A. 63 Mellomgårdsskiftet - Millomgården

Mellomgårdsskiftet - del av 1/32 mtl Mellomgården; östra delen, södra halvan; Melltorp -> senare Överbo Mellomgården 13:1 C -> Överbo Mellomgården 13:1 -> Överbo 13:8 - med idag adress; Ljungstorp Millomgården

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Millomgården utmärkt med rött och utgör södra halvan av östra Mellomgårdsskiftet med landsvägen som gräns. Förpantningen Bomanslyckan, en 'lycka' från 1790-talet, var förlagd utmed vägen och utgjordes av mark huvudsakligen från Mellomgårdens östra (öster om landsvägen) södra skifteshalva, med ladugård först placerad inom område utmed landsvägen, som senare blir Sörgårdsskiftet 1803.

Bomanslyckan utmärkt med vit streckning och namnet.

Mellomgårdsskiftet;
Carlsberg N.o 2 blev den först avsöndrade fastighetens namn på den norra delen av det västra skiftet. Innan dess hade den brukade lägenheten hetat Källehagshemmanet. Dagens namn på samma äga är fastigheten Riddarhagen - alla utgjorde ägan med rött utmärkta gränser till vänster på bilden inom Mellomgårdsskiftet.

När Carlsberg (1) hade avsöndrats 1866, utgjorde resten av Mellomgårdsskiftet 1/32-dels mantal Mellomgården, efter den tidens sätt att beteckna mantalsbelagda markområden. Så kom den i alla fall att betecknas i lagfartsboken innan Carlsberg n.o 2 avsöndras och 1/32 mtl då bestod av Källehagshemmanet + östra skiftet på andra sidan vägen.


Senare avser man endast hela östra skiftet med Mellomgården 1/32 mantal, vilket egentligen saknade laga grund, då skiftet aldrig kom att formellt "hemmansklyvas" fullt ut från Överbo Mellomgården 3/4 mantal genom laga fastställelse till 1/16 mantal.

Ofta skrivs dock även Backas del av hela Mellomgården till 11/16 mantal, efter försäljningen av hela skiftet 1866 då beteckningen 1/16 mantal för Sörgårdsskiftet kom att användas 'oegentligt', t o m i lagfartshänseende!

Millomgården 1980

KLICKBARA RUBRIKER PÅ SIDAN

- Överbo 13:8 - med idag adress; Ljungstorp Millomgården- flygbild
- Karta 1960; Mellomgårdsskiftet utmärkt - 13:1 C = Millomgården
- KORTHISTORIA
- Bakgrund och formalia kring 1:a ägarfamiljen Lars Andersson
- Namnformer för ägan
- Ägaren 1890 Anders Gustaf Johansson
- Äldre stuga på platsen där Millomgården sedan står färdig 1895

- Ur Svenska gods & gårdar; Melltorp/Millomgården 1942

- Familjen Apell framför Melltorp 1926 -  ursprungligt hus - foto
- En skymt av Millomgårdens ladugård i slutet av väg med fägrind - foto
- Millomgården idag 2014- foto
- Fastigheten rymmer idag sagolika natur- och kulturyttringar

- Bildspel Millomgården idag 2014 (45 bilder)

- Boende Millomgården i husförhörslängd & församlingsbok till 1938
- Bild från Mariedal 1870

- Familjen Johan Apell i Millomgården mellan 1925 - 1992 -foto

- En tolkning av Johan Apells släktbakgrund

- SAMMANFATTNING AV APPELLSSLÄKTEN

- Johan Apells släktsaga i Husförhörslängdsbilder (särskild sida!)

- En storslagen berättelse av Johan Apell - om sig själv och sin tid!
- Artikelrubriker - del för del med bildbeskrivning
-
Bilder från Johan Apells liv
- Johans första hustru - giftermål 1921 - foton
- Johans andra hustru - giftermål 1925 - foto
- Britta och Johan med sina kor på Melltorp (idag Millomgården) - foto

- Johans föräldrar och barndomsgården Stora Höjentorp, Skövde - 4 foton
- Familjen August Larsson Apell - Johans farfar & farmor & far med 6 vuxna syskon- foto

- Samlad levnadsbeskrivning av Verna Andersson, Ljungstorp, Varnhemsbygden 1989

-
Redogörelse för olika delar av hela Mellomgårdsskiftet 1803-2014 avseende ägarförändring,
   lagfarter, ägandeformer, mm
 

Karta 1960; Mellomgårdsskiftet utmärkt - 13:1 C = Millomgården

Det är spännande att se att de flesta gamla "lyckor/hagar/hägnader" slår igenom vid karttillverkningen ända in i våra dagar! De ljusa områdena är nästan utan undantag förknippade med äldre odlad mark Det är spännande att se att de flesta gamla "lyckor/hagar/hägnader" slår igenom vid karttillverkningen ända in i våra dagar! De ljusa områdena är nästan utan undantag förknippade med äldre odlad markMillomgårdens område markerat med 131 C på 1960-talskartan - blev inte legaliserat som avstyckning förrän 1972! Från bergskanten till landsvägen.

Bomanslyckans markområde från start under 1790-talet ungefärligt
markerat med blått - låg kvar som förpantning till 1890 och återgick eller löstes ut av markägaren.

De som köpte marken
som en sämjedelad lägenhet i två delar, trodde att de ägde även den marken (men inte förpantningen, förstås), och Backa gård kom senare att hävda att den marken återgått till grundägan som formellt var Mellomgården 13:1 (i Backas ägo sedan laga skiftet 1848-53) p g a av legaliseringsmiss vid köp av skiftet 1866.

Namnformer;
Sambrukat 1/32 mantal Överbo Mellomgården  (i inskrivningsbok och Hfl - oegentligt, då det aldrig var hemmansklyvt!)
Överbo 131 C- efter införande i jordaregistret - senare fastighetsregistret
(Då var ägan fortfarande formellt betraktad som icke avsöndrad från Mellomgården 13:1 med Backa som ägare.)
Överbo 13:8 Melltorp fr o m legaliseringsförrättning 1972 - kallat Millomgården.

KORTHISTORIA

En med hälften vardera samägd skiftesdel - brukad sämjedelad med ägan i norr på samma skifte. Sedan lång tid sämjedelad mellan två köpare 1881 soldaten Sven Snäll, soldat i grannfastigheten, Soldattorp Nr 6 och Lars Andersson, från Ullstorp/Ulfstorp, Varnhem.

Man kan se att de båda ägarna sämjedelade det östra skiftet mellan sig så att soldat Snäll fick bruka och "äga" halvan närmast soldattorpet - det som senare blir Melltorp. Soldat Snäll bygger här sig direkt ett "torp" för sin kommande pensionering, vilket står färdigt 1881, då han flyttar in med sin familj som pensionär.

Ägaren Lars Andersson från 1881 (köpebrev) finns också noterad som boende på ägan 1/32 mantal Överbo Mellomgården mellan 1879 - 1892 - lite oklart i vilket hus den familjen bor innan Lars Andersson avlider den 14/4 1887 och sterbhuset säljer till A G Johansson 1890.

Änkan flyttar i alla fall ut med barnen samma år som den nya ägarfamiljen flyttar ut till Mariedal 1/11 1892. Troligen var det ett äldre hus på ägan beläget enligt karta 1877 - se ovan - där Melltorp/Millomgården sedan kom att byggas av rivningsvirket från Bomanslyckan.

