen är det östra skiftet som var delat i två delar - ett för Skarpens intäkt med Nohlgårdsskiftet fortsättande upp mot berget i söder och ett för Lundstorp i norr. Skarpenstorp idag består av båda dessa skiftesdelar samt Pickagårdens skiftesdel norr om Nohlgårdsskiftet.

Lundstorp byggdes på den norra av de båda Nohlgårdsskiftesdelägorna. Boningshuset för Lundstorp låg ungefär där nuvarande gula Skarpenstorps boningshus - se bild ovan och karta 1877 nedan!


Urpsrungligen blev skiftet indelat i 8 lotter 1826 och var fram till dess ett sämjebrukat skifte med Smedsgårdsskiftet
i söder (till höger på bilden) från 1803 då det tilldelades samfällt de båda gårdarna Nohlgården och Smedsgården.

De första årtiondena av sin historia var skiftet ett rent skogskifte som alla andra skiften som delades ut av Kronan vid skiftet av Kronoparken i Billingeliderna 1803.

Skarpenstorp utgör idag 6 sammanslagna lotter, såsom de fördelades till ägarna för Nohlgården 1826  + ett inköpt skifte från Pickagården 10:10 samt ett från Björsgården i norr. Se fördelningen 1826 nedan!

Skarpenstorp skapas av östra Nohlgårdsskiftet;

Johannes Asp, som tar över Skarpens intäkt 1866, är den som organiserar samman alla ägorna på Nohlgårdsskiftets östra sida till en brukarenhet genom att köpa Skarpens intäkt, köpa till resten av markremsan upp mot berget samt även köper till norra delen av skiftet öster om landsvägen med backstugan "Lundsberg". På så sätt kan man säga att han formar Skarpenstorp, även om det östra Nohlgårdsskiftet formellt inte förs samman förrän med nästa ägare Nils Johansson, som i sin tur utökar ägorna ytterligare norrut.

Änkmannen Asp & hans döttrar säljer Skarpenstorp och lämnar boendet i Lundstorps backstuga år 1877 för att köpa förpantningen Höjen.

Skarpenstorps huvudbyggnad idag (2015) - byggd 1911 tvärs över den gamla backstugan Lundstorps grund

Skarpenstorps huvudbyggnad idag (2015) är byggd tvärs över forna gränsen mellan Lundstorps äga och grannägan skiftesdelen för Pickatorp Varnhem, som även den nu är inkorporerad med Skarpenstorp. På karta 1877 kan man se att huset låg precis på denna plats (i södra delen av huskroppen - till höger på bilden).

Det revs 1911 då Nils Johansson och sonen Karl Gustaf delade marken mellan sig i ett första skede efter Nils frus död. Karl Gustaf tog då först över Lundstorpsmarken med den lilla backstugan, rev den och byggde en första ny stuga. 1929 byggdes denna sedan om och moderniserades till det hus vi känner igen idag.

Överbo 14:5 (Lundstorp) lever kvar som registerbeteckning 1960

Skarpenstorp markerat med rött, där 144 står för det äldre Skarpenstorp, 14:5 för det tidigare  Lundstorp och 10:10 för tidigare Pickagårdens mark i skiftet mellan berget och Uppsalas gräns inköpt 1911.

Soldat Carl Lundqvist med hustru Gustafva köper Lundstorp 1864

Vi ser att Lars Ljungqvist som ägde ägan Ab av Överbo Nohlgården och samma på dess skift i Billingeliderna säljer till soldaten Carl Lundqvist, som troligen ger namn till marken och uppförd backstuga, Lundstorp/Lundsberg. Han bor aldrig på marken, som hyser en backstuga med inhyses Lars Frid med familj.

Villkoret var att inhyses Lars Frid's stuga orubbad skall kvarstå så länge förpantningsrätten är gällande på Kyrkens intäkt - på andra sidan om vägen! (Förpantningen Kyrkstorp)

Text:

"1/ Lägenheten får tillträdas nu genast vid saludagen sådan den befinnes med växande skog och befintliga hägnader utan något undantag vidare än att Lars Frids stuga som nu befinnes å jorden skall orubbad kvarstå så länge förpantningsrätten är gällande på Kyrkens intägt på andra sidan om vägen, då sedan samma hus skall från stället afflyttas, hvilket ensamt ansvaras af säljaren då ofvannämnde köpare, utan vidare ersättning, erhåller såväl husplan som det nu vid uppgjordt köp kring husen undantagna lilla kålgård, och under tiden kommer Lars Frid eller dess hustru att till oss säljare utgöra rätt för samma efter öfverenskommelse."

