A. 61 Mellomgårdsskiftet - Bomanslyckan

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Bomanslyckan utmärkt med vit streckning och namnet.

Mellomgårdsskiftet;
Carlsberg N.o 2 blev den först avsöndrade fastighetens namn på den norra delen av det västra skiftet. Innan dess hade den brukade lägenheten hetat Källehagshemmanet. Dagens namn på samma äga är fastigheten Riddarhagen - alla utgjorde ägan med rött utmärkta gränser till vänster på bilden inom Mellomgårdsskiftet.

När Carlsberg (1) hade avsöndrats 1866, utgjorde resten av Mellomgårdsskiftet 1/32-dels mantal Mellomgården, efter den tidens sätt att beteckna mantalsbelagda markområden. Så kom den i alla fall att betecknas i lagfartsboken innan Carlsberg n.o 2 avsöndras och 1/32 mtl då bestod av Källehagshemmanet + östra skiftet på andra sidan vägen.


Senare avser man endast hela östra skiftet med Sörgården 1/32 mantal, vilket egentligen saknade laga grund, då skiftet aldrig kom att formellt "hemmansklyvas" fullt ut från Överbo Sörgården 3/4 mantal genom laga fastställelse till 1/16 mantal.

Ofta skrivs dock även Backas del av hela Sörgården till 11/16 mantal, efter försäljningen av hela skiftet 1866 då beteckningen 1/16 mantal för Sörgårdsskiftet kom att användas oegentligt, t o m i lagfartshänseende!

Bomanslyckan 1790-tal-> hägnat från Kronoparken -> Bomanslyckan 1841 - en förpantning i 49 år -> boende i 100 år

Det är spännande att se att de flesta gamla "lyckor/hagar/hägnader" slår igenom vid karttillverkningen ända in i våra dagar! De ljusa områdena är nästan utan undantag förknippade med äldre odlad mark Det är spännande att se att de flesta gamla "lyckor/hagar/hägnader" slår igenom vid karttillverkningen ända in i våra dagar! De ljusa områdena är nästan utan undantag förknippade med äldre odlad mark

Bomanslyckans markområde från start 1790-talet ungefärligt markerat med blått. 1803, med indelningen i skiften under Kronans utdelning av mark till gårdarna inom socknen, kom det att få sin ladugård på andra sidan gränsen på Sörgårdsskiftet. Efter försäljning av Bomanslyckan som förpantning 1841 flyttades ladugården in på Mellomgårdsskiftet och hamnade då mitt emot Carlsbergs (1) ladugård på motsatt sida om landsvägen.

Namnformer;
Bomanslyckan är namnet både på den lycka som soldat Boman hägnade in på Kronomark under 1790-talet och den senare förpantning som lägenheten utgjorde mellan 1841 - 1890.

I husförhörslängd skrivs från mitten av 1800-talet konsekvent Bomanslyckan under Överbo Mellomgården tills dess att förpantningen upphör 1890.

Marken uppgår därefter i den mark som då säljs av Lars Anderssons sterbhus andel av 1/32 mtl Millomgården (1/2 andel i allt utom Carlsberg 1 + 2) till Anders Gustaf Johansson med hustru Brita Maria Karlsdotter. Detta blir Millomgården när allt är klart! (Att Bomanslyckan ingick som del i den nu sålda marken kom inte att regleras fullt ut förrän genom legaliseringsförrättning 1972!!)

Lagfarten avslås dock och en lagfartsutredning visar att Skiftet som 1/16 mantal Mellomgården aldrig hade lagligen fastställts av motsvarigheten till länsstyrelsen, vilket var ett lagkrav. Ingen åtgärd vidtas dock, utan Johansson får sin lagfart på halva östra skiftet, men lagfartsbeslutet dröjde ända till 1906 - alltså en väntan i 15 år! Dessutom visade sig lagfartsbeslutet inte var ostridigt ända till 1972, då det legaliserades.

Ägarfamiljen flyttar tillbaka till Varnhem den 1/11 1895, efter att ägaren varit ladugårdsförman på Mariedals slott, Ova, under några år. De har då under tiden flyttat stugan och ladugård ett bra stycke in från vägen och byggt upp det som idag kallas för Millomgården - de kallade det för Melltorp.

Millomgården/Melltorp utgör då, som nu, ena halvan av Mellomgården Sörgården 1/32 mantal sämjedelat skifte öster om landsvägen, lite oegentligt uttryckt, men lagfart beviljas långt senare på denna grund först år 1906! - men oklarheter kring ägan kvarstår till legaliseringsförrättningen 1972!

Arne Sträng, Ljungstorp, förmedlar:
"Det finns berättat att Johan Apell, senare ägare av Millomgården, kom i diskussion med Backa gårds ägare kring just Bomanslyckans mark."

Anmärkning;
Detta var säkert ett resultat av att alla avsöndringar som gjordes från Mellomgårdsskiftet i Billingeliderna (idag Ljungstorp), blev tvungna att formellt avsöndras från Backas del av 3/4 Mellomgården.

De avstyckades alltså inte formellt från själva skiftet! Detta berodde alltså på att den hemmansklyvning som lantmätare genomfört och föreslog aldrig fullföljdes av den tidigare köparen av hela skiftet, Gabriel Pettersson i Smedsgården 1866, vilket egentligen var hans skyldighet.

Bomanslyckans förpantnings upphörande 1890, exakt samtidigt som försäljningen, kan ha inneburit att Backa gård tolkat det som att denna del återgick till Backa gård, som ägde grundägan Överbo Mellomgården 13:1, vilken den östra delen av Mellomgårdsskiftet ingick i, enligt formerna.

Köparen Johansson tolkade det, liksom senare lagfartsmyndigheten, som att det ingick i hans äga och brukade det på så sätt. Som sagt inte klarlagt slutligen förrän 1972, efter uppgörelse (sämjedelning) mellan Backas dåvarande ägare och de båda ägarna till de båda Melltorpslägenheterna på skiftet genom köp och hävd.

Det betydde att alla de tidigare ägarna, efter 1866, egentligen i avstyckningshänseende inte riktigt fullt ut ägde den mark de trodde sig äga och som de till slut fått lagfart på! I alla fall tycks diskussionen slutligen ha lösts med ett markbyte vid Småbergsmarken, en annan uppdelad skiftesäga utmed Billingskanten nere på Sörbillingen efter 1803 år skifte. Över 100 år av oklara markägarförhållanden var därmed lösta!