Det är några år med tillkomst av nya byggnader på de båda halvorna av skiftet och möjliga rester av de gamla, när Bomanslyckan försvinner slutligt 1895, då också backstugan töms på folk i husförhörslängderna.

Det gör det svårt att exakt veta i vilket hus vem av familjerna bodde i. Men Lars Andersson som ägare borde ha bott i något av husen på sin egen halva av skiftet - den södra delen av skiftet.

Så här skrivs familjen på ägan - halva 1/32 mantal Mellomgården - 1879 - 1892;
Ägaren         Lars Andersson, född i Stenstorp 1820 19/1 - flyttar in 1879 från Ulfstorp under Ulunda(köpebrev
                      1881) på 1/32 mantal - han dör här 1887
2:a Hustrun Britta Kajsa Andersdotter, född i Segerstad 1842 den 24/8 - in och gift med Lars 1879
Son               Karl Johan, född i Varnhem 1880 den 27/5
Son med 1:a hustrun    Gustaf Albin, född i Varnhem 1855 den 10/2 -flyttar in 1881

Det fanns vid den här tiden ett mindre hus uppfört på den markbit som senare kom att hysa ett nyuppbyggt Melltorp/Millomgården. Det finns på kartan 1877 - se nedan - en byggnad där som låg väl förankrad på den södra halvan av skiftet.

Troligen var det till den stugan med hägnad, som ägarfamiljen Lars Andersson flyttar 1879, kanske redan då med tanke på att flytta Bomanslyckan och bygga Melltorp/Millomgården. Han dör dock 1887 och sterbhuset Lars Andersson  får i stället sälja till A G Johansson 1890.

Änkan flyttar ut 1892 med barnen och huset rivs för uppförande av byggnaderna från Bomanslyckan som byggs om till Melltorp/Millomgården färdigt 1895 - då ägarfamiljen återflyttar.

..............................................................................................................................................................................

Härefter finns inga skrivna på det som var Bomanslyckan och alla byggnader rivs/flyttas troligen därefter helt från den ägan, vars förpantning upphörde 1890 och den siste boende med säkerhet flytttar 1895, då från backstugan på Bomanslyckan, som troligen rivs som en av sista av byggnaderna på Bomanslyckan.
...............................................................................................................................................................................

Bakgrund och formalia kring familjen Lars Andersson:

Lars Andersson kom närmast från Ullstorp/Ulfstorp en intäkt som han ägde under Ulunda.
Lars Andersson var den förste intäktsägaren för Ullstorp under Ulunda (senare Ulfstorp) på vår hemsida - läs gärna mer om Ulfstorp - klicka här!

Ulfstorp 1868 - 1878:
Torparen Lars Andersson, född i Stenstorp 1820 den 19/1 -  flyttar in som intäktsägare av Ulfstorp 1868, 48 år, från närbelägna Liden med
1:a hustrun Anna Kathrina Andersdotter, född i Sköfde den 18/10 1814 (hon är 6 år äldre än honom) - inga barn finns med i flytten -  hon dör här den 25/9 1878

Så här skrivs familjen på ägan: halva 1/32 mantal Mellomgården - 1879 - 1892;
Ägaren     Lars Andersson, född i Stenstorp 1820 19/1 - flyttar in 1879 (köpebrev 1881) på 1/32 mantal
2:a hustrun    Britta Kajsa Andersdotter, född i Segerstad 1842 den 24/8 (hon är 22 yngre än honom) - (gifte sig 1879, dvs inom ett år efter 1:a fruns död)

Han dör dock 1887 (67 år gammal) och sterbhuset Lars Andersson  får i stället sälja sin del till A G Johansson 1890. Änkan flyttar ut 1892 och det lilla huset rivs och man uppför Melltorp/Millomgården av Bomanslyckans byggnader - se A. 64 Mellomgårdsskiftet - Bomanslyckan

<-- Till sidans rubriker!

...............................................................................................................................................................................

Namnformer för ägan;

Överbo Mellomgården 3/4 mantals skifte i Billingeliderna (innan avsöndring av jord kom igång i mitten av 1800-talet)
Del av Mellomgården/Millomgården 1/16 mantal (hela odelade skiftet)
Del av Mellomgården/Millomgården 1/32 mantal -  lite oegentliga då ingen hemmansklyvning gjordes
Melltorp med två sambrukade och sämjedelade ägor i två lika delar (norra och södra halvorna av östra skiftet)
Idag Millomgården (nu formellt avstyckad genom legaliseringsförrättning 1972)

Kallades alltså mesta tiden för Melltorp, liksom det norra halva skiftet, då det i folkmun inte gjordes någon skillnad på de båda markerna - de var ju dessutom inte formellt avsöndrade i två olika delar, utan sämjedelade och juridiskt sett sambrukade.

Ny ägare 1890 tar i god tro över också Bomanslyckan genom köp av hela halva östra skiftet. "Ägare av denna södra del av skiftet är nu Anders Gustaf Johansson på Mariedal" (Mariedals slott ligger i Ova socken, mellan Skara och Götene.)

Han bor ett par år i Bomanslyckans stuga, som senare rivs då de temporärt flyttar till Mariedal några år och låter flytta byggnaderna för att uppföra det som blir Melltorp/Millomgården! I husförhörslängd ges den här bilden av familjen:

In i Bomanslyckans stuga flyttar 1890 ägaren till halva skiftet;
Ägaren       Anders Gustaf Johansson, född i Synnerby 1843 den 3/3 - in från Fogelås med familj 23/10 1890
Hustrun      Brita Maria, född Karlsdotter i Wånga 1842 den 2/10
Son              Gustaf Herman, född i Fogelås 1880 den 11/1
Son              Nils Viktor, född i Fogelås 1887 den 26/5
Dtrs dotter   Jenny Wilhelmina Johansson, född i Fogelås1887 den 26/5
                   - familjen flyttar till Mariedal, Ofva församling, där Anders Gustaf blir ladugårdsföreståndare och
                    familjen skriven på Mariedal Ladugården den 9/5 1892 - se också nedan - boendeförteckning.

Ägarfamiljen flyttar tillbaka till Varnhem den 1/11 1895. De har då under tiden flyttat stugan och ladugård ett bra stycke in från vägen och byggt upp det som idag kallas för Millomgården - de kallade det för Melltorp.


<-- Till sidans rubriker!

Äldre stuga på platsen där Millomgården sedan står färdig 1895

På karta 1877 ser man att ladugården för Bomanslyckan är flyttad från Sörgårdsskifet (nu ingen byggnad mitt emot Finnatorps ladugård) och ligger istället mitt emot Carlsbergs ladugård på östra sidan av landsvägen. Marker som trädbevuxna är markerade med en slags stjärna. Hägnader för ängs- och åkermark rosabruna.

Här finns också ett gott stycke bakom Bomanslyckan en hägnad med ett litet hus som då var föregångare till det senare Melltorp/Millomgården, vilken kom att färdigställas 1895. Hägnaden runt huset tyder på att det varit ett lite mer självständigt boende i stugan och att den fanns från tiden före östra skiftet delades i två tydliga halvor - en i norr och en i söder.

Här är också uppfört ett bostadshus på platsen som idag heter Melltorp, som blev grannen till Soldattorp Nr 6. Det är alltså på soldat Sven Snälls extra äga köpt 1881. Han flyttade som pensionär in med familj i Melltorp 1885.
Här kan man alltså se att huset fanns redan 1877, när kartan ritades och troligen tidigare. Ladugårdsbyggnaderna tillkom något senare, då de inte finns med på kartan.
 

