A. 65 Smedsgårdsskiftet - Källebacken

Billingeliderna Lott Nr 10 -> Källebacken backstuga -> Hålltorp 3:1

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014
 

Flygfoto där man fortfarande kan ana de tre remsor som fanns på Smedsgårdsskiftet från berget till Uppsalas gräns.

Källebackens placering på 1960 års karta

Källebacken låg mitt emot Lindstorp och söder om det senare uppförda Gamla Missionshuset och tillhörde från laglig reglering 1826 Smedsgården 1/4 mantal C. då ägt av Pehr Larsson på Lott Nr 10 - efter laga skiftet 1850 kallades hela tredjedelskiftet för Bc.

Ur ortsnamnsregistret;
Källebacken namn på bostadshus på Överbo Smedsgården, Skarke socken, Valle härad (Svenningsson 1939).

Namnform;
Det kan konstateras att det nära huset fanns/finns en källåder, troligen samma källåder som går under vägen och ner över Källehagshemmanet/Carlsberg 2 och in i Carlsberg ner mellan jordkällaren byggd av Mejer 1884. Vattnet har fortsatt som en dråg som Söderlund lade igen med en slags täckdikning via en pump ner över stenmuren mot Forsells, där det  fortfarande 2015 är ett öppet dike. (Arne Sträng, 2015)

Huset kallades också i folkmun efter de där boende, som t ex , Mjölnars-Karis, Drämbo-Idas, "Marsa stöva" eller bara Marsas.

Byggår;
Huset tycks ha uppförts 1836 på Lott Nr 10 som en backstuga för, och ägd av, Torparen Anders Jonsson, född 1804 med hustru Stina Jonsdotter, född 1791. Han dör här 1860, efter 24 år i huset!

Den siste boende;
Albin Gustavsson, kallad Mars, död 14/9 1948 var den sista i stugan boende. "Sambon" Ida Holm Andersson dog där redan 1935. Albin togs in 1941 och dog på Ryhof, Jönköping, 1948.

Rivningsår;

Sander i Carlsberg hade köpt det gamla huset 1941, brukat det som hönshus och rev det 1947.

Källebacken på 1877 års karta

På kartan ser man att Källebacken inte ens är utmärkt med byggnad - ofta typiskt på kartor för Backstugor. Däremot finns på det norra Smedsgårdsskiftet öster om vägen en stuga markerad som inte finns några uppgifter om bevarade, möjligen avtryck i naturen att vidare utforska.

Tavla av Signe Hemberg på Källebacken under 1920-talet

Klicka på texten så går den möjligen att läsa! Klicka på texten så går den möjligen att läsa!

Gunborg Ferms samlingar innehöll urklipp med en utställning kring Signe Hembergs akvareller på Helensgården i Skövde vid något tillfälle.

Se Signe Hemberg under rubrik;
B. 5 Bergalid - Signeliden

Bilden föreställer Källebacken med takåsen av Melltorp i bakgrunden. Man ser också det vitmålade fodret runt den mindre dörr som fanns in till vedskjulet i norra delen av huset, vid vänstra sidan av ingångsdörrens foder.

Källebackens backstuga, Ljungstorp målad av Signe Hemberg, 1920-tal. I bakgrunden ses Melltorp som står kvar ännu idag.
Källebackens backstuga, Ljungstorp målad av Signe Hemberg, 1920-tal. I bakgrunden ses Melltorp som står kvar ännu idag.

Bild 1937 på Källebackens backstuga -  på Hålltorps mark.

Marsa stöva 1937. Kopia av originalfoto hos Elsa Hallingberg, Skara som också är den 6-åriga flickan till vänster. Hon är dotter till spannmålshandlaren Emil Andersson i Skara, som med sin familj bodde i Lindstorp sommartid i slutet av 1930- och början av 1940-talet. Den andra flickan, Gunilla Beckman, är dotter till Anderssons medarbetare.

Stugan har spåntak och är vid den här tiden en vanlig enkelstuga med kök, uppförd som backstuga 1836.
Till vänster hade huset en vedbod som såg ut som ett rum med dörr och smal dörrpost utifrån - se skiss nedan!

Stugan revs 1947.

Platsen för Källebacken 2003 - foto Verna Andersson

Så här såg platsen ut 2003 - med tydlig rashög för skorstenspipan mitt i det forna husets omfattning. Skylt uppsatt av Skarke-Varnhems Hembygdsförening.

Grönskan tar nu över platsen efter hand - bilder från 2015

Foto Kent Friman, 2015, copyright

Skiss hämtad ur Varnhemsbygden 2003 - renritad av Maria Sträng. Skiss hämtad ur Varnhemsbygden 2003 - renritad av Maria Sträng.
 
En uppmätning av den bevarade husgrunden 2003 visar en total yta om 4,70 x 8 meter. Allt var dock inte bostadsyta. Utrymmet till vänster , ca 10 kvardrameter, användes som vedskjul, men hela huset var under ett och samma spånbeklädda sadeltak.

Tillbyggt kök i den gamla backstugan;
Johan Apell (1895-1992) kunde berätta att han som byggare av dåvarande ägaren, Ida Andersson, 1932 fick i uppdrag att bygga till ett kök på husets baksida. Han murade först med cement en sockel och flyttade sedan ut väggen bakom spiselmuren 1,25 meter.