Bilder från Bomanslyckan idag 2014

Mitt emot Carlsberg låg den gamla förpantningen Bomanslyckan. Här en bild utmed landsvägen norrut utmed ett stycke av den forna ägan. Här finns kraftiga stenar kvar som kan ha ingått i den gamla bebyggelsen och i vägens forna stenmur. Hägnaden "lyckan" har anor ända från 1790-talet, då soldat Sven Boman hägnade en lycka här på Kronoparksmark. Han var soldat i torp Nr 330 nere vid soldattorpsliden.

Stenar från äldre tider - trolig rest ur den stora stenmur som uppfördes utmed landsvägen. Innanför i hagen låg det bostadshus som på 1890-talet flyttas ner mot öster på ägan och blir Millomgården.

Här låg Bomanslyckans ladugård - mitt emot Carlsbergs nuvarande ladugård och där vägen idag går in till Millomgården - redan en gång flyttad från Sörgårdsskiftet - från plats utmed landsvägen direkt söder om Mellomgårdsskiftet - se karta!

Den flyttades hit efter att Bomanslyckan blev förpantning 1841. På 1890-talet var det dags igen - då flyttades efter rivning ladugården in och blev ny ladugård för det som idag kallas Millomgården. Även bostadshuset flyttades.

Grundkartan 1844 laga skiftet - baserad på äldre karta

På grundkartan till 1844 års karta ser man att hägnader och byggnader inte konsekvent följer skiftesindelningen 1803 (av KF borttagna röda skiftesgränser utlagda av kartritaren över hägnader och byggnader på kartan!).

Hela kartbilden ger ett intryck av hus byggda tidigare än någon bokfördes i husen! Hägnader och hus ger en bild av äldre tider för platsen än skiftesgränsernas tillkomst 1803. Speciellt tydligt är detta för Bomanslyckan som vi kan räkna ut tillkom på 1790-talet. Hägnad av soldaten i Nr 330 Sven Boman städslad 1791.


Hägnaderna från Källehagshemmanet - en fägata - ner utmed vägen vid Carlsberg 1 visar på att gränserna inte var så tydliga för skiftesdelarna. Oklart också vilka byggnader som är ekonomibyggnader och vilka som är bostadshus och vilken tidpunkt de exakt beskriver.

För Carlsberg och Källehagshemmanet ser det ut som om man hade två bostäder och en ladugård tillsammans.

Bostadshuset kan vara samma hus som funnits på platsen i åtminstone 100 år och slutligen på 1900-talet kallades "Liljens/Leljens"
-  på Källehagshemmanets mark. Det föll ihop i mitten av 1940-talet, då ingen fast boende fanns i huset efter 1915. Det användes det sista årtiondet som snickarbod.

I övrigt finns Bomanslyckan med hägnader från lyckans tillkomst på 1790-talet, uttagen av soldat Sven Boman i soldattorp nr 330 från Kronomark, och med ladugårdsbyggnaden som kom att hamna på Sörgårdens efter skiftet 1803. Här alltså helt utom gränserna för 1803 års skifte, som då förstås inte fanns inför denna 'lyckas' tillkomst. Osäkert när byggnaderna kom till - men de fanns uppförda så att hans änka kunde inhysas här och troligen byggde han dem inför sin egen pensionering men hann att dö innan dess. Soldat Sven Boman dog 1808.

Carlsberg (1) har ett bostadshus med gaveln mot vägen och är troligen det första som byggts inom den hägnad som följer skiftesgränserna i den södra delen och norrut gränsar mot Källehagshemmanet.
Huset ser också betydligt äldre ut i sin omgivning med hägnader än ett hus från 1835, då den förste registrerat boende flyttar in.

Bomanslyckan på 1877 års karta

På karta 1877 ser man att ladugården för Bomanslyckan är flyttad från Sörgårdsskifet och ligger mitt emot Carlsbergs ladugård på andra sidan landsvägen. Marker som trädbevuxna är markerade med en slags stjärna.

Här finns också en stycke innanför Bomanslyckan , österut i ägan, en hägnad med ett litet hus som kan ha varit föregångare till det senare uppbyggda Melltorp/Millomgården som kom att färdigställas 1895, då ägarfamlijen återflyttar.

Här är också uppfört ett bostadshus på platsen som idag heter Melltorp, som blev grannen på soldattorp Nr 6, soldat Sven Snälls äga 1881.

Boende på Bomanslyckan under historien från husförhörlängd

Hfl 1800 - 1815:
Soldatboställe Nr 330

Kvarboende soldat:
Soldat     Sven Boman
, född i Odensåker 1765 - flyttar in 1791 - dör här 1808
Hustrun   Catrina Gunnarsdotter, född i Sköfde 1769   
Dotter Stina, född på platsen 1792 den 11/6 - flyttar till Gurvesätter 1807
Dotter Kajsa, f. på platsen 1795 den 17/2 - flyttar till Mellomgården Skarcke 1811
Dotter Britta, född på platsen 1798 den 25/11 - flyttar till Smedsgården Överbo 1811
Dotter Maria, född på platsen 1799 den 24/12 - flyttar till Ryttaregården 1811
Dotter Ingrid, född på platsen 1804 den 1/3 - flyttar med mamma ut 1812
Son     Johannes, född på platsen 1806 den 11/10 - dör här 1808

Ny soldat flyttar in 1812, då skrivs änkan och barnen på Överbo Millomgården inhysesBomanslyckan.
 

Det fanns då ett hus för henne och barnen på lyckan med hennes makes namn soldat Bomans lycka - Bomanslyckan - uttagen och inhägnad av honom på Kronoparken Billingen före skiftet 1803 - troligtvis redan under 1790-talet. Kanske hade han redan byggt hus inför sin pensionering - men han dör alltså redan 1808 bara 43 år gammal.

