A. 67 a Björns intäkt - Ängsro

Björns intäkt (Lott Nr 12; 1826) -> Stenåsen & Björns intäkt sämjelott 1/25 mtl Smedsgården 1865 -> Överbo Smedsgården12:5 -> Överbo 12:5 Ängsro - idag adress; Ljungstorp Ängsro

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014
 

Flygfoto där man fortfarande kan ana de tre remsor som fanns på Smedsgårdsskiftet ända från berget till Uppsalas gräns i väster (i nedre kant av bilden). Med rött utmärks de ungefärliga gränserna för Björns intäkt.

Den södra innehöll
vid landsvägen Lindstorp och Källebacken på var sin sida av landsvägen. Den såldes 1872 till Hålltorp. Lindstorp avsöndrades inte förrän 1917 vid grosshandlare Högbergs köp av Lindstorp.

Mittremsan innehöll en viss tid öster om landsvägen, vid Gamla Missionhusets uthus, Soldatboställe N.o 6 och väster därom Björns intäkt som 1865 lades ihop med Stenåsen i den norra remsan till en sämjelott om 1/25 mantal Smedsgården. 1874 söktes Lagfart, men den avslogs en rad gånger och beviljades inte förrän 30/10 1906.

Björns intäkts var mittremsan väster om landsvägen - här vars ungefärliga syd- och nordgränser är utmärkta med rött.

Idag finns en sommarstuga, Ängsro, ett bra stycke in från vägen på det som var Björns intäkt (halva 12:5) under en tid, senare sammanslaget med Stenåsen 1865. Ägan är 2015 fortfarande en hel sammanslagen fastighet med beteckningen 12:5

Infarten till senare tiders Ängsro från forna landsvägen - Ljungtorpsvägen

Infarten till Ängsro på forna Björns intäkt från Ljungstorpsvägen. Öppningen upptagen på 1970-talet av dåvarande ägaren Sven Karlsson efter avstyckning 1971 till Lindstorp av den ursprungliga infartsvägen. Det av Högberg 1918 byggda Lindstorp skymtar till vänster.


På karta 1877 nedan kan man se att boningshuset låg alldeles till höger om den här öppningen, med mindre ekonomibyggnad som omedelbart nästa hus norrut utmed stenmuren.

Muren går upp förbi den markremsa som var Stenåsen. Ett mer modernt gränsrör i metall syns i stenmuren, utvisande även den gamla gräsnen mellan Björns intäkt och Stenåsen, som upphörde i o m Anders Ullbergs köp 1865. Då förvandlades efter hand också byggnationen helt för de båda intäkterna och sammanfördes med ett nytt boningshus, ladugård och smedja.

I bakgrunden skymtar det av Högberg byggda Trollehöjd, så ägan/ägorna låg mellan dagens Lindstorp och Trollehöjd.

Idag är det t o m svårt att hitta resterna av de byggnader som enligt 1877 års karta har funnits i området.

Karta 1960 med Björns intäkt utmärkt

Karta 1960 visar den del som mellan 18xx - 1865 utgjorde en självständig intäkt under Smedsgården - kallad Björns intäkt efter en av de boende.

Denna del utgjorde Lott Nr 12 för Smedsgården Ba i Billingeliderna
. Det går även på 1960 års karta att se platsen för boningshus och ladugård alldeles vid vägen som en grön markyta inom det som var Lott nr 12.

Lott nr 12 fördelad vid förrättning 1826 - obebodd

Väster om landsvägens röda streck finns i mittremsan Lott Nr 12, dvs från landsvägen ut till Uppsalas gräns. Denna lott kom senare att bebyggas och användas som intäkt av ägaren till Smedsgården fr o m 18xx

Ägaren 1826 till remsan var ;
Ägare A. Lars Larsson
= bla Nr 12 väster om landsvägen och efter laga skiftet 1853 -  Ba och 12:2.
Den var alltid obebodd - brukades troligen helt som skogsmark till Smedsgården Ba.

Karta skiftet 1844 visar hela ägarremsor från berget till Uppsala - Bb, Ba och Bc = Smedsgårdsskiftet

Här ses hela ägan Bc från berget i öster (höger) till Uppsala i väster tvärs över landsvägen på kartan 1844. Stenåsen byggt 1836 och Lindstorp byggt 1843 - finns med på kartan.

På karta från 1844 finns Stenåsen bebyggt på den norra remsan Littera Bc, väster om landsvägen. man kan se att ägan bebyggdes som ett torp  med boninghus och ladugård (siffrorna 1723 + 1725).

Soldat Anders Ullbergs köp 1865  av Stenåsen - två olika skiften

Köpekontrakt då Anders Ullberg 1865 köper Björns intäkt på Ba och Stenåsen på Bb - båda ägarna för respektive äga på huvudägorna Överbo Smedsgården Ba och Bb undertecknar kontraktet.

Affärens två skiftesdelar med olika huvudägare uttrycks inte klart i kontraktet, dessutom med en tredje part inblandad genom Johan Björn, vilket får till konsekvens att ett otal ansökningar om Lagfart avslås.

 

*******************************************************


Texttolkning;
Nr 175 1874 (Anm; första försöket att ansöka om lagfart av änkan Ullberg, vilken avslogs!)