Ursprunglig backstuga;
Den ursprungliga stugan bestod bara av en mindre farstu innanför dörren och ett enda stort rum till höger med öppen spis med kupa. Spisen och skorstenen var lagda av vanlig gråsten. I samband med ombyggnaden 1932 murades dock ett nytt spisrör. Den breda skorstenen var inte placerad mitt i takåsen, utan på takets östra sida (baksidan). Det är denna nedfallna skorsten och eldstad som idag minner var huset har legat - se foto nedan!

Huset 1937;
Huset hade 1937 (foto se ovan!) rödmålade stående, ganska breda, bräder, lagda som lock ovanpå varandra. Bostaddelen hade vita knutar och var också försedd med breda vitmålade fönster och dörrposter. Ytterdörren var dubbel. Till vedskjulet fanns en mindre dörr med smala, vitmålade dörrposter - se foto ovan! Takbeläggningen på denna del var då redan i sämre skick än i övrigt.
 

Historien om Apell, Ida, reparation och utbygget av Källebacken

Berättat för Verna Anderssson, Ljungstorp av Johan Apell i Varnhemsbygden 1989. Berättat för Verna Anderssson, Ljungstorp av Johan Apell i Varnhemsbygden 1989.

De första Smedsgårdslotterna skiftas 1826 mellan de tre ägarna

10 år innan Källebackens backstuga byggdes fick ägarna till Överbo Smedsgården 3 x 1/4 mantal sina marker bestämda och lagligt reglerade i Billingeliderna (Ljungstorp).

Smedsgårdsskiftet delades upp i 9 (!) olika remsor, vilka lottades ut mellan ägarna, som på så sätt inte fick hela remsor från berget i öster till Uppsala i väster!

(Ordet 'jord-lott' kommer säkerligen av detta lottningsförfarande vid lantmäteriet!)


Källebacken byggdes 1836 på Lott Nr 10 - se ovan (i mitten längst ner på kartan)! Ägare var då Lars Pehrssons (Petterssons) sterbhus i Smedsgården 1/4 mantal C. - och efter laga skiftet 1850 betecknades ägan från berget till Uppsala med Bb och köptes av Hålltorp 1872 - hela remsan inklusive Lindstorp Lott nr 15.

Laga skifte - karta 1844 visar hela remsor från berget till Uppsala

Här ses hela ägan Bb från berget i öster (höger) till Uppsala tvärs över landsvägen på kartan 1844.


När Hålltorp köper 1/4 mantal Överbo Smedsgården littera Bb (12:3) i Varnhem år 1872, så blir de också ägare till remsan Bb här uppe i Billingeliderna - hela sträckan från berget till Uppsala.

Hålltorp köper 1872 ägan Smedsgården 1/4 mantal Bb i Varnhem

På karta från 1844 finns inte Källebacken utmärkt på den södra remsan Littera Bb - senare Hålltorps äga - öster om landsvägen, troligen beroende av att backstugor sällan hamnade på kartor. De låg på helt ofri grund och hade inga anslutande marker till odling.

Boende i Källebacken 1836 - 1862 - f.d. torpare med hustru

Källebacken byggt 1836 - Lott Nr 10
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hfl 1815 - 1836
Ägare Pehr Larsson till lott Nr 10

- ingen finns skriven på lott Nr 10 ännu under de här åren!
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hfl 1836 - 1846
- Källebacken (inte utskrivet)  -”intäkt under Smedsgården C.” - ägare Larssons sterbhus

Intäktsägare Källebacken - byggs 1836 som en backstuga;
Torparen    Anders Jonsson, född i Varnhem 1804, 17/12 - in med hustrun 1836
Hustrun      Stina Jonsdotter, född i Wing 1791 den 26/12

………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hfl 1846 - 1859
- Källebacken (inte utskrivet)  -”intäkt under Smedsgården C.” - ägare Larssons sterbhus

Backstugusittare;
Inhyses       Anders Jonsson, född i Varnhem 1804, 17/12 (Not; 23/6 1857 betyg till Jernvägen:)
Hustrun       Stina Jonsdotter, född i Wing 1791 den 26/1

………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hfl 1854 - 1862
- Källebacken inte utskrivet - )  -”intäkt under Smedsgården C.” - ägare Larssons sterbhus

Fortsatt inhyses;
Inhyses       Anders Jonsson, född i Varnhem 1804, 17/12 - han dör här 28/7 1860
Hustrun       Stina Jonsdotter, född i Wing 1791 den 26/1 - makan bor kvar som inhyses några år.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Boende i Backstugan Källebacken från och med 1862 - 1938
- familjen Johannes Andersson med vackra dottern  "Mjölnar-Kari"

Kopia av originalfoto hos dottern Elisabeth Skog-Holmbergs sondotter Rose Lee Liestman i Kansas i Amerika. Kopia av originalfoto hos dottern Elisabeth Skog-Holmbergs sondotter Rose Lee Liestman i Kansas i Amerika.

