A. 60 b Mellomgårdsskiftet - Carlsberg No.2 = Källehagshemmanet= Kjellshagen= Riddarhagen

Överbo Mellomgården 3/4 mtl -> Mellomgårdsskiftet 1/16 mantal -> Källehagshemmanet lägenhet ->  Kjellshagen lägenhet -> Carlsberg N.o 2 -> Överbo Mellomgården 13:3 -> Överbo 13:3 - med idag adress; Riddarhagen Ljungstorp

Kort sida - bara att scrolla nerför sidan se bilder och läsa text!         Bildspel från dagens Riddarhagen längst ner!

Mellomgårdsskiftet;
Carlsberg N.o 2
blev den först avsöndrade fastighetens namn på den norra delen av det västra skiftet. Innan dess hade den brukade lägenheten hetat Källehagshemmanet. Dagens namn på samma äga är fastigheten Riddarhagen - alla utgjorde ägan med rött utmärkta gränser till vänster på bilden.

När Carlsberg (1) hade avsöndrats 1866, utgjorde resten av Mellomgårdsskiftet 1/32-dels mantal Mellomgården, efter den tidens sätt att beteckna mantalsbelagda markområden. Så kom den i alla fall att betecknas i lagfartsboken innan Carlsberg n.o 2 avsöndras och 1/32 mtl då bestod av Källehagshemmanet + östra skiftet på andra sidan vägen.

Bild från Gunnar Hallingbergs album, Skara, nov 2015. Bild från Gunnar Hallingbergs album, Skara, nov 2015.

Så här såg det gamla huset ut på Källehagshemmanet/Carlsberg No 2 - bilden tagen från fältet bakom huset västerifrån - huset är vänt mot Ljungstorspvägen. Huset byggdes troligen redan 1838 som ett torp under Mellomgården och det revs i mitten av 1940-talet, dvs knappt 10 år efter denna bild. Det tycks ha vara ett fähus under samma ryggås - söderut (höger) på bilden.

Mellomgårdens skifte i Billingeliderna - Överbo Mellomgården 1/16 mantal (lite oegentligt) - senare Överbo Mellomgården 13:1 markerat med rött, liksom Carlsberg N.o 2 = tidigare Källehagshemmanet = Dagens Riddarhagen - på kartan Överbo 13:3


Namnformerna;

Källehagshemmanet lär ha kommit av ett "hemman i hage med källa" och här finns mycket riktigt en källa med surmark. Kanske samma källåder  under vägen och ner över Källehagshemmanet och in i  Carlsberg (1) ner mellan jordkällaren byggd av Meijer 1884. Vattnet har fortsatt som en dråg - öppet mindre dike - som Uno Söderlund lade igen med en slags täckdikning via en pump ner över stenmuren mot Ljungsbo, där det  återigen är ett öppet dike.                                                                                                                 (Arne Sträng, Ljungstorp)

Kjellshagen benämns ägan i husförhörslängd 1862-1869 och kan vara en modifiering av det förra namnet.

Carlsberg N.o 2 kom till då Källehagshemmanet avsöndrades från Överbo Mellomgården 3/4 mtl 1890. Namnet hänförs till att ägaren redan då ägde Carlsberg (1) och helt enkelt namnade det Carlsberg N.o 2 att införas i jordeboken.

Riddarhagen har ingen historisk förankring, utan tillkom då fastigheten köptes och huset byggdes 2 000 av William Söderlund.


Bostadshuset för Källehagshemmanet/Kjellshagen/Carlsro N.o 2 kan vara ett äldre hus som blir torp 1838 för den förste och ende torparen på Mellomgården. Med tanke på karta nedan, tycks det vara äldre än så.1848 säljs det som en förpantning i Hfl benämnd Kjellshagen.


Bostadshuset står kvar i ganska exakt 100 år ytterligare, till någon gång i mitten på 1940-talet, när Nils Lann en dag befinner sig på vägen utanför och först ser en katt fara ut ur huset och sedan ser hur taket rasar in. Dessförinnan har både Högman och Sanders använt huset som snickarbod.                                 (Arne Sträng,2014)

"Leljens":

Carlsberg n.o 2 hyser några år i början av 1900-talet änkling Lars Johan Hägglund, född i Sventorp 1838 den 2/2. Han var dåvarande ägarhustruns fader - han flyttar in 1911 - ut till Wåmb 14/12 1915. Huset kallas därefter för "Leljens/Liljens" då han varit gift med soldat Liljas dotter i Ulfstorp. Han var den siste som registrerat bodde i huset på Carlsberg N.o 2, som därefter bl a användes till snickarbod tills det rasade i mitten på 1940-talet.

Överbo 13:3, Riddarhagen har idag 11 900 kvadratmeter mark ingående i fastigheten, vilket helt motsvarar det gamla Carlsberg N.o 2 och det allra tidigaste Källehagshemmanet. Områdets gränser har alltså inte förändrats sedan 1803.

Teckning av huset på Carlsberg N.o 2 - gamla Källehagshemmanet

Från Varnhemsbygden 2001. Från Varnhemsbygden 2001.

Det gamla huset på Carlsberg N.o 2:s äga innan det ramlade ihop i mitten av 1940-talet och sedan revs av Alexander Andersson. Tecknat av grannen Apell som bodde mitt emot i det som 1972 namnades Millomgården och är säkert lite för högt ritat i proportionerna och var vid sitt slut i rent förfall! Se bild nedan!

Huset var troligen boninghus för alla ägorna namnade Källehagshemmanet, Kjellshagen och Carlsberg N.o 2 och 'levde' på så sätt mellan senast 1838 till 1940-tal, dvs i ca. 100 år!

Huset kan möjligen vara ännu äldre, men vi har inte funnit några boende före 1838 möjliga att placera i huset från husförhörslängder. Det startar där som Torp under Mellomgården, 1838, i några år före laga skiftet för Överbo by och säljs sedan som förpantning under namnet Källehagshemmanet 1846 - se nedan!


Huset såg ut som de flesta äldre husen i området - en enkel stuga med spåntak, två fönster på långsidan - ett för kök och ett för rum, dubbeldörr med snett liggande panel för vattenavrinning och av estetiska skäl med en enkel fönsterrad ovanför i entreén. Grusgång och grind i stenmur ut till Landsvägen.

