A. 64 Mellomgårdsskiftet - Äldre Missionshuset

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Mellomgårdsskiftet;
På kartan från 1877 ser man att det finns en stuga markerad ett stycke in på södra delen av östra Mellomgårdsskiftet i en hägnad. Där kom sedan 1899 det s k Äldre Missionshuset att uppföras. Markerat med namn ovan på flygbilden.

Äldre Missionshuset byggs 1899 på Johanssons mark - då Melltorp

Bomanslyckans markområde från start 1790-talet ungefärligt markerat med blått.
Det Äldre Missionshusets plats är markerat med en röd gräns inom Millomgårdens del av skiftet 131C.

Marken för hela södra delen av östra skiftet uppgår därefter i den mark som då säljs av Lars Anderssons sterbhus andel av 1/32 mtl Millomgården (1/2 andel i allt utom Carlsberg 1 + 2) till Anders Gustaf Johansson med hustru Brita Maria Karlsdotter.

Detta blir Millomgården när allt är klart - då också kallat Melltorp
!  Ägarfamiljen flyttar tillbaka till Varnhem den 1/11 1895, efter att ägaren varit ladugårdsförman på Mariedals slott, Ova, under några år. De har då under tiden flyttat stugan och ladugård ett bra stycke in från vägen och byggt upp det som idag kallas för Millomgården - de kallade det alltså för Melltorp.

Millomgården/Melltorp utgör då, som nu, ena halvan av Mellomgården 1/32 mantal sämjedelat skifte öster om landsvägen, lite oegentligt uttryckt. Bomanslyckans förpantning upphörde 1890, exakt samtidigt som försäljningen.

Köparen Johansson tolkade det, liksom senare lagfartsmyndigheten, som att det ingick i hans äga och brukade det på så sätt. Som sagt inte klarlagt slutligen förrän 1972, efter uppgörelse (sämjedelning) mellan Backas dåvarande ägare och de båda ägarna till de båda Melltorpslägenheterna på skiftet genom köp och hävd.

På hans ägor fanns i alla fall ostridigt den mark som uppläts för bygget av ett Missionshus 1899.

På karta 1877 framgår att här fanns ett mindre hus redan innan Missionhuset uppfördes just där. Troligen var detta den stuga som beboddes av förre ägaren Lars Andersson med familj - då på sin äga och som lämnades när sterbhuset sålde till Johanssons 1890 . Se karta 1877 nedan!

Äldre Missionshuset läge idag (2014)

Just framför katten på bilden finns några större stenar vid vägkanten där Missionshuset kom att byggas ett stycke in till höger. Vägen är framfartsvägen till Millomgården som skymtar vid vägen slut.

I den örtrika terrängen visar nuvarande (2014) ägaren Tord Storm var den sydvästra hörnstenen ligger för det äldre Missionshuset som byggdes på Millomgårdens mark 1899 och som senare revs och återanvändes för bygget av det Gamla Missionshuset närmare vägen på nästa skifte norrut, Smedsgårdsskiftet. Fotot taget från framfartsvägen till Millomgården söderut med Ljungstorpsvägen snett till höger utanför bild.

När växtligheten inte är så påträngande ser man tydligt den rektangulära grunden för det äldre Missionshuset vid sidan av vägen.

Möjlig skymt av Missionhuset i början av 1900-talet

Foto från Verna Anderssons samlingar, Ljungstorp, 2014 Foto från Verna Anderssons samlingar, Ljungstorp, 2014

Svårtydd bild med Carl Ullberg t v och döttrarna Högberg till höger framför en grind som kan ha stått som fägrind ett stycke in på framfartsvägen till Millomgården. I så fall är det det äldre Missionshuset som skymtar till höger i bild. Tiden borde vara 1920-tal med tanke på klädkoden och åldern på Högbergs döttrar.

Nykterhets- & Missionsrörelserna går samman om att bygga 1899

Enligt ett sent upphittat protokoll så bildades Varnhems Blåbandsförening vid ett nykterhetsmöte i Sandbäckens missionshus lördagen den 16 januari 1897. Den skulle då utgöra en utpost till Norra Lundbys blåbandsförening.

År 1899 beslutade så föreningen att tillsammans med Missionsföreningen bygga en egen lokal i Melltorp.

Detta måste då ha gjorts för att man ansåg sig stå den Kristliga verksamheten närmare än den som bedrevs i den Missionslokal i Sandbäcken där man bildade föreningen.

Föreningen i det nu planerade Missionshuset 1897, färdigbyggt 1899, var till att börja med inom-kyrklig till skillnad från de som använde lokalen i Sandbäcken, där några frikyrkliga organisationer (utom-kyrkliga) höll till, bl a Frälsningsarmen.