Foto av Kajsa Lisa Johansdotter eller 'Mjölnar-Kari' 1880-tal.

Kajsa Lisa var född den 16 mars 1852 I Hene och får under sitt liv 7 barn, men var aldrig gift.

Hon lämnar Källebacken 1868 för Skövde.

Barnen var alla födda utom äktenskapet i Habo socken, Sätersfors, förutom den första och sista dottern, - men alla trots detta döpta i Varnhem av Kyrkoherden David Holmgren!

Kari var skriven vid Säterfors, Habo, inflyttad från Varnhem 1873 - hon flyttar ut till Varnhem igen 1874, men återfinns sedan skriven på Habo socken, Säterfors, som piga i husförhörslängd 1876 -1880.
Där står hon med de två barnen Emma Elisabet, född 1875 och Karl Ludvig, född 1877. Båda står som födda i Varnhem.

De överförs tillsammans 1880 till att vara skrivna på Habo sockens sida för okänd vistelseort - men står ändå vid orten Säterfors. Hon tycks flytta tillbaka till Varnhem 1881 och återfinns sedan ändå skriven i Habo tills den faderslösa familjen slutligen flyttar till Varnhem, Källebacken, 1891!

Det var tydligen inte lätt att veta var hon höll hus med sina barn. Hon skrivs inte någon gång i Varnhem mellan 1868, då hon lämnade föräldrarna för Skövde och 1891 då hon återflyttar till Källebacken, vilket hus hon måste ha ägt under hela denna period. Hon födde sina barn på Källebacken, men var piga i Sätersfors, Habo och skrevs på Habo socken däremellan.

(Kort research Kent Friman, 2015)


Barnen var:
1. Emma Elisabeth född 1875 i Skövde
2. Karl Ludvig född 1877
3. Johan Gottfrid född 1881
4. Anna Charlotta född 1884
5. Matilda Josefina född 1887
6. Elin Maria född 1890
7. Alma Sofia född 1893 i Källebacken

Det bör i det här sammanhang erinras om att Holmgren var omtyckt av det enkla folket och arbetade som politiker i landsting och riksdag bland annat för ogifta mödrar skulle få bättre sociala och ekonomiska villkor.

1891 återvänder Kari, som hon kallas, till Källebacken, först som piga i Nohlgården.
Se mer om hennes historia nedan!

Kort om Mjölnars-Kari och hennes barn

Kari är formellt kyrkoskriven i Habo fram till 1891, då hon tillsammans med sina barn alltså flyttar till Ljungstorp och Källebacken, som hon måste ha ägt genom arv efter föräldrarna tillsammans med sina syskon. Hon försörjde sig som kokerska vid kalas i bygden. I kyrkboken har hon en tid titeln hembiträde. Hon anlitas som sveperska när någon död gjordes i ordning för den sista färden. I slåtter och skördetid hjälpte hon till på Hålltorp. Hennes eftermäle är, att hon var en "renlig gumma". Hon var ofta med ute och umgicks med grannarna i Ljungstorp till skillnad från andra, som levde under små förhållanden och mera höll sig för sig själva.

1897 fick hon hand om ett barn-barn, Karl Bie Hugo Gustafsson Skog, som äldsta dottern, Elisabeth Skog lämnade hemma hos mor innan hon for till Amerika bara några månader efter barnets födelse. Dit for också 1899 Karis äldste son Karl Skog, som då var dräng i Pillerukan i Eggby. Dottern Anna med efternamnet Johansson for 1903 och Elin med efternamnet Andersson 1906. De bosatte sig i Kansas City.

De övriga barnen, Johan, Matilda och Alma, flyttade också snart hemifrån och stugan var inte längre så trång. Kari tog då till sig en fosterson, Sigurd Charles Johansson, född 1910 av "okända föräldrar" på ett förlossningshem i Stenstorp, som tog emot vad man på den tiden kallade "obemärkta flickor". För hans försörjning fick Kari naturligtvis en mindre ersättning. Denne "Sigge" har levt kvar i minnet i bygden. Man minns att han besökte sin fostermor i slutet av 1920-talet och hade med sig en nymodighet, en grammofon som spred välljud och kända melodier ut över Ljungstorp.

Kari dog den 29 augusti 1929. Enligt död- och begravningsboken dog hon av ålderdomssvaghet. I verkligheten var dödsorsaken en annann. Dottersonen Karl hade kommit hem för att ta med henne till läkare. Hennes tillstånd försämrades dock snabbt och Karl kunde med grannars hjälp söka doktor Lundqvister. Denne var stadsläkare i Skövde men som flera andra ur den så kallade Skövdesocieteten hade han sitt sommarställe i Ljungstorp. Familjen Lundqvister bodde i Ljungsbo (nuvarande Forsells). Doktorn stod emellertid klar att resa in till Skövde. Men man lyckades "hålla" tåget tills doktorn hade undersökt Kari. Han konstaterade blödande magsår, som icke gick att stoppa. Det berättas, att doktorns söner hjälpte till att skaffa hem is, som skulle användas för kylande omslag. Kari fick en kvalfull död, hon förblödde. Hon ligger begravd vid muren på norra sidan om klosterkyrkan.
 

