A. 60 a Mellomgårdsskiftet - Carlsberg

Överbo Mellomgården 3/4 mtl -> Mellomgårdsskiftet 1/16 mantal Överbo Mellomgården -> Carlsberg förpantningslägenhet -> Överbo Mellomgården 13:2; Carlsberg -> Överbo 13:2 med idag adress: Ljungstorp Carlsberg 1

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Mellomgårdsskiftet/Millomgårdsskiftet/Mellangårdsskiftet utmärkt med rött, liksom gränsen runt Carlsberg 13:2.
 

<-- Till sidans rubriker!

1960 års karta med Carlsberg utmärkt - kort historik

Carlsbergs förpantning utmärkt på kartan med rött före avskiljande av mark till Järnvägen och senare Skövde kommun. Streckat rött är Mellomgårdsskiftet i Billingeliderna, dvs 1/16 mantal Millomgården Carlsbergs förpantning utmärkt på kartan med rött före avskiljande av mark till Järnvägen och senare Skövde kommun. Streckat rött är Mellomgårdsskiftet i Billingeliderna, dvs 1/16 mantal Millomgården

Kort sammanfattande historik

Carlsberg Överbo Mellomgården (13:2)
-
en förpantning i Billingeliderna på 90 år fr o m 1822 från Överbo Mellomgården 2 x 3/8 mantal (senare 13:1) - en friköpt sambrukad gård mellan två ägare i Överbo by sedan 1792, dessförinnan en Kronogård.

Namnformer för gården;
Mellomgården, Millomgården
och någon gång Mellangården i husförhörslängd och lantmäteri.
Kvar idag Millomgården och Melltorp på skiftesdelen av den gamla gården Öfverbo Mellomgården 3/4.

Namnformer för förpantnings/avsöndringslägenheten;
Carlsberg
(i Hfl troligen efter dess förste ägare - Carl) samt Karlsberg (ofta i tidigare lantmäterihandlingar)

Carlsberg är den allra första ägan på Mellomgårdsskiftet i Billingeliderna att säljas - tidigast som förpantning 1822 och sedan som avsöndrad fastighet 1866.

1847 var hela Överbo Mellomgården 3/4 (13:1) såld till Backa gårds ägare, Löjtnant N. Wetterberg.

Backa gård kom sedan att sälja hela skiftet i Billingeliderna vidare till grannskiftets ägare i Smedsgården, Gabriel Pettersson 1866. Därefter började skiftet att avsöndras i olika delar under en relativt lång period in mot slutet av 1800-talet.

Lägenheten Carlsberg skapas alltså genom en försäljning av en förpantning 1822 av de ägare av Millomgården 3/8 mtl, som hade skiftet som helhet på sin gårdsdel (före laga skiftet!). De finns med namn -
se bild av handling nedan!

Förpantningen säljs alltså i första skedet 1822 till Carl Petersson i Källehagen under Prästegården, som förstärker sitt torp med marken, men inte bygger något hus. Möjligen är det så namnet Carlsberg uppstår.

Den förste Carl  dör 1835 och då tar en f.d. soldat Anders Holmberg över och bygger sig ett mindre hus med gaveln mot vägen (om det inte redan då fanns ett hus på platsen).
Huset finns utmärkt på grundkartan till laga skiftet som en del av olika hägnader som tycks gå tillbaka före skiftet 1803 och kan ha funnits på Kronomark långt före skiftet av Billingeliderna 1803. Benämningen Finnatorp på grannhuset ger andra perspektiv för hur länge skiftet kan ha varit bebyggt med någon form av hus.

Ägans namn kan också ha en senare upphovsman, då en Carl Jonsson flyttar in som ägare 1849 och tycks få den nuvarande husplatsen bebyggd med nytt hus vänt utmed vägen. Tidningspapper i väggarna vid senare renovering ger vid handen 1849 som byggår för det senast uppförda huset.                       (Arne Sträng, 2014)

Hela Mellomgårdsskiftet (1/16 mtl) säljs 1863 av ägaren till Backa gård, majoren Wetterberg till ägaren av 3/4 mtl Smedsgården, Gabriel Pettersson - där förpantningen Carlsberg ingår och nu tycks upphöra!

Gabriel Pettersson
avsöndrar lägenheten Carlsberg från Sörgårdsskiftet 1866, efter sitt köp av hela skiftet och därmed blir förpantningen inlöst och Gabriel Pettersson får lagfart för avsöndringslägenheten Carlsberg 1872.

En soldat "vid gården Mellomgården i Överbo" - boende i soldattorp Nr 330 - Andreas Sträng köper den avsöndrade marken samma år, dvs 1866. Han får lagfart på detta köp först 1879 på grund av lagfartsutredning.

Det fanns en del oklarheter med att hela skiftet inte hade lagakraftvunnen hemmansklyvning till 1/16-dels mantal, vilket skulle ha kommit till stånd i samband med Backas försäljning till Gabriel Pettersson, Smedsgården, men som alltså aldrig kom att lagligen fastställas.

Alla avsöndringar från Mellomgårdsskiftet 1/16 mantal kom därför formellt att göras från det av Backa gård ägda Överbo Mellomgården 12/16 mantal (13:1) och inte från själva skiftet! Det blev så att då kallades Backas andel återigen för 12/16 mantal = 3/4 mantal i dessa avsöndringar, dvs hela den laga skiftade Mellomgården 3/4 mantal.

Backa gårds kommande ägare var alltså inblandade i friköpen till sista markbiten, eftersom de ägde Överbo Mellomgården 3/4 mantal - nu lite oegentligt kallat 11/16 mantal (13:1) eftersom det fråndelade hemmanstalet om 1/16-del mantal aldrig fastställdes.

Både Mellomgården som huvudgård och skiftet behöll trots detta sina felaktiga mantalsbeteckningar fram till senare tids fastighetsregistrering t o m som grund för lagfarter ända fram till 1800-talets slut. Detta förvirrar vid läsningar av handlingar, men speglar den flexibilitet som utmärker lantmäterihanteringen för tiden. En sak var de fastighetsjuridiska formerna och de fick till en del styras av praktiken i efterhand. Det gick inte alltid att förena dessa två världar.

Avskild mark:
För Carlsberg som avsöndringsmark, sker därefter ytterligare endast en avstyckning i samband med expropriation för Skövde Axvalls Järnväg lagakraftvunnen 1904-10-10, vilken också innehåller den trekant som omregistreras under SJ-tiden 1952-02-20 till Överbo 13:5 som en egen fastighet!

Trekanten väster om spårområdet har en areal om 2 357 m2 med regnr Överbo 13:5, och kom vid SJ:s försäljning av spårområdet att föras till Skövde Kommun i mitten av 1960-talet och lagfart fastställdes för kommunens ägande av Överbo 13:5 så sent som 1970-09-09.

Kvarvarande markareal för Överbo 13:2 - Carlsberg -  är idag 10 099 m2.

Se också hemsida om själva stamhemmanet Överbo Mellomgården 3/4 mantal - "gården som försvann":
www.varnhemshistoria.se

(Ur fastighetsregistret)

KLICKBARA RUBRIKER FÖR SIDAN

- Överbo Mellomgården 13:2; Carlsberg - flygfoto
- 1960 års karta med Carlsberg utmärkt - kort historik
- Ur Svenska gods & gårdar; Carlsberg/Karlsberg tidigt 1940-tal
- Redogörelse för olika delar av hela Mellomgårdsskiftet 1803 -2014
- Carlsberg 1980-tal - foto
- Carlsberg idag, 2014 - foto

- Bildspel Carlsberg idag, 2014 (35 bilder)

- Ägarförteckning Carlsberg (1) * - grundägande och förpantning
- Carl Petersson den förste ägaren av Carlsberg 1822 - förpantning
- Carl Pettersson - en kort familjebakgrund ur husförhörslängderna

- Carlsberg säljs till gratialisten f.d. soldaten Anders Holmberg 1835
- Carlsbergsförpantning köps av f.d soldaten Andreas Kyrk med hustrun Klara Beata 1841
- Carlsbergsförpantningen köps av drängen Carl Jonsson 1849

- 1844 originalkarta Carlsberg; förpantningslägenhet sedan 1822
- 1844 års renritade karta inför laga skifte fastställt 1853, Carlsberg

- Gabriel Pettersson, Smedsgården, ägare, avsöndrar Carlsberg 1866 - säljer till soldat Sträng
- Soldaten Andreas Sträng ny ägare av Carlsberg

- Carlsberg på 1877 års karta

- Kyrkoherden David Holmgren köper Carlsberg för utarrendering
- Nils Fredrik Meijer, f.d. soldat/gevärssmed, köper Carlsberg 1 & 2 - avsöndrar Carlsberg N.o 2
- Boende 1884 på Carlsberg

- Nils Meyer, född 1841 - död 1902 - kolorerat foto
- Meijer bygger jordkällare på Carlsberg 1884 och ristar detta i sten
- Ingrid & Owe Bolin med son Thomas - Meyer var Ingrids morfar - foto

- Ny ägare till båda Carlsberg; Handlanden Rickard Leksén & systern Karolina Leksén
- Gravsten arrendatorsfrun på Carlsberg-  Richard & Karolinas mor
- Samlad formalia kring ägarfamiljen
- Syskonen Richard och Carolina Leksén får ersättning för expropriation 1904

- Ny ägare för de båda lägenheterna Carlsberg 1909 - Frans Oskar Bengtsson

- Ny ägare för de båda lägenheterna Carlsberg 1910 - Gustaf & Emma Stig
- Gustaf Stig 75 år - foto

- Ny ägare redan igen 1912 - Gustaf Stig säljer till Sofia Johansson
- Sofia Johansson född Högman - en släktgenomgång inför Carlsberg
- Sofia född Högman och hennes bror Lars Johan August Högman
- Dottern Gerda gift Fredriksson i Skövde ärver Carlsberg 1921

- Ny ägare för Carlsbergslägenheterna 1938 - Alexander Andersson

- Ny ägare av Carlsbergsfastigheterna1964 - Uno Söderlund

- Ägare 2015; Arne & Birgitta Sträng köpte Carlsberg (1) 1979
- Kort om Arne Sträng på Carlsberg
- Kort om Birgitta Sträng på Carlsberg

- Carlsberg sedan länge ett mindre hembygdsforskningscentrum
 

Ur Svenska gods & gårdar; Carlsberg/Karlsberg tidigt 1940-tal

Bostadshuset byggdes på en våning 1914 av Sofia Johansson född Högman, Huseby, för sin brors räkning, Lars Johan August Högman, född 1845, vilken arrenderade Carlsberg och bodde här med sitt hembiträde/livskamrat mellan 1912 - 1938. Troligen fanns också intressen från Sofia att hennes dotter Gerda och hennes man hästhandlare Fredriksson i Skövde också skulle kunna använda huset tidvis om somrarna.