Bild från Gunnar Hallingbergs album, Skara, nov 2015. Bild från Gunnar Hallingbergs album, Skara, nov 2015.

På en bild av en modellflygande Gunnar Hallingberg kan man se Källehagshemmanet/Carlsberg 2 - Leijens eller Hägglunds - stuga utmed Ljungstorspvägen i sitt förfall - den ser ut att varit tillbyggd med en fähusdel söderut (höger ut). Till vänster syns Lindstorps ladugård i vinkel ut mot vägen. På fältet ligger idag (2015) Riddarhagens bostadshus.På kartunderlag inför 1844 års laga skifte för byarna Klostret och Överbo, är bostadshuset på Källehagshemmanet beläget som på Apells teckning, dvs längs med landsvägen med en ägokrök snett för huset som vägen under senare tid krupit nära.

Här var dock de allra äldsta hägnaderna kvar runt hus och väg och vägen hade väl tilltagna 'fä-vägkanter' utmed vägen.

 

Bild från Gunnar Hallingbergs album, Skara, nov 2015. Bild från Gunnar Hallingbergs album, Skara, nov 2015.

Så här ser stugan ut i förstoring - den revs i mitten av 1940-talet.
 

Bostadshuset för Källehagshemmanet/Kjellshagen/Carlsro N.o 2 kan vara ett äldre hus som blir torp 1838 för den förste och ende torparen på Mellomgården. Med tanke på karta nedan, tycks det vara äldre än så.1848 säljs det som en förpantning i Hfl benämnd Kjellshagen.

Bostadshuset står kvar i ganska exakt 100 år ytterligare, till någon gång i mitten på 1940-talet, när Nils Lann en dag befinner sig på vägen utanför och först ser en katt fara ut ur huset och sedan ser hur taket rasar in. Dessförinnan har både Högman och Sanders använt huset som snickarbod.                             (Arne Sträng,2014)

2000 byggs det nya huset på ägan som nu kallas Riddarhagen

Foto Verna Andersson, Ljungstorp Foto Verna Andersson, Ljungstorp

Nye ägaren år 2000, sonen i familjen Söderlunds, William Söderlund, har just låtit gjuta plattan till det moderna hus som skall pryda Carlsbergsägan N.o 2, Överbo 13:3.

Bild från Varnhemsbygden 2001. Bild från Varnhemsbygden 2001.

En tidig bild på det nya huset på Överbo 13:3 - ett arkitektritat väl inpassat hus i en helt modern stil på den gamla Kronoparksmarken skiftat till Överbo Mellomgården 1803. Byggnadsställningarna är inte helt borta på bilden för huset som dragits in en rejäl bit från landsvägen. Dagens Riddarhagen år 2014 - se nederst på sidan!

Källehagshemmanet nämns som grannfastighet i kontrakt 1866

I köpekontrakt 1866 då soldaten Andreas Sträng köper grannfastigheten Carlsberg, benämns dess granntomt i norr som Källehagshemmanet - se utdrag ur kontraktet ovan!

Det betyder att det fanns en avgränsad lägenhet omfattande norra delen av Mellomgårdsskiftets västra halva, granne och parallelt med Carlsberg i söder.

Ägar/brukarlista Källehagshemmanet/Kjellshagen/Riddarhagen

Källehagshemmanet - ett torp under Mellomgården som blir en förpantningslägenhet som köps 1846:
 

Inför det laga skiftet försvinner den förste och ende torparen man en kort tid hade under Mellomgården 3/8 på marken för Källehagshemmanet. Han var torpare här under gården mellan 1838 - 1841. Nästa inflyttare blir ägare till lägenheten 1846. Hur den brukades däremellan förtäljer inte boendeförteckningar, troligen  från Mellomgården. Den säljs ytterligare en gång 1848 till Anders Svensson innan den inlöses av ägaren av hela skiftet, Gabriel Pettersson 1870.


1838
Torparen Jonas Svensson, född i Häggum 1801 den 20/10 - flyttar in på torpet Källehagshemmanet 1838
             med familj och lämnar 1841

Förpantningslägenhet på 49 år 1846;
Ägaren Andreas Andersson, f. i Varnhem 1814  1/11 - in 1846 med familj - ut Lille Kullen 1848 (åter 1859)

1848
Ägaren Anders Svensson, f. Gersnäs 1810 29/9 in 1848 med fam. fr. Grufvesäter - till Fallet, Öglunda 1849

1849
Arrendator;f.d. soldat Jaen Lejon, född i Varnhem 1791 den 25/12 - 1849 från Per Andersgården Ökull - ut
           Sköfde 1853

1859
Inhyses Anders Andersson - (arrenderar Carlsberg n.o 2) tidigare ägare. Andreas Andersson, född i
             Varnhem 1814 den 1/11 - in med barnen 1859 - ut till Ulunda 1867

1867
Ägare  förpantningen; Gustaf Nilsson, född i Sjogerstad 1826 15/8 - in 1867 från dräng närmast i Liden.
            Innan dess införd som försvarslös med krav på arbetsbetyg under ett par år. Var också dräng i
            Storekullen, Sven Michelsgården, m fl. - han flyttar och blir ägare till Klefvens såg 1870

(Anm; Senare "Pannekakevännaren")

1881    
Ägare hela skiftet (förutom Carlsberg 1) Sven Snäll & Lars Andersson. Nya ägare till skiftet blir samägande
           & därmed sambrukande soldat Sven Snäll - köpebrev 2/2 1881 & Lars Andersson - köpebrev 2/4 1881.
           Förpantningen är då inlöst.

1886
Ägare Nils Fredrik Meijer och hans hustru. Säljs och avsöndras en del av Millomgårdens skifte 1/32
           mtl, kallas nu Carlsberg N.o 2Källehagshemmanet/Kjellshagen,-  avsöndringen köps av Nils
           Fredrik Meijer och hans hustru. Säljare båda samägarna Sven Snäll & Lars Andersson - köpebrev 16/10
           1886.