<-- Till sidans rubriker! 

Ur Svenska gods & gårdar; Melltorp/Millomgården 1942

Klicka på bilderna och se dem lite större! Klicka på bilderna och se dem lite större!

Detta Melltorp kom att kallas Millomgården när det äntligen kunde avstyckas legalt 1972. Här kan man se att huset byggts på sedan 1926. En större ombyggnad gjordes 1934 ca 10 år efter att Johan Apell hade flyttat in 1925 i det då renoverade äldre huset.

Upplysningen om att den var avsöndrad från Millomgården, i texten ovan från 1942, stämmer inte formellt, eftersom detta inte gjordes legalt förrän en legaliseringsförrättning 1972.

Bilder från Billingen längesen, 1991, artikel Verna Andersson. Klicka på bilden för att se den större! Bilder från Billingen längesen, 1991, artikel Verna Andersson. Klicka på bilden för att se den större!Huset från ett lite annat håll med Johans 'rena' variant av snickarglädje i entré-veranda - 1940-talsbild. Huset renoverat och påbyggt 1934. 

<-- Till sidans rubriker!

Familjen Apell framför Melltorp 1926 -  ursprungligt hus

Bild från Verna Anderssons samlingar, Ljungstorp, 2015 Bild från Verna Anderssons samlingar, Ljungstorp, 2015
Fr v; Britta, Maj-Britt och Johan Apell framför det före 1895 flyttade huset i Millomgården. Fotot taget 1926 efter den första renoveringen i samband med inflyttningen 1925.

Huset har här nyordnat spåntak, nya fönster och vindskivor, men är ännu inte påbyggt på höjden med de extra överfönster som kommer dit vid ombyggnad 1934.


<-- Till sidans rubriker!

En skymt av Millomgårdens ladugård i slutet av väg med fägrind

Foto från Verna Anderssons samlingar, Ljungstorp, 2014 Foto från Verna Anderssons samlingar, Ljungstorp, 2014

Svårtydd bild med Carl Ullberg t v och döttrarna Högberg till höger framför en grind som kan ha stått som fägrind ett stycke in på framfartsvägen till Millomgården. I så fall är det Millomgårdens ladugård rakt fram och det Äldre Missionshuset som skymtar till höger i bild. Tiden borde vara 1920-tal med tanke på klädkoden och åldern på Högbergs döttrar.

<-- Till sidans rubriker! 

Millomgården idag 2014

Foto Kent Friman, 2014, copyright. Klicka på bilden för att se den större! Foto Kent Friman, 2014, copyright. Klicka på bilden för att se den större!

Västerfasaden på Millomgården undergår nu 2014 en ombyggnad på den forna entré-sidan, vilken ännu har kvar vissa drag av den äldre byggnaden från renoveringen 1934.

Överfönstren är dock täckta sedan tidigare. Verandan ser ut som den på bilderna ovan, förutom senare tiders "snickar-glädje" vid takfoten runt om. Panelen på väggen i verandan tycks också hänga med från den tiden. Den vackra dubbeldören som Johan satte in är förlorad och ersatt med en modernare och köldtåligare variant.

Foto Kent Friman, 2014, copyright. Klicka på bilden för att se den större! Foto Kent Friman, 2014, copyright. Klicka på bilden för att se den större!

Gårdsvägen fram mot flyttat bostadshus och ladugård m fl byggnader - indragna från Bomanslyckan vid landsvägen. Ägaren flyttar in år 1895 - återflyttad från arbete som ladugårdsförman på Mariedals slott, Ova församling.

Foto Kent Friman, 2015 Foto Kent Friman, 2015

Den stora stenen i bakgrunden tog nuvarande ägare upp 2014 direkt ur framfartsvägen till sin gård. Den hade då lyfts av tjälen år efter år. Det är troligen en av  hörnstenarna i den ladugård som revs och flyttades in på ägan till nuvarane läge på fastigheten.

Foto Kent Friman, 2014, copyright. Klicka på bilden för att se den större! Foto Kent Friman, 2014, copyright. Klicka på bilden för att se den större!

Tillbyggd veranda på norrgaveln har gett en bekväm ingång där köksingången fordom var och husets östra sida är renoverad och klar.

<-- Till sidans rubriker! 

Fastigheten rymmer idag sagolika natur- och kulturyttringar

Foto Kent Friman, 2014, copyright. Klicka på bilden för att se den mindre! Foto Kent Friman, 2014, copyright. Klicka på bilden för att se den mindre!

Ännebäcken rinner genom fastighetens östra del.

Foto Kent Friman, 2014, copyright. Klicka på bilden för att se den större! Foto Kent Friman, 2014, copyright. Klicka på bilden för att se den större!

En plats för att ta sig ett dopp. Förr använd till att skölja kläder!

Foto Kent Friman, 2014, copyright. Klicka på bilden för att se den större! Foto Kent Friman, 2014, copyright. Klicka på bilden för att se den större!

Nuvarande ägaren Tord Storm bjuder sig själv och andra på fantastiska upplevelser i markerna! En bro över Ännnebäcken med hjälp av historiens hjul, rastplats med grill och ett nedsänkbart vattenhjul för ljudupplevelsen är bara några av de naturanpassade effekterna!

Därtill kommer långa gräsklippta gångar för promenader genom en kraftigt växt skog med otrolig örtrikedom, stora träd och stenformationer samt gräsklippta stora ängar för lek och spel samt rensade och framtagna stenmurar!

Foto Kent Friman, 2014, copyright. Klicka på bilden för att se den större! Foto Kent Friman, 2014, copyright. Klicka på bilden för att se den större!

Johan Apells åkerstenbrytning ter sig med naturens patina som en oerhörd arbetsinsats, där stenarna i storlek borde vara i det närmaste obrytbara. Man kan se att man var tvungen att borra hål i stenarna för att få fäste och kunna lyfta dem med en ombyggd traktormaskin med kran. Viljan att bruka marken är här placerad i naturens eget museum.

<-- Till sidans rubriker

Bildspel Millomgården idag 2014 (45 bilder)

Foto Kent Friman, 2014, copyright

loading...

För in muspekaren in över bildens kant och låt den vila där - så ser du förklarande bildtexter!
Vill du titta i egen takt - klicka på bilden och klicka dig sedan fram bild för bild!
Vill du starta automatiskt bildspel igen så klickar du bara på pilen till höger i din webb-läsare - uppdatera sidan!
Vill du se alla bilder i helskärm så klickar du på den sneda pil-ikonen ovan!

  <-- Till sidans rubriker!

Boende Millomgården i husförhörslängd & församlingsbok till 1938

Husförhörslängd 1880 - 1895:
Ny ägare 1/32 Mellomgården (oegentligt)

Ägaren från 1881 (köpebrev) finns också noterad som boende på ägan 1/32 mantal Överbo Mellomgården mellan 1879 - 1892 - lite oklart i vilket hus den familjen bor innan Lars Andersson avlider den 14/4 1887 och sterbhuset säljer till A G Johansson 1890.

Änkan flyttar ut samma år som den nya ägarfamiljen flyttar ut till Mariedal 1/11 1892. Troligen var det ett äldre hus på ägan beläget enligt karta 1877 - se ovan - där Melltorp/Millomgården sedan kom att byggas av rivningsvirket från Bomanslyckan.