Arne Sträng anger; "Det var Fredrikssons som kom med tåget till Ljungstorp och som levde här om somrarna in på 1930-talet. Då behövdes det extra utrymmet kan man tänka! För arrendet betalades bl a med en kalv som fraktades in till Skövde för slakt varje år."

Som mindre gård brukad av Alexander Andersson mellan 1939 - 1963 såg man både Carlsberg 1 och Carlsberg N.o 2 som en enda småbruksenhet.

Här beskrivs Karlsberg som en fastighet på ca 2 har trots att den egentligen utgjordes av två ungefär lika stora fastigheter som sambrukades. Det fanns då också endast en mangårdsbyggnad och ladugård kvar på ägorna.

Det bostadshus som här beskrivs ligger på Carlsberg 13:2, dvs den södra delen av västra Överbo Millomgårdsskiftet, vilken del avsöndrades redan 1866.


<-- Till sidans rubriker!

Redogörelse för olika delar av hela Mellomgårdsskiftet 1803 -2014
avseende ägarförändringar, lagfarter, ägandeformer, mm

Överbo Mellomgården 2 x 3/8 mantals skifte i Billingeliderna (i dagens Ljungstorp) - där Carlsberg är den första arealen som säljs 1822 - som förpantning * på 90 år -  bryts redan efter 41 år - se nedan!

* Förpantning = försåld nyttjanderätt enligt avtal på viss tid. Liknar bostadsrätt idag, men här avseende mark.
                          Förpantning kan säljas fritt under förpantningstiden - skall vara införd i inteckningsregistret.


1803 Skiftet för Överbo Mellomgården 2x 3/8 mantal bildas ur storskiftet av Billingeliderna (det finns också
          ett rent skogsskifte ur Billingeliderna som tillhör Millomgården - men detta avses inte här!
Mellomgården 2 x 3/8
         mantal i Överbo by äger nu marken - innan ägs marken alltså av Kronoparken Billingen


1822 Carl Petersson. Förpantning ur skiftet säljs, ägan kom att kallas Carlsberg  - den säljs till Carl Petersson
          i Källehagen/Kjellehagen (u. Prästgården) - han dör 1835 - ingen bor på förpantningen enl. Hfl!

1835 Anders Holmberg. Carlsbergsförpantningen köps av gratialisten f.d. soldaten- som kanske bygger huset
          (om det inte redan fanns där!?), eftersom han skrivs på ”En intägt under Millomgården” (Carlsberg enda
          som fanns!) - hans hustru dör här 1841. Bodde året innan som inhyses i hus på Nohlegårdens äga.

1838 Torparen Jonas Svensson, född i Häggum 1801 den 20/10 - flyttar in på torpet Källehagshemmanet
          1838 med familj och lämnar 1841 - den förste och siste torparen för Mellomgården.

1841 Anders Kijrk (senare Kyrk) och hans hustru Klara Beata. Carlsbergsförpantningen köps av
         avskedade soldaten  - som senare bygger hus på annat ställe i Billingeliderna - Kirkstorp -  och flyttar dit
         med familjen 1849.

1841 Maja Kajsa Jonsdotter Lundstedt. Den 15 mars upprättat kontrakt varigenom Carl Ekenberg till
        omyndiga Maja Kajsa Jonsdotter Lundstedt och hennes förmyndare upplåtit under förpantning på fyrtionio
        år en under tre åttondel Öfverbo Mellomgården lydande jordlägenhet, Bomanslyckan kallad.

1846  Andreas Andersson köper Källehagshemmanet som förpantningslägenhet på 49 år 1846; Ägare blir
          Andreas Andersson, f. i Varnhem 1814  1/11 - in 1846 med familj - ut Lille Kullen 1848. Arrenderar ut.

1849 Carl Jonsson och hans maka Anna Kajsa Alfving. Carlsbergsförpantningen köps då av
          förmyndaren till Carl Jonsson och hans maka Anna Kajsa Alfving, vilka skaffar barn, gifter sig och flyttar
          in - han bor där till sin död 1866! Hustru med son flyttar då till inhysesstugan på Sörgårdsskiftet på väg
          till Höjen - "Klorisa-Kajsas stuga".

1863 Gabriel Pettersson. Hela skiftet säljs då av ägaren till Backa gård, majoren Wetterberg, till ägaren
         av 3/4 mtl Smedsgården
, Gabriel Pettersson, - där förpantningen Carlsberg ingår och nu tycks upphöra!

1865 Kommissions Landtmätaren C. Eliasson har den 25 oktober 1865 utbrutit hela detta skifte (Mellomgårds
         skifte i Billingeliderna (Ljungstorp)) från hemmanstalet och föreslagit att detsamma borde åsättas 1/16
         mantal
vilket skulle ge huvudgården Överbo Mellomgården 11/16 mantal - "detta blir sedermera icke i
         behörig ordning fastställt"! Däremot används de här beteckningarna ändå t o m för lagfartsbeskrivningar
         och för Backas huvuddel av Överbo Mellomgården.

1866 Gabriel Pettersson avsöndrar Carlsbergsdelen (avsöndrar den från skiftet i övrigt) för egen separat
         lagfart på den som särskild äga - en "avsöndringslägenhet".

1866 Andreas Sträng. Därefter säljer Gabriel Pettersson denna avsöndrade del, Carlsberg, till soldaten
         Andreas Sträng den 3 augusti 1866 - kvar har han resten av hela skiftet och Carlsberg räknas nu som
         avsöndrad lägenhet från 3/4 mtl Överbo Mellomgården med egen lagfart (eftersom det inte formellt gick
         att avsöndra den från skiftet).

1867 Gustaf Nilsson - blir ägare av  förpantningen Källehagshemmanet;  - säljer den till Gabriel Pettersson
         1870 och flyttar som ägare till Klefvens såg.

1873 Beviljas Gabriel Pettersson lagfart på sin 1/16 mtl Millomgården - dvs hela Mellomgårdsskiftet, samt
         särskild lagfart för avsöndringslägenhet Carlsberg. Inlöst förpantningslägenhet Källehagshemmanet.

1879 Beviljas Andreas Sträng lagfart på sin köpta från 3/4 mtl Millomgården avsöndrade lägenhet -  i
         jordeboken nu in skriven som ”Carlsberg” - formellt registrerat namn!

1881 Sven Snäll & Lars Andersson. Säljer Gabriel Pettersson resten av sin äga 1/16 mtl, dvs resten av
         hela skiftet,
- som nu som helhet benämns 1/32 mtl (eftersom resterande del av 1/16 avsöndrats som
         Carlsberg!). Nya ägare till skiftet blir de samägande och därmed sambrukande soldat Sven Snäll med
         köpebrev 2/2 1881 & Lars Andersson med köpebrev 2/4 1881.

1881 Soldat Sven Snäll tycks ha byggt sig ett hus på sin del av ägan och flyttar in med familj 1881.

1883 Beviljas Sven Snäll lagfart på sin sambrukande andel av halva 1/32 mtl - med datum den 8/11
         1883 (nu hela skiftet förutom det avsöndrade Carlsberg) 

1883 David Holmgren. Säljs Carlsberg vidare av Andreas Sträng till kyrkoherden David Holmgren - som
         direkt arrenderar ut det till en torparfamilj med svärmor.

1884  Nils Fredrik Meijer m. hustru. Säljs Carlsberg vidare av David Holmgren till Nils Fredrik Meijer m.
          hustru.

1886 Nils Fredrik Meijer och hans hustru. Säljs en ny del av 1/32 mtl, Carlsberg N.o 2,-  som varit
          Källehagshemmanet - lägenheten avsöndras och köps av Nils Fredrik Meijer och hans hustru - säljarna
          båda samägarna Sven Snäll & Lars Andersson - köpebrev 16/10 1886. Förpantningen löses ut.

1889 Beviljas Lars Andersson lagfart på halva sin andel av 1/32 mtl - den 6/11 1889 och sterbhuset tar över
         ägan efter hans död och får lagfart på 1/32 mtl samma år 1889.

1889 f.d. soldaten Snäll säljer sin halva av ägan 1/32 mtl Mellomgården (dagens Melltorp) till Johan Wilhelm
          Andersson, född i Sköfde 1862

1890 Beviljas Nils Fredrik Meijer och hans hustru lagfart på Lägenheten Carlsberg N,o 2 om 1 har, 19 ar
         -beskriven som avsöndrad från 1/16 mtl Millomgården - men formellt blir den nu en avsöndrad
          lägenhet från Överbo 3/4 mtl Mellomgården under Eklind på Backa.

1890 Richard Leksén och hans syster Carolina. Säljs Carlsberg 1+N.o 2 vidare till Richard Leksén och hans
          syster Carolina - köpebrev för Carlsberg 1 13/3 1889 & för Carlsberg N.o 2 transporterat 20/11 1888.

1890 Får Richard Leksén och hans syster Carolina lagfart samma år och namnar lägenheten Carlsberg
          N.o 2 att skrivas in i jordeboken
- den räknas som avsöndrad från 3/4 mtl Mellomgården under Eklind
          på Backa gård.

1890 Johan Wilhelm Andersson med hustru Lovisa. Säljer Sven Snäll sin andel i 1/32 mtl Millomgården
          (andel i allt utom Carlsberg 1 + 2) till Johan Wilhelm Andersson med hustru Lovisa  - troligt är nu att man
          delar upp det östra skiftet helt mellan sig - hälften vardera - det blir Millomgården och Melltorp - denna
          del blir sedan dagens Melltorp.

1890 Bomanslyckans förpantning upphör genom att avtalad tidsgräns går ut (49 år från 1841).

1891 Anders Gustaf Johansson med hustru Brita Maria Karlsdotter. Säljer Lars Anderssons
         sterbhus sin andel av 1/32 mtl Millomgården (andel i allt utom Carlsberg 1 + 2) till Anders Gustaf
         Johansson med hustru Brita Maria Karlsdotter - lagfarten avslås då den senare söks - detta
         blir Millomgården när allt är klart! (Lagfartsutredning påbörjas!)

1894 Karl August Vall. Säljer Johan Wilhelm Andersson med hustru Lovisa sin halva andel i 1/32 mtl (öster
         om landsvägen) till Karl August Vall - köpebrev 8/1 1894 (Senare Melltorp).

1895 Beviljas Johan Wilhelm Andersson med hustru Lovisa lagfart på sin andel i 1/32 mtl, utom
         Carlsberg 1 + 2, (halva ursprungliga skiftet 1/16 mtl) -  de båda ägarna har sins emellan delat upp östra
         skiftet vid en sämjedelning i två hälfter med gräns mitt i skiftet öst-västlig riktning.

1905 Beviljas Karl August Vall lagfart på sin andel i östra skiftet - sämjedelat till det som blir dagens
         Melltorp

1905 den 14 januari
"antecknas att Rådhus Rätten i Jönköping den 10 oktober 1904 beviljat lagfart å Sköfde -
          Axvalls Järnväg till vilken bland annat användts 2, 614 har avsöndrat från Backa egendom (inkl flera),
          äfvensom 0,2357 har af Rickard och Carolina Lekséns lägenhet Carlsberg, afsöndrad från 1/16 mantal
          Öfverbo Mellomgård." Själva järnvägsområdet benämns senare Sköfde-Axvalls Järnvägsområde 11 och
          avsöndrade "trekanten" sydväst om spåret av Carlsberg om 0,2357 hektar får Nr 135 noterat i registret.