Asp på Skarpenstorp köper granndelskiftesägan Lundstorp 1871

Ur handling för fastställelse kan man läsa följande:

"På grund af härhos i afskrift bifogat Köpekontrakt, har jag blifvit ägare af lägenheten Lundstorp om 5 tunnland 6 4/10 kappland jord enlit karta och Beskrifning, försålt från 3/8 Mantal Nohlgården Öfverbo, beläget uti Billingeliderna. af Walle härad och Skarke socken - och får i anledning derqf, jag i Djupaste Wördnad anhålla om Höggunstligt förordnande att nämnde lägenhet blifver behörigen Skattlagd - att såsom min everderliga äga obehindrat nyttja och besitta;
Lundstorp under Öwverbo, Walle härad och Skarke socken den 21 augusti 1871/ Johannes Asp"

Han får 'fastebref '/lagfart på de båda fastigheterna Skarpenstorp och Lundstorp den 16 september 1873.

Lundstorps backstuga finns med på karta 1877

På 1877 års karta kan man urskilja de fyra olika boplatserna på Nohlgårdsskiftet.

Nohltorp och Kyrkstorp väster om landsvägen och Skarpenstorp och Lundstorp öster om vägen. I någon husförhörslängd kallas också Lundstorp för Lundsberg och var en backstuga utan ladugård.

1888 köper familjen Nils Johansson Skarpenstorp och Lundstorp

Husförhörslängd 1880 - 1895
Skarpens Intägt

 

Familjen Asp med änkmannen Johannes och hans 3 döttrar tycks nu bli inhyses, då nya ägare tar över Skarpenstorp - Johannes Asp köper förpantning och den lilla familjen flyttar till Höjen 24/10 1881


Ny ägare till Skarpenstorp 13/3 1883;
Ägaren  Johan Lindstrand
, född i Lindärfva 1849 4/9 - flyttar in med familj från Wäring 1883 - gift 14/10 1882
Hustrun Carolina Lovisa Olivia Norén, född i Lidköping 1848 27/12
Son         Jonas Gerhard Natanael, född i Varnhem 1885 29/1
Son          Ernst Edward, född i Varnhem 1886 9/5
              - familjen säljer och flyttar till Sköfde landsförsamling 17/4 1888

De återfinns senare på Fattighuset i Ljungstorp redan 1890 - enligt följande;

Arbetaren Johan Lindstrand, f. i Lindärfva 1849 4/9 - Fattighuset 7/7 med familj från Sköfde 7/7 1890 - gift
                  14/10 1882 - död här 8/9 1896 (endast 47 år gammal!)
Hustrun    Carolina Lovisa Olivia Norén, född i Lidköping 1848 27/12 - flyttar till Södertälje 28/9 1903
Son           Ernst Edward, född i Varnhem 1886 9/5 - flyttar till Väring 29/10 1900
Dotter        Elin Maria Olivia, född i Sköfde 1890 5/5 - dör här på Fattighuset 18/3 1891

Formalia; Sonen  Ernst Edvard
, född 9/5 1886 i Varnhem - död 10/4 1955 på adress Östra Långgatan 17 i Kungsbacka, gift  21/7 1911 med  Ida Vilhelmina  född Karlsson 5/6 1883 i Flistad, Skaraborgs län, - död 25/3 1968 på adress Skogsallén 8 i Kungsbacka.

Ny ägare till Skarpenstorp 10/4 1888;
Ägaren   Nils Johansson,
född i Synnerby 1848 1/1 - köper och flyttar in med sin familj 1888 - gift 3/11 1880
Hustrun  Emma Kristina Johansdotter, född i Korsberga 1853 18/2
Son         Carl Gustaf, född i Sköfde 1881 30/9

Nils Johansson och hans hustru Emma Kristina fick lagfart den 19 mars 1889 på Skarpenstorp (14:4).