Det är några år med tillkomst av nya byggnader på de båda halvorna av skiftet och möjliga rester av de gamla, när Bomanslyckan försvinner. Det gör det svårt att exakt veta i vilket hus vem av familjerna bodde i. Men Lars Andersson som ägare borde kanske ha bott i något av husen på sin egen halva av skiftet - den södra delen, inklusive Bomanslyckans byggnader.

Så här skrivs familjen på ägan - halva 1/32 mantal Mellomgården - 1879 - 1892;
Ägaren         Lars Andersson, född i Stenstorp 1820 19/1 - flyttar in 1879 från Ulfstorp under Ulunda(köpebrev
                      1881) på 1/32 mantal - han dör här 1887
2:a Hustrun Britta Kajsa Andersdotter, född i Segerstad 1842 den 24/8 - in och gift med Lars 1879
Son                Karl Johan, född i Varnhem 1880 den 27/5
Son med 1:a hustrun    Gustaf Albin, född i Varnhem 1855 den 10/2 -flyttar in 1881

Det fanns vid den här tiden ett mindre hus uppfört på den markbit som senare kom att hysa ett nyuupbyggt Melltorp/Millomgården. Det finns på kartan 1877 - se nedan - en byggnad där som låg väl förankrad på den södra halvan av skiftet.

Troligen var det till den stugan med hägnad, som ägarfamiljen Lars Andersson flyttar 1879, kanske redan då med tanke på att flytta Bomanslyckan och bygga Melltorp/Millomgården. Han dör dock 1887 och sterbhuset Lars Andersson  får i stället sälja till A G Johansson 1890.

Änkan flyttar ut 1892 med barnen och huset rivs för uppförande av byggnaderna från Bomanslyckan som byggs om till Melltorp/Millomgården färdigt 1895 - då ägarfamiljen återflyttar.
 

..............................................................................................................................................................................

 

Härefter finns inga skrivna på det som var Bomanslyckan och alla byggnader rivs/flyttas troligen därefter helt från den ägan, vars förpantning upphörde 1890 och den siste boende med säkerhet flytttar 1895, då från backstugan på Bomanslyckan, som troligen rivs som en av sista av byggnaderna på Bomanslyckan.

................................................................................................................................................................................


Ny ägare för skiftet inkl. Bomanslyckan 1890:
- tar över Bomanslyckan genom köp av hela halva östra skiftet - förpantningen för Bomanslyckan har lösts in!    
"Ägare Anders Gustaf Johansson på Mariedal" (Mariedals slott ligger i Ova socken, mellan Skara och Götene.)

In i Bomanslyckans stuga flyttar 1890;
Ägaren       Anders Gustaf Johansson, född i Synnerby 1843 den 3/3 - in från Fogelås med familj 23/10 1890
Hustrun      Brita Maria, född Karlsdotter i Wånga 1842 den 2/10
Son             Gustaf Herman, född i Fogelås 1880 den 11/1
Son             Nils Viktor, född i Fogelås 1887 den 26/5
Dtrs dotter  Jenny Wilhelmina Johansson, född i Fogelås1887 den 26/5
                   - familjen flyttar till Mariedal, Ofva församling, där Anders Gustaf blir ladugårdsföreståndare och
                    familjen skriven på Mariedal Ladugården den 9/5 1892

Ägarfamiljen flyttar tillbaka till Varnhem den 1/11 1895. De har då under tiden flyttat stugan och ladugård ett bra stycke in från vägen och byggt upp det som idag kallas för Millomgården - de och husförhörslängden kallade det då för Melltorp.

Kommentar;
Millomgården/Melltorp utgör då, som nu,  ena halvan av Mellomgården 1/32 mantal sämjedelat skifte öster om landsvägen, lite oegentligt uttryckt, men lagfart beviljas långt senare på denna grund - men oklarheter kring ägan kvarstår till legaliseringsförrättning 1972!

Vid tiden för flytten av byggnaderna och ett stort antal år framöver kallas denna del för Överbo Mellomgården, 13:1 c, Melltorp. Innan den slutligen legaliseras 1972 till Överbo 13:8, Millomgården idag  inkluderande den forna Bomanslyckan.

I backstugan på Bomanslyckan som hyrande under tiden finns;
Arbetaren   Johan Gustaf Henriksson, född i Varnhem 1857 den 24/8 - flyttar in från Löfåsen den 8/11 1892 *
Hustrun       Lisa Persdotter , född i Varnhem 1840 den 18/11
                     - de flyttar ut till Kleven under Dyngesäter, när ägaren återvänder  till ägan 1/11 1895


* Not; "År 1890den 17:de September af Nås tingslags häradsrätt dömd för första resan stöld och bedrägeri att unergå straffarbete i tio månader och i två år utöfver strafftiden vara förlustig medborgerligt förtroende."

Härefter finns inga skrivna på det som var Bomanslyckan och alla byggnader tas bort från den äga vars förpantning upphörde 1890 och boendet på detta skiftet är endast nu vid den nya bosättningen från 1895.

 

  <-- Till sidans rubriker!

Bild från Mariedal 1870

Foto från Mariedal runt 1870.

Församlingsbok 1895 - 1922:
Dagens Millomgården kallas här Melltorp, liksom sin granne i norr.

In flyttar i den flyttade gården;
Ägaren       Anders Gustaf Johansson, född i Synnerby 1843 den 3/3 - in från Mariedal med familj 1/1 1895
Hustrun      Brita Maria, född Karlsdotter i Wånga 1842 den 2/10
Son             Nils Viktor, född i Fogelås 1887 den 26/5 - flyttar ut den 9/11 1898
Dtrs dotter   Jenny Wilhelmina Johansson, född i Fogelås1887 den 26/5 - ut Hjo den 18/10 1901
Fosterdotr    Judith Elisabet Mann, född i Göteborg 1893 den 16/7 - flyttar in den 15/11 1907 - modern;
                    fabriksarbeterskan Karolina Magnusson från Kristindedal i Salby, oäkta dotter till Gerda Cecilia Mann
                    - flyttar till Annedal, Göteborg den 3/1 1921
Sonson        Karl Johan Henrik Lindqvist, född i Varnhem 1893 den 16/7 - ut 1910 - hem 20/3 1914 från Utby

Församlingsbok 1922 - 1938:

Kvarboende på Melltorp/Millomgården;
Ägaren            Anders Gustaf Johansson, född i Synnerby 1843 den 3/3 - dör skriven här den 20/5 1927
Hustrun           Brita Maria, född Karlsdotter i Wånga 1842 den 2/10 - dör här nu den 11/6 1925
Sonson            Karl Johan Henrik Lindqvist, född i Varnhem 1893 den 16/7 - dör här nu den 15/11 1923

Ny ägare flyttar in 1925;
Hemmansäg. Johan Alfred Ragnar Appell, f. Skövde 1895, 21/7 - gift 2:a gången 15/10 1925 - in från Skövde
Hustrun           Britta Anna Charlotta, född Gustafsson i Säter 1899 den 1/10
Dotter               Maj-Britt Kristina, född i Skövde 1925 den 6/9
Dotter               Hillevi Charlotta, född i Varnhem 1927 den 11/6
Dotter               Doris Inga-Lill, född i Varnhem 1929 den 27/4
Dotter               Vivi Eivor, född i Varnhem 1931 den 3/2
Son                   Nils-Erik Holger, född i Varnhem 1932 den 8/5
Dotter               Tuttan Gunvor, född i Varnhem 1935 den 23/9
Son                   Sven Olof, född i Varnhem 1940 den 23/6

<-- Till sidans rubriker

Familjen Johan Apell i Millomgården mellan 1925 - 1992

Fr v; Britta, Maj-Britt och Johan Apell framför det nyrenoverade huset i Millomgården. Fotot taget 1926.
 