1886 
Johan A. Gustafsson, född i Säter 1851 9/11 med familj arrenderar Carlsberg N:o 2 + resten av 1/32
           mtl
- förutom det tidigare avsöndrade Carslberg (1) - utvandrar med familjen till Amerika 1890

1890 
Richard Leksén tillsammans med systern Maria Karolina Leksén  köper Carlsberg 1 13/3 1889 och
           Carlsberg N.o 2 genom transport 20/11 1888 av köpebrev 16/10 1886.
           Boende 1889 på Carlsberg (1) - Arrenderar: Arbetaren Anders Jonsson, f. Väring 1835, 31/1, in från
           Mariestad 1889  med hustrun Maria Kajsa Jonsdotter, född i Ullervad 1833 den 27/11 - mor till ägarna.
           Ingen bor på Carlsberg N.o 2

1909
Frans Oskar Bengtsson står som ägare för de båda fastigheterna - som nu drivs som arrendejordbruk
           från boende och ekonomibyggnader på Carlsberg (1). Arrenderar: Arbetaren Anders Jonsson, född i
           Väring 1835, 31/1 med hustrun Maria Kajsa Jonsdotter, f. i Ullervad 1833 den 27/11 - mor till de förra
           ägarna. Ingen bor på Carlsberg N.o 2
 

1910
Gustaf Stig med hustrun  Emma Kristina, född Hägglund köper Carlsberg 1 + N.o 2 - de bor på Carlsberg 1
           och har båda fastigheterna som ett jordbruk. Carlsberg n.o 2 hyser nu änkling Lars Johan Hägglund,
           född i Sventorp 1838 den 2/2 hustruns fader- in 1911 - ut till Wåmb 14/12 1915. Huset kallas därefter
           för "Leijens/Liljens" då han varit gift med soldat Liljas dotter. Han var den siste som registrerat bodde i
           huset på Carlsberg N.o 2.

1912
Sofia Johansson, Huseby i Forsby församling. Köper av Gustaf & Emma Stig Carlsberg 1+ N.o 2 - köpebrev
          2/9 1912 Hon låter sin broder och hans hushållerska flytta in som arrendatorer - ingen bostad på
          Carlsberg N.o 2.


1921
Carl Fredrikssons hustru Gerda. Testamenterar Sofia Johansson Carlsberg 1 + N.o 2 till Carl
          Fredrikssons hustru Gerda - hennes dotter - bouppteckning 10/3 1921. Hon låter sin morbroder, Lars
          Johan Högman, bo kvar tills han dör 1938 och hushållerskan Lovisa Matilda Johansdotter, född 1860
          flyttar till ålderdomshemmet - ingen bostad på Carlsberg N.o 2. Huset där börjar användas som
           snickarbod.

1939
Alexander Andersson, småbrukare köper Carlsberg 1 och N.o 2 av Gerda Fredriksson. Han och hustrun
          Hilda Olivia, född Andersson 1882, bor kvar till hans död 1963 - ingen bostad på Carlsberg N.o 2. Han
          använder huset som snickarbod under ett antal år in på 1940-talet då det rasar ihop.

1963
Uno Söderlund, matthandlare köper nu Carlsberg 1 och N.o 2. - ingen bostad på Carlsberg N.o 2.

1998
Mary Linnea Söderlund. Bodelning där änkan tar över hela fastigheten Carlsberg N.o 2.  - ingen bostad på
         Carlsberg N.o 2.
 

2000
William Söderlund. Carlsberg N.o 2, Överbo 13:3, köps av Wille Söderlund, och han bygger nytt hus och
         kallar det Riddarhagen.

2013
Martin och Caroline Hallberg. Nya ägare av Överbo 13:3; Riddarhagen blir Martin och Caroline Hallberg.

Ren ägarlista Källehagshemmanet/Carlsberg N.o 2/Riddarhagen

1838 Blir torp för den förste och ende torparen på Mellomgården -då ägs Källehagshemmanet liksom övriga
         skiftet av Mellomgården 2 x 3/8 mtl -  delat ägarskap - delat av vägen (Västra och östra skiftet)
1847 Blir Wetterberg, Backa gård, ägare till hela skiftet efter köp av sista halvan 3/8 mtl Mellomgården 3/4 mtl
1848 Säljs denna mark av Wetterberg som en förpantning Kjellshagen  - till Anders Svensson, född i Gersnäs
         1810, 29/9 in 1848 med familj  från Grufvesäter
1866 Säljs hela skiftet av Wetterberg, Backa, till Gabriel Pettersson, Smedsgården (inkl. förpantningarna
         Carlsberg  (1) och Kjellshagen/Källehagshemmanet)
         1866 I köpekontrakt, då soldaten Andreas Sträng köper grannfastighet Carlsberg av Gabriel Pettersson,
          benämns dess granntomt i norr som Källehagshemmanet
1867 Säljer Anders Svensson förpantningen till Gustaf Nilsson, född i Sjogerstad 1826 15/8
1870 Säljer Gustaf Nilsson till Gabriel Pettersson, sedan 1866 ägare av hela Mellomgårdsskiftet, förutom
         avsöndrade Carlsberg (1) - löser nu in förpantningen från Gustaf som då kan köpa Klefvens såg.
1881 Gabriel Pettersson säljer hela sin del av skiftet (alltså utom avsöndrade Carlsberg (1) till soldaten Snäll
         & Lars Andersson vid Björsgården, Klostret
1886 Säljer de båda ägarna Snäll & Andersson Källehagshemmanet/Kjellshagen från resten av skiftet till Nils
          Fredrik Meijer med hustru

1890  Efter att Meijer sålt så får den nya ägarna handlanden Rickard Leksén tillsammans med systern
          Karolina Leksén
lagfart på båda Carlsbergsfastigheterna
1909 Säljer Lekséns båda Carlsbergslägenheterna till Frans Oskar Bengtsson
1910 Säljer Frans Oskar Bengtsson Carlsbergsfastigheterna till Gustaf Stig med hustrun Emma Kristina
1912 Säljer Stigs båda Carlsbergsfastigheterna till Sophia Johansson, Huseby
1921 Ärver Gerda Fredriksson, dotter till Sophia, båda Carlsbergslägenheterna
1939 Säljer Gerda Fredriksson båda lägenheterna till Alexander Andersson -  som brukar dem som en
          sammanhållen liten gård - med boende på Carlsberg (1)
1963 Säljer Alexander Andersson båda fastigheterna till matthandlare Uno Söderlund
1979 Säljer Söderlunds Carlsberg (1) till Arne och Birgitta Sträng, men behåller Carlsberg n.o 2
1998 Ärver Mary Linnea Söderlund genom bodelning Carlsberg N.o 2
2000 Säljer moder Söderlund till sonen William Söderlund Carlsberg N.o 2, Överbo 13:3
2013 Säljer William Söderlund Överbo 13:3, Riddarhagen till Martin och Caroline Hallberg

Grundkartan 1844 laga skiftet - baserad på äldre karta

På grundkartan till 1844 års karta ser man att hägnader och byggnader inte konsekvent följer skiftesindelningen 1803 (av KF borttagna röda skiftesgränser över hägnader och byggnader på kartan!). Hela kartbilden ger ett intryck av hus byggda tidigare än någon bokfördes i husen! Hägnader och hus ger en känsla av äldre tider för platsen än skiftesgränsernas tillkomst 1803.