1906 Beviljas lagfart för Anders Gustaf Johansson med hustru Brita Maria Karlsdotter med köpebrev
         1891- det betyder att de nu äger sin andel i det som är Bomanslyckan som det nu skrivits + halva hela
          östra skiftet i övrigt - Bomanslyckans förpantning gick ut 1890 - sämjedelat med sin andel satt till dagens
          Millomgården


1909 Frans Oskar Bengtsson. Säljer Richard Leksén och hans syster Carolina Carlsberg 1 + N.o 2 till Frans
         Oskar Bengtsson - med köpebrev 6/7 1909

1910 J. Kvarnström. Säljer Karl August Vall sin andel (Melltorp) till gjuteriarbetaren J. Kvarnström Lars
          Olofsgården, Käpplunda, Skövde. - med köpebrev 26/3 1910.

1911 Gustaf och Emma Stig. Säljer Frans Oskar Bengtsson Carlsberg 1 + N.o 2 till Gustaf och Emma Stig -
         köpebrev 28/6 1911

1912 Sofia Johansson, Huseby. Säljer Gustaf & Emma Stig Carlsberg 1+ N.o 2 till Sofia Johansson, Huseby
         - köpebrev 2/9 1912 Hon låter sin broder, Lars Johan August Högman, född 1845 och hans
         hushållerska flytta in som arrendatorer.

1914 Sofia Johansson född Högman, Huseby, byggde på en våning på bostadshuset Carlsberg 1 1914 för
         sin brors räkning, vilken arrenderade Carlsberg och bodde här med sitt hembiträde/livskamrat mellan
         1912 - 1938. Troligen fanns också intressen från Sofia att hennes dotter Gerda och hennes man
         hästhandlare Fredriksson i Skövde också skulle kunna använda huset tidvis om somrarna. Arne Sträng
         anger;
"Det var Fredrikssons som kom med tåget till Ljungstorp och som levde här om somrarna in på
         1930-talet." Då behövdes det extra utrymme kan man tänka!

1917 August och Stina Nordgren. Säljer J. Kvarnström (Melltorp) sin andel av 1/32 mtl till August och Stina
         Nordgren - med köpebrev 1/3 19171921 Carl Fredrikssons hustru Gerda. Testamenterar Sofia Johansson Carlsberg 1 + N.o 2 till Carl
          Fredrikssons hustru Gerda - hennes dotter - bouppteckning 10/3 1921. Hon låter sin morbroder bo kvar
          tills han dör 1938 och hushållerskan Lovisa Matilda Johansdotter, född 1860 bor kvar till 1941.

1924 Alma Johanna Pettersson. Säljer August & Stina Nordgren sin andel (Melltorp) av 1/32 till Johanna
          Pettersson med köpebrev 1/11 1924

1925 Johan Apell. Säljer sterbhuset Brita Johansson sin andel av 1/32 mtl Millomgården (Millomgården) till
         Johan Apell - med köpebrev 7/8 1925

1927 Beviljas lagfart för Gerda Johansson
för Carlsberg Nr 1 + N.o 2 - hustru till Carl Fredriksson i Skövde.

1938 Syskonen Ludvig och Augusta Roth köper Melltorp efter "Kjortla-bonnen" Johanna Pettersson.

1939 Alexander Andersson, småbrukare köper Carlsberg 1 och N.o 2 av Gerda Fredriksson. Han och
         hustrun Hilda Olivia, född Andersson 1882, bor kvar till hans död 1963.

1961 Alliansmissionen Billinge köper Melltorp efter Augusta Roth för hennes testamenterade pengar.

1963 Uno Söderlund, matthandlare köper nu Carlsberg 1 och N.o 2.
         1965 Uno Söderlund får lagfart på Carlsberg 1 och N.o 2.

1979 Arne och Birgitta Sträng köper nu enbart Carlsberg (1), Överbo 13:2 - de båda fastigheternas får nu
         skilda ägare efter nämrare 100 år av gemensamt ägarskap för Carlsberg (1) & Carlsberg N.o 2.

1979 Alliansmissionen säljer Melltorp till Roy Sandqvist, Skara.

1880 Köper Lennart Blomqvist Melltorp av Roy Sandqvist.

1983 Strängs utökade Carlsberg 1 med ett sovrum och ett badrum ovan köket och köksingången.

1998 Mary Linnea Söderlund. Bodelning där änkan tar över fastigheten Carlsberg N.o 2.
 
2000 Wille Söderlund. Carlsberg N.o 2, Överbo 13:3, köps av Wille Söderlund, och han bygger nytt hus och
         kallar det Riddarhagen.

2013 Martin och Caroline Hallberg. Nya ägare av Överbo 13:3; Riddarhagen blir Martin och Caroline
         Hallberg.

 

<-- Till sidans rubriker!

Carlsberg 1980-tal

Carlsberg i familjen Strängs ägo sedan 1979. Här Arne Sträng i trädgården till Carlsberg med två av Ljungstorps övriga hembygdsforskare, paret Alf Brage och Verna Andersson, med hunden Laban.

Arne Sträng berättar:
År 1850 byggdes torpet/huset på Carlsberg eller Karlsberg, envånings, och med en mindre ladugård. Under tiden då sommargästerna kom till Ljungstorp ägdes huset av hästhandlare Karl Fredrikssons fru Gerda från Skövde, som fortsatt upplät huset till bostad åt fruns morbroder Lars Johan August Högman med hushållerskan Tilda. Modern Sophia Johansson hade ägt det tidigare och dottern Gerda hade ärvt Carlsbergsfastigheterna efter henne.

Arrendet var mjölk som levererades med tåget till Skövde och en årlig kalv. 1914 byggdes ytterligare en våning på huset. 1918 elektrifierades det. Ladugården byggs till i båda ändarna på 1920-talet. Det var Fredrikssons som kom med tåget till Ljungstorp och som levde här om somrarna in på 1930-talet. Arne Sträng med hustru Birgitta köpte huset 1979.

 

<-- Till sidans rubriker!

Carlsberg idag, 2014

Carlsberg idag, 2014, ägt och bebott av Arne och Birgitta Sträng sedan 1979.

 

<--Till sidans rubriker!

Bildspel Carlsberg idag, 2014 (35 bilder)

Foto Kent Friman, 2014 - copyright

loading...

För in muspekaren in över bildens kant och låt den vila där - så ser du förklarande bildtexter!
Vill du titta i egen takt - klicka på bilden och klicka dig sedan fram bild för bild!
Vill du starta automatiskt bildspel igen så klickar du bara på pilen till vänster under bilden!
Vill du se alla bilder i helskärm så klickar du på den sneda pil-ikonen ovan!

 

<-- Till sidans rubriker!

Ägarförteckning Carlsberg (1) * - grundägande och förpantning

* Carlsberg kallas av oss ibland för Carlsberg 1 - då senare dyker upp ett Carlsberg N.o 2 som granne.

-->    1802 
Kronan äger marken; Kronoparken Billingen - Billingeliderna kallad - möjligen bebodd mark

1803 Överbo Mellomgården 2 x 3/8 mantal med två ägare i sambruk/sämjedelning av huvudgården och nu
         hela skiftet sedan köp av Mellomgården från Kronan 1792 Det är nu ägarna Olof Gustafsson 3/8 mtl och
         Håkan Andersson 3/8 mtl

1804 Sterbhuset Gustafsson 3/8 mtl och Håkan Andersson 3/8 mtal

1812 Sterbhuset Gustafsson 3/8 mtl & svåger till H. Andersson, Anders Andersson

1815 Dottern Stina Olofsdotter tillsammans med Johannes Håkansson 3/8 mtl & Anders Andersson
         Stina Håkansdotter 3/8 mtl

Från Överbo Mellomgården 2 x 3/8 mantals skifte i Billingeliderna (i dagens Ljungstorp) är Carlsberg den första marken som på något sätt avskiljs - en förpantning på 90 år från 1822 - bryts dock efter 41 år - se nedan!
Det finns också ett rent skogsskifte ur Billingeliderna som till hör Millomgården - men detta avses inte här!

1822  Carl Petersson i Kjellehagen (u. Prästgården) köper förpantningen Carlsberg. Carl dör 1835. Ingen är
           boende på förpantningen enligt Hfl! Troligen kommer namnet från denna förste ägare Carl.

1835 Anders Holmberg Carlsberg köps av afskedade soldaten, gratialisten.- bygger möjligen hus 1. Bodde
         åren innan som inhyses i hus på Nohlegårdens näraliggande äga.

1841 Anders Kijrk (senare Kyrk) - förpantningen köps av avskedad soldat och hans hustru Klara Beata. De
         bygger hus på annat ställe i Billingeliderna - Kirkstorp och flyttar dit med familjen 1849.

1849 Carl Jonsson och hans hustru Anna Kajsa Johansdotter Ahlsing. Carlsberg köps av "myndlingen”/
         drängen (han noteras "mindre vetande") och stod alltså under förmyndare. De skaffar barn, gifter sig och
         flyttar in - han bor där till sin död 1866! Hustru med son flyttar då till inhysesstugan på Sörgårdsskiftet
         på väg till Höjen.

1863 Majoren N. Wetterberg - ägaren till Backa gård och av 3/4 mtl Smedsgården inkl. skiftet i Billingeliderna.
         Säljer till Gabriel Pettersson, ägare Smedsgården. Förpantningen Carlsberg ingår och tycks nu upphöra!

1865 Kommissions Landtmätaren C. Eliasson har den 25 oktober 1865 utbrutit hela detta skifte (Mellomgårds-
         skiftet i Billingeliderna (Ljungstorp)) från hemmanstalet och föreslagit att densamma borde åsättas 1/16
         mantal vilket skulle ge huvudgården Överbo Mellomgården 11/16 mantal - "detta blir sedermera icke
         behörig ordning fastställt"! Däremot används de här beteckningarna ändå t o m för  lagfartsbeskrivningar
         och för Backas huvuddel av Överbo Mellomgården. Detta görs alltså i samband med att skfitet säljs.

1866 Gabriel Pettersson avsöndrar Carlsbergsdelen (avsöndrar den från skiftet i övrigt) för egen separat
         lagfart på den som särskild äga - en "avsöndringslägenhet".

1866 Gabriel Pettersson. Den 3/8 1866 säljs avsöndringslägenheten Carlsberg av ägaren till grundägan
          Millomgården 1/16 mtl, som tagit över/köpt förpantningen och nu kan avsöndra Carlsberg med lagfart.