Texten samlad och sammanställd av Verna Andersson och Arne Sträng i Varnhembygden 2003

Karis föräldrar en fattig familj som flyttar runt för sin överlevnad - hamnar i backstuga under Smedsgården - senare kallad Källebacken

Torparen Johannes Andersson;
Torparen i Ekeskogen, Hene Bredegård, Norra Kyrketorps församling under åren 1848 - 1853, Johannes Andersson, född 1810 med hustrun Stina Persdotter, född 1823 flyttade mellan olika torp vid olika gårdar därefter och hamnade 1857 i Hammars Qvarn i Varnhem. Troligen tänke han sig som mjölnare och kanske arbetade han vid kvarnen som sådan, även om familjen bara bodde där några månader 1857. Hans dotter kom i alla fall att gå under smeknamnet 'Mjölnar-Kari' senare i livet.

Han flyttade 1857 vidare till Ljungstorp och där till en  intäkt under Smedsgården. Det var troligen till Stenåsen han kom först och familjen bodde där som brukare in bit in på 1860-talet. De första åren på 1860-talet fick han och sonen betyg till arbete vid järnvägen, som då byggdes mellan Göteborg och Stockholm.

Det tycks som om familjen hade svårt att försörja sig vid Stenåsen och tvingades under början av 1860-talet flytta till backstugan på ofri grund, senare kallad Källebacken, som då hade blivit tom efter paret som bott där under 25 år av sina liv. Stenåsen slogs ihop med Björns intäkt till en mer bärkraftig enhet som köptes av soldaten Anders Ullberg 1865.

Arbetaren Johannes Andersson;
Johannes var nu i femtiofemårsåldern och hade att försörja sig på olika arbeten också runt i bygden, när järnvägen nu var klar och invigd 1862.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Husförhörslängd 1862 - 1869
Källebacken - en backstuga

Inhyses;
Torparen   Johannes Andersson,
född i Broddetorp 1810 den 19/11
Hustrun     Stina Pettersdotter, född i Horn 1823 den 24/3
Son             Anders Petter, född i Wåmb 1844 den 6/9 - flyttar till Stockholm, Maria församling 1/10 1869
Dotter        Cajsa Lisa, född i Kyrketorp 1852 den 16/3 - flyttar till Sköfde 25/10 1868
Dotter         Maja Christina, född i Skärf 1856 den 2/3

Husförhörslängd 1869 - 1880
Källebacken - en backstuga

Inhyses;
Torparen   Johannes Andersson
, född i Broddetorp 1810 den 19/11
Hustrun     Stina Pettersdotter, född i Horn 1823 den 24/3
Dotter         Maja Christina, född i Skärf 1856 den 2/3  - flyttar till Marstrand 1872

Husförhörslängd 1880 - 1895
Källebacken - en backstuga

Inhyses;
Torparen   Johannes Andersson
, född i Broddetorp 1810 den 19/11 - han dör här den 1/6 1880
Hustrun     Stina Pettersdotter, född i Horn 1823 den 24/3 - hon dör här 1880

Efter makarnas död 1880 saknas tydligt skrivna på Källebacken under 10 års tid! Se också berättelsen om Kari och var hon vistades - ovan vid fotot av henne!


I bouppteckningen efter Johannes Andersson död 1880 kan man se att de 3 myndiga barnen ingår i sterbhuset. "Sonen Anders Petter, gift och boende i Stockholm, äldsta dottern Kajsa Lisa och yngsta dottern Maria Kristina, gift med styrmannen Nils Svensson och boende i Karlshamn."

Källebackens backstuga  "gammal manbyggnad - värde 50 kr"- bestod av ett rum med öppens spis.

Dottern Kajsa Lisa får tillbaka ett lån på 28 kr till sin far och totalt återstår i sterbhuset knappt 34 kronor!
 

Det är möjligt att sterbhuset äger Källebackenhuset gemensamt under perioden - modern dör ju samma år som fadern 1880 - men det är också mycket "gammalt" och litet - nu drygt 50 år och kanske bodde Kari där under de tillfällen hon skulle föda barn och inte kunde arbeta i Habo?!

Dottern Kajsa Lisa flyttar i alla fall in som ägare till Källebacken 1891 med barnen;
Inhyses   Kajsa Lisa Johansdotter, född i Hene 1852 den 16/2 - flyttar in med barnen från Habo 1891
                 Oäkta barnen - står som födda i Varnhem (Not; attest översänd till Habo mellan 1877-1890):
Dotter       Emma Elisabet Skog, född 1875 den 1/5 - flyttar till Sköfde 16/12 1892
Son          Karl Ludwig, född 1877 den 2/10
Son          Johan Gottfrid, född 1881 den 16/4
Dotter       Anna Charlotta, född 1884 den 31/10
Dotter       Matilda Josefina, född 1887 den 26/11
Dotter       Elina Maria, född 1890 den 16/10
 