Köpekontrakt

Till soldaten Anders Ullberg och dess hustru Johanna Liberg försäljer vi undertecknade med våra xxx xxxx, så och samtycke, på ovärderlig ego och besittning, en till vårt  1/2 mantal (Anm; 2 x 1/4 mtl) Kronoskatte Rusthåll Smedsgården Öfverbo, hörande lägenhet belägen i Billingeliderna, under namn af Stenåsen - för en betingad köpesumma af 1 366 Rch 32 Rlsh och följande villkor;

1/ Lägenheten
tillträdes den 14 mars innevarande år med befintliga hus, jord och hägnader utan undantag,

2/ Af ofvanstående köpesumma betalar köparne till förriga innehfvaren af lägenheten, Johan Björn i Stenum, 1 166 Rdr 32 Sh som köparen äger med honom äger särskilt uppgöra och vid tillträdet betalas oss 100 rdr kontant och resterande 100 Rdr Rmt betalas de 14 mars 1866 utan beräkning af ränta,

3/ Den laga beskattning och värdering som för framtida bestånd erfordras å lägenhten får köparen utan säljarens minsta deltagande själva bekosta och bestrida,

Sålunda handlat och öfverenskommet som skett i Smedsgården Öfverbo den 28 februari 1865

Jakob Magnusson och Christina Pettersdotter (Anm; Ägare av Smedsgården Bb = äldre Stenåsen)
Anders Jonsson och Greta Andersdotter (Anm; Ägare av Smedsgården Ba = Björns intäkt)
 

*******************************************************


Kommentar;
Här säljs alltså två ägor på olika skiften enligt fördelning vid Laga skiftet 1844 - båda på västra sidan av landsvägen. Detta kan konstateras bara genom att huvudägarna till två olika 1/4 mantal Smedsgården (i Överbo Varnhem) undertecknar kontraktet. Skrivs i köpekontraktet ovan som ägare 1/2 mantal Smedsgården = 2 x 1/4 mtl.

De båda ägorna behandlas redan vid försäljningen i köpekontraktet som en äga med namn Stenåsen - utan tydlig särskiljning av äldre Stenåsen Bb, som tydligen ägdes direkt av Smedsgårdsägarna och Björns intäkt Ba som ägdes genom lägenhetskontrakt av Johan Björn - med huvudägaren hos Smedsgården Ba. Denna del av affären inkluderas i detta köpekontrakt med siffror, men också med hänvinsing att denna affär löses mellan köparen och ägaren Johan Björn direkt dem emellan.

Med ett så oerhört otydligt köpekontrakt blev det sedan svårt för köparen att få lagfart. Vid flera ansökningar fr o m 1874 (änkan Ullberg) och även med senare ägare blev det avslag ända fram till 1906. Troligen blev det på det här sättet oklart vilken mark de egentligen köpt - äldre Stenåsen (Bb) enbart eller både äldre Stenåsen och Björns intäkt (Ba), kontraktsägd av Johan Björn.

Den 30 oktober 1906 fick äntligen Carl Hjalmar Ullberg lagfart på hela ägan, dvs äldre Stenåsen (Bb) och Björns intäkt (Ba) - då hade ärendet prövats med avslag 1874, 1894, 1905 och slutligen den 19 okober 1906.
 

(Faktauppgifter från Skarabygdens domsaga arkiv, Lagfartsböcker, Riksarkivet - Kent Friman, 2015)

Björns intäkt 1877

 

Det gamla Stenåsens intäkt var kopplad till remsan som vi kallar Björns intäkt (kanske utgjorde de båda namnet Björns Intäkt så länge Johan Björn var innehavare - se nedan), vars ägare nu blev Anders Ullberg fr o m 1865. Tyvärr dog han 8/12 1873 - innan han hann få pension från sitt soldatskap och kunde flytta hit - men hans hustru och barn kunde flytta hit just 1874.

Säljare av Björns intäkt och Stenåsen 1865 är 1/2 mtl Smedsgårdens ägare - dvs 2 x 1/4 mtl -
Jacob Magnusson med hustrun Christina Pettersdotter Smedsgården äga Bb (Lott Nr 9=Stenåsen) samt
Anders Jonsson med hustrun Greta Andersdotter Smedsgården äga Ba (Lott Nr 12=Björns intäkt)

- de senare föregångare till Gabriel Pettersson som ägare av Smedsgården Ba- farmors far till Petrus Peinert, Smedsgården 12:15.

Gratialisten Johan Björn med familj - boende på Björns intäkt (troligen i huset för på Stenåsen) 1846-1864

Husförhörslängd 1846 - 1859;
Intäkt  - Björns intäkt döps efter inflyttaren Johan Björn
- troligen bodde familjen på Stenåsen - på andra sidan vägen fanns en backstuga enligt karta 1877 på ägare C;s mark - kanske de som skrevs på Stenåsen bodde där samtidigt;

Undantagsägare 1846;
Gratialist   Johan Björn, född i Warola 1792 den 2/2
Hustrun     Stina Andersdotter, född i Varnhem 1787 den 29/5
Dotter         Stina, född 1827 den 26/1  - flyttar ut till Broddetorp 1850
 

Husförhörslängd 1854 - 1862;
Björns intäkt döpt efter inflyttaren Johan Björn - efter Laga skiftet är nu huvudägaren Smedsgården Ba (12:2)

Kvarboende undantagsägare;
Gratialist   Johan Björn, född i Warola 1792 den 2/2
Hustrun     Stina Andersdotter, född i Varnhem 1787 den 29/5
 

Husförhörslängd 1862 - 1869;
Björns intäkt döpt efter inflyttaren Johan Björn
- nu köps Björns intäkt och slås ihop i kontraktet med Stenåsen 1865 av Anders Ullberg, Ulunda

Kvarboende undantagsägare;
Gratialist   Johan Björn, född i Warola 1792 den 2/2
Hustrun     Stina Andersdotter, född i Varnhem 1787 den 29/5
                   - paret flyttar till Härlunda den 22/8 1864 och säljer Björns intäkt 1865 till Anders Ullberg