1866 Soldaten Andreas Sträng köper av Gabriel Petttersson denna avsöndrade del, Carlsberg, den 3 augusti
         1866 - Gabriel Pettersson har då kvar resten av hela skiftet och Carlsberg räknas nu som avsöndrad
          lägenhet från 3/4 mtl Överbo Mellomgården med lagfart (eftersom det inte formellt gick att avsöndra
          den från skiftet 1/16 mtl Millomgården).

         1873  Beviljas Gabriel Pettersson lagfart på sin 1/16 mtl Millomgården - dvs hela Mellomgårdsskiftet,
          samt särskild lagfart för avsöndringslägenheten Carlsberg.
          1879 Beviljas Andreas Sträng lagfart på sin köpta från 3/4 mtl Millomgården avsöndrade lägenhet -  i
          jordeboken nu inskriven som ”Carlsberg”
- formellt registrerat namn!

1883 Kyrkoherden David Holmgren köper Carlsberg av Andreas Sträng - som direkt arrenderar ut det till en
          torparfamilj med svärmor.

1884 Nils Fredrik Meijer med hustru blir nu ägare efter försäljning av David Holmgren. Han f.d. soldat och
           gevärshantverkare.

1886 Nils Fredrik Meijer och hans hustru. Säljs en ny del av 1/32 mtl, Carlsberg N.o 2,-  som varit
         Källehagshemmanet - lägenheten köps av Nils Fredrik Meijer och hans hustru - säljarna är de
         samägande och därmed sambrukande ägarna av hela resterande skiftet 1/32 mtl Millomgården soldat
         Sven Snäll med köpebrev 2/2 1881 och Lars Andersson med köpebrev 2/4 1881
         
          1889  Beviljas Lars Andersson lagfart på halva sin andel av 1/32 mtl -  6/11 1889 och sterbhuset tar
          över ägan efter hans död och får lagfart på 1/32 mtl samma år 1889

          1890 Beviljas Nils Fredrik Meijer och hans hustru lagfart på Lägenheten Carlsberg N.o 2 om 1 har,
           19 ar - beskriven som avsöndrad från 1/16 mtl Millomgården - men den blir nu en avsöndrad
           lägenhet från Överbo 3/4 mtl Mellomgården under Eklind på Backa.

1890 Richard Leksén och han syster Carolina köper Carlsberg 1 + N.o 2 - köpebrev för Carlsberg 1;  13/3
         1889 och för Carlsberg n.o 2 transporterat 20/11 1888. Säljare är familjen Meijers.
       
         1890
Får Richard Leksén och han syster Carolina lagfart samma år både Carlsberg 1 + N.o 2 och
          namnar lägenheten Carlsberg N.o 2 att skrivas in i jordeboken - den räknas nu som avsöndrad från 3/4
          mtl Mellomgården under Eklind på Backa gård.

1909 Frans Oskar Bengtsson köper Carlserg 1 + N.o 2 av Richard Leksén och han syster Carolina
         - med köpebrev 6/7 1909.


1911 Gustaf och Emma Stig köper  Carlsberg 1 + N.o 2 av Frans Oskar Bengtsson - köpebrev 28/6 1911

1912 Sofia Johansson, Huseby  köper Carlsberg 1 + n.o 2 av Gustaf och Emma Stig till - köpebrev 2/9 1912
          Hon låter sin border och hans hushållerska flytta in som arrendatorer mellan åren 1912 - 1938, då
          brodern dör.

1921 Carl Fredriksson hustru Gerda får Carlsberg 1 + N.o 2 testamenterat från Sofia Johansson - hennes
          moder - efter hennes död (med bouppteckning 10/3 1921). Hon låter sin morbroder bo kvar tills han dör
         1938 och hushållerskan Lovisa Mtilda Johansdotter, född 1860 bor kvar till 1941, då hon flyttar till
          ålderdomshemmet och dör där 1942-02-15.

         1927    Beviljas lagfart för Gerda Johansson

1939  Alexander Andersson, småbrukare köper Carlsberg 1 och N.o 2 av Gerda Fredriksson. Han och
          hustrun Hilda Olivia, född Andersson 1882, bor kvar till hans död 1963.

1963  Uno Söderlund, matthandlare köper nu Carlsberg 1 och N.o 2.

1979  Arne och Birgitta Sträng köper nu enbart Carlsberg (1), Överbo 13:2.
 
          1979 Carlsberg N.o 2, Överbo 13:3 finns kvar i familjen Söderlunds ägo.

Nu delas alltså de båda ägorna åt igen efter nästan 100 års samägande!
 

Nedan kan Ni läsa en word-fil med utredning och vissa underlagsdokument för ägande och boende för fastigheterna Carlsberg 1 + 2, samt Bomanslyckan från 1938 och bakåt till 1803 - Det mesta finns dock med på våra sidor om de olika lägenheterna - men vill du läsa så bara klicka på filen så laddas den ner:

 

<-- Till sidans rubriker!

Carl Petersson den förste ägaren av Carlsberg 1822 - förpantning

Detlj av handling ur Backas gårdsarkiv, scannat år 2013 hos Carl Arvid Tell, Backa gård. Detlj av handling ur Backas gårdsarkiv, scannat år 2013 hos Carl Arvid Tell, Backa gård.


 

Texten;  ..... "dels af den 28 maj 1845, en den 22 mars 1822 upprättad afhandling, enligt hwilken Johannes Håkansson och Stina Olofsdotter samt Anders Andersson och Stina Håkansdotter till Torparen Carl Petersson upplåtit på nittio år ett hemmanet Mellomgården Öfwerbo till hörande, i Billingeliderna beläget jordstycke mot ett hundra tjugofem riksdaler banko;" .....

Alltså den 22 mars 1822 upplåten förpantning på 99 år för en intäkt i Billingeliderna (Mellomgårdsskiftet) till; Torparen Carl Petersson - ägan namnad Carlsberg i  husförhörslängd 1849.

- upplåten av Johannes Håkansson och Stina Olofsdotter samt Anders Andersson och Stina Håkansdotter. Det är båda samägarna till Mellomgården 2 x 3/8 mantal.

(Ur inteckningsutredning upprättad 1847 för Backa gård)
 

<-- Till sidans rubriker!

Carl Pettersson - en kort familjebakgrund ur husförhörslängderna

Detlj av handling ur Backas gårdsarkiv, scannat år 2013 hos Carl Arvid Tell, Backa gård. Detlj av handling ur Backas gårdsarkiv, scannat år 2013 hos Carl Arvid Tell, Backa gård.

Felaktigt årtal (1882 - skall vara 1822) kan förvirra - men om man läser de båda handlingarna tillsammans torde det inte finnas någon annan tolkning än att det är samma förpantning/inteckning som avses - dvs 22 mars 1822 är upprättandedatumet för handlingen.


Här anges Torparen Carl Pettersson i Kjellehagen som köpare av Carlsbergs förpantning 1822.        
 

(Ur inteckningsutredning upprättad 1882 för Backa gård)


Carl Petersson/Pettersson finns boende under Prästegården fr o m husförhörslängd 1792-1800;
Först bor han med familj  i "Torp Bocklet" under Prästegården.
På samma uppslag som "Torp till Prästegården - Källehagen".
I Källehagen har sedan 1779 bott Ryttaren Anders Billberg med familj - han dör här 1791.

Torp Bocklet 1786 - 1791;
Mannen    Carl Pettersson, född i Prästatorp
Hustrun    Elin Ericsdotter, född i Berg
Dotter        Maria, född på platsen 1792
Dotter        Greta, född på platsen 1795
Tvilling      Johanna, född på platsen 1798 den 24/6
döttrar       Stina, född som ovan

"Torp Boklet" eller "Boktorpet" - stryks sedan - och de flyttar till; Kjellehagen 1792-1800;
Mannen    Carl Pettersson, född i Sköfde 1764 den 18/6
Hustrun    Elin Ericsdotter, född i Berg 1866
Dotter        Maria, född på platsen 1792 - flyttar till Sköfde 1811
Dotter        Greta, född på platsen 1795 - dör här 1803
Tvilling      Johanna, född på platsen 1798 den 24/6 - flyttar till Engerås 1811
döttrar       Stina, född som ovan - dör här den 8/9 1812
Dotter        Cajsa, född på platsen 1803 den 25/9

Kjellehagen 1815-1836;
Torparen    Carl Pettersson, född i Sköfde 1764 den 18/6 - dör här nu 1835
Hustrun     Elin Ericsdotter, född i Berg 1866 - dör här nu 1831
Dotter         Cajsa, född på platsen 1803 den 25/9 - dör här 1818

Mågen        Andreas Larsson, född i Warnhem 1794 den 26/7 - flyttar in 1820 från Ambjörnsgården
Hustrun       Johanna Carlsdotter, född på platsen 1797 24/6 - flyttar hem 1818 från Ökull
Son              Lars, född på platsen 1821 den 13/10
Son             Johannes, född på platsen 1824 den 22/5 - hem igen 1835 från Lundby - ut 1842
Son              Carl, född på platsen 1827 den 10/10
Son              Adolf, född på platsen 1830 den 13/8
Dotter           Inga Cajsa, född på platsen 1834 den 2/6 - dör här 1840

 

Varken Carl Pettersson eller hans efterkommande dotter med måg tycks använda Carlsberg som något boende. Efter hans död 1835 så skrivs en annan ägare för Carlsberg i Hfl - dvs då säljs förpantningen vidare.

 

<-- Till sidans rubriker!

Carlsberg säljs till gratialisten f.d. soldaten Anders Holmberg 1835

Falköpings Tidning 1870 Falköpings Tidning 1870

Kort bakgrund för Gratialisten, f d soldaten Anders Holmberg;

Ur centrala soldatregistret:
HOLMBERG Anders Släktnamn: Svensson
Född: 17831127
Död: 18700613
Antagen: 1805
Avsked: 1833
Aktnummer: VG-07-0011-1805 + VG-05-0011
Regemente: Västgöta regemente
Rote: Stommen + Enocksgården, Vårfruhem (VÅMB)
Kompani: GUDHEM + KÅKIND
Socken: NORRA LUNDBY + WÅMB
Torpnummer: VG-07-0011 + VG-05-0011

Från Sköfde (Våmb) - flyttar familjen in vid soldatbostället Stommen i Norra Lundby 1816, då han gifter sig med Greta Håkansdotter som samma år flyttar in från Junkragården, Klostret - där får de barnen Sven, Johannes, Gustaf, Anders, Pehr och Cajsa. De har dräng en tid på bostället.

Gratialist fro m 3/7 1834.

Återfinns som inhyses i Hfl Varnhem 1815 -1836 under Öfverbo Nolgården 1834;
Avsk Sold  Anders Holmberg
, född i Sköfde 1783 den 27/11 - (anm; flytttar från Lundby 1834)
Hustrun     Greta Håkansdotter, född i Gudhem 1791 den 13/12
Son            Sven Andersson, född i Gudhem 1816 den 2/11 - flyttar ut till Kyrkebo 1834
Son            Johannes, född i Varnhem 1818 den 13/9
Son            Gustaf, född i Varnhem1820 den 19/10
Son            Anders, född i Varnhem 1823 den 25/5
Son            Pehr, född i Varnhem 1826 den 14/3
Dotter         Cajsa, född i Varnhem 1822 den 27/8

I husförhörslängd 1836-1846;
"Intägtsegare under Millomgården Öfverbo"
(dvs Carlsberg - den enda äga på skiftet som går att äga vid den tiden - som en förpantning!)