Hägnader från 1700-talet:
Det finns ett antal exempel på att soldaterna i Billingeliderna (Ljungstorp) genom avtal med Kronan skaffade sig hägnader för jordbruk på Kronoparkens mark - flera av dessa hägnader/intagor/lyckor finns kvar antingen som boplats i husförhörslängd, som rester på gamla kartor och/eller i den muntliga hävden. Bomanslyckan blev formellt reglerad som förpantning 1841. Exempel på en annan soldathägnad från 1790-talet är "Rosenboms intäkt" (senare kallad Hagen) av soldat Rosenbom i soldattorp Nr 315.

"Slotts Kerstins intaka" är en annan bebodd och på Kronoparken under 1700-talet uttagen intäkt nära soldattorpen.

Karta som grund för kartan 1844 inför laga skiftet Klostrets och Överbo byar. Bomanslyckans ladugård finns då på det som 1803 kom att bli Sörgårdens skifte i Billingeliderna. Detta visar att lyckan med huskroppar och ladugård fanns här före skiftestiden 1803 - åtminstone en bit bakåt till 1700-talets sista del.

Dessutom tycks här finnas ytterligare en stuga som en slags backstuga öster om Bomanslyckans övriga byggnader. Det betyder att det kan ha funnits inhyses här under låmga perioder - går dock inte att fastställa mer än några tänkbara personer i detta boende, samtidiga med boenden i det andra huset. Stugan borde funnits här sedan 1700-talet och ser ut som en stuga som avdelats från Bomanslyckan med en trekant innan skiftet 1803.

Skiftesgränsen från 1803 har kommit att hamna rakt genom stugan, vilket alltså tyder på en ålder på kartans grundritning före sekelskiftet 1700/1800.

Det troligaste är att soldat Sven Boman byggde dessa byggnader innan skiftet 1803!!

Husförhörslängd 1815 - 1836:
Soldatboställe Nr 330


Änkan    Catrina Gunnarsdotter, född i Skövde 1769 - skrivs som inhyses Millangård  Överbo Nr 330 till
                1812- dvs hon bor kvar i soldattorpet tills nästa soldat kommer.
Dotter       Ingrid, född på platsen 1804 den 1/3 - flyttar med mamma ut 1812

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Bomanslyckan(står ännu inte nämnd så i Hfl):
Båda flyttar troligt 1812 till Bomanslyckan enligt karta ovan och lämnar denna 1820.

Inflyttar 1820 en f.d. soldat från Nr 357 (Fridsberg);
Inhyses         Anders Redoutte, född i Lundby 1764 den 10/4 - in 1820
Hustrun         Britta, född Jonsdotter i Broddetorp 1774
Son                Sven, född i Warnhem 1812 den 9/9
                       - familjen flyttar ut till Trädgården 1823

Därefter är det svårt att hitta boende ur Hfl för Bomanslyckan en tid.
Också svårt att veta när dess bygnader - bostadhus, ladugård och backstuga - är uppförda.

Husförhörslängd 1836 - 1846:
Öfverbo, Millomgården 3/4 mtl
Rubrik; Intägter 


Inhyses på socknen - möjligen då i det lilla huset på kartan "Backstugan";
Änkman Anders Larsson
, f. Åsarp 1786, 4/4 - in från Nohgårdsintäkt 1839 med 3 barn, efter hustruns död
Hustrun   Cajsa Jansdotter, född i Varnhem 1791 den 6/9 - dör på Nohlgården 1839
Son         Lars, född på platsen 1820 den 24/7
Son         Nils, född på platsen 1822 den 27/3
Son         Carl, född på platsen 1826 den 10/10
               - flyttar ut senast 1845


1841 säljs Bomanslyckan till omyndiga Maja Cajsa Jonsdotter, född i Wing 1834 den 5/8  - köpte ”Bomanslyckan” 1841 som förpantning på 49 år enligt handling från Backa gårdsarkiv - se nedan!

In flyttar 1841;
Änkan             Maria Magnidotter, född i Forshem 1794 den 22/3 - in 1841 * med
Ägare/Dotter  Maja Cajsa Jonsdotter, född i Wing 1834 den 5/8

Efter bröllop flyttar maken till modern in 1843;

Moderns Man  Carl Kyhlin, född i Randsberg 1811 den 22/7

* Not; "Uttag lysning 1843 ansvaras af Ekenberg, vittnar Befallningsman Carlsson och Magnus Carlsson".

Bomanslyckan säljs 1841 av Ekenberg, som förpantning på 49år

texten: ”

... den 29 December 1849 ett den 15 mars 1841 upprättat kontrakt hvarigenom Carl Ekenberg  *
till omyndiga Maja Kajsa Jonsdotter Lundstedt och hennes förmyndare upplåtit under förpantning på fyrtionio år en under tre åttondel Öfverbo Mellomgården lydande jordlägenhet, Bomanslyckan kallad, mot åttatio, tre riksdaler 16 skilling riksgäld och en årlig skatt af 16 Skilling”


anm; * Carl Ekenberg ägare av 3/8 mantal Mellomgården, Varnhem - innan han säljer sin del av gården 1848 till ägaren av Backa gård, löjtnant N. Wetterberg.

 

Det framgår av texten att här tidigare fanns en "jordlägenhet", vilket visar att Bomanslyckan har en historia som avskild lägenhet = hägnad lägenhet.

Hfl 1846 - 1859:
Öfverbo, Millomgården 3/4 mtl
Rubrik; Intägter 
- Bomanslyckan  (dokument Backa gårds arkiv)

Ägare till Bomanslyckan är dottern till Maria Magnidotter, född 1794; Maja Cajsa Jonsdotter, född i Wing 1834

Kvarboende inhyses;
Inhyses                        Carl Kyhlin
, född i Randsberg 1811 den 22/7 med
Hustrun                        Maria Magnidotter, född i Forshem 1794 den 22/3
Ägare/hennes dotter   Maja Cajsa Jonsdotter, född 1824 5/8 1824

Hustruns oäkta dotter    Maria Christina Johansdotter, född i Hjälstad 1822 en 27/12 - in från Hjälstad 1851 
                                      och ut dit igen för giftermål 1852
 

Husförhörslängd 1854 - 1862:
(- troligen används de båda husen På Bomanslyckan för boende av de olika familjerna)

Ägare till Bomanslyckan är dottern till Maria Magnidotter, född 1794; Maja Cajsa Jonsdotter, född i Wing 1834
                     