<-- Till sidans rubriker! 

En tolkning av Johan Apells släktbakgrund

Då det finns olika tolkningar och synsätt kring Johan Apells familjebakgrund, inom kretsen av idag levande ättlingar (då det gäller synen på gemensamt ursprung), ges här först en personlig tolkning avseende släktförhållanden av Kent Friman, projektdeltagare i Ljungstorpsprojektet.

Tolkningen baserar sig på i huvudsak husförhörslängder och församlingsböcker och tolkning av dess skrivningar. Detta kombinerat med en egen uttolkning av hur sammanhangen hänger ihop baserat på logiskt resonemang och 'sannolikhet'. Den juridiska uttolkningen av hans släktförhållande och bakgrund får andra stå för.
Johan Apell var själv säker på sin bakgrund!

Namnet Appell med två 'p' används konsekvent i husförhörslängder, men för Johan var det viktigt att det stavades med ett 'p' - Apell! Vi har valt att följa husförhörslängdernas stavning vid citering direkt från dem och hans stavning i övrigt.

<-- Till sidans rubriker! 

SAMMANFATTNING AV APPELLSSLÄKTEN


Vi följer en pojke, August, född 1841 i Norra Lundby. Ur  Födelseboken Norra Wings församling 1841 kan man läsa att, när sonen August föds 1841-04-10 står hans föräldrar som, Lars Andersson "Dräng i Tufvet" respektive Stina Magnusdotter "Piga i Gunnarsgården".

Föräldrarna till August flyttar samman efter giftermål innan pojken föds 1841 och hamnar "Vid Tranums rote - Vid socknens slut,  Norra Lundby".

Här står då redan den 17-årige August som trumslagare när modern dör 21/2 1858.

Trumslagaren August får senare det militära tilläggsnamnet "Apell" och flyttar ut som dräng till Tranums Överstegård
1863. August Larsson Appell flyttar hem igen 1864 och ut igen till Tranums Storegård som dräng 1865. (Stavningen varierar till en början för att senare bli konskevent med två 'p'.)

Vi hittar honom därefter vid Tåen eller Trädgårdstorpet, Lundby, Westgöta Regemente, Kåkinds Comp. No 20; Arbetaren trumslagaren August Apell, nu gift 1870 med Anna Kajsa Johansdotter, född 1847 den 22/11, med en son Johan Alfred, född 1871 den 14/6. Familjen flyttar till Svean vid Ölanda 1871.

Familjen växer och några år senare har de barnen; Johan Alfrid född 1871, Frans Oskar född 1873 –dör 1874, Karl Linus född 1877, Rickard Fridegård född 1880 – dör 1880 och Hjalmar född 1881.

Familjen utökas 1884 med en dotter, Anna Matilda och flyttar till Istrum 1885. Sonen Gustaf Adolf föds 1887 och familjen Appell flyttar till Eggby 1888.

Här hittar vi dem vid Eggby Rote, Stora Foxerna,  Soldatboställe, Wästgöta regemente, Wadsbo Komp. No 115: Hyrande  Arbetskarl August Appell med hustrun och delar av familjen.

Äldste sonen Johan Alfrid har nu blivit Soldat No 121, Westg Reg Wadsbo Comp och han flyttar nu hem igen 1893. Hela familjen flyttar till Höjentorp 1896 och vidare till N. Lundby 1899, förutom August Albin som flyttar till Veterlanda 1899 och Hjalmar som flyttar till Wättlösa 1898.

Norra Lundby, Sjöhaga (Krogen);
August Appell, arbetskarl, blir änkeman här 1913. Sonen Soldaten Johan Alfred Apell, född 1871, flyttar till Sköfde Landsförsamling 19/11 1901 efter giftermål.

Syskonen;
Hjalmar flyttar till N. Ving 16/10 1903
Gustaf Adolf flyttar som dräng till Tranum, Storegårdstorpet 1905
Ivan Natanel flyttar till Holmagården och sedan 1911 till N. Wing
Karl Linus gifter sig 1901 och fortsätter som dagkarl på Sjöhaga 1901
August Albin in från Vesterlanda 1901 och gifter sig och  flyttar till N. Wing 1903
Anna Matilda Apell flyttar till Sköfde Landsförsamling 16/10 1903 - tillbaka och tar över huset när fadern August dör den 10/2 1930 - hennes son Ivan Natanael, byggnadssnickare, flyttar till Skärf 1928
 

******************************************************************************************************************


På Stora Höjentorp i Skövde landsförsamling hittar vi 1901;
Soldat Nr 121  Johan Alfred Appell, född i Norra Lundby 1871 den 14/6
Hustrun           Sofia Kristina Andersdotter, född Varnhem 1866 den 3/6
Not; "Före äktskap"
Son                  Johan Alfrid Ragnar, född i Skövde landsförsamling 1895 den 21/7
Dotter                Hulda Signe Maria Sofia, född i Skövde 1902 den 20/2
Dotter                Ester Matilda Evelina, född i Skövde 1904 den 20/3
Son                   Frans Arvid Gerhard, född i Skövde 1907 den 26/8

Johan Alfred Appell har redan här sonen Johan Alfrid Ragnar "född före äktenskapet" 1895 den 21/7.
 
Modern Sofia skrivs på sin barndoms gård, Stora Höjentorp, åren 1895 - 1901 med "oäkta sonen" Johan Alfrid Ragnar.

Sonen ges alltså namnet Johan Alfrid, vilket inte kan vara en tillfällighet! Dessutom stavas namnet på fadern; Johan Alfred Appell för det mesta i husförhörslängderna som Alfrid - så namnet är detdsamma som faderns.

Johan Alfred son ”Före äktskap” – betyder tydligt att det är hans son, som jag ser det; Johan Alfreds och Sofias son före äktenskapet.

Jag tolkar honom som nu ”intagen i familjen” vid Sofias giftermål med Johan Alfred född 1871! Juridiskt var dock Johan Alfrid Ragnar enligt lag "född utom äktenskap".

Johan Alfred Ragnar Appell, snickare, född 1895 - gifter sig den 26/12 1921 – med Hilda Elisabeth Johansson, född 1892 den 29/12 från Hvarf – hon dör redan efter 5 månader den 23/4 1922.

Johan Alfred Ragnar Appell - gifter sig för andra gången 1925 och flyttar till Ljungstorp en månad senare 26/11 1925 - till Melltorp (dagens Millomgården) med sin nya fru Britta Anna Charlotta född Gustafsson i Säter 1899 den 1/10.

<-- Till sidans rubriker!


En storslagen berättelse av Johan Apell - om sig själv och sin tid!
-
berättad för Verna Andersson i Billingen längesen, 2:a boken, som utkom 1991 - artikeln här som PDF-filer!
Berättelsen med många bilder är uppdelad för att inte PDF-en skall bli för stor att ladda ner i ett sammanhang!

Klicka bara på filerna nedan - så laddes de ner - ca 5 - 6 sidor per nedladdning! Se artikelrubriker nedan!

  <-- Till sidans rubriker!