Avsk Sold  Anders Holmberg, född i Sköfde 1783 den 27/11 - gratialist
Hustrun     Greta Håkansdotter, född i Gudhem 1791 den 13/12 - dör här nu 1840
Son            Johannes, född i Varnhem 1818 den 13/9 - flyttar ut till Löthen 1838
Son            Gustaf, född i Varnhem1820 den 19/10 - flyttar ut till Smedsgården Öfverbo 1837
Son             Anders, född i Varnhem 1823 den 25/5 - flyttar ut till Åsaka 1845
Son             Pehr, född i Varnhem 1826 den 14/3
Dotter         Cajsa, född i Varnhem 1822 den 27/8 - flyttar ut till Sköfde 1846


I husförhörslängd 1846-1859;
Carlsberg - nya ägare 1846, 1849 och 1866

Inhyses kontinuerligt på Carlsberg
gratialisten  Anders Holmberg
, född i Sköfde 1783 den 27/11 - här skriven inhyses till sin död 29/5 1869

År 1851 finns hans son här;
F.d. Kronoarbetskarlen Pehr Käck
, född i Varnhem 1826 den 14/3

År 1861 kom hans son hem ett tag från Hudiksvall - han skrevs nu som försvarslös;
F.d. Kronoarbetskarlen Pehr Käck, född i Varnhem 1826 den 14/3 - benämns "Artillerist" -"Mindre pålitligt"

- följande anteckning finns om honom:
"Gäfleborgs Län häkte och tilltalad för stöld vid Rådhusrätten Hudiksvall den 19 november 1860 och dömd för 1:a resan stöld till 5 dagars fängelse vid vatten och bröd samt 3 månaders straffarbete."

 

<-- Till sidans rubriker!

Carlsbergsförpantning köps av f.d soldaten Andreas Kyrk med hustrun Klara Beata 1841

Av dokumentet nedan kan vi se att Andreas Kyrk och hans hustru Klara Beata har köpt Carlsberg och säljer det vidare till Carl Jonsson 1849. Enligt husförhörslängd är det troligt att köpet sker 1841 och efter att gratialisten Anders Holmbergs fru har dött och många av barnen lämnar huset.

Andreas Kirjk/Kirk, f.d. soldat vid Altorp - soldattorpet under Kyrkebo, som efter dom blivit avskedad 1841.

Ur husförhörslängder - en historia kring Andreas Kirjk/Kyrk:


Sagan om Andreas Kyrk startar vi 1822 i soldattorpet under Kyrkebo; soldatboställe N:o 4, Westgötha Regemente Gudhems Compani - senare kallat Altorp.

Till detta soldattorp, N:o 4 (senare Altorp) inflyttar 1822 från Solberga den då 27-årige;

Soldaten         Andreas Kirk, född i Segerstad den 13/9 1793, med familj - då nygifta (enligt notering);
1:a hustrun    Stina Jonsdotter, född i Warnhem den 1/1 1791 - hon dör här 1832
- de får först barnen;
Sonen             Johannes, född på platsen den 11/7 1823
Dottern            Britta Stina, född på platsen den 18/8 1825 ("har inte förstånd i sin ynkedom" - notering)
Sonen             Jonas född, född på platsen den 24/11 1827
Sonen             Sven, född på platsen den 29/12 1829
Dottern            Inga Maja, född på platsen den 15/6 1832 - hon dör 1843

2:a hustrun    Clara Alexandersdotter, f. i Sandhem 2/8 1806 flyttar in från Backa 1834 - de får ett barn;
Sonen             Anders, född på platsen den 25/7 1834       

Familjen flyttar ut från soldattorpet 1841 - då är Andreas Kirk 48 år gammal och har fått avsked (enl. notering). Senare notering; Andreas Kirk "1841 dömd för snatteri, böter och enskild Skrift med bot" och för hans son Sven noteras; "1841 dömd att agas med ris för snatteri”

I samma husförhörslängd 1836-1846 återfinns de 1841 som ägare av Carlsberg:
(Skrivs på Carlsbergssidan under Mellomgården 3/4 mtl, noteras felaktigt som intägt under Nohlgården - se dock handling nedan!)

Soldaten         Andreas Kirk, f. i Segerstad 13/9 1793 (Not; "1841 dömd för snatteri, böter och enskild Skrift med bot")
2:a hustrun    Clara Alexandersdotter, f. i Sandhem 2/8 1806
- barn med 1:a hustrun;
Sonen             Johannes, född i Varnhem den 11/7 1823
Dottern            Britta Stina, född i Varnhem den 18/8 1825 (Not; "har inte förstånd i sin ynkedom" - notering)
Sonen             Jonas född, född i Varnhem den 24/11 1827 - flyttar till Ledsgården, Öglunda 1844
Sonen             Sven, född i Varnhem den 29/12 1829  (Not; "1841 dömd att agas med ris för snatteri”) - ut 1846
Dottern            Inga Maja, född i Varnhem den 15/6 1832 - hon dör 1843
- barn med 2:a hustrun;
Sonen             Anders, född i Varnhem den 25/7 1834     
Dotter              Anna, född i Varnhem 1836 den 3/1
Son                 Johan, född i Varnhem 1841 den 8/4
- de flyttar ut då ny ägare tillträder efter att Carlsbergsförpantningen sålts av makarna 1849

I nästa husförhörslängd återfinns de som ägare till Kirkstorp under Öfverbo Nohlgården.

Inhyses kontinuerligt på Carlsberg den förre ägaren;
gratialisten  Anders Holmberg, född i Sköfde 1783 den 27/11 - här skriven inhyses till sin död 29/5 1869

Kirkstorp intäkt till Öfverbo Nolgården, 3/4 mantal (rubrik i Hfl 1846-1859, 1862-1869 samt 1869-1880)

 

<-- Till sidans rubriker!

Carlsbergsförpantningen köps av drängen Carl Jonsson 1849

Detlj av handling ur Backas gårdsarkiv, scannat år 2013 hos Carl Arvid Tell, Backa gård. Detlj av handling ur Backas gårdsarkiv, scannat år 2013 hos Carl Arvid Tell, Backa gård.

Text; ..... "en den 14 mars 1849 upprättad afhandling, genom hwilken Andreas Kyrk och Sara Beata Kyrk till drängen Carl Jonsson och Anna Kajsa Alsing försålt en från Öfverbo Millomgården under förpantning upplåten, i Billingeliderna, jordstycke ......

Ur husförhörslängderna kring Carl Jonsson med familj;

I husförhörslängd 1846-1859;
Direkt inskriven under Lilla Hålltorp, ägarfamiljen Anders Pettersson;

Myndling*  Carl Jonsson, utan födelseort eller år - flyttar in från Ulfsgården 1847 (Not; "Mindre vetande")
                       (- under Ulfsgården finns dock ingen Carl Jonsson i någon Hfl)
                   tar ut lysning den 24/3 1849 - flyttar till Fogdegården, där hennes broder bor - ett undantag 1849 -
                   ändrat till Carlsberg
där nytt hus nu byggs av brodern för deras räkning.

Carlsberg 1849 (i sidorubrik);
Ägare         Carl Jonsson, f. Wing 1815 (osäkra uppgifter) - in med hustrun från "Fogdegården - ett undantag"
                       (Födelseboken i Wing ger inget resultat för carl Jonsson född 1815)
Hustrun     Anna Cajsa Johansdotter, född 1821 den 24/9 - saknar här födelseort
Son             Johan Edvin, född i Varnhem 1850 den 2/4 - dör samma år 1850

* Myndling = omyndigförklarad person med utsedd förmyndare.

Husförhörslängd 1854-1869;
Carlsberg

Ägare/
inhyses         Carl Jonsson
, född i Wing 1815 - dör nu på Carlsberg den 18/10 1866
Hustrun         Anna Cajsa Johansdotter, född i Wilske Klefva 1821 24/9 (saknas uppgifter i W. Klefva)
Son                Anders Gustaf, född i Varnhem 1851 den 21/10
                      - mor och son flyttar till Sörgårdsskiftet - nära Höjen - senare kallat  "Klorisa-Kajsas hus" 1866

Husförhörslängd 1869-1880:
under Sörgården
Inhyses
Änkan          Anna Cajsa Johansdotter
, född i Wilske Klefva 1821 24/9 - modern dör här nu 10/12 1875
Son               Anders Gustaf, född i Varnhem 1851 den 21/10 - sonen flyttar till Fattigstugan skrivs "Idiot"


Anmärkning Kent Friman;
Delar av nuvarande huset på Carlsberg verkar ha tillkommit 1849, då Carl och hans hustru flyttar in, med tanke på att man vid senare renovering efter 1979 har funnit rester av tidning från den tiden.

Det är svårt att tänka sig att den omyndige Carl Jonsson själv bygger huset - han borde med dagens begrepp ha varit utvecklingsstörd (”mindre vetande”) och dessutom omyndigförklarad. Han måste ju varit rätt kraftigt ”störd” för att bli satt under förmyndare på den tiden - många med mindre störning/utvecklingsstörda ”diagnosticerades" aldrig.

Eftersom detta om ”myndling” står på den sida man hittar honom i Hfl före flytt till Carlsberg direkt under Anders Pettersson med familj på Hålltorp - så kan ju Anders Pettersson ha varit hans förmyndare. Då är det ju inte konstigt att tänka sig att han medverkade till att Carl Jonsson får sig ett nybyggt nytt hus i samband  att han gifter sig och med makan får sitt första barn - situationen var säkert tvungen att lösas.

Det blir mer troligt att huset då verkligen byggdes 1849 - när Carl flyttar in nygift med hustrun.

Carl gifter sig alltså 34 år gammal med en 6 år yngre fru Anna Cajsa Johansdotter (Alsing) och flyttade in i Carlsberg i samband  med att bordern till henne Anders Alsing sknkt dem Carlsberg med nybyggt hus. Båda har inte gått att spåra före dessa skrivningar i Hfl.

De fick sonen Johan Elvig den 2/4 1850, så det var säkert han som satte datum för vigseln - han dog samma år och blev inte ett år gammal.

Sonen Anders Gustaf kom året därpå och var den enda som överlevde barndomen och så småningom flyttade med modern när fadern dog. Sonen Carl Petter född 1858 blev bara två år gammal innan han dog.
Carl Jonsson dog själv 1866 - då endast 51 år gammal.