Kvarboende i Bomanslyckan;
Inhyses Carl Kyhlin, född i Randsberg 1811 den 22/7 med
Hustrun Maria Magnidotter, född i Forshem 1794 den 22/3

Efter giftermål bor här nu också dotterns familj 1856;
Inhyses  Johannes Andersson, f. i Göthened 1826, 3/10 - in 1856 nygift m. 1 barn-  betyg t. järnvägen 1857 *
Hustrun  Maja Cajsa Jonsdotter, född i Wing 1834 den 5/8 - ägare Bomanslyckan
Son         Anders Johan, född i Varnhem 1856 den 4/11 - och familjen flyttar 1859

Inhyses 1861 - i backstugan;
Skomakare        Johan Fredrik Larsson Kling *, född i Warola 1822 den 26/6 - in med familj (4 barn) 1861
Hustrun              Lovisa, född Andersdotter * i Warola 1822 den 26/6
Hennes oä son   Johan Alfred, född i Hagelberg 1854 den 3/2
Gemens. son      Carl August, född i Varnhem 1858 den 16/3
Gemens. Son     Frans Hugo, född i Varnhem 1860 den 6/2 - han dör här den 30/11 1861
Gemens. Son     Josef Ludvig, född i Varnhem 1862 den 18/5

* Not; "Obs. aldrig dömd för stöld. Dömd 1854 som försvarslös till 2 års arbete å Rindöna. Uppförande gott
der. Hustrun dömd 1852 för snatteri. Sedan klandrat."

Skomakarelärling Svante Andersson, född i Åsaka 1842 den 3/2  - in 1861

Husförhörslängd 1862 - 1869:
Bomanslyckan (och) en backstuga;

Ägare till Bomanslyckan är dottern till Maria Magnidotter, född 1794; Maja Cajsa Jonsdotter, född i Wing 1834
- säljer sin förpantning 1864 till f.d. soldaten Anders Kyrk, som flyttar hit. Han säljer och flyttar i sin tur 1868.

Kvarboende;
Inhyses Carl Kyhlin
, född i Randsberg 1811 den 22/7 med
Hustrun Maria Magnidotter, född i Forshem 1794 den 22/3 - modern till ägaren dör här nu den 11/11 1863

Ny Ägare Enkman
f.d. soldat           Anders Kyrk
, född i Segerstad 1793, 13/9 - flyttar in 1864 - till Skarpenstorp där dottern bor
                            1868 och dör där den 4/1 1868

Dessutom står här nu inhyses;
Gratialist enkm. Anders Holmberg
, f. 1783, 4/11 - tidigare ägare av Carlsberg (1) - dör här 13/6 1870

Nya inflyttade 1866 -  i stugan;
Arbetskarl          Johannes Jonsson
, född i Varnhem 1833 den 8/5 - in med familj 1866
Hustrun              Johanna Andersdotter, född i Varnhem 1837 den 19/3
Son                     Johan August, född i Varnhem 1866 den 7/8
                            - familjen flyttar ut till Lillekullen 1868

Kvarboende i backstugan;
Skomakare        Johan Fredrik Larsson Kling,
född i Warola 1822 den 26/6
Hustrun              Lovisa, född Andersdotter i Warola 1822 den 26/6
Hennes oä son   Johan Alfred, född i Hagelberg 1854 den 3/2
Gemens. son      Carl August, född i Varnhem 1858 den 16/3
Gemens. Son     Josef Ludvig, född i Varnhem 1862 den 18/5 - han dör här den 3/12 1862
Mannens dtr       Christina Charlotta, född i Horn 1846 den 1/10
                           - familjen flyttar till Sjogerstad den 13/11 1863

Skomakare         Svante Andersson, född i Åsaka 1842 den 3/2 - till Amerika 1869 -lite osäkert  -
                           han blir försvarslös och på socknen boende utan känd hemvist ser man i nästa Hfl

Inflyttning i backstugan 1863;
Arbetskarl          Gustaf Gabrielsson, född i Sköfde 1819 den 14/12 - in 1863 från Ljungstorp - Amerika 1869
Hustrun              Maja Stina Svensdotter Sandberg, född i Lerdala 1851 den 26/7
Dotter                  Maja Cajsa, född i Lerdala 1851 den 26/7 - Not; "Döfstum - har varit på Vadstena Hospital"
Dotter                   Emma Lovisa, född i Varnhem 1857 den 28/12
                            - flyttar ut och återfinns som 1/2-ägare av Lindtorp 1868

Nya inflyttade 1868 i backstugan;
Arbetskarl         Gustaf Jonsson, f.Varnhem 1840 den 26/2 - in 1868 från hyrande Soldattorp Nr 5, Hålltorp
Hustrun             Anna Cajsa Nilsdotter, född i Varnhem 1837 den 14/5
Son                    Johan August, född i Varnhem 1862 den 12/9
Son                     Karl Oscar, född i Varnhem 1865 den 19/6
Dotter                 Augusta Matilda, född i Varnhem 1868 23/8 - dör här den 29/5 1869

Husförhörslängd 1869-1880:
Bomanslyckan och en backstuga - grundägan (hela skiftet) köps 1870 av Gabriel Pettersson, Smedsgården - förpantningen säljs troligen honom av Kyrks sterbhus (återstår nu 20 år - vilket nu inlöses).