Församlingsbok 1895- 1922
Källebacken - en backstuga


Dottern Kajsa Lisa bor kvar som ägare till Källebacken med barnen;
Inhyses   Kajsa Lisa Johansdotter, född i Hene 1852 den 16/2
                 Oäkta barnen - står som födda i Varnhem (Not; attest översänd till Habo mellan 1877-1890):
Son          Karl Ludwig, född 1877 den 2/10 - flyttar till N. Lundby 11/11 1895 - hem 1897 - ut Eggby 19/11 1897
Son          Johan Gottfrid, född 1881 den 16/4 - flyttar till Borregården 10/11 1896
Dotter       Anna Charlotta, född 1884 den 31/10 - flyttar till Fogdegården 6/11 1899 - Resvenstorp 6/11 1899
Dotter       Matilda Josefina, född 1887 den 26/11
Dotter       Elina Maria, född 1890 den 16/10
Dotter       Emma Elisabeth Skog, f. 1875 den 1/5 - hem från Skärf den 10/11 1896 - till N. Amerika 11/5 1897

 

Församlingsbok 1922- 1938
Källebacken - en backstuga


Dottern Kajsa Lisa bor kvar som ägare till Källebacken med barnen;
Inhyses   Kajsa Lisa Johansdotter, född i Hene 1852 den 16/2 - dör här den 27/8 1929
                 Oäkta barnen;
Dotter       Alma Sofia, född 1893 den 18/9 - står här nu som sjuklig - dör här den 20/2 1824
Fosterson Sigurd Charlie, f.Stenstorp 1910 11/7, okänd fader; Moder född 11/8 1844 (inget namn) - ut Alingsås
                 11/9 1926

Nästa som köper huset blir;
Änkan       Ida Andersson född Holm, f. i Högsten 1868,16/10 - köper- in från Storekullen  - dör 29/11 1935
Skrothandl. Albin Gustafsson, f. i Varnhem 1879 den 14/2 - in från Storekullen samtidigt 12/12 1929

Den siste som bor i huset blir så Albin Gustafsson, som tas in på Ryhov och dör där 1948.

Grannarna, Gamla Missionshuset, ville inte att platsen skulle bli tillhålll för icke önskvärda personer. Det stod nu tomt en tid och man blev glad när grannarna i Carlsberg från 1939, Alexander Andersson ("Sander"), småbrukare och hustrun Hilda Olivia, född Andersson 1882, köper och använder huset som hönshus den sista delen av Källebackenhusets liv och river det 1947. Det fanns då ett hönsnät runt den lilla trädgården.

Ida Andersson, född Holm - Drämbo-Ida i Källebacken 1929 - 1935

Ur Verna Andersson samling, 2015 Ur Verna Andersson samling, 2015

I ett brev till Arne Sträng 2003 från Eddie Dahlberg finns en fotokopia av ett foto av vad han tror är Ida Andersson - 'biologiska modern' till hans far.

Arne Sträng har sammanställt Idas olika boställen under sitt liv:

Ida Emmanuelsdotter Holm, född 1868 i soldattorpet till Per Andersgården i Högstena

1885 tar Ida ut ett flyttningsbetyg till Stenstorp - men lämnar aldirg in det

1887 lämnar hon tillbaka och får ett nytt betyg till Falköping Ranten nr 14, där hon tjänar piga hos postiljonen Jonsson

1888 flyttar hon till Fridene Vestarp Västergården

1889 flyttar hon till Årby Skattegården i Fridene


1890 flyttar hon till Lilla Alebäcken i Ljunghem

1891 till tändsticksfabriken Vulcan i Ångarps församling som arbeterska (= Tidaholm)

1892 tilbaka till Högsten och därifrån

1893 som piga till Måns Andersgården, Våmb

1895 gifter hon sig 25 augusti med Andreas Andersson och flyttar till Lille-
stigsmosse eller Berget i Våmb.

Idas 1:a giftermål med nyblivna ägaren till en intäkt Lillestigsmossen eller Berget i Våmb;
Mannen        Andreas Andersson, född 1840 22/11 i Vånga - hans 1:a hustru död 1893 - han dör 18/8 1904
2:a Hustrun  Ida Holm, född i Högstena 1868 16/10 - de får gemensamt barnen
Son               Karl Gustaf Viktor, född på platsen 1896 4/4 - flyttar till Vånga 20/11 1899 - hem igen
Son               Frans August Emil, född på platsen 1898 27/4

Lillestigsmossen låg uppe på berget i Våmb med utsikt över Skövde. Bostadshuset revs på 1960-talet. Stället kallades för "Falkes" efter Otto Hilmer Falk, cementarbetare, född i Broddetorp 1892 och hans hustru Ester Ingeborg från Karlstad och sonen Karl Åke Falk född 1922.

1905 flyttar änkan Ida Andersson till Varnhem, 'Dynge-stöva' (under Dyngesäter) vid Ändebäcken med de båda pojkarna 21/11 och blir hushållerska hos Sven Johan Dahlberg, arrendator i Ändebäcken. De skrivs dock i husförhörslängden nu som inflyttade i Ändebäcken 28/11 1905. Hon föder också hans barn, oäkta sonen Einar Hjalmar Alexius, född i Varnhem 1906 27/9 - med Sven Dahlberg som antecknad fader i födelseboken. Makarna Broström i Gustafsberg var faddrar. Sven Johan Dahlberg dör i Ändabäcken 1919 och då tar hans 'legitima' dotter över torpet. Då hade Ida redan 'tvingats' flytta 1916.