Det är inte heller möjligt att spåra honom bakåt - då det inte finns tillräckligt med födelsedata på honom - vanligt med människor i marginalen. Står att han var född i Wing 1815. Kontroll visar att det inte finns någon Carl som kan bli Jonsson där det året eller något av åren runt om. Det går heller inte att spåra henne bakåt via födelsebok (Vilske-Kleva). Däremot vet vi att hon flyttade som inhyses med sonen till Sörgårdsskiftet (på väg till Höjen) året Carl dog.

Det finns heller inte något om honom som ägare till förpantningen Carlsberg i lantmäterihandlingar som ändå så utmärkande tydligt går igenom alla dessa ägandeprocesser och förpantningen upphör 1866, utan att det finns något antecknat om detta.

Frun flyttade 1866 efter Carls död vid 51 års ålder, som inhyses till Sörgårdsskiftet med det enda överlevande barnet, sonen Anders Gustaf - hon dör där 1875 och sonen hamnar då som "Idiot" på Fattigstugan i Ljungstorp.

Två av barnen dog alltså före 2 års ålder och den son som överlevde bar troligen spår av faderns gener så att han klassades som ”idiot” och hamnade på Fattighuset vid moderns död.

En kan tyckas sorglig bakgrund i Carlsbergs historia - men efter förutsättningarna också mycket mänsklig, med rätt till äktenskap, barn och boende för den tidens annars socialt utsatta och ”störda” personligheter.

Socknens beskrivning av förhållandena ges i 
sockenprotocollet för Skarke Sockenmän i Warnhems Kyrka den 6 Februari 1859:


"4:e/ En fattigfråga rörande Carl Jonsson vid Millomgården Öfverbo

Fråga hade varit väckt om, att Carl Jonsson och hans hustru skulle flytta ser, att mannen skulle hädanefter försörjas af socknen, samt hustrun och deras barn af hustruns bröder, Herrar Alsing.
Makarna hade båda inför vice pastor förklarat sig nöjda med att skiljas åt medelst iserflyttning, därföre, att de ej kunna sköta eller berg sig utan understöd af hustruns bröder, vilket dessa nu ej vilja lämna, om ej socknen vill taga mannen på sin part. Då detta förhållande, som icke var sockenmännen obekant, för dem framställdes, förklarade de sig villiga att, sedan makarna flyttat ser, vilket bör ske så snart som omständigheterna sådant tillåta, antaga mannen till vård och underhåll med det villkor, att hustruns bröder ombesörja detsamma angående henne och barnen, vilket ock Herr Anders Alsing närvarande lovade i sitt och son frånvarande broders namn. Derjemte yrkade Sockenmännen, att hustruns bröder skulle lemna någon säkerhet för hennes och barnens vård till dessa fyllt 15 år, vartill den närvarande brodern, i anledning af, eftersom han sade, de mänskliga tingens obeständighet, ej kunde förmås. Som dock denne brodern, å sina egna och den andres vägnar, lovade att, så länge deras omständigheter det medgiva, hvarken deras syster eller hennes barn skola falla denna socken till last, då den vårdar mannen, lätt sockenmännen saken därvid bero och åtog sig mannen, Carl Jonsson, till underhåll och vård avseende på sättet beslutades, att så snart, som möjligen kan ske, låta utlysa mannen till antagande af den minstbjudande för underhåll, susande och beklädnad, eller helst söka få honom anställd hos någon som arbetare - allt till minsta betungande för socknens fattigkassa.

Anders Pettersson på Holltorp, hvilken haft dessa makars angelägenheter om hand, önskade erhålla tvenne af sockenmännen till biträde vid åtgärderna vid afseende på isärflyttningen, så som försäljning af det hemman, som Herrar Alsing skänkt sin syster och svåger, samt annan egendom. Till sådana biträden utsågs Anders Pettersson på Nygården och Jonas Johansson i Ifvarstorp, vilka nästa Tisdag den 8 dennes, kl. 2 e.m. skulle å stället vara Anders Pettersson på Hålltorp till mötes. Anders Pettersson och Jonas Johansson voro själva närvarande och förklarade sig villiga att övertaga detta bestyr.

Sockenmännen förklarade Herrar Alsing sitt tacksamma erkännande för deras gjorda uppoffringar för deras nu ifrågavarande anförvandter.”

Carlsberg hade alltså inköpts av Anders Alsing, Fru Högbergs far, som vid den här tiden bodde i Fogdetorpet som hans fader byggt 1845 åt sina föräldrar. Han skänkte Carlsberg till sin syster och hennes man Carl Jonsson och byggde då med säkerhet huset 1859 - dvs året innan man nu separerar makarna Jonsson och i sockenprotokollet tlar om att sälja Carlsberg.

 

<-- Till sidans rubriker!

1844 originalkarta Carlsberg; förpantningslägenhet sedan 1822

Lantmäteriet Historiska Kartor Lantmäteriet Historiska Kartor

Med rött markerad gräns är förpantningen Carlsberg, som sedan 1822 utgjort halva västra delen av Mellomgårdsskiftet. 1844 års originalkarta utgör underlag för laga skifte för Överbo by fastställt 1853.

Ursprungligen köpt av Carl Petersson i Kjellehagen under Prästgården, Skarke. Eftersom han inte bor här, eller någon finns skriven på ägan i husförhörslängd, tycks det inte finnas boende här förrän 1835, då f.d. soldaten Anders Holmberg köper förpantningen och flyttar in med sin hustru. Det är detta hus som syns på kartan med gaveln mot landsvägen i öster. Här tycks lantmätaren t. o. m. sett en veranda eller annat utbygge mot väster, eftersom han märkt ut det på kartan på så vis.

Möjligen uppförde Carl Petersson hus på ägan efter köpet 1822 - men han tycks alltså inte hyra ut marken eller låta någon bo på ägan. Husförhörslängden har alltså inget boende för ägan förrän f.d. soldaten och gratialisten Anders Holmberg skrivs här som ägare 1835.

Karta 1794 eller 1801-02 har heller ingen byggnad utritad på Kronomarken för den här platsen. Men det är inte omöjligt att det fanns hus på ägan redan när Carl Petersson köpte förpantningen 1822 från tiden före 1803.

Kanske en rest från byggnader och hägnader från sista delen av 1700-talet. Bomanslyckan som är granne pekar ju på det
samt det faktum att kartunderlaget för denna karta tycks äldre än 1803, då skiftesgränserna ofta går rakt över byggnader och gamla hägnader!

Lantmäteriet Historiska Kartor - obehandlad karta förutom påskriven text; Landsväg - avser dåtidens landsväg över Billingen mellan Skara och Skövde Lantmäteriet Historiska Kartor - obehandlad karta förutom påskriven text; Landsväg - avser dåtidens landsväg över Billingen mellan Skara och Skövde


På originalkartan som underlag för laga skiftet 1844 ser man det lilla första och äldsta huset med tillbyggnad/veranda på den västra gaveln tydligt utritad.

Lantmätaren måste ha lagt märke till den detaljen, då det inte var så vanligt att hus utmärktes så på karta vid den här tiden. Inget annat hus på lagaskifteskartan för
Överbo by har en sådan markering!

Gaveln är också tydligt lagd mot landsvägen i öster, vilket skiljer sig mot nästa uppförda hus på ungefär samma plats 1849, vilket byggs parallellt med landsvägen.

Ingen ladugård är uppförd vilket tyder på att det inte bedrevs aktivt jordbruk med kreatur direkt med boende på ägan vid den här tiden. Tydliga hägnader från granntomten i norr tyder på fägator från det hållet och att kartan visar äldre hägnader och hus än skiftet 1803!

Gratialisten f.d. soldaten Anders Holmberg, som köpte förpantningen 1835, kanske inte
behövde ladugård direkt för sitt uppehälle?

 

<-- Till sidans rubriker!

1844 års renritade karta inför laga skifte fastställt 1853, Carlsberg

Lantmäteriet Historiska Kartor, 1844 års karta renritad. Lantmäteriet Historiska Kartor, 1844 års karta renritad.

På den mer stiliserade renritade kartan som underlag för laga skiftet ser man Carlsbergshusets läge förtydligat som liggande i öst-västlig riktning med gaveln mot vägen. Här saknas detaljer och därför har "verandan" fallit bort på husteckningen. Det går tydligt att se den hägnad som delar de två halvorna av skiftet - en halva i söder; dvs. Carlsbergsdelen (littera Nr 1697 - 1700) och en halva i norr - Kjellehagshemmanet -  senare Carlsberg N.o 2.

Litteranumren hänför sig till en beskrivning av jordens beskaffenhet för varje nummerdel!
Den prickade linjen är en slags höjdmarkering i en sluttande mark.

 

<-- Till sidans rubriker!

Gabriel Pettersson, Smedsgården, nu skiftets ägare, avsöndrar Carlsberg 1866 - säljer avsöndringen till soldat Sträng samma år

1866 avsöndras Carlsberg av Smedsgårdens ägare Gabriel Pettersson, efter att ha köpt hela Mellomgårdsskiftet, och samma år säljer han avsöndringslägenheten vidare till soldaten Andreas Sträng - soldat vid gården Mellomgården. Den säljs då som avsöndrad från 1/16 mtl Millomgården (dvs beteckningen för hela skfitet), även om den senare kom att betraktas som slutligt avsöndrad från Mellomgården 3/4 mantal. 

Gabriel Petterssons friköp av den hemmansklyvna fastigheten 1/16 mantal Millomgården, där resten av Mellomgården då utgör 11/16 mantal ägt av Backas ägare,  fastställdes aldrig lagenligt, trots kommissionslandtmätarens förslag. Vid senare fastställelser av avgäld (skatt), så anses den följdriktigt avsöndrad från 3/4 mantal Mellomgården som alltså ägs av Backa gårds ägare!

Gabriel Pettersson lät i alla fall 1866 avsöndra lägenheten Carlsberg från sitt ägda 1/16 mantal skifte och fick lagfart på denna avsöndring 1873.

Alla dessa juridiska oklarheter gjorde alltså att både Gabriel Pettersson och Andreas Sträng fick vänta på sina lagfarter ända till 1873 respektive 1879 för avsöndringslägenheten Carlsberg.

<-- Till sidans rubriker!

Soldaten Andreas Sträng ny ägare av Carlsberg

Kort bakgrund kring Andreas Sträng med hjälp av husförhörslängder och fastighetsinskrivningsbok;

1879 Beviljas Andreas Sträng lagfart på sin köpta från 3/4 mtl Millomgården avsöndrade lägenhet - i
          jordeboken nu inskriven som ”Carlsberg” - formellt registrerat namn i jordaboken.
          Köpebrev 3/8 1866 med Gabriel Pettersson, Smedsgården som säljare - se ovan!

Andreas Sträng var aktiv soldat i Mellomgårdens m.fl.
Soldattorp Nr 330 - Skaraborgs regemente vid köpet av Carlsberg. Han bodde inte själv i Carlsberg under den mesta tiden av sitt ägande, då han tjänstgjorde som soldat vid torpet och hade sin familj där. Han arrenderade ut Carlsberg till sin pensionering 1880, då han flyttar in med hustrun som dör här 1884. Andreas flyttar då vidare till Bolum efter att ha sålt Carlsberg till kyrkoherden David Holmgren 1883.