Lundstorp blir förpantning på 49 år fr o m 14 mars 1890 - Ljungqvists dotter med familj tar över ägandet, men bor där inte

Ur inteckningsförteckning 1890 kan man läsa ovanstående för Lundstorp. Förpantningen ägdes av Ljungqvists dotter med familj, men marken ägdes av köparna till grundägan som brukade marken, mot den årliga avgiften som det var tänkt t o m 1939 väl inskriven i inteckningsboken. Möjligen löstes förpantningen ut före utgången tid.

Sonen Karl Gustaf Johansson tar över Lundstorp 1911

Husförhörslängd 1895 - 1922
Skarpens Intäkt


Kvarboende ägare;
Ägaren          Nils Johansson
, född i Synnerby 1848 7/11
1:a Hustrun  Emma Kristina Johansdotter, född i Korsberga 1880 3/11 - dör av magcancer 18/4 1910
2:a Hustrun  Greta Kajsa Johansson
, född Svensson i Björsäter 13/6 1851 - gift 28/9 1911

Son /Arbetare Karl Gustaf, född i Sköfde 1881 30/9 - tar över Lundstorp efter giftermål 2/7 1909
Hustrun           Ida Maria Svantesdotter, född Saleby 1879 26/11
Dotter               Ester Maria, född i Varnhem 1911 24/3
Son                  Gustaf Allan, född i Varnhem 1913 21/7
Son                   Nils Valdemar, född i Varnhem 1915 4/4
Dotter               Anna Viktoria, född i Varnhem 1916 3/8

Nils och Karl Gustaf står som arvingar efter Nils hustrus död 1910 och vid arvskiftet 1911 tar Karl Gustaf i princip först över Lundstorp som sin halva av Skarpenstorp. Fadern bor kvar i Skarpenstorp.

Boende på Lundstorp enligt husförhörslängder

Husförhörslängd 1854 - 1862 + 1862 - 1869:
Inhyses stuga under Nohlgården Ab (vid Skarpens intäkt); - ägs f ro m 1864 av Carl Lundqvist


Mannen    Lars Magnusson Frid, född i Broddetorp 1828 14/1, flyttar in 1857 från inhyses Trädgården med
Hustrun    Lovisa Larsdotter, född i Varnhem 1824 11/1
Dotter         Anna Charlotta, född i Varnhem 1845 19/3
Dotter         Christina, född i Varnhem 1848 15/7 - flyttar ut 1864
Son/tvilling Johannes, född i Varnhem 1850 21/11 - flyttar ut 1867
Son/tvilling Gustaf, född i Varnhem 1850 21/11 - dör här 23/5 1856
Son             Pehr Magnus, född i Varnhem 1854 27/10
Son             Carl Gustaf, född i Varnhem 1858 19/5
 

Husförhörslängd 1869 -1880:
'Lundsberg' ägs fr o m 1871 av Johannes Asp;


Hyrande;
Mannen   Johannes Sandblad
, född i Berg 1827 14/7 -Not;  lifstids fängelse för mord
Hustrun    Maja Stina Andersdotter, född i Sköfde 1832 29/2
Dotter       Emma Christina, född i Sköfde 1853 14/3
Dotter       Mathilda, född i Varnhem 1856 15/4

Husförhörslängd 1880 - 1895:
Lundstorp ägs av Nils Johansson fr o m 1888;


Inhyses ånyo;
Mannen    Lars Magnusson Frid, född i Broddetorp 1828 14/1
Hustrun    Lovisa Larsdotter, född i Varnhem 1824 11/1  - dör här 14/5 1893
Barn          Tilda Sofia, född i Varnhem 1862 6/12 - till Vadstena 1880
Son/tvilling Johannes, född i Varnhem 1850 21/11 - till Stockholm 25/2 1887

Husförhörslängd 1895 - 1922:
Lundstorp ägs av Nils Johansson fr o m 1888;


Inhyseshjon    Lars Magnusson Frid, född i Broddetorp 1828 14/1 - dör här nu 12/6 1901

Detta är den siste boende och huset rivs av Nils med sonen Karl Gustaf Johansson 1911.