Idas båda pojkar med Andreas Andersson lämnar Ändebäcken 1911 och 1913:
Carl Gustaf Viktor Andersson, f. Våmb 1896 4/4 - lämnar Storekullen 15 år gammal för Rådene 28/10 1911 - där blir han fosterbarn/dräng i familjen  - ger sig av till Amerika 1923 efter giftermål 1921 med Elin - åter hem 1938 med frun Elin - död 17/4 1990 - och sonen Gotthard född 1930 - Carl dör i Ljungarum  9 oktober 1981

Frans Gustaf Emil Andersson, f. i Våmb 1898 27/4 - lämnar 15 år gammal Storekullen för Ambjörntorp 1913
Frans Gustaf Emil lämnar sedan Sverige för Amerika, där han dör, troligen 1970-71 - se arvsbeslut i  Amerikansk domstol nedan!

1916 flyttar Ida med sin son Einar som hyrande till Lindstorp

1917 till Storekullen, hyrande, varifrån sonen Einar flyttar som fosterbarn till Norra Kyrketorp 19/12 1917

1929 flyttar Ida vidare till sitt för 400 kronor inköpta Källebacken tillsammans med skrothandlaren Albin Gustafsson, född i Varnhem 1879 14/2 . De hade då bott tillsammans i 'Kullarnas stuga', Storekullen sedan 1927 då han kom dit som hyrande - hon dör på Källebacken  29/11 1935

Många av beskrivningarna är hämtade från sammanställningar av Verna Andersson, Ljungstorp.


Se mer om sonen Einar nedan - klicka här!
Se mer om Albin Gustafsson 'Mars' här nedan - klicka här!

Carls son Gotthard återger en av hans fars andektdoter om modern Ida för Verna Andersson, Ljungstorp, 2003

Lite fakta om Sven Johan Dahlberg

Ur Verna Andersson samling, 2015 Ur Verna Andersson samling, 2015

Sven Johan Dahlberg, född i Bolum 1845 13/1 - gifte sig 13/10 1894 med Kristina Magnusdotter, född i Hellestad Älvsb. l. 1852 20/7.


Walle Häradsrätt har i utslag den 7de December 1899 dömt till skillnad i äktenskapet emellan Sven Hjalmar Dahlberg i Ändabäcken under Ängarås och Kristina Magnusdotter.
 

Skiljobrev från Skara Domkapitel 1/8 1900.

Sven bor med Ida som hushållerska i Ändabäcken mellan 1905 - 1916, där hon föder deras son Einar 1906.

Han dör i Ändabäcken den 22/3 1919 - 74 år gammal.                        Bilden föreställer Ändabäcken med Sven Johan Dahlberg sittande med
                                                          en hund i knät och en mellan benen och till vänster Valfrid - okänd man t.h.

Läs mer om Sven Johan Dahlberg - klicka här!

Hans tid i Ändabäcken - klicka här!

Carl Gustaf Viktor Andersson gifter sig 28/4 1921

Elin Maria Teresia, född 14/9 1895 i Gustaf Adolfs församling i Skaraborgs län.


Gifter sig med;
Carl Gustaf Viktor Andersson, född i Våmb 1896 4/4 - gift 28/4 1921 - med bröllopsfoto taget i Skövde hos Svenssons foto

Carl tar med sig Elin till Amerika 1923, där en av hennes systrar fanns sedan hon lämnade hemgården Älmeryd, Daretorp den 13/4 1911.

De återvände slutligt till Sverige 1938.

Carl Gustaf Viktor Andersson, född i Våmb 1896 4/4 - dör på Havsörnsgatan 23, Jönköping 9/10 1981


Elin Maria Teresia, född 14/9 1895 - dör på Havsörnsgatan 23, Jönköping 17/4 1990

De fick sonen Gotthard född i USA 1930.

Foto på halvbröderna Einar Dahlberg & Karl Andersson

Ur Verna Anderssons samling, Ljungstorp 2015 Ur Verna Anderssons samling, Ljungstorp 2015

Foto från Eddie Dahlberg

Fr v Einar Dahlberg och Karl Andersson - halvbröder, med Ida, född Holm, som moder - alltså olika fäder.

Carl Gustaf Viktor Andersson, född i Våmb 1896 4/4 - lämnar Storekullen 15 år gammal för Rådene 28/10 1911, gift med Elin från Gustaf Adolf, R-län, i Rockford IL, Amerika 28/4 1929 - återvänder till Sverige 1938 - får en son Gotthard - Carl dör i Ljungarum, Jönköping  9 oktober 1981.
Fader Idas make Andreas Andersson, Våmb.

Einar Hjalmar Alexius, född i Varnhem 1906 27/9 - blir fosterbarn i Skultorp vid 11 års ålder 1917 - gifter sig på Gotland med Eva och får 3 barn - Eddie, Else-Britt och Elly - Einar dör i Eskiltuna 1985.
Fader Sven Johan Dahlberg, Änna- bäcken - utom äktenskapet.

Den tredje brodern Carl Gustaf Viktor Andersson, lämnade Sverige för Amerika som sin bror - men stannade kvar och dog där.