In till stugan flyttar 1871;
Arbetskarl         Anders Gustaf Skarp Larsson, född i varnhem 1830 den 25/10 - flyttar in 1871 med familj
1:a Hustrun       Maria Fredrika Fred, född i Hagelberg 1838 den 20/10 - dör här den 11/8 1877
2:a Hustrun       Maja Stina Pettersdotter, född i Daretorp 1829 den 26/9 - flyttar in 1879
Dtr 1.a Hustrun   Charlotta Christina, född i Varnhem 1860 den 24/4 - ut Söderhamn 1874
Son 1:a Hustru   Carl Johan, född i Varnhem 1862 den 24/10 - ut Söderhamn 1877
Dtr 1:a Hustrun  Thilda Fredrika, född i Varnhem 1865 den 18/8
Dtr 1:a Hustrun   Anna Maria. född i Varnhem 1871 den 30/6
Dtr 1:a Hustrun   Jenny Alida, född i Varnhem 1874 den 30/12
2:a hustruns dtr   Ida Kristina, född i Varnhem 1866 den 14/9 - flyttar in 1879

Kvarboende Bomanslyckans backstuga;
Arbetskarl          Gustaf Jonsson Broström f.Varnhem 1840 den 26/2
                            (Not; Dömd och straffad för 1:a resan stöld 1868)
Hustrun              Anna Cajsa Nilsdotter, född i Varnhem 1837 den 14/5
Son                      Johan August, född i Varnhem 1862 den 12/9
Son                      Carl Oscar, född i Varnhem 1865 den 19/6
Dotter                   Matilda, född i Varnhem 1870 den 29/10
Dotter                   Karolina, född i Varnhem 1874 den 7/10 - se A. 13 Bäckedalen 3 - Flinkebacken + A. 110b     
                             Gustafsberg - Linastugan
Kvarboende;
Inhyses änkm.     Carl Kyhlin
, född i Randsberg 1811 den 22/7 - dör nu här den 6/9 1873
Gratialist enkm.   Anders Holmberg, f. 1783, 4/11 - tidigare ägare av Carlsberg (1) - dör här 13/6 1870

In flyttar i backstugan Bomanslyckan 1870;
Enka                     Maria Magnusdotter, född i Warnhem 1804 den 21/9 - flyttar in 1870 med
Dotter                    Christina Larsdotter Skarp
hennes oäkta son Carl Oskar, född i Warnhem 1872 den 26/11

- anteckning:
”till äktenskap bunden med Trumslagaren Otto Jonsson i Finnatorpet vid Öfverbo Sörgården, som låtit kyrktaga henne såsom sin äkta hustru 1873 den 7/1. Dottern Christina flyttar till Finnatorpet 1873En aning svårt att följa exakt i vilket av dessa boenden inom Bomanslyckan som några av dem faktiskt bodde!


Hfl 1880-1895:
Öfverbo Rote Millomgården 3/4 mtl
Bomanslyckan och en backstuga
- nya ägare 1881 Lars Andersson samt 1890
(sista husförhörslängd där namnet Bomanslyckan kan läsas!)

Kvarboende i stugan;
Arbetskarl         Anders Gustaf Skarp Larsson, född i Varnhem 1830 den 25/10 -
2:a Hustrun       Maja Stina Pettersdotter, född i Daretorp 1829 den 26/9 - flyttar in 1879 - dör här 1890
Dtr 1:a Hustrun   Thilda Fredrika, född i Varnhem 1865 den 18/8- "bräcklig"  - dör här 1890
Dtr 1:a Hustrun   Anna Maria. född i Varnhem 1871 den 30/6 - ut och hem igen och slutligen ut 1891
Dtr 1:a Hustrun   Jenny Alida, född i Varnhem 1874 den 30/12 - dör hör 1885
2:a hustruns dtr   Ida Kristina, född i Varnhem 1866 den 14/9 - flyttar in 1879 - ut Gefle 1888


Kvarboende Bomanslyckans backstuga;
Arbetskarl          Gustaf Jonsson Broström , f.Varnhem 1840 den 26/2
                            (Not; Dömd och straffad för 1:a resan stöld 1868)
Hustrun              Anna Cajsa Nilsdotter, född i Varnhem 1837 den 14/5
Son                      Johan August, född i Varnhem 1862 den 12/9
Son                      Carl Oscar, född i Varnhem 1865 den 19/6
Dotter                   Matilda, född i Varnhem 1870 den 29/10
Dotter                   Karolina, född i Varnhem 1874 den 7/10 - se A. 13 Bäckedalen 3 - Flinkebacken
                             - hela familjen flyttar ut 1887 till Kleven under Gruvesäter (Gustafsberg)


Inhyses änkan    Maria Magnusdotter, född i Warnhem 1804 den 21/9 - dör här 1889

Av någon anledning finns en anteckning nederst på sidan:
”Backstuga i Jongstorp, änkan Ida Kristina Johansdotter, född i Warnhem 1866 den 14/9 - flyttar ut 1888

===============================================================================

Ny ägare 1890
- tar över Bomanslyckan genom köp av hela halva östra skiftet - förpantningen har lösts in!
   
"Ägare Anders Gustaf Johansson på Mariedal" (Mariedals slott ligger i Ova socken, mellan Skara och Götene.)
 

In i Bomanslyckans stuga flyttar 1890;
Ägaren       Anders Gustaf Johansson, född i Synnerby 1843 den 3/3 - flyttar in med familj 23/10 1890
Hustrun      Brita Maria, född Karlsdotter i Wånga 1842 den 2/10
Son             Gustaf Herman, född i Fogelås 1880 den 11/1
Son             Nils Viktor, född i Fogelås 1887 den 26/5
Dtrs dotter  Jenny Wilhelmina Johansson, född i Fogelås1887 den 26/5
                   - familjen flyttar till Mariedal, Ofva församling, där Anders Gustaf blir ladugårdsföreståndare och
                    familjen blir skriven på Mariedal Ladugården den 9/5 1892

Ägarfamiljen flyttar tillbaka till Varnhem den 1/11 1895. De har då under tiden flyttat stugan och ladugård ett bra stycke in från vägen och byggt upp det som idag kallas för Millomgården de kallade det för Melltorp.

Millomgården/Melltorp utgör då, som nu, ena halvan av Mellomgården Sörgården 1/32 mantal, sämjedelat skifte öster om landsvägen (lite oegentligt uttryckt), men lagfart beviljas långt senare på denna grund - oklarheter kring ägan kvarstår till legaliseringsförrättning 1972!

Ett stort antal år efter införande av jordaregister/fastigehtsregister kallas denna del för Överbo Mellomgården, 13:1 c, Melltorp. Innan den slutligen legaliseras 1972 till Överbo 13:8, Millomgården inkluderande den forna Bomanslyckan.

.................................................................................................................................................................................