Hägnaderna från Källehagshemmanet - en fägata - ner utmed vägen vid Carlsberg 1 visar på att gränserna inte var så tydliga för skiftesdelarna. Oklart också vilka byggnader som är ekonomibyggnader och vilka som är bostadshus och vilken tidpunkt de exakt beskriver.

För Carlsberg och Källehagshemmanet ser det ut som om man hade två bostäder och en ladugård tillsammans.

Bostadshuset kan vara samma hus som funnits på platsen i åtminstone 100 år och slutligen på 1900-talet kallades "Liljens/Leljens"
-  på Källehagshemmanets mark. Det föll ihop i slutet av 1930-talet, då ingen fast boende fanns i huset efter 1915.

I övrigt finns Bomanslyckan med hägnader från lyckans tillkomst på 1790-talet, uttagen av soldat Sven Boman i soldattorp nr 330 från Kronomark, och med ladugårdsbyggnaden på Sörgårdens skifte 1803. Här helt alltså utom gränserna för 1803 års skifte, som då alltså inte fanns inför denna 'lyckas' tillkomst.

Carlsberg (1) har ett bostadshus med gaveln mot vägen och är troligen det första som byggts inom den hägnad som följer skiftesgränserna i den södra delen och norrut gränsar mot Källehagshemmanet.
Huset ser också betydligt äldre ut i sin omgivning med hägnader än ett hus från 1835, då den förste registrerat boende flyttar in.

Carlsberg N.o 2's bostadshus på 1877 års karta

Kasrtan är ifylld av Kent Friman, 2014 Kasrtan är ifylld av Kent Friman, 2014

Carlsberg N.o 2's bostadshus ligger ett stycke in på ägan norr om Carlsberg 1's ladugård.

Fortfarande finns Bomanslyckan mitt emot Carlsberg 1, med ladugården gavel mot gavel med Carlsberg 1's ladugård med Ljungstorspvägen emellan.

Ladugården för Bomanslyckan har nu alltså flyttats sedan läget på föregående karta, troligtvis efter försäljningen av Bomanslyckan som förpantning på 49 år 1841. Det fanns säkert inte ägarmässigt utrymme för att låta ladugården ligga kvar på Sörgårdsskiftets mark.


(Kartan har tyvärr här en skarv norrut, som inte täcks in på nästkommande kartblad.)

Foto Kent Friman, copyright, 2014 Foto Kent Friman, copyright, 2014

En enda rostig detalj finns från det forna bostadshuset där taket rasade in under mitten av 1940-talet.

Ur Svenska gods & gårdar; Carlsberg/Karlsberg tidigt 1940-tal:
Karlsbergsägorna ses som en mindre gård med hus på Carlsberg 1

Som mindre gård brukad av Alexander Andersson mellan 1939 - 1963 såg man både Carlsberg 1 och Carlsberg N.o 2 som en enda småbruksenhet. Här beskrivs Karlsberg som en fastighet på ca 2 har trots att den egentligen utgjordes av två ungefär lika stora fastigheter som sambrukades. Det fanns då också endast en mangårdsbyggnad och ladugård kvar på ägorna. Det bostadshus som här beskrivs ligger på Carlsberg 13:2, dvs den södra delen av västra Överbo Millomgårdsskiftet, vilken del avsöndrades redan 1866 och blev bosättning ännu tidigare, år 1822, som en förpantning på 90 år.

Bild från Gunnar Hallingbergs album, Skara, nov 2015. Bild från Gunnar Hallingbergs album, Skara, nov 2015.

Så här såg ännu en gång det gamla huset ut på Källehagshemmanet/Carlsberg No 2 - bilden tagen 1937 från fältet bakom huset - västerifrån - huset är vänt mot Ljungstorspvägen. Huset byggdes troligen redan 1838 som ett torp under Mellomgården och det revs i mitten av 1940-talet, dvs knappt 10 år efter denna bild. Det tycks ha vara ett fähus under samma ryggås - söerut på bilden.

Bostadshuset för Källehagshemmanet/Kjellshagen/Carlsro N.o 2 kan vara ett äldre hus som blir torp 1838 för den förste och ende torparen på Mellomgården. Med tanke på karta nedan, tycks det vara äldre än så.1848 säljs det som en förpantning i Hfl benämnd Kjellshagen.

Bostadshuset står kvar i ganska exakt 100 år ytterligare, till någon gång i mitten på 1940-talet, när Nils Lann en dag befinner sig på vägen utanför och först ser en katt fara ut ur huset och sedan ser hur taket rasar in. Dessförinnan har både Högman och Sanders använt huset som snickarbod.                             (Arne Sträng,2014)

Boendelista Källehagshemmanet/Kjellshagen/Carlsberg n.o 2

Husförhörslängd  1836-1846;
(Torp Källehagshemmanet - står inte utsrkivet i Hfl, men ingen annan bosättning passar!)