När man skildes åt 1922 löste så Missionsföreningen in Blåbandsföreningens andel i både hus och inventarier mot en summa av 525 kronor, mot villkor att blåbandsföreningen utan avgift skulle få disponera lokalen för sina möten och fester. Missionsföreningen förbehöll sig dock att endast kända eller av förbundet rekommenderade talare skulle få hålla föredrag i lokalen och så fortsatte relationerna även in i det Nya Missionhuset som byggdes 1925 (idag fastigheten Gamla Missionshuset). Detta hus ersatte då det Äldre Missionhuset som revs och på så sätt bidrog med virke till bygget av ett nytt missionshus.

Blåbandsföreningen hade 1906 60 medlemmar och under åren 1906-1907 erhöll föreningen ett understöd av Varnhems kommun med 25 kronor per år för sin verksamhet.
 

(Ovanstående bygger i stora drag på artikel i Varnhemsbygden 1993 av Egon Holm, Ljungstorp)

Varnhems Kristliga förening bildades 1898 i dåtidens Melltorp

Citatet hämtat från en artikel av Elin Malmer i bok från Nordic Academic Press 2008 Citatet hämtat från en artikel av Elin Malmer i bok från Nordic Academic Press 2008

 

Varnhems Kristliga förening bildades 1898 i Melltorp (dagens Millomgården), som då ägdes av Anders Gustaf Johansson med hustru Brita Maria Karlsdotter. De flyttade 1895 in i ett nyuppbyggt Melltorp (dagens Millomgården). Byggt av flyttade hus från Bomanslyckan. Verksamheten var från början ett komplement till Svenska Kyrkan och byggde på en nyväckelse som hade sina rötter från Jönköping.

Denna familj måste ha varit mycket aktiva som bildare av föreningen, liksom att de sedan direkt upplåter mark för en mycket billig penning för det Äldre Missionhuset. De började alltså genast anlägga ett Missionhus  på Johanssons mark inom Melltorps ägor (dagens Millomgården).

Hyran för marken var uppgjord på 49 år och bestod av endast 1 krona om året.

Den första styrelsen bestod av markupplåtaren, Anders Gustaf Johansson, som styrelseledamot och därutöver följande personer:

Ordförande Lantbrukare Carl Dahlberg, Uppsala,
vice ordförande Hemmansägaren Alfrid Engelbrektsson, Svarvarebacken,
kasssaman Garfvare Gustaf Lindblad, Storekullen och slutligen
sekreterare korpral A J Palm, Kyrkebo.
 

************************************************************************************************************************


För ordföranden - föreningens starke man -  kan man läsa följande på vår hemsida; A. 14 Uppsala

Arrendator 1890 på Upsala;
Soldat        Karl Johan Dahlberg, soldat vid Wadsbo Compani 118, f. i Warnhem 1859  15/4, gift 2/5 1890
                   och flyttar in från N. Lundby  den 2/5 1890
Hustrun     Kristina Svensdotter, född i Öglunda 1857 den 2/2 - inflyttad från Odensåker den 2/5 1890
Dotter          Ellen Octavia, född i Warnhem 1891 den 3/4
Son             Artur Waldemar, född i Warnhem 1892 den 20/6
Dotter          Helga Maria, född i Warnhem 1893 den 24/8
Dotter          Elsa Elisabeth, född i Warnhem 1895 den 17/2

Mannens moder Brita Maria Tjäder, född i Broddetorp 1818 den 9/11 - flyttar in den 24/10 1890
Obs! Hon är Soldaten Johan Tjäder på Lövbergas fru - Karl Johan, alltså en son till soldat Johan Tjäder

Dräng              Carl Reinhold Wallander, född i Warnhem 1878 den 3/4 - flyttar in 1893 och ut 1894
Dräng              Gustaf Adolf Jonsson, född i Warnhem 1874 den 4/10 - flyttar in 1890 och ut 1893

Ur husförhörslängd 1895-1922; Upsala - under den tid då föreningen bildas:
Först står ägaren P. A. Pettersson på Hålltorp, sedan delägarna Arvid Pettersson på Hålltorp, Johan Pettersson och fru A. Elisabeth Göthberg. Därefter säljs Upsala av Hålltorp till arrendatorn Karl Johan Dahlberg troligen år 1922, vid Arvids tillträde som ensam ägare av Hålltorp efter dödsboet.