I backstugan på Bomanslyckan som hyrande under tiden finns;
Arbetaren   Johan Gustaf Henriksson, född i Varnhem 1857 den 24/8 - flyttar in från Löfåsen den 8/11 1892 *
Hustrun       Lisa Persdotter , född i Varnhem 1840 den 18/11
                     - de flyttar ut när ägaren återvänder  till ägan 1/11 1895

* Not; "År 1890 den 17:de September af Nås tingslags häradsrätt dömd för första resan stöld och bedrägeri att undergå straffarbete i tio månader och i två år utöfver strafftiden vara förlustig medborgerligt förtroende."
.................................................................................................................................................................................

Tidigare ägaren finns också noterad som boende på ägan 1/32 mantal Överbo Mellomgården mellan 1879 - 1892 - lite oklart i vilket hus den familjen bor innan Lars Andersson avlider den 14/4 1887 och sterbhuset säljer till A G Johansson 1890. Änkan flyttar ut samma år som den nya ägarfamiljen flyttar ut till Mariedal 1/11 1892.

Det är några år med tillkomst av nya byggnader på de båda halvorna av skiftet och möjliga rester av de gamla, när Bomanslyckan försvinner. Det gör det svårt att exakt veta i vilket hus vem av familjerna bodde i. Men Lars Andersson som ägare borde kanske ha bott i något av husen på sin egen halva av skiftet - den södra delen, inklusive Bomanslyckans byggnader.

Så här skrivs familjen på ägan - halva 1/32 mantal Mellomgården - 1879 - 1892;
Ägaren     Lars Andersson, född i Stenstorp 1820 19/1 - flyttar in 1879 (köpebrev 1881) på 1/32 mantal
                 - han dör här 1887
Hustrun    Britta Kajsa Andersdotter, född i Segerstad 1842 den 24/8
Son           Karl Johan, född i Varnhem 1880 den 27/5
Son           Gustaf Albin, född i Varnhem 1855 den 10/2

Det fanns vid den här tiden ett mindre hus uppfört på den markbit som senare kom att hysa ett nyuupbyggt Melltorp/Millomgården. Det finns på kartan 1877 en byggnad där som låg väl förankrad på den södra halvan av skiftet.

Kanske var det till den stugan med hägnad, som ägarfamiljen Lars Andersson flyttar 1879, kanske redan då med tanke på att flytta Bomanslyckan och bygga Melltorp/Millomgården. Han dör dock 1887 och sterbhuset Lars Andersson  får i stället sälja till K G Johansson 1890.

Änkan flyttar ut 1892 och huset rivs för uppförande av byggnaderna från Bomanslyckan sombyggs om till Melltorp/Millomgården färdigt 1895 - då ägsarfamiljen återflyttar.

...................................................................................................................................................................................

Härefter finns inga skrivna på det som var Bomanslyckan och alla byggnader rivs/flyttas troligen därefter helt från den ägan, vars förpantning upp hörde 1890 och den siste boende med säkerhet flytttar 1895.

I den ovalformade hägnaden från tiden före hälftenuppdelningen av det östra Mellomgårdskiftet finns en byggnad på 1877 års karta markerad. Den förvandlades senare till det Gamla Missionhuset 1897/98 och hamnade vid bygget av Millomgården - då Melltorp -, färdig 1895, alldeles vid deras framfartsväg.

Här kan alltså ägarfamiljen för södra halvan av det sämjedelade östra skiftet - 1/32 mantal Överbo Mellomgården - ha bott på sin eget skiftesdel mellan åren 1879 - 1892, då änkan flyttar ut med barnen efter försäljningen 1890 till K G Johansson.

Redogörelse för olika delar av hela Mellomgårdsskiftet 1803 -2014
avseende ägarförändringar, lagfarter, ägandeformer, mm

Överbo Mellomgården 2 x 3/8 mantals skifte i Billingeliderna (i dagens Ljungstorp) - där Carlsberg är den första arealen som säljs 1822 - som förpantning * på 90 år -  bryts redan efter 41 år - se nedan!

* Förpantning = försåld nyttjanderätt enligt avtal på viss tid. Liknar bostadsrätt idag, men här avseende mark.
                          Förpantning kan säljas fritt under förpantningstiden - skall vara införd i inteckningsregistret.


1803 Skiftet för Överbo Mellomgården 2x 3/8 mantal bildas ur storskiftet av Billingeliderna (det finns också
          ett rent skogsskifte ur Billingeliderna som tillhör Millomgården - men detta avses inte här!
Mellomgården 2 x 3/8
         mantal i Överbo by äger nu marken - innan ägs marken alltså av Kronoparken Billingen


1822 Carl Petersson. Förpantning ur skiftet säljs, ägan kom att kallas Carlsberg  - den säljs till Carl Petersson
          i Källehagen/Kjellehagen (u. Prästgården) - han dör 1835 - ingen bor på förpantningen enl. Hfl!

1835 Anders Holmberg. Carlsbergsförpantningen köps av gratialisten f.d. soldaten- som kanske bygger huset
          (om det inte redan fanns där!?), eftersom han skrivs på ”En intägt under Millomgården” (Carlsberg enda
          som fanns!) - hans hustru dör här 1841. Bodde året innan som inhyses i hus på Nohlegårdens äga.

1838 Torparen Jonas Svensson, född i Häggum 1801 den 20/10 - flyttar in på torpet Källehagshemmanet
          1838 med familj och lämnar 1841 - den förste och siste torparen för Mellomgården.

1841 Anders Kijrk (senare Kyrk) och hans hustru Klara Beata. Carlsbergsförpantningen köps av
         avskedade soldaten  - som senare bygger hus på annat ställe i Billingeliderna - Kirkstorp -  och flyttar dit
         med familjen 1849.

1841 Maja Kajsa Jonsdotter Lundstedt. Den 15 mars upprättat kontrakt varigenom Carl Ekenberg till
        omyndiga Maja Kajsa Jonsdotter Lundstedt och hennes förmyndare upplåtit under förpantning på fyrtionio
        år en under tre åttondel Öfverbo Mellomgården lydande jordlägenhet, Bomanslyckan kallad.

1846  Andreas Andersson köper Källehagshemmanet som förpantningslägenhet på 49 år 1846; Ägare blir
          Andreas Andersson, f. i Varnhem 1814  1/11 - in 1846 med familj - ut Lille Kullen 1848. Arrenderar ut.