Torparen Jonas Svensson, f. i Häggum 1801, 20/10 - in som dräng från Hålltorp till Källehagshemmanet 1838
Hustrun   Ingrid Svensdotter, född i Varnhem 1804, 1/2- in samma år 1838 - från piga på Hålltorp - gifter sig
Son           Gustaf, född i Varnhem 1841 den 2/9
                 - familjen flyttar ut 1841

Torpet säljs 1844 inför laga skfitet som förpantning på 49 år;
Ägaren  Andreas Andersson, f. i Varnhem 1814  1/11 - in 1846 med familj från Upsala som gift dräng
Hustru   Anna Greta Svensdotter, född i Varnhem 1820 den 19/12
Dotter     Maria Stina, född i Varnhem 1843 den 14/6
Son        Johannes, född i Varnhem 1845 den 9/4

Husförhörslängd  1846-1859;

Kvarboende på förpantningen Källehagshemmanet;

Ägaren Andreas Andersson, f. i Varnhem 1814
Hustru  Anna Greta Svensdotter, född i Varnhem 1820
Dotter    Maria Stina, född i Varnhem 1843 den 14/6
Son       Johannes, född i Varnhem 1845 den 9/4
Dotter    Ulrica Charlotta, född i Varnhem 1848 den 11/2
             - familjen flyttar ut till Lille Kullen 1848 (åter som arrendator 1859)

Ny ägare av Källehagshemmanet 1848;
Ägaren Anders Svensson, f. Gersnäs 1810 29/9 in 1848 med familjen från Grufvesäter
Hustrun Cajsa Andersdotter, född i Fägred 1812
Dotter    Britta Maria, född i Örby 1844 den 14/10
             - familjen säljer inte, men flyttar till Fallet, Öglunda 1849

Arrendator Källehagshemmanet 1849;
f.d. soldat Jaen Lejon, född i Varnhem 1791 den 25/12 - 1849 från Per Andersgården Ökull
Hustrun     Anna Pehrsdotter, född i Wing 1793 den 21/10
Son            Johannes, född i Varnhem 1828 den 1/3 - flyttar ut 1851
                   - makarna flyttar ut till Sköfde 1853

Det var den första familjen med tjänstefolk här uppe (förståeligt med tanke på ålder);
Pigan        Maria Stina Fredriksdotter, född i Broddetorp 1830 den 5/5 - in 1849 och ut igen 1850
Pigan        Maja Catarina Jonsdotter, född i Berg 1833 den 8/6 - in 1849 från Berg ut åter Berg 1850
Pigan        Eva Greta Johansdotter, född i Varnhem 1835 den 21/6 - in 1850 från Tomten - ut 1851
Pigan        Maria Kajsa Fransdotter, född i Berg 1833 den 6/2 - in 1850 och ut igen till Wing 1852
Pigan        Inga Stina Carlsdotter Lilja, född i Varnhem 1829 den 3/12 - in  1852 fr. Wing - ut 1855
Dräng       Petter Svensson, född i Berg 1831 den 28/6 - in 1849 från Ökull - ut till Wing 1853
 

Husförhörslängd 1854-1862:

Inhyses - tidigare ägare åter hit 1859;
Änkman  Andreas Andersson,
f. i Varnhem 1814    -        (Not; betyg till järnvägen 1860)
Dotter       Maria Stina, född i Varnhem 1843 den 14/6 - ut till Wesstorp 1860
Son          Johannes, född i Varnhem 1845 den 9/4 - ut till Yttre Gran i Upland 1860
Dotter       Ulrica Charlotta, född i Varnhem 1848 den 11/2
Dotter       Johanna, född i Varnhem 1850 den 16/5
Dotter       Emma, född i Varnhem 1856 den 15/12 

Husförhörslängd 1862-1869:

Fortsatt Inhyses - tidigare ägare;
Änkman  Andreas Andersson, f. i Varnhem 1814
Dotter       Ulrica Charlotta, född i Varnhem 1848 den 11/2 - ut till Wesstorp 1862
Dotter       Johanna, född i Varnhem 1850 den 16/5
Dotter       Emma, född i Varnhem 1856 den 15/12
                 - övriga familjen flyttar till "vid Ulunda" 1867

Ny ägare 1867 - nu skrivs för förpantningen Kjellshagen;
Ägare     Gustaf Nilsson, född i Sjogerstad 1826 15/8 - köper 1867, var dräng närmast i Liden.
                Innan dess införd som försvarslös med krav på arbetsbetyg under ett par år. Var också dräng i
                Storekullen, Sven Michelsgården, m fl. - han flyttar och blir ägare till Klefvens såg 1870
                                                                                                                    (Anm; Senare "Pannekakevännaren")

Husförhörslängd 1869-1880:
Kjellshagen - nu inskrivet - 1866 köper Gabriel Pettersson, Smedsgården, hela skiftet av Wetterberg på Backa gård & avsöndrar Carlsberg 1

Noterad som ägare för carlsberg N.o 2;
Ägare     Gustaf Nilsson, född i Sjogerstad 1826 15/8
                - han köper nu och blir ägare till Klefvens såg 1870
 

Husförhörslängd 1880 - 1895 och senare ->:
Boende på Carlsberg N:o 2

Arrenderar Carlsberg N:o 2 + resten av 1/32 mtl (dvs hela skiftet förutom Carlsberg 1);
Mannen      Johan A. Gustafsson, född i Säter 1851 9/11 - familjen flyttar in 1886
Hustrun      Charlotta, född Granat i Säter 1854 25/7
Son             Carl Wilhelm, född i Säter 1876 17/9
Son             Johan Sewerin, född i Säter 1878 20/10
Son             Gustaf Natanel, född i Säter 1881 25/5
Dotter          Anna Matilda, född i Skara 1883 30/5
Dotter          Maria Charlotta Kristina, född i  Lundby 1885 15/9
                   - hela familjen flyttar till Amerika 11/9 1890

...............................................................................................................................................................................
 
1890 den 16/9 - Lagfaren ägare för de båda fastigheterna: Handlanden Rickard Leksén tillsammans med systern Karolina Leksén

- nu övergår Carlsberg N.o 2 att sambrukas helt med Carlsberg (1), där bostaden blir på Carlsberg (1) och kallas gemensamt för endast Carlsberg i Hfl:

Arrenderar 1889 - både Carlsberg 1 + 2 som en jordbruksenhet, men bor på Carlsberg 1:
Arbetaren     Anders Jonsson, född i Väring 1835, 31/1, in Mariestad 1889 - dör här 2/6 1907
Hustrun        Maria Kajsa Jonsdotter, f. i Ullervad 1833, 27/11 mor till Richard & Hanna - dör här 10/11 1894
Gem barn      Hanna Rosalie, född i Götlunda 1872 den 29/9
Hustr’s barn Maria Karolina Leksén, f. i Trästena 1865 den 15/11 (medägare Carlsberg 1+2)
 

Husförhörlsängd 1895 - 1922:

Mågen tar över arrendet 1897 för de båda fastigheterna;
Arbetaren   Johan Alfred Johansson, f. i Berg 1866, 15/12, gift med Anders & Maria Kajsas dotter 5/5 1895
Hustrun       Hanna Roselie Jonsson, född i Götlunda 1872 den 29/9
Dotter           Märta Ingeborg, född i Varnhem 1897 den 18/5
Dotter           Edit Maria Elisabet, född i Varnhem 1900 den 10/7
Dotter           Astrid Margareta, född i Varnhem 1910 den 26/6
                    - familjen lämnar Carlsberg för flytt till Ulunda där Anders blir kalkarbetare 1910

Hanna Roselie, född Jonsson 1872 - dör i Ulunda 16/9 1949.