Artikelrubriker - del för del med bildbeskrivning

del a:   - Johan Apell
                                    bild:  Johan Apell på äldre dar
                                    bild:  Johan Apell röstar 1988
                                    bild:  Johan i berättartagen

del b:   - Grönemad
             - Johans morfar och mormor
                                   
bild:  Grönemad, 1992
                                    bild:  Björkängen, Grönemad med invånare
                                    bild:  Johans morbror Gustav hemma från Amerika

del c:   - Johans farfar och farmor
                                    bild:  Familjen August Larsson Apell
            - Johans mor och far
                                    bild:  Johans far och mor
            - Johans egna tidigaste minnen
                                    bild: Bäckatorp, familjen Andersson, m fl

del d:   - De kom nerifrån slätten
                                    bild: Några av de gamla bergaborna
                                    bild:  Berga-Sven med familj
                                    bild: Linelund
             - Mjältbranden 1899

del e:   - När Axvalls-järnvägen byggdes

             - En "del vesste lite mer" än andra...
             - Hästkött åt man inte gärna ...
             - Något om Svantes-Mina och Murja-Lisa

del f:    - Nu börjar allvaret för Johan - skolan
             - ... och så skulle han läsa för prästen
             - Johans första arbete
             - Skogsarbete
             - Ida Viktoria - "dä första sällskapet" ......
                                 
   bild: Smedstorp vid Lerdalavägen 1992
             - Johan börjar bygga    
             - August i Vipås

del g:   - Aspa-Svenna
             - Johan Berglund
             - Krigsutbrottet
             - På jobb i Ulricehamn

                                     bild: Skördearbete på hemgården St. Höjentorp
             - Hos byggmästare Berqvist
             - Johan möter Hilda
                                     
bild: Hilda, Johans första hustru
                                      bild:  Nr 394 Apell på militärbild
                                      bild: Två exerciskamrater 1983 - Gustav Brage och Johan Apell

del h:  - Käpplunda gruva
            - Nybygge hemma på Grönemad
                                      bild: Stora Höjentorps ladugård - ett bygge av Johan
                                      bild: Johans mor & far med sina djur på Stora Höjentorp, Grönemad
            -
Klockan åtta - för sjutton år sedan!
            - Korga-Valls
                                      bild:  Axel Linus Vall "Korga Vall"

del i:  - Vaholms ladugård
                                     
bild: Vaholms ladugård under uppbyggnad 1919
                                      bild: Arbetslaget som byggde Vaholms ladugård 1919
          - Hilda och Johan
                                   
   bild: Hilda och Johan
          - Nu gällde det för Johan att ta nya tag
                                      bild: "Sandera-Gysstav" och Johan Apell vid bygget av Norden, Skövde
                                      bild: Johans teckning av "Leljens", Ljungstorp

del j:  - Britta och Johan
                                      bild:  Melltorp i Ljungstorp (dagens Millomgården)
                                      bild:  Britta Apell, Johans andra hustru
           - Det behövdes en ko
                                      bild:  Bitta Apell på kökstrappan i Melltorp
                                      bild: Britta och Johan med sina kor i Melltorp
           - Ljungstorp
           - Johan blir lagbas
           - Och nu - femtio år senare - avslutas "Skeppar'ns" be
rättelse
           - Den gången hade Johan tur!
                                
      bild: Bygge på Gullhögen trol. 1927 - arbetare
                                      bild: Byggarbetare på Gullhögen

del k:  - "Bögg ut stöva en meter", bad Ida
            - Julskyltning
            - Det blev lite stillsammare så småningom
                                        bild: Johan 1990

  <-- Till sidans rubriker!

Bilder från Johan Apells liv

Bilder från Billingen längsen, 1991, artikel av VernaAndersson Bilder från Billingen längsen, 1991, artikel av VernaAndersson


Johans första hustru
- giftermål 1921 

Johan Alfred Ragnar Apell, snickare, född 1895 - gifter sig den 26/12 1921 – med Hilda Elisabeth Johansson, född 1892 den 29/12 från Hvarf – hon dör redan efter 5 månader den 23/4 1922 när hon väntade deras barn som aldrig blev fött.

 Hilda hade varit hans käresta i många år innan giftermålet och sorgen var stor hos Johan när hon så tidigt gick bort tillsammans med deras blivande barn.


 


<-- Till sidans rubriker! 

Bilder ur Billingen längesen 1991, artikel Verna Andersson, Ljungstorp Bilder ur Billingen längesen 1991, artikel Verna Andersson, Ljungstorp

Johans andra hustru
- giftermål 1925Britta Anna Charlotta, född Gustafsson i Säter 1899 den 1/10


 

Britta och Johan med sina kor på Melltorp (idag Millomgården).

Johan Apell berättar

BIlder från Billingen längesen, 1991, artikel Verna Andersson BIlder från Billingen längesen, 1991, artikel Verna Andersson


Johan Apell på sin ålders höst i Millomgården.
 

Johan hade många berättelser. Sonen Sven Olof berättade på konfirmationsträff 2015 för Verna Andersson följande historia;
 
”Johan Apell hade hälsat på sin farbror Ivan i Skärv. Ivan följde Johan till Kungsbron vid Höjentorp där de skulle skiljas åt. De steg av sina cyklar och stod på bron och pratade med varandra. Plötsligt kom en svart hund springande och han sprang rakt igenom framhjulet på Ivans cykel. Det ryckte till i cykeln och ringklockan ringde. Båda såg hunden som bara försvann då han passerat hjulet. De stod förundrade kvar och talade om vad som hänt och Johan sa, när han senare berättade det, att det var otäckt. Detta hände omkring 1947-50. Johans son Sven-Olof Apell berättade detta 17 maj 2015."


Anm; Det var här vid Kungsbron som Claes Förberg från Varnhem påskafton år 1858 dränkte Maria Andersdotter från Lerdala - se A. 121 Galgbacken

Not; van Apell var den farbror till Johan som bodde på Munkalyckan under Munkabo i Skärv. Han var född 1890 o dog där 1974. Han och Johan var alltså i ungefär samma ålder
och var mycket tillsammans som unga. Ivan var
snickare. (Arne Sträng, 2015)
 

Johan Apell - Bild från Verna Andersson samling, Ljungstorp, 2014 Johan Apell - Bild från Verna Andersson samling, Ljungstorp, 2014
Johan 1990.

 

Johans föräldrar och barndomsgården Stora Höjentorp, Skövde

Bilder från Billingen längesen, 1991, artikel Verna Andersson Bilder från Billingen längesen, 1991, artikel Verna Andersson


<-- Till sidans rubriker!             

Familjen August Larsson Apell
- Johans farfar & farmor & far med 6 vuxna syskon

Bilden tagen två år innan Johans farmor Anna Cajsa Johansdotter går ur tiden 1913.

  <-- Till sidans rubriker!

Sammanfattande levnadsbeskrivning av Johan Apell av Verna Andersson, Ljungstorp i Varnhemsbygden 1989

Redogörelse för olika delar av hela Mellomgårdsskiftet 1803 -2014
avseende ägarförändringar, lagfarter, ägandeformer, mm

Överbo Mellomgården 2 x 3/8 mantals skifte i Billingeliderna (i dagens Ljungstorp) - där Carlsberg är den första arealen som säljs 1822 - som förpantning * på 90 år -  bryts redan efter 41 år - se nedan!