1849 Carl Jonsson och hans maka Anna Kajsa Alfving. Carlsbergsförpantningen köps då av
          förmyndaren till Carl Jonsson och hans maka Anna Kajsa Alfving, vilka skaffar barn, gifter sig och flyttar
          in - han bor där till sin död 1866! Hustru med son flyttar då till inhysesstugan på Sörgårdsskiftet på väg
          till Höjen - "Klorisa-Kajsas stuga".

1863 Gabriel Pettersson. Hela skiftet säljs då av ägaren till Backa gård, majoren Wetterberg, till ägaren
         av 3/4 mtl Smedsgården
, Gabriel Pettersson, - där förpantningen Carlsberg ingår och nu tycks upphöra!

1865 Kommissions Landtmätaren C. Eliasson har den 25 oktober 1865 utbrutit hela detta skifte (Mellomgårds
         skifte i Billingeliderna (Ljungstorp)) från hemmanstalet och föreslagit att detsamma borde åsättas 1/16
         mantal
vilket skulle ge huvudgården Överbo Mellomgården 11/16 mantal - "detta blir sedermera icke i
         behörig ordning fastställt"! Däremot används de här beteckningarna ändå t o m för lagfartsbeskrivningar
         och för Backas huvuddel av Överbo Mellomgården.

1866 Gabriel Pettersson avsöndrar Carlsbergsdelen (avsöndrar den från skiftet i övrigt) för egen separat
         lagfart på den som särskild äga - en "avsöndringslägenhet".

1866 Andreas Sträng. Därefter säljer Gabriel Pettersson denna avsöndrade del, Carlsberg, till soldaten
         Andreas Sträng den 3 augusti 1866 - kvar har han resten av hela skiftet och Carlsberg räknas nu som
         avsöndrad lägenhet från 3/4 mtl Överbo Mellomgården med egen lagfart (eftersom det inte formellt gick
         att avsöndra den från skiftet).

1867 Gustaf Nilsson - blir ägare av  förpantningen Källehagshemmanet;  - säljer den till Gabriel Pettersson
         1870 och flyttar som ägare till Klefvens såg.

1873 Beviljas Gabriel Pettersson lagfart på sin 1/16 mtl Millomgården - dvs hela Mellomgårdsskiftet, samt
         särskild lagfart för avsöndringslägenhet Carlsberg. Inlöst förpantningslägenhet Källehagshemmanet.

1879 Beviljas Andreas Sträng lagfart på sin köpta från 3/4 mtl Millomgården avsöndrade lägenhet -  i
         jordeboken nu in skriven som ”Carlsberg” - formellt registrerat namn!

1881 Sven Snäll & Lars Andersson. Säljer Gabriel Pettersson resten av sin äga 1/16 mtl, dvs resten av
         hela skiftet,
- som nu som helhet benämns 1/32 mtl (eftersom resterande del av 1/16 avsöndrats som
         Carlsberg!). Nya ägare till skiftet blir de samägande och därmed sambrukande soldat Sven Snäll med
         köpebrev 2/2 1881 & Lars Andersson med köpebrev 2/4 1881.

1881 Soldat Sven Snäll tycks ha byggt sig ett hus på sin del av ägan och flyttar in med familj 1881.

1883 Beviljas Sven Snäll lagfart på sin sambrukande andel av halva 1/32 mtl - med datum den 8/11
         1883 (nu hela skiftet förutom det avsöndrade Carlsberg) 

1883 David Holmgren. Säljs Carlsberg vidare av Andreas Sträng till kyrkoherden David Holmgren - som
         direkt arrenderar ut det till en torparfamilj med svärmor.

1884  Nils Fredrik Meijer m. hustru. Säljs Carlsberg vidare av David Holmgren till Nils Fredrik Meijer m.
          hustru.

1886 Nils Fredrik Meijer och hans hustru. Säljs en ny del av 1/32 mtl, Carlsberg N.o 2,-  som varit
          Källehagshemmanet - lägenheten avsöndras och köps av Nils Fredrik Meijer och hans hustru - säljarna
          båda samägarna Sven Snäll & Lars Andersson - köpebrev 16/10 1886. Förpantningen löses ut.

1889 Beviljas Lars Andersson lagfart på halva sin andel av 1/32 mtl - den 6/11 1889 och sterbhuset tar över
         ägan efter hans död och får lagfart på 1/32 mtl samma år 1889.

1889 f.d. soldaten Snäll säljer sin halva av ägan 1/32 mtl Mellomgården (dagens Melltorp) till Johan Wilhelm
          Andersson, född i Sköfde 1862

1890 Beviljas Nils Fredrik Meijer och hans hustru lagfart på Lägenheten Carlsberg N,o 2 om 1 har, 19 ar
         -beskriven som avsöndrad från 1/16 mtl Millomgården - men formellt blir den nu en avsöndrad
          lägenhet från Överbo 3/4 mtl Mellomgården under Eklind på Backa.

1890 Richard Leksén och hans syster Carolina. Säljs Carlsberg 1+N.o 2 vidare till Richard Leksén och hans
          syster Carolina - köpebrev för Carlsberg 1 13/3 1889 & för Carlsberg N.o 2 transporterat 20/11 1888.

1890 Får Richard Leksén och hans syster Carolina lagfart samma år och namnar lägenheten Carlsberg
          N.o 2 att skrivas in i jordeboken
- den räknas som avsöndrad från 3/4 mtl Mellomgården under Eklind
          på Backa gård.

1890 Johan Wilhelm Andersson med hustru Lovisa. Säljer Sven Snäll sin andel i 1/32 mtl Millomgården
          (andel i allt utom Carlsberg 1 + 2) till Johan Wilhelm Andersson med hustru Lovisa  - troligt är nu att man
          delar upp det östra skiftet helt mellan sig - hälften vardera - det blir Millomgården och Melltorp - denna
          del blir sedan dagens Melltorp.

1890 Bomanslyckans förpantning upphör genom att avtalad tidsgräns går ut (49 år från 1841).

1891 Anders Gustaf Johansson med hustru Brita Maria Karlsdotter. Säljer Lars Anderssons
         sterbhus sin andel av 1/32 mtl Millomgården (andel i allt utom Carlsberg 1 + 2) till Anders Gustaf
         Johansson med hustru Brita Maria Karlsdotter - lagfarten avslås då den senare söks - detta
         blir Millomgården när allt är klart! (Lagfartsutredning påbörjas!)