Arrendator/Ägare
f.d soldaten  Karl Johan Dahlberg
, född 1859
Hustrun         Kristina Svensdotter, född 1857
Dotter             Ellen Olivia, f. Varnhem 1891 den 3/4 - flyttar ut till Sköfde stad 1908 - hem 1910 och dör 1913
Son                Artur Valdemar, född i Varnhem 1892  den 20/6 - ut till Sköfde stad 1910 - hem 1911 - ut 1912
Dotter             Helga Maria, född 1893 - flyttar ut 1908 - lyses 1911 - flyttar till Vättlösa den 5/11 1911
         Dotter   Margit Gerda Kristina, född i Varnhem 1911 den 25/4 - flyttar med till Vättlösa 1911
Dotter             Elsa Elisabeth, född 1895 - flyttar ut till Skarstad 1901 - hem 1912 och ut till Sköfde 1913
Son                 Karl Helge, född 1896 - flyttar ut till Binneberg 1921
Son                 Einar Samuel, född i Varnhem 1897 den 4/9 - dör den 10/5 1898
Dotter             Tekla Ingegerd, född i Varnhem 1899 den 15/7 - flyttar ut till Sköfde 1921
Son                Johan Einar, född i Varnhem 1900 den 19/10 - dör den 16/11 1900
Dotter             Gärda Axelia, född i Varnhem 1901 den 22/12 - dör den 5/3 1911
Son                 Albin Tage, född i Varnhem 1903 den 1/7

Modern till honom Brita Maria Tjäder, inhyseshjon, född 1818 - dör nu här den 14/7 1909 - 91 år gammal!
Se ovan!

Dräng             Karl Andersson, född i Horn 1878 den 1/7 - flyttar in 1895 och ut 1896
Dräng             Johan Gottfrid Ferm, född i Warnhem 1881 den 16/3 - flyttar in 1896 och ut till Lundby 1898

- läs mer på sidan: A. 14 Uppsala
 

************************************************************************************************************************


Missionsföreningen löste ut Blåbandsföreningen 1922 - se ovan - och 1924 fick man en tomt av Karolina och Sven Pettersson (Sven i 'Piparetorp') och där uppfördes 1925 ett Missionshus, för en kosntad av 5 900 kronor. Man använde också virket från det Äldre Missionshuset. Den byggnaden uppfördes av byggmästare Emil Persson, Varnhem, som var medlem.

Föreningen ombildades 1955 och tog namnet Varnhems missionsförsamling. De nya stadgarna föreskrev, att tillgångar och skulder skulle övergå till Svenska Alliansmissionen vid en eventuell upplösning. Detta lägger fast organisationstillhörigheten för framtiden. "Svenska Alliansmissionen, ett kristet frikyrkosamfund med rötter i 1800-talets stora väckelserörelse" - som det står på deras hemsida.
 

Teologiskt har Svenska Allians Missionen utvecklats från ett inomkyrkligt missionssällskap till en frikyrka med evangelikal inriktning.                                                                                                                              (Wikipedia)

 

(Ovanstående bygger i stora drag på artikel i Varnhemsbygden 1988 av Gösta Karlsson, Ljungstorp)

Några glimtar från den första tidens verksamhet

Stina Carlsson, Åkershäll, född 1904, var ordförande i församlingen 1988 (då 84 år) berättar i Varnhemsbygden samma år för Ing-Britt Holm:
 

"Innan det fanns något kök ordnat fick man koka kaffe i någon stuga. Det var mycket arbete bara med att bära kaffepannorna mellan husen, den var tung och dessutom mycket varm. Stina minns en gång när hon som ung kokat kaffe hos Anna på Melltorp *, så var det mycket halt på vägen. Hon tänkte hur skulle hon klara ut det här, utan att ramla omkull med kaffepannan och slå ut allt kaffet.

Senare fanns det en kokplatta, som kopplades till lampan i taket. Kokplattan stod på en stol, vilket sedan blev förbjudet. Risken var för stor med allt folk springande runt omkring."

Kaffeansvaret ledde senare till ett ansvar för hela föreningen. Anna blev 1974 kretsordförande för Billingskretsen av Alliansmissionen och ansvarade som sådan för bygget av Allianskyrkan i Varnhem, 1979 - 1980 till en kostnad av 1 600 000 kronor.

* Ägaren till Melltorp 1890, f.d. soldaten Karl August Valls fru, Anna Brita Larsdotter, född i Wättlösa 1843.
  Äldre Missionhuset fanns kvar till 1924 - då var Stina 20 år gammal.

Johan Apell berättar att Anders Gustaf Johanssons hustru Brita Maria Karlsdotter var den som stod för eldning och städning i det äldre Missionhuset.                                                                                     (Arne Sträng)