Ur husförhörslängderna;
Carlsberg


Arrendator;
Torparen      Lars Petter Kjellman, född i Varnhem 1825 den 10/8 - flyttar in 1866 med familj
Hustrun        Maria, f. Johanssdotter, i Varnhem 1823 den 20/10
Dotter            Mathilda, född i Varnhem 18253 den 21/12
Son               Carl Johan, född i Varnhem 1858 den 12/9
Dotter            Maria Charlotta, född i Varnhem 1863 den 20/10
                      - familjen flyttar till Grindstugan, Backa 1872

Boende 1875 på Karlsberg 1 arrendator:
Arbetskarl    Carl Johansson Sträng, född i Varnhem 1841 den 22/8
Hustrun        Kajsa Lisa född Jonsdotter i Varnhem 1847 den 4/10
Dotter            Hulda Kristina, född i Varnhem 1872 den 31/12
Son                Johan Hjalmar, född i Varnhem 1875 den 31/9
Dotter             Anna Charlotta, född i Varnhem 1878 den 25/1
Dotter            Johanna Maria, född i Varnhem 1880 den 28/9
                       - familjen flyttar till Ödesgårdstorpet 1880

Boende 1880 Karlsberg 1 - ägaren:
f.d soldaten  Andreas Sträng, född i Varnhem 1826 den 7/8
Hustrun        Beata Johansdotter, född i Hvarf 1819 1/1
- dör på Carlsberg 1883
                      - efter att ha sålt Carlsberg 1883 flyttar Andreas till Bolum 21/10 1884

 

<-- Till sidans rubriker!

Carlsberg på 1877 års karta

Lantmäteriet Historiska Kartor - karta 1877. Starkt förstorad, ifylld och redigerad av Kent Friman, 2014. Lantmäteriet Historiska Kartor - karta 1877. Starkt förstorad, ifylld och redigerad av Kent Friman, 2014.

Kartan 1877 är Carlsberg en från Mellomgårdsskiftet friköpt lägenhet sedan 1866 och utgör södra halvan av Mellomgårdens västra del av skiftet - från Landsvägen till Uppsalagränsen i väster.

P
å 1877 års karta finns ladugården uppförd sedan 1849, då huset också ändrades och byggdes utmed landsvägen istället för som tidigare med gaveln mot öster och landsväg.

Den 25 år senare kommande järnvägen har ändå lyckats komma med på 1877 års karta, då den stakades ut av den kommitté som Skövde stadsfullmäktige tillsatt för undersökande av en järnväg över Billingen 1872. Den syns som ett smalt streck tvärs över Sörgårds- och Mellomgårdsskiftet i väster (vänster) på kartan.

 

<-- Till sidans rubriker!

Kyrkoherden David Holmgren köper Carlsberg för utarrendering

Kyrkoherde David Holmgren, Varnhems församling Kyrkoherde David Holmgren, Varnhems församling

1883 - Lagfaren ägare av Carlsberg

Kyrkoherde David Holmgren köper Carlsberg av f.d. soldaten Andreas Sträng med Köpebrev 14/3 1883. Av husförhröslängden kan man se att han direkt arrenderar ut Carlsberg. Kanske var det någon han ville hjälpa!? Eller också behövde han lite extra pengar.

Ur husförhörslängd - Arrendator 14/3 1883:
Torpare  August Johansson, född i Wing 1856 den 5/7
Hustrun Charlotta, född Svensdotter i K. Klefva 1856 8/10
Dotter      Eugenia Ulrika, f. Stenum 1879 1/8
                  - köper backstugan Fiskarebacken 12/11 1885
Svärmoder Enka Lovisa Eriksdotter, f. Skara 1828 24/8 - in 1883 - ut 1885

David Holmgren säljer Carlsberg 1884.
F.d ägaren Andreas Sträng bor om lott till 1884.

Läs mer om den omstridde kyrkoherden- klicka på länkarna:
A. 6 Lilla Hålltorp   - när du kommit dit - välj rubrik!
eller här:
Kyrkoherde David Holmgren Varnhems församling
Varnhems prästgård på www.saj-banan.se


 

<-- Till sidans rubriker!

Nils Fredrik Meijer, f.d. soldat/gevärssmed, köper Carlsberg 1 & 2
Nu avsöndras alltså också granntomten - blir Carlsberg N.o 2

1890 Lagfaren ägare av Carlsberg 1

(Not; - ansökan om lagfart gjord i samband med försäljning och försenat av lagfartsutredning.)

Ur inteckningsbok; - ägandet omfattar;
”Carlsberg avsöndrat från 1/16 mtl”Ägare blir nu Nils Fredrik Meijer med hustru med  Köpebrev 14/3 1884.

Ur husförhörslängden Carlsberg;

Boende 1884 på Carlsberg ägarna (fr o m 3/11) :
f d soldat & gevärssmed
Nils Fredrik Meijer
, född i  Fridene1841 den 29/1
Hustru Kristina, f. Larsdotter Undenäs 1839 29/7
Son      Emil Linus, f. Grefbäck 1867 den 9/6
Dotter  Emilia Amalia, f. Grefbäck 1870 den 2/5
Son     Carl Johan, född i Grefbäck 1872 den 16/5
Son     Fredrik Richard, född i Grefbäck 1874 21/10
Son     Frans Robert, född i Grefbäck 1877 den 6/4
Dotter  Hilma Olivia, född i Grefbäck 1880 den 5/4

- familjen flyttar till Skövde 9/4 1889


 

1890 Lagfaren ägare Carlsberg No. 2

(Not; - ansökan om lagfart gjord i samband med försäljning och försenat av lagfartsutredning.)

Ur inteckningsbok; - ägandet omfattar;
”Lägenheten Carlsberg N:o 2 om 1 hektar, 19 ar, avsöndrad från 1/16 mtl”
- namnet Carlsberg N.o 2 inskrivet i jordaboken

Ägare blir nu Nils Fredrik Meijer med hustru med Köpebrev 16/10 1886

Ur husförhörslängd Carlsberg N.o 2;

Boende 1886 Carlsberg N:o 2:
Arrenderas Carlsberg N:o 2 +resten av 1/32 mtl;
Arrend. Johan A. Gustafsson, f. i Säter 1851 9/11
Hustru  Charlotta, född Granat i Säter 1854 25/7
Son       Carl Wilhelm, född i Säter 1876 den 17/9
Son       Johan Sewerin, född i Säter 1878 20/10
Son       Gustaf Natanel, född i Säter 1881 25/5
Dotter    Anna Matilda, f.ödd i Skara 1883 30/5
Dotter    Maria Charlotta Krist, f. Lundby 1885 15/9


- hela familjen flyttar till Amerika 11/9 1890

 

<-- Till sidans rubriker!

Nils Meyer, född 1841 - död 1902 - kolorerat foto

Nils Fredrik Meijer, född i  Fridene1841 - död 1902. Kolorerat foto från tavla bakom glas i ram (redigerat).
Foto Verna Andersson, 2002.

 

<-- Till sidans rubriker!

Meijer bygger jordkällare på Carlsberg 1884 och ristar detta i sten

Ingrid & Owe Bolin med son Thomas - Meyer var Ingrids morfar

Makarna Ingrid och Owe Bolin med sonen Thomas från Munkaskog, Nolgården, Gate, Södra Fågelås 17/3 2002

De poserar inför den källare som just restaureras, som Ingrids morfars far gevärshantverkaren Nils Fredrik Meijer byggde 1884 det år han flyttade till Carlsberg. Stenen från källaren med hans inskription finns med på bilden. Foto Verna Andersson, Ljungstorp, 2002.

 

<-- Till sidans rubriker!

Ny ägare till båda Carlsbergslägenheterna - ny lagfartsutredning!
Handlanden Rickard Leksén tillsammans med systern Karolina Leksén

1890 den 16/9 - Lagfaren ägare av de båda Carlsbergsfastigheterna

Ägare blir handlanden Rickard Leksén i Mariestad tillsammans med systern Karolina Leksén

Gustaf Richard Leksén, född i Hjälstad 1867 27/6 - son till Maria Kajsa Jonsdotter och Anders Gustaf Nilsson Leksén - själv gift med Anna Sofia, född Karlsson i Skara 1863 den 5/11. Hon blir änka den 8/5 1938 och hon dör själv 15/5 1941. Båda skrivna i Stockholm vid sin död.

Det är alltså sonen till hustrun hos det arrenderade paret nedan, Richard Leksén, som tillsammans med yngre systern Maria Karolina Leksén (nedan), köper Carlsberg 1 13/3 1889 och Carlsberg N.o 2 genom transport 20/11 1888 av Köpebrev 16/10 1886 och Köpebrev 13/3 1889

Ny ägare är alltså handlanden Rickard Leksén och hans syster Karolina, som låter sin mor med ny man bosätta sig med barnen och arrendera Carlsberg. Hon bor själv en kort tid innan sitt eget giftermål på Carlsbeg.

Själv bor de huvudsakligen alltså inte på Carlsberg och när de säljer den 6/7 1909 till Frans Oskar Bengtsson, så följer arrendatorerna med till den nye ägaren, som alltså heller inte bor på Carlsberg.

Boende 1889 på Carlsberg 1 - Arrendator;
Arbetare  Anders Jonsson, f. Väring 1835, 31/1, in från Mariestad 1889 - dör här 2/6 1907
Hustrun   Maria Kajsa Jonsdotter, f. Ullervad 1833 27/11 (mor till Richard och Karolina) - dör här 10/11 1894

Gem barn  Hanna Rosalin, född i Götlunda 1872 den 29/9

Hustruns barn Maria Karolina Leksén, f. i Trästena 1865 den 15/11 (medägare i Carlsberg tillsammans med brodern Richard)

Hustruns barn Maria Karolina Leksén, född i Trästena 1865 och medägare till Carlsberg tillsammans med sin bror, Richard Leksén, gifter sig den 30/10 1890 med handlaren Olof Olsson, född i Flo 1861 den 2/8 och flyttar till Mariestad (tomt Nr 4). 1896 flyttar de till samma adress som brodern handlanden Richard Leksén och hans fru Sofia. Maria Karolina blir änka 39/5 1948 och dör i Mariestad den 8/1 1954.

Hustrun Maria Kajsa, född Jonsdotter 1833, tidigare gift med Anders Gustaf Nilsson Leksén, född 1837 den 12/9 i Leksberg, boende tillsammans i Gullhagen, Trästena där dottern Maria Karolina Leksén föds 1865 och sonen Richard Leksén föds i samband med flytt till Hjälstad 1867. Anders Gustaf Nilsson Leksén, dör 1868 och hans hustru Maria Kajsa gifter om sig 1870 och flyttar in på Carlsberg med sin 2:e man 1889 - där hon dör 1894.