1894 Karl August Vall. Säljer Johan Wilhelm Andersson med hustru Lovisa sin halva andel i 1/32 mtl (öster
         om landsvägen) till Karl August Vall - köpebrev 8/1 1894 (Senare Melltorp).

1895 Beviljas Johan Wilhelm Andersson med hustru Lovisa lagfart på sin andel i 1/32 mtl, utom
         Carlsberg 1 + 2, (halva ursprungliga skiftet 1/16 mtl) -  de båda ägarna har sins emellan delat upp östra
         skiftet vid en sämjedelning i två hälfter med gräns mitt i skiftet öst-västlig riktning.

1905 Beviljas Karl August Vall lagfart på sin andel i östra skiftet - sämjedelat till det som blir dagens
         Melltorp

1905 den 14 januari
"antecknas att Rådhus Rätten i Jönköping den 10 oktober 1904 beviljat lagfart å Sköfde -
          Axvalls Järnväg till vilken bland annat användts 2, 614 har avsöndrat från Backa egendom (inkl flera),
          äfvensom 0,2357 har af Rickard och Carolina Lekséns lägenhet Carlsberg, afsöndrad från 1/16 mantal
          Öfverbo Mellomgård." Själva järnvägsområdet benämns senare Sköfde-Axvalls Järnvägsområde 11 och
          avsöndrade "trekanten" sydväst om spåret av Carlsberg om 0,2357 hektar får Nr 135 noterat i registret.

1906 Beviljas lagfart för Anders Gustaf Johansson med hustru Brita Maria Karlsdotter med köpebrev
         1891- det betyder att de nu äger sin andel i det som är Bomanslyckan som det nu skrivits + halva hela
          östra skiftet i övrigt - Bomanslyckans förpantning gick ut 1890 - sämjedelat med sin andel satt till dagens
          Millomgården


1909 Frans Oskar Bengtsson. Säljer Richard Leksén och hans syster Carolina Carlsberg 1 + N.o 2 till Frans
         Oskar Bengtsson - med köpebrev 6/7 1909

1910 J. Kvarnström. Säljer Karl August Vall sin andel (Melltorp) till gjuteriarbetaren J. Kvarnström Lars
          Olofsgården, Käpplunda, Skövde. - med köpebrev 26/3 1910.

1911 Gustaf och Emma Stig. Säljer Frans Oskar Bengtsson Carlsberg 1 + N.o 2 till Gustaf och Emma Stig -
         köpebrev 28/6 1911

1912 Sofia Johansson, Huseby. Säljer Gustaf & Emma Stig Carlsberg 1+ N.o 2 till Sofia Johansson, Huseby
         - köpebrev 2/9 1912 Hon låter sin broder och hans hushållerska flytta in som arrendatorer.

1914 Sofia Johansson född Högman, Huseby, byggde på en våning på bostadshuset Carlsberg 1 1914 för
         sin brors räkning, vilken arrenderade Carlsberg och bodde här med sitt hembiträde/livskamrat mellan
         1912 - 1938. Troligen fanns också intressen från Sofia att hennes dotter Gerda och hennes man
         hästhandlare Fredriksson i Skövde också skulle kunna använda huset tidvis om somrarna. Arne Sträng
         anger;
"Det var Fredrikssons som kom med tåget till Ljungstorp och som levde här om somrarna in på
         1930-talet." Då behövdes det extra utrymme kan man tänka!

1917 August och Stina Nordgren. Säljer J. Kvarnström (Melltorp) sin andel av 1/32 mtl till August och Stina
         Nordgren - med köpebrev 1/3 19171921 Carl Fredrikssons hustru Gerda. Testamenterar Sofia Johansson Carlsberg 1 + N.o 2 till Carl
          Fredrikssons hustru Gerda - hennes dotter - bouppteckning 10/3 1921. Hon låter sin morbroder bo kvar
          tills han dör 1938 och hushållerskan Lovisa Matilda Johansdotter, född 1860 bor kvar till 1941.

1924 Alma Johanna Pettersson. Säljer August & Stina Nordgren sin andel (Melltorp) av 1/32 till Johanna
          Pettersson med köpebrev 1/11 1924

1925 Johan Apell. Säljer sterbhuset Brita Johansson sin andel av 1/32 mtl Millomgården (Millomgården) till
         Johan Apell - med köpebrev 7/8 1925

1927 Beviljas lagfart för Gerda Johansson
för Carlsberg Nr 1 + N.o 2 - hustru till Carl Fredriksson i Skövde.

1938 Syskonen Ludvig och Augusta Roth köper Melltorp efter "Kjortla-bonnen" Johanna Pettersson.

1939 Alexander Andersson, småbrukare köper Carlsberg 1 och N.o 2 av Gerda Fredriksson. Han och
         hustrun Hilda Olivia, född Andersson 1882, bor kvar till hans död 1963.

1961 Alliansmissionen Billinge köper Melltorp efter Augusta Roth för hennes testamenterade pengar.

1963 Uno Söderlund, matthandlare köper nu Carlsberg 1 och N.o 2.
         1965 Uno Söderlund får lagfart på Carlsberg 1 och N.o 2.

1979 Arne och Birgitta Sträng köper nu enbart Carlsberg (1), Överbo 13:2 - de båda fastigheternas får nu
         skilda ägare efter nämrare 100 år av gemensamt ägarskap för Carlsberg (1) & Carlsberg N.o 2.

1879 Alliansmissionen säljer Melltorp till Roy Sandqvist, Skara.

1880 Köper Lennart Blomqvist Melltorp av Roy Sandqvist.

1983 Strängs utökade Carlsberg 1 med ett sovrum och ett badrum ovan köket och köksingången.

1998 Mary Linnea Söderlund. Bodelning där änkan tar över fastigheten Carlsberg N.o 2.
 
2000 Wille Söderlund. Carlsberg N.o 2, Överbo 13:3, köps av Wille Söderlund, och han bygger nytt hus och
         kallar det Riddarhagen.

2013 Martin och Caroline Hallberg. Nya ägare av Överbo 13:3; Riddarhagen blir Martin och Caroline
         Hallberg.

Materialsida för Riddarhagen - här! Kräver lösenord!