Kort om Carl Andersson, hans bröder, brorson & lite om Ida

Verna Andersson, Ljungstorp, har sammanställt texterna ovan och nedan


 

Arvsföljden efter Frans E. A. Andersson - UD-handling 1971

Dokument från Eddie Dahlberg i brev till Arne Sträng, 2033

Mer om Carl Andersson & hans födelseplats av Arne Sträng

Carl Andersson söner Gotthard & Eskil Andersson på besök

Eskil Andersson Storekullen- "Kullarns stuga", där Ida bodde en tid tillsammans med Albin - kallad 'Mars' Eskil Andersson Storekullen- "Kullarns stuga", där Ida bodde en tid tillsammans med Albin - kallad 'Mars'

Gotthard med sonen Eskil Andersson på besök i Ljungstorp 2003 - här på platsen för stugan i Lillegårdsmosse, Våmb, där Gotthard är född.

Idas son Einar Dahlberg - med fader Sven Johan Dahlberg

Ur Verna Anderssons samling, Ljungstorp 2015 Ur Verna Anderssons samling, Ljungstorp 2015


Sonen Einar Dahlberg som rekryt - foto från Eddie Dahlberg

Einar Hjalmar Alexius Dahlberg, född i Varnhem 1906 27/9 - med Sven Dahlberg som antecknad fader i födelseboken - inte gift med modern Ida.


1917 - då 11 år gammal, flyttar han från Storekullen till fosterföräldrar i Norra Kyrketorp.

Fosterföräldrar blir Frans Gustaf Carlsson, född i Ödelöten och hans hustru Maria boende i Norra Kyrketorp.

De bor då i Sverkilsgården i Skultorp, Norra Kyrketorp. Här står senare att Einar då är resepredikant och pingstvän.

Fosterfadern dör i Carlshem i december 1946.

Sonen Einar gifter sig med Eva Larsson från Gotland

Ur Verna Andersson samling, Ljungstorp 2015 Ur Verna Andersson samling, Ljungstorp 2015


Foto från Eddie Dahlberg i samma brev.

Berättelse från släktingen Simon Jyrknäs;

Einar flyttade efter Idas död 1935 till Gotland där han var lokalpolitiker (vet ej vilket parti, men skulle tro att det var Centern) där träffade han Eva Maria Elisabeth Larsson, född i Guldrupe Gotland 1905 11/6, dotter till Hemmansägaren Efraim Larsson från Hallbjäns, Guldrupe. De fick tre barn på Gotland.

Eddie Dahlberg, Else-Britt och Elly.

 

Eva och Einar Dahlberg i Eskiltuna. Bild från Simon Jyrknäs, 2015. Eva och Einar Dahlberg i Eskiltuna. Bild från Simon Jyrknäs, 2015. I början av 50-talet så flyttade familjen till fastlandet. Först till Lista utanför Eskilstuna där han drev ett jordbruk i några år. Han flyttade sen till stadsdelen Odlaren i Eskilstuna där han jobbade som transportarbetare på Metallpressen, sedermera Alfa Laval. Han var aktiv inom Blåbands rörelsen ända till slutet av sitt liv, bland annat som vice ordförande samt ordförande för Eskilstunaavdelningen. Han var även i unga år frälsningsofficer. Einar dog i Eskilstuna 1985.

Vi hittar honom även som resandepredikant i Skultorp boende i ett hus på mark från Jons Månsgård, kallat Carlshem. Det var ett sista boställe/hem för Frans Gustaf Carlsson, son till Carl Svensson från Ödelöten/Kleven, och Frans Gustafs hustru Maria. Einar var från 11 års ålder fosterbarn i familjen.

På ett foto i Skultorp ser vi troligen Frans Gustaf och Maria 1931, strax före hennes död. Vid den tiden hade de också en inneboende i fostersonen Ejnar Hjalmar Alexius Andersson, född i Varnhem 1906 27/9 - resepredikant som flyttar in 1930 från Säter och vidare till Kalmar 1931. Klicka här för att se bilden!

Bild på en åldrande Einar Dahlberg från Simon Jyrkäs
Bild på en åldrande Einar Dahlberg från Simon Jyrkäs

Kort om Dahlbergs-Ida/Drämbo-Ida och Albin Gustafsson "Mars"

Albin Gustafsson "Mars" omkring 1930. Kopia av originalfoto hos Ester Andersson, född Krantz, Skövde. Albin Gustafsson "Mars" omkring 1930. Kopia av originalfoto hos Ester Andersson, född Krantz, Skövde.

Dödsboet efter Kari sålde huset på ofri grund (Hålltorps mark) för 400 kronor.

Köpare var en en ortsbo, Ida Andersson från Storekullen. Ida var född den 16 oktober 1868 i Högstena som yngsta dottern till soldaten Emmanuel Holm i Per Andersgården. Fadern dog när Ida var bara 2,5 månad gammal. Modern med fyra små barn tvingades flytta från soldatttorpet.