1912 köper Sofia Johansson, Huseby i Forsby församling båda lägenheterna som arrende åt sin bror.

Boende 1912 på Karlsberg 1 - Arrendator också för Carlsberg N.o 2 i sambruk:
Arrendator *  Lars Johan August Högman, f. i Dala 1845, 8/9 - in fr. Stenstorp 19/11 1912
Hembiträde   Lovisa Matilda Johansdotter, född i Högstena 1860 25/8 - in 19/11 1912

* Så det är Sofia Johansson som låter sin broder Lars Johan August Högman med hembiträde arrendera de båda Carlsbergslägenheterna - de flyttar in 2 månader efter att Sofia köpt dem.

Den gamla stugan på lägenheten Carlsberg N:o 2 hyrs ut allt mer sporadiskt, används som snickarbod tills den får förfalla helt och faller ihop i mitten av 1940-talet:

Arbetaren    Johan G. Henriksson, f. Varnhem 1857, 24/8 - in 11/11 1901 fr. Fogdehagen
                     (Not; "År 1890 den 17:de September af Nås tingslags häradsrätt dömd för första resan stöld och
                      bedrägeri att hafva att undergå straffarbete i tio månader och i två år utöfver strafftiden vara 
                      förlustig medborgerligt förtroende.")
Hustrun        Kajsa Lisa, född Persson i Varnhem 1840 den 18/11
                      - de båda flyttar till  Storekullen som hyrande den 9/11 1903

I gamla stugan på Karlsberg N:o 2 flyttar 1911 fadern till hustrun i Carlsberg (1) in:
Inhyses änkl Lars Johan Hägglund, född i Sventorp 1838 den 2/2 - in 1911 - ut till Wåmb 14/12 1915

Huset kom därefter att lokalt benämnas "Leljens" - eftersom han varit gift med soldat Liljas I Ulfstorps dotter.

Se ägare till de båda lägenheterna i ägarlistan ovan!  

Efter ca 50 år blev Carlsberg N.o 2 åter bebyggt som egen fastighet - Riddarhagen - byggt av förre ägaren William Söderlund år 2000

Riddarhagen - en arkitektritad "modern dröm" med anpassad färg och form i sin historiska miljö. Längre in från vägen än tidigare bostadhuset, vilket låg strax innanför den stora hög med sten som lagts på Ljungstorpsvägens stenmur. Troligen rester av den gamla grunden, både från bostadshus och uthus. Foto Kent Friman, 2014

Nya ägarparet visar stolt upp sitt boende - en ovanlig, modern och funktionell villa för en växande barnfamilj. Ägarna heter sedan 2013 Martin och Caroline Hallberg. Foto Kent Friman, 2014

Bildspel kring det moderna Riddarhagen på Carlsberg N.o 2's mark

loading...

För in muspekaren in över bildens kant och låt den vila där - så ser du förklarande bildtexter!
Vill du titta i egen takt - klicka på bilden och klicka dig sedan fram bild för bild!
Vill du starta automatiskt bildspel igen så klickar du bara på pilen till höger i din webb-läsare - uppdatera sidan!
Vill du se alla bilder i helskärm så klickar du på den sneda pil-ikonen ovan!

Redogörelse för olika delar av hela Mellomgårdsskiftet 1803 -2014
avseende ägarförändringar, lagfarter, ägandeformer, mm

Överbo Mellomgården 2 x 3/8 mantals skifte i Billingeliderna (i dagens Ljungstorp) - där Carlsberg är den första arealen som säljs 1822 - som förpantning * på 90 år -  bryts redan efter 41 år - se nedan!

* Förpantning = försåld nyttjanderätt enligt avtal på viss tid. Liknar bostadsrätt idag, men här avseende mark.
                          Förpantning kan säljas fritt under förpantningstiden - skall vara införd i inteckningsregistret.


1803 Skiftet för Överbo Mellomgården 2x 3/8 mantal bildas ur storskiftet av Billingeliderna (det finns också
          ett rent skogsskifte ur Billingeliderna som tillhör Millomgården - men detta avses inte här!
Mellomgården 2 x 3/8
         mantal i Överbo by äger nu marken - innan ägs marken alltså av Kronoparken Billingen


1822 Carl Petersson. Förpantning ur skiftet säljs, ägan kom att kallas Carlsberg  - den säljs till Carl Petersson
          i Källehagen/Kjellehagen (u. Prästgården) - han dör 1835 - ingen bor på förpantningen enl. Hfl!

1835 Anders Holmberg. Carlsbergsförpantningen köps av gratialisten f.d. soldaten- som kanske bygger huset
          (om det inte redan fanns där!?), eftersom han skrivs på ”En intägt under Millomgården” (Carlsberg enda
          som fanns!) - hans hustru dör här 1841. Bodde året innan som inhyses i hus på Nohlegårdens äga.

1838 Torparen Jonas Svensson, född i Häggum 1801 den 20/10 - flyttar in på torpet Källehagshemmanet
          1838 med familj och lämnar 1841 - den förste och siste torparen för Mellomgården.

1841 Anders Kijrk (senare Kyrk) och hans hustru Klara Beata. Carlsbergsförpantningen köps av
         avskedade soldaten  - som senare bygger hus på annat ställe i Billingeliderna - Kirkstorp -  och flyttar dit
         med familjen 1849.

1841 Maja Kajsa Jonsdotter Lundstedt. Den 15 mars upprättat kontrakt varigenom Carl Ekenberg till
        omyndiga Maja Kajsa Jonsdotter Lundstedt och hennes förmyndare upplåtit under förpantning på fyrtionio
        år en under tre åttondel Öfverbo Mellomgården lydande jordlägenhet, Bomanslyckan kallad.