* Förpantning = försåld nyttjanderätt enligt avtal på viss tid. Liknar bostadsrätt idag, men här avseende mark.
                          Förpantning kan säljas fritt under förpantningstiden - skall vara införd i inteckningsregistret.


1803 Skiftet för Överbo Mellomgården 2x 3/8 mantal bildas ur storskiftet av Billingeliderna (det finns också
          ett rent skogsskifte ur Billingeliderna som tillhör Millomgården - men detta avses inte här!
Mellomgården 2 x 3/8
         mantal i Överbo by äger nu marken - innan ägs marken alltså av Kronoparken Billingen


1822 Carl Petersson. Förpantning ur skiftet säljs, ägan kom att kallas Carlsberg  - den säljs till Carl Petersson
          i Källehagen/Kjellehagen (u. Prästgården) - han dör 1835 - ingen bor på förpantningen enl. Hfl!

1835 Anders Holmberg. Carlsbergsförpantningen köps av gratialisten f.d. soldaten- som kanske bygger huset
          (om det inte redan fanns där!?), eftersom han skrivs på ”En intägt under Millomgården” (Carlsberg enda
          som fanns!) - hans hustru dör här 1841. Bodde året innan som inhyses i hus på Nohlegårdens äga.

1838 Torparen Jonas Svensson, född i Häggum 1801 den 20/10 - flyttar in på torpet Källehagshemmanet
          1838 med familj och lämnar 1841 - den förste och siste torparen för Mellomgården.

1841 Anders Kijrk (senare Kyrk) och hans hustru Klara Beata. Carlsbergsförpantningen köps av
         avskedade soldaten  - som senare bygger hus på annat ställe i Billingeliderna - Kirkstorp -  och flyttar dit
         med familjen 1849.

1841 Maja Kajsa Jonsdotter Lundstedt. Den 15 mars upprättat kontrakt varigenom Carl Ekenberg till
        omyndiga Maja Kajsa Jonsdotter Lundstedt och hennes förmyndare upplåtit under förpantning på fyrtionio
        år en under tre åttondel Öfverbo Mellomgården lydande jordlägenhet, Bomanslyckan kallad.

1846  Andreas Andersson köper Källehagshemmanet som förpantningslägenhet på 49 år 1846; Ägare blir
          Andreas Andersson, f. i Varnhem 1814  1/11 - in 1846 med familj - ut Lille Kullen 1848. Arrenderar ut.

1849 Carl Jonsson och hans maka Anna Kajsa Alfving. Carlsbergsförpantningen köps då av
          förmyndaren till Carl Jonsson och hans maka Anna Kajsa Alfving, vilka skaffar barn, gifter sig och flyttar
          in - han bor där till sin död 1866! Hustru med son flyttar då till inhysesstugan på Sörgårdsskiftet på väg
          till Höjen - "Klorisa-Kajsas stuga".

1863 Gabriel Pettersson. Hela skiftet säljs då av ägaren till Backa gård, majoren Wetterberg, till ägaren
         av 3/4 mtl Smedsgården
, Gabriel Pettersson, - där förpantningen Carlsberg ingår och nu tycks upphöra!

1865 Kommissions Landtmätaren C. Eliasson har den 25 oktober 1865 utbrutit hela detta skifte (Mellomgårds
         skifte i Billingeliderna (Ljungstorp)) från hemmanstalet och föreslagit att detsamma borde åsättas 1/16
         mantal
vilket skulle ge huvudgården Överbo Mellomgården 11/16 mantal - "detta blir sedermera icke i
         behörig ordning fastställt"! Däremot används de här beteckningarna ändå t o m för lagfartsbeskrivningar
         och för Backas huvuddel av Överbo Mellomgården.

1866 Gabriel Pettersson avsöndrar Carlsbergsdelen (avsöndrar den från skiftet i övrigt) för egen separat
         lagfart på den som särskild äga - en "avsöndringslägenhet".

1866 Andreas Sträng. Därefter säljer Gabriel Pettersson denna avsöndrade del, Carlsberg, till soldaten
         Andreas Sträng den 3 augusti 1866 - kvar har han resten av hela skiftet och Carlsberg räknas nu som
         avsöndrad lägenhet från 3/4 mtl Överbo Mellomgården med egen lagfart (eftersom det inte formellt gick
         att avsöndra den från skiftet).

1867 Gustaf Nilsson - blir ägare av  förpantningen Källehagshemmanet;  - säljer den till Gabriel Pettersson
         1870 och flyttar som ägare till Klefvens såg.

1873 Beviljas Gabriel Pettersson lagfart på sin 1/16 mtl Millomgården - dvs hela Mellomgårdsskiftet, samt
         särskild lagfart för avsöndringslägenhet Carlsberg. Inlöst förpantningslägenhet Källehagshemmanet.

1879 Beviljas Andreas Sträng lagfart på sin köpta från 3/4 mtl Millomgården avsöndrade lägenhet -  i
         jordeboken nu in skriven som ”Carlsberg” - formellt registrerat namn!

1881 Sven Snäll & Lars Andersson. Säljer Gabriel Pettersson resten av sin äga 1/16 mtl, dvs resten av
         hela skiftet,
- som nu som helhet benämns 1/32 mtl (eftersom resterande del av 1/16 avsöndrats som
         Carlsberg!). Nya ägare till skiftet blir de samägande och därmed sambrukande soldat Sven Snäll med
         köpebrev 2/2 1881 & Lars Andersson med köpebrev 2/4 1881.

1881 Soldat Sven Snäll tycks ha byggt sig ett hus på sin del av ägan och flyttar in med familj 1881.

1883 Beviljas Sven Snäll lagfart på sin sambrukande andel av halva 1/32 mtl - med datum den 8/11
         1883 (nu hela skiftet förutom det avsöndrade Carlsberg) 

1883 David Holmgren. Säljs Carlsberg vidare av Andreas Sträng till kyrkoherden David Holmgren - som
         direkt arrenderar ut det till en torparfamilj med svärmor.

1884  Nils Fredrik Meijer m. hustru. Säljs Carlsberg vidare av David Holmgren till Nils Fredrik Meijer m.
          hustru.

1886 Nils Fredrik Meijer och hans hustru. Säljs en ny del av 1/32 mtl, Carlsberg N.o 2,-  som varit
          Källehagshemmanet - lägenheten avsöndras och köps av Nils Fredrik Meijer och hans hustru - säljarna
          båda samägarna Sven Snäll & Lars Andersson - köpebrev 16/10 1886. Förpantningen löses ut.

1889 Beviljas Lars Andersson lagfart på halva sin andel av 1/32 mtl - den 6/11 1889 och sterbhuset tar över
         ägan efter hans död och får lagfart på 1/32 mtl samma år 1889.

1889 f.d. soldaten Snäll säljer sin halva av ägan 1/32 mtl Mellomgården (dagens Melltorp) till Johan Wilhelm
          Andersson, född i Sköfde 1862

1890 Beviljas Nils Fredrik Meijer och hans hustru lagfart på Lägenheten Carlsberg N,o 2 om 1 har, 19 ar
         -beskriven som avsöndrad från 1/16 mtl Millomgården - men formellt blir den nu en avsöndrad
          lägenhet från Överbo 3/4 mtl Mellomgården under Eklind på Backa.

1890 Richard Leksén och hans syster Carolina. Säljs Carlsberg 1+N.o 2 vidare till Richard Leksén och hans
          syster Carolina - köpebrev för Carlsberg 1 13/3 1889 & för Carlsberg N.o 2 transporterat 20/11 1888.