I kyrkboken förs de över till fattigstugan i Högstena. Barnaskaran splittras, döttrarna Emma och Augusta utvandrar till Amerika. Ida tar tjänst som piga på en rad olika platser i trakten, i Stenstorp, Falköping, Ljunghem, Fridene och Varola. Ett år arbetar hon på tänsticksfabriken Vulcan i Tidaholm
.

1893 flyttar hon till Våmb och gifter sig där 1895 med en änkeman, Andreas Andersson i Lillestigsmossen. Med honom får hon två söner, Carl 1896 och August 1898, men blir själv änka 1904.

Hon flyttar då med sönerna till Ljungstorp, först till den så kallade "Dyngestöva" på marken vid Kleven under Dyngesäter, nära Ännebäcken. Hon kom därefter ganska snart som hushållerska till Sven Johan Dahlberg (se mer om honom vid A. 64 Äldre Missionshuset samt A. 101 Ännebäcken) i Ännebäcken i Ljungstorp (granne till Dyngestöva).

Med honom får Ida sonen Einar - se mer om honom - klicka här!. Ida kom därefter ofta att kallas Ida Dahlberg.

Efter hans död 1919 bodde Ida tillsammans med Albin Gustafsson (kallad Mars) i ett slags dåtida samboförhållande i den så kallade "Kullarns stuga" i Store-
kullen.Därav kom hon också att kallas "Marsa-Ida".
En äldre benämning på henne är det svårtolkade "Drämbo-Ida".

Ida och Albin flyttade in i Källebacken efter en mindre reparataion 1929. Den reparationen svarade grannarna Gustav Stig  och Johan Apell för. Det var också den senare som utförde den redan omtalade utbyggnaden på baksidan 1932 - se text ovan! och i Billingen längesen, del 2 sid 61 - en utförlig beskrivning av ombygget av Verna Andersson.

Ida, liksom hennes företrädare Kari, var ofta anlitad vid kalas och andra sysslor i trakten. Hon arbetade i skördetid både på Hålltorp och Ängarås. Hon dog alltså redan 1935 och Albin bodde därefter ensam kvar i huset.

Albin Mars

Albin Gustafsson, kallad Mars, var född 1872 i Liden. Hans föräldrar var Gustav Isaksson och Anna Britta Fogelberg (kallad "Marsa-gumman" i folkmun).

Albin var järnvägsarbetare men förlorade sin högerarm och hade en kort protes med en krok på. Han kallades därför "enarmingen". Det berättas att han hade en enorm arbetsförmåga och styrka i vänsterarmen. Stark hade han också varit, påstås det, då han skulle ha försökt dra isär loket och en tågvagn på järnvägsstationen i Stenstorp, men istället kom i kläm så att högerarmen måste amputeras. En annan version är att han något överförfriskad skulle ha gått på spåret och blivit påkörd av tåget.

Albin försörjde sig som skrot- och lumpsamlare, i viss konkurrens med "Höka-Gustaf", som var i samma bransch. Albin sågs ofta ute på landsbygden och inne i Skövde stad komma dragandes med sin kärra fullastad med skrot och lump. En annan födkrok var bärplockning - kröser/lingon och hjortron - som han sålde. Han var en duktig arbetare, väl orienterad om de bästa bärställena. Trots sitt handikapp kunde han plocka potatis och vara med vid skogsplanteringar. De sista åren i Ljungstorp sysslade han med att såga och hugga ved av enebuskar och hopsamlade grenar i skogarna ovanför Löten. Veden lade han i prydliga häser och sålde till Stora Ekebergs sanatorium.

Hans hälsotillstånd var dock inte det allra bästa och han hade därtill ett häftigt humör. Grannarna var rädda att han skulle göra sig själv och andra illa. Det berättas att man befarade att han skulle kunna resa livsfarliga vapen. Han tycks samtidigt ha varit något av en "filosof". En del uttryck lever kvar efter honom, som att "dä ha slocknat ena stjärna i Ljungstorp i natt", när någon i Ljungstorp hade dött. Han vistades tidvis på vilohemmet Hvilan i Skara, men blev slutligen tvångsinskriven på Ryhov, Jönköping, 1941, där han avled 1948.
 

Texten samlad och sammanställd av Verna Andersson och Arne Sträng i Varnhembygden 2003
 

Ur Vernas anteckningar om Mars;

Astrid berättade att Siv och hon varit hos Judit och städat i början av 1940-talet, när de såg Albin rörde sig mystiskt i trädgården och mumlade att han ville ta livet av sig. De sprang hem till Sandbäcken genom ängen. Det ledde till att Egon Friman som chaufför, tillsammans med grannen Sander och Holgersson körde honom ner till Ryhov, Jönköping, där han blev tvångsintagen på sinnesjukhuset.

Ovan och nedan ur Verna Anderssons, nedtecknade samlingar, 2015


Läs gärna vad som hänt fram till 2003 med Kari-släktens återbesök i Ljungstorp bland annat!
Verna och Arne har skrivit i Varnhemsbygden 2003 - bara klicka på länken och få upp en textbild:

Inlägg från sidan som visats på Facebook

'MJÖLNAR-KARIS' EN STARK OGIFT KVINNA MED 7 BARN!Att vara ogift kvinna och därtill ha 7 barn med olika fäder och ändå...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 8 juni 2015