1846  Andreas Andersson köper Källehagshemmanet som förpantningslägenhet på 49 år 1846; Ägare blir
          Andreas Andersson, f. i Varnhem 1814  1/11 - in 1846 med familj - ut Lille Kullen 1848. Arrenderar ut.

1849 Carl Jonsson och hans maka Anna Kajsa Alfving. Carlsbergsförpantningen köps då av
          förmyndaren till Carl Jonsson och hans maka Anna Kajsa Alfving, vilka skaffar barn, gifter sig och flyttar
          in - han bor där till sin död 1866! Hustru med son flyttar då till inhysesstugan på Sörgårdsskiftet på väg
          till Höjen - "Klorisa-Kajsas stuga".

1863 Gabriel Pettersson. Hela skiftet säljs då av ägaren till Backa gård, majoren Wetterberg, till ägaren
         av 3/4 mtl Smedsgården
, Gabriel Pettersson, - där förpantningen Carlsberg ingår och nu tycks upphöra!

1865 Kommissions Landtmätaren C. Eliasson har den 25 oktober 1865 utbrutit hela detta skifte (Mellomgårds
         skifte i Billingeliderna (Ljungstorp)) från hemmanstalet och föreslagit att detsamma borde åsättas 1/16
         mantal
vilket skulle ge huvudgården Överbo Mellomgården 11/16 mantal - "detta blir sedermera icke i
         behörig ordning fastställt"! Däremot används de här beteckningarna ändå t o m för lagfartsbeskrivningar
         och för Backas huvuddel av Överbo Mellomgården.

1866 Gabriel Pettersson avsöndrar Carlsbergsdelen (avsöndrar den från skiftet i övrigt) för egen separat
         lagfart på den som särskild äga - en "avsöndringslägenhet".

1866 Andreas Sträng. Därefter säljer Gabriel Pettersson denna avsöndrade del, Carlsberg, till soldaten
         Andreas Sträng den 3 augusti 1866 - kvar har han resten av hela skiftet och Carlsberg räknas nu som
         avsöndrad lägenhet från 3/4 mtl Överbo Mellomgården med egen lagfart (eftersom det inte formellt gick
         att avsöndra den från skiftet).

1867 Gustaf Nilsson - blir ägare av  förpantningen Källehagshemmanet;  - säljer den till Gabriel Pettersson
         1870 och flyttar som ägare till Klefvens såg.

1873 Beviljas Gabriel Pettersson lagfart på sin 1/16 mtl Millomgården - dvs hela Mellomgårdsskiftet, samt
         särskild lagfart för avsöndringslägenhet Carlsberg. Inlöst förpantningslägenhet Källehagshemmanet.

1879 Beviljas Andreas Sträng lagfart på sin köpta från 3/4 mtl Millomgården avsöndrade lägenhet -  i
         jordeboken nu in skriven som ”Carlsberg” - formellt registrerat namn!

1881 Sven Snäll & Lars Andersson. Säljer Gabriel Pettersson resten av sin äga 1/16 mtl, dvs resten av
         hela skiftet,
- som nu som helhet benämns 1/32 mtl (eftersom resterande del av 1/16 avsöndrats som
         Carlsberg!). Nya ägare till skiftet blir de samägande och därmed sambrukande soldat Sven Snäll med
         köpebrev 2/2 1881 & Lars Andersson med köpebrev 2/4 1881.

1881 Soldat Sven Snäll tycks ha byggt sig ett hus på sin del av ägan och flyttar in med familj 1881.

1883 Beviljas Sven Snäll lagfart på sin sambrukande andel av halva 1/32 mtl - med datum den 8/11
         1883 (nu hela skiftet förutom det avsöndrade Carlsberg) 

1883 David Holmgren. Säljs Carlsberg vidare av Andreas Sträng till kyrkoherden David Holmgren - som
         direkt arrenderar ut det till en torparfamilj med svärmor.

1884  Nils Fredrik Meijer m. hustru. Säljs Carlsberg vidare av David Holmgren till Nils Fredrik Meijer m.
          hustru.

1886 Nils Fredrik Meijer och hans hustru. Säljs en ny del av 1/32 mtl, Carlsberg N.o 2,-  som varit
          Källehagshemmanet - lägenheten avsöndras och köps av Nils Fredrik Meijer och hans hustru - säljarna
          båda samägarna Sven Snäll & Lars Andersson - köpebrev 16/10 1886. Förpantningen löses ut.

1889 Beviljas Lars Andersson lagfart på halva sin andel av 1/32 mtl - den 6/11 1889 och sterbhuset tar över
         ägan efter hans död och får lagfart på 1/32 mtl samma år 1889.

1889 f.d. soldaten Snäll säljer sin halva av ägan 1/32 mtl Mellomgården (dagens Melltorp) till Johan Wilhelm
          Andersson, född i Sköfde 1862

1890 Beviljas Nils Fredrik Meijer och hans hustru lagfart på Lägenheten Carlsberg N,o 2 om 1 har, 19 ar
         -beskriven som avsöndrad från 1/16 mtl Millomgården - men formellt blir den nu en avsöndrad
          lägenhet från Överbo 3/4 mtl Mellomgården under Eklind på Backa.

1890 Richard Leksén och hans syster Carolina. Säljs Carlsberg 1+N.o 2 vidare till Richard Leksén och hans
          syster Carolina - köpebrev för Carlsberg 1 13/3 1889 & för Carlsberg N.o 2 transporterat 20/11 1888.

1890 Får Richard Leksén och hans syster Carolina lagfart samma år och namnar lägenheten Carlsberg
          N.o 2 att skrivas in i jordeboken
- den räknas som avsöndrad från 3/4 mtl Mellomgården under Eklind
          på Backa gård.

1890 Johan Wilhelm Andersson med hustru Lovisa. Säljer Sven Snäll sin andel i 1/32 mtl Millomgården
          (andel i allt utom Carlsberg 1 + 2) till Johan Wilhelm Andersson med hustru Lovisa  - troligt är nu att man
          delar upp det östra skiftet helt mellan sig - hälften vardera - det blir Millomgården och Melltorp - denna
          del blir sedan dagens Melltorp.

1890 Bomanslyckans förpantning upphör genom att avtalad tidsgräns går ut (49 år från 1841).

1891 Anders Gustaf Johansson med hustru Brita Maria Karlsdotter. Säljer Lars Anderssons
         sterbhus sin andel av 1/32 mtl Millomgården (andel i allt utom Carlsberg 1 + 2) till Anders Gustaf
         Johansson med hustru Brita Maria Karlsdotter - lagfarten avslås då den senare söks - detta
         blir Millomgården när allt är klart! (Lagfartsutredning påbörjas!)