Mågen tar över arrendet 1895;
Arbetaren   Johan Alfild Johansson, f. Berg 1866, 15/12, gift med Maria Kajsas dotter 5/5 1895
Hustrun      Hanna Roselie Jonsson, född i Götlunda 1872 den 29/9
Dotter          Märta Ingeborg, född i Varnhem 1897 den 18/5
Dotter          Edit Maria Elisabet, född i Varnhem 1900 den 10/7
Dotter          Astrid Margareta, född i Varnhem 1910 den 26/6
                    - familjen flyttar till Ulunda där fadern blir kalkarbetare 1910

Noteras att gamla stugan på lägenheten Karlsberg N:o 2 hyrs ut några år - i övrigt inte använd i Hfl:

Arbetaren    Johan G. Henriksson, född i Varnhem 1857, 24/8 - in 11/11 1901 från Fogdehagen
Hustrun       Kajsa Lisa, född Persson i Varnhem 1840 den 18/11
                    - de båda flyttar till  Storekullen som hyrande den 9/11 1903

Lantmäteriet Historiska Kartor Lantmäteriet Historiska Kartor

Fullmakt till sin broder Richard Leksén från systern Karolina Leksén vid Kronofogdesammanträde på Överbo Nr 13 (Carlsberg) för bestämmande av den årliga avgälden för deras gemansamt inköpta avsöndring.

Undertecknad av Karolina Leksén, i Mariestad den 18 juli 1889.

 

<-- Till sidans rubriker!

Gravsten arrendatorsfrun på Carlsberg-  Richard & Karolinas mor

 

Gravstenen på Varnhems kyrkogård för arrendatorsfrun på Carlsberg. Hon var moder till ägarna Richard Leksén och hans syster Karolina gift Olsson. På gravstenen står Maria Kajsas flicknamn, Jansdotter, omskrivet till det modernare Janson.

Samlad formalia kring ägarfamiljen

Modern Maria Kajsa arrenderar Carlsberg 1889 - 1894 av sina barn tillsammans med sin 2:e man;

Maria Kajsa, född Jansdotter i Ullervad den 11/11 1833, tidigare gift med Anders Gustaf Nilsson Leksén, född 1837 den 12/9 i Leksberg, boende tillsammans i Gullhagen, Trästena. Anders Gustaf Nilsson Leksén som dör 1868 - hon dör i Carlsberg 13/11 1894
omgift 1870 med arbetare Anders Jonsson, f. Väring 1835, 31/1, båda flyttar in till Carlsberg den 20/7 1889 från Mariestad - han dör i Carlsberg 2/6 1907

Två gemensamma döttrar i andra äktenskapet;

Dotter    Ellen Elisabeth, född i Hjälstad 1871 den 9/4 - hon dör ogift på Carlsberg den 1/3 1890
samt
Dotter      Hanna Rosalie, född Jonsson i Götlunda 1872 den 29/9 - gift 5/5 1895

arrenderar Carlsberg mellan 1895 - 1910 tillsammans med;
maken     Johan Alfred Johansson
, född i Berg 1866 den 15/2 - död i Ulunda 1:5 den 4/1 1954
Dotter       Märta Ingeborg, född i Varnhem 1897 den 18/5
Dotter       Edit maria Elisabet, född i Varnhem 1900 den 10/7
Dotter       Judit Margareta, född i Varnhem 1906 den 28/11 - hon dör i Carlsberg den 5/12 1906
Dotter      Astrid Margareta, född i Varnhem 1910 den 26/6
                - familjen flyttar till Ulunda där fadern blir kalkarbetare 1910Hustrun/dottern Hanna Roselie Jonsson, född 1872 - dör i Ulunda 16/9 1949.

Maria Kajsas barn i 1:a giftet;
Sonen Gustaf Richard Leksén
, f. i Hjälstad 1867 27/6 - gift den 14/10 1895 - död i Stockholm  8/5 1938
gift med Anna Sofia, född Karlsson i Skara 1863 5/11 - änka 8/5 1938 - död i Stockholm 15/5 1941

Dottern Maria Karolina Olsson, född Leksén i Trästena 1865, änka 30/5 1948 - dör i Mariestad 8/1 1954 gift med handlaren Olof Olsson, f. i Flo 1861 2/8, flyttar till Mariestad (tomt Nr 4) - gift 30/10 1890 -1896 flyttar de till samma adress som brodern R. Leksén och hans fru Sofia. O. Olsson dör i Mariestad 30/5 1948

 

<-- Till sidans rubriker!

Richard och Carolina Leksén får ersättning för expropriation 1904

Här kan man se kvitteringen av de kronor som ägarna syskonen Lemsén kvitterade ut för Skövde Axvall Järnvägs intrång på fastigheten tillsammans med grannens del på Finnatorp senare Ljungsbo.

 

<-- Till sidans rubriker!

Ny ägare för de båda lägenheterna 1909 - Frans Oskar Bengtsson

1909 Lagfaren ägare för båda lägenheterna Carlsberg & Carlsberg N.o 2 - Frans Oskar Bengtsson.
Med köpekontrakt den 6/7 1909.

Förra ägarens arrendatorer står kvar för arrendet 1909;

Arbetaren   Johan Alfred Johansson, f. Berg 1866, 15/12, gift med Anders dtr 5/5 1895
Hustrun       Hanna Rosalin Jonsson, född i Götlunda 1872 den 29/9
Dotter           Märta Ingeborg, född i Varnhem 1897 den 18/5
Dotter           Edit Maria Elisabet, född i Varnhem 1900 den 10/7
Dotter           Astrid Margareta, född i Varnhem 1910 den 26/6

- hela familjen flyttar med Johan till Ulunda där han blir Kalkbrännare 1910

 

<-- Till sidans rubriker!

Ny ägare för de båda lägenheterna 1910 - Gustaf & Emma Stig

1910 Lagfaren ägare för båda lägenheterna - Gustaf och Emma Stig, Skövde.

De flyttar in i Carlsberg 1 (13:2) (men äger båda lägenheterna) 28/10 1910 från Skövde
Köpebrev den 14/3 1910.

Ur inteckningsboken - ägandet omfattar:
”Lägenheterna Karlsberg om 2 tnl 16,8 kpl och Karlsberg N:o 2 om 1 Ha 19 a avsöndrad från 1/16 mtl  (med undantag jord till Skövde Axvall Järnväg)”

Ur församlingsboken 1895 - 1922;

Boende 1910 på Karlsberg 1 - Ägarna;

Ägare     Gustaf Stig, född i Varnhem 1872 den 14/1 - de har gift sig den 15/3 1893
Hustrun  Emma Kristina, född Hägglund i Varnhem 1874 den 7/1
Son         Anders Gustaf Stig, född i Varnhem 1905 den 2/7
Dotter      Olivia Walborg, född i Varnhem 1909 den 1/5
               - familjen flyttar som arrendatorer för Hagen, Ljungstorp under Hammars kvarn den 15/11 1912

I gamla stugan på Karlsberg N:o 2 flyttar hustruns fader in:
Inhyses änkl Lars Johan Hägglund, född i Sventorp 1838 den 2/2 - in 1911 - ut till Wåmb 14/12 1915

Formalia;
Gustaf Stig, född i Varnhem 1872 den 14/1, änkling 30/7 1937 - dör i Källedal, N. Ving 20/11 1957.
Hustrun Emma Kristina, född Hägglund i Varnhem 1874 den 7/1 - gift 15/3 1903 - dör i Karlslund, Norra Ving, 30/7 1937

Deras barn var;
1. Erik Gustaf Stigson född 2/7 1905 i Varnhem  - död i Nossebro Essunga församling 27/6 1991
2. Elsa Olivia Valborg Stig född 1/5 1909 i  Skövde stadsförsamling - död i Lintorp 7/10 1927
3.. David Stig född 4/6 1913 i Varnhem - död i Alingsås 29/10 2006

Läs mer om familjen Stig på A. 66 Lindtorp - dit de flyttar 1918 från Hagen under Hammars kvarn.

........…………………………………………………………………………………………………………………….
Inflyttad Lindtorp - hyr:
Rättare    Anders Gustaf Stig, född i Varnhem 1872 den 14/1 - in 1918 från Hagen under Hammars Qvarn
Hustrun   Emma Kristina Hägglund, född i Varnhem 1874 den 7/1
Son          Erik Gustaf, född i Varnhem 1905 en 2/7 - flyttar till Sköfde den 10/11 1921
Dotter       Elsa Olivia Valborg, född i Sköfde 1909 den 1/5
Son          Karl David Holger, född i Varnhem 1913 den 4/6


Hfl 1922 - 1938
Lindtorp (ägs av Grosshandlare Högberg, Sköfde)


Kvarbor;
Rättare    Anders Gustaf Stig, född i Varnhem 1872 den 14/1
Hustrun   Emma Kristina Hägglund, född i Varnhem 1874 den 7/1 - gifta den 15/3 1903
Dotter       Elsa Olivia Valborg, född i Sköfde 1909 den 1/5 - hon dör här 7/10 1927
Son           Karl David Holger, född i Varnhem 1913 den 4/6 - flyttar till Sköfde den 13/11 1931
                 - makarna flyttar till Norra Wing den 4/4 1933

 

<-- Till sidans rubriker!

Gustaf Stig 75 år

Foto från Irma Meyer, Skövde - tidigare bosatt i Ulfstorp. Se A. 35 Ulfstorp Foto från Irma Meyer, Skövde - tidigare bosatt i Ulfstorp. Se A. 35 Ulfstorp

Gustaf Stig 75 år 1947. Har då varit änkling i 10 år och bor i Källedal, Norra Wing - han dör 1957, 85 år gammal.

 

<-- Till sidans rubriker!

Ny ägare redan igen 1912 - Gustaf Stig säljer till Sofia Johansson

1912 - Lagfaren ägare för båda lägenheterna - Fru Sofia Johansson, Huseby, Forsby
Köpebrev den 2/9 1912.
 
Boende 1912 på Karlsberg 1 - Arrendator:
Arrendator Lars Johan August Högman, f. i Dala 1845, 8/9 - in fr. Stenstorp 19/11 1912

Hembiträde Lovisa Matilda Johansdotter, född i Högstena 1860 25/8 - in 19/11 1912

Så det är Sofia Johansson som låter sin broder Lars Johan August Högman med hembiträde arrendera de båda Karlsbergslägenheterna - de flyttar in 2 månader efter att Sofia köpt Carlsbergslägenheterna.


I gamla stugan på Karlsberg N:o 2:
Inhyses änkling Lars Johan Hägglund, född i Sventorp 1838 den 2/2 - in 1911 - ut till Wåmb 14/12 1915

 

<-- Till sidans rubriker!

Sofia Johansson född Högman - en släktgenomgång inför Carlsberg

Dala husförhörslängd 1833-1846:
"Knapegård 3/4 -undantag"

Vi följer delar av familjen Larsson Högman - Högman-namnet tillkom under Lars värnplikt.

Ägare     Lars Larsson Högman, född i Stenstorp 1814 19/4 - flyttar in från Stenstorp 1840 