1890 Får Richard Leksén och hans syster Carolina lagfart samma år och namnar lägenheten Carlsberg
          N.o 2 att skrivas in i jordeboken
- den räknas som avsöndrad från 3/4 mtl Mellomgården under Eklind
          på Backa gård.

1890 Johan Wilhelm Andersson med hustru Lovisa. Säljer Sven Snäll sin andel i 1/32 mtl Millomgården
          (andel i allt utom Carlsberg 1 + 2) till Johan Wilhelm Andersson med hustru Lovisa  - troligt är nu att man
          delar upp det östra skiftet helt mellan sig - hälften vardera - det blir Millomgården och Melltorp - denna
          del blir sedan dagens Melltorp.

1890 Bomanslyckans förpantning upphör genom att avtalad tidsgräns går ut (49 år från 1841).

1891 Anders Gustaf Johansson med hustru Brita Maria Karlsdotter. Säljer Lars Anderssons
         sterbhus sin andel av 1/32 mtl Millomgården (andel i allt utom Carlsberg 1 + 2) till Anders Gustaf
         Johansson med hustru Brita Maria Karlsdotter - lagfarten avslås då den senare söks - detta
         blir Millomgården när allt är klart! (Lagfartsutredning påbörjas!)

1894 Karl August Vall. Säljer Johan Wilhelm Andersson med hustru Lovisa sin halva andel i 1/32 mtl (öster
         om landsvägen) till Karl August Vall - köpebrev 8/1 1894 (Senare Melltorp).

1895 Beviljas Johan Wilhelm Andersson med hustru Lovisa lagfart på sin andel i 1/32 mtl, utom
         Carlsberg 1 + 2, (halva ursprungliga skiftet 1/16 mtl) -  de båda ägarna har sins emellan delat upp östra
         skiftet vid en sämjedelning i två hälfter med gräns mitt i skiftet öst-västlig riktning.

1905 Beviljas Karl August Vall lagfart på sin andel i östra skiftet - sämjedelat till det som blir dagens
         Melltorp

1905 den 14 januari
"antecknas att Rådhus Rätten i Jönköping den 10 oktober 1904 beviljat lagfart å Sköfde -
          Axvalls Järnväg till vilken bland annat användts 2, 614 har avsöndrat från Backa egendom (inkl flera),
          äfvensom 0,2357 har af Rickard och Carolina Lekséns lägenhet Carlsberg, afsöndrad från 1/16 mantal
          Öfverbo Mellomgård." Själva järnvägsområdet benämns senare Sköfde-Axvalls Järnvägsområde 11 och
          avsöndrade "trekanten" sydväst om spåret av Carlsberg om 0,2357 hektar får Nr 135 noterat i registret.

1906 Beviljas lagfart för Anders Gustaf Johansson med hustru Brita Maria Karlsdotter med köpebrev
         1891- det betyder att de nu äger sin andel i det som är Bomanslyckan som det nu skrivits + halva hela
          östra skiftet i övrigt - Bomanslyckans förpantning gick ut 1890 - sämjedelat med sin andel satt till dagens
          Millomgården


1909 Frans Oskar Bengtsson. Säljer Richard Leksén och hans syster Carolina Carlsberg 1 + N.o 2 till Frans
         Oskar Bengtsson - med köpebrev 6/7 1909

1910 J. Kvarnström. Säljer Karl August Vall sin andel (Melltorp) till gjuteriarbetaren J. Kvarnström Lars
          Olofsgården, Käpplunda, Skövde. - med köpebrev 26/3 1910.

1911 Gustaf och Emma Stig. Säljer Frans Oskar Bengtsson Carlsberg 1 + N.o 2 till Gustaf och Emma Stig -
         köpebrev 28/6 1911

1912 Sofia Johansson, Huseby. Säljer Gustaf & Emma Stig Carlsberg 1+ N.o 2 till Sofia Johansson, Huseby
         - köpebrev 2/9 1912 Hon låter sin broder och hans hushållerska flytta in som arrendatorer.

1914 Sofia Johansson född Högman, Huseby, byggde på en våning på bostadshuset Carlsberg 1 1914 för
         sin brors räkning, vilken arrenderade Carlsberg och bodde här med sitt hembiträde/livskamrat mellan
         1912 - 1938. Troligen fanns också intressen från Sofia att hennes dotter Gerda och hennes man
         hästhandlare Fredriksson i Skövde också skulle kunna använda huset tidvis om somrarna. Arne Sträng
         anger;
"Det var Fredrikssons som kom med tåget till Ljungstorp och som levde här om somrarna in på
         1930-talet." Då behövdes det extra utrymme kan man tänka!

1917 August och Stina Nordgren. Säljer J. Kvarnström (Melltorp) sin andel av 1/32 mtl till August och Stina
         Nordgren - med köpebrev 1/3 19171921 Carl Fredrikssons hustru Gerda. Testamenterar Sofia Johansson Carlsberg 1 + N.o 2 till Carl
          Fredrikssons hustru Gerda - hennes dotter - bouppteckning 10/3 1921. Hon låter sin morbroder bo kvar
          tills han dör 1938 och hushållerskan Lovisa Matilda Johansdotter, född 1860 bor kvar till 1941.

1924 Alma Johanna Pettersson. Säljer August & Stina Nordgren sin andel (Melltorp) av 1/32 till Johanna
          Pettersson med köpebrev 1/11 1924

1925 Johan Apell. Säljer sterbhuset Brita Johansson sin andel av 1/32 mtl Millomgården (Millomgården) till
         Johan Apell - med köpebrev 7/8 1925

1927 Beviljas lagfart för Gerda Johansson
för Carlsberg Nr 1 + N.o 2 - hustru till Carl Fredriksson i Skövde.

1938 Syskonen Ludvig och Augusta Roth köper Melltorp efter "Kjortla-bonnen" Johanna Pettersson.

1939 Alexander Andersson, småbrukare köper Carlsberg 1 och N.o 2 av Gerda Fredriksson. Han och
         hustrun Hilda Olivia, född Andersson 1882, bor kvar till hans död 1963.

1961 Alliansmissionen Billinge köper Melltorp efter Augusta Roth för hennes testamenterade pengar.

1963 Uno Söderlund, matthandlare köper nu Carlsberg 1 och N.o 2.
         1965 Uno Söderlund får lagfart på Carlsberg 1 och N.o 2.

1979 Arne och Birgitta Sträng köper nu enbart Carlsberg (1), Överbo 13:2 - de båda fastigheternas får nu
         skilda ägare efter nämrare 100 år av gemensamt ägarskap för Carlsberg (1) & Carlsberg N.o 2.

1879 Alliansmissionen säljer Melltorp till Roy Sandqvist, Skara.

1880 Köper Lennart Blomqvist Melltorp av Roy Sandqvist.

1983 Strängs utökade Carlsberg 1 med ett sovrum och ett badrum ovan köket och köksingången.

1998 Mary Linnea Söderlund. Bodelning där änkan tar över fastigheten Carlsberg N.o 2.
 
2000 Wille Söderlund. Carlsberg N.o 2, Överbo 13:3, köps av Wille Söderlund, och han bygger nytt hus och
         kallar det Riddarhagen.

2013 Martin och Caroline Hallberg. Nya ägare av Överbo 13:3; Riddarhagen blir Martin och Caroline
         Hallberg.