1894 Karl August Vall. Säljer Johan Wilhelm Andersson med hustru Lovisa sin halva andel i 1/32 mtl (öster
         om landsvägen) till Karl August Vall - köpebrev 8/1 1894 (Senare Melltorp).

1895 Beviljas Johan Wilhelm Andersson med hustru Lovisa lagfart på sin andel i 1/32 mtl, utom
         Carlsberg 1 + 2, (halva ursprungliga skiftet 1/16 mtl) -  de båda ägarna har sins emellan delat upp östra
         skiftet vid en sämjedelning i två hälfter med gräns mitt i skiftet öst-västlig riktning.

1905 Beviljas Karl August Vall lagfart på sin andel i östra skiftet - sämjedelat till det som blir dagens
         Melltorp

1905 den 14 januari
"antecknas att Rådhus Rätten i Jönköping den 10 oktober 1904 beviljat lagfart å Sköfde -
          Axvalls Järnväg till vilken bland annat användts 2, 614 har avsöndrat från Backa egendom (inkl flera),
          äfvensom 0,2357 har af Rickard och Carolina Lekséns lägenhet Carlsberg, afsöndrad från 1/16 mantal
          Öfverbo Mellomgård." Själva järnvägsområdet benämns senare Sköfde-Axvalls Järnvägsområde 11 och
          avsöndrade "trekanten" sydväst om spåret av Carlsberg om 0,2357 hektar får Nr 135 noterat i registret.

1906 Beviljas lagfart för Anders Gustaf Johansson med hustru Brita Maria Karlsdotter med köpebrev
         1891- det betyder att de nu äger sin andel i det som är Bomanslyckan som det nu skrivits + halva hela
          östra skiftet i övrigt - Bomanslyckans förpantning gick ut 1890 - sämjedelat med sin andel satt till
          dagens Millomgården

1909 Frans Oskar Bengtsson. Säljer Richard Leksén och hans syster Carolina Carlsberg 1 + N.o 2 till Frans
         Oskar Bengtsson - med köpebrev 6/7 1909

1910 J. Kvarnström. Säljer Karl August Vall sin andel (Melltorp) till gjuteriarbetaren J. Kvarnström Lars
          Olofsgården, Käpplunda, Skövde. - med köpebrev 26/3 1910.

1911 Gustaf och Emma Stig. Säljer Frans Oskar Bengtsson Carlsberg 1 + N.o 2 till Gustaf och Emma Stig -
         köpebrev 28/6 1911

1912 Sofia Johansson, Huseby. Säljer Gustaf & Emma Stig Carlsberg 1+ N.o 2 till Sofia Johansson, Huseby
         - köpebrev 2/9 1912 Hon låter sin broder och hans hushållerska flytta in som arrendatorer.

1914 Sofia Johansson född Högman, Huseby, byggde på en våning på bostadshuset Carlsberg 1 1914 för
         sin brors räkning, vilken arrenderade Carlsberg och bodde här med sitt hembiträde/livskamrat mellan
         1912 - 1938. Troligen fanns också intressen från Sofia att hennes dotter Gerda och hennes man
         hästhandlare Fredriksson i Skövde också skulle kunna använda huset tidvis om somrarna. Arne Sträng
         anger;
"Det var Fredrikssons som kom med tåget till Ljungstorp och som levde här om somrarna in på
         1930-talet." Då behövdes det extra utrymme kan man tänka!

1917 August och Stina Nordgren. Säljer J. Kvarnström (Melltorp) sin andel av 1/32 mtl till August och Stina
         Nordgren - med köpebrev 1/3 19171921 Carl Fredrikssons hustru Gerda. Testamenterar Sofia Johansson Carlsberg 1 + N.o 2 till Carl
          Fredrikssons hustru Gerda - hennes dotter - bouppteckning 10/3 1921. Hon låter sin morbroder bo kvar
          tills han dör 1938 och hushållerskan Lovisa Matilda Johansdotter, född 1860 bor kvar till 1941.

1924 Alma Johanna Pettersson. Säljer August & Stina Nordgren sin andel (Melltorp) av 1/32 till Johanna
          Pettersson med köpebrev 1/11 1924

1925 Johan Apell. Säljer sterbhuset Brita Johansson sin andel av 1/32 mtl Millomgården (Millomgården) till
         Johan Apell - med köpebrev 7/8 1925

1927 Beviljas lagfart för Gerda Johansson
för Carlsberg Nr 1 + N.o 2 - hustru till Carl Fredriksson i Skövde.

1938 Syskonen Ludvig och Augusta Roth köper Melltorp efter "Kjortla-bonnen" Johanna Pettersson.

1939 Alexander Andersson, småbrukare köper Carlsberg 1 och N.o 2 av Gerda Fredriksson. Han och
         hustrun Hilda Olivia, född Andersson 1882, bor kvar till hans död 1963.

1961 Alliansmissionen Billinge köper Melltorp efter Augusta Roth för hennes testamenterade pengar.

1963 Uno Söderlund, matthandlare köper nu Carlsberg 1 och N.o 2.
         1965 Uno Söderlund får lagfart på Carlsberg 1 och N.o 2.

1979 Arne och Birgitta Sträng köper nu enbart Carlsberg (1), Överbo 13:2 - de båda fastigheternas får nu
         skilda ägare efter nämrare 100 år av gemensamt ägarskap för Carlsberg (1) & Carlsberg N.o 2.

1879 Alliansmissionen säljer Melltorp till Roy Sandqvist, Skara.

1880 Köper Lennart Blomqvist Melltorp av Roy Sandqvist.

1983 Strängs utökade Carlsberg 1 med ett sovrum och ett badrum ovan köket och köksingången.

1998 Mary Linnea Söderlund. Bodelning där änkan tar över fastigheten Carlsberg N.o 2.
 
2000 Wille Söderlund. Carlsberg N.o 2, Överbo 13:3, köps av Wille Söderlund, och han bygger nytt hus och
         kallar det Riddarhagen.

2013 Martin och Caroline Hallberg. Nya ägare av Överbo 13:3; Riddarhagen blir Martin och Caroline
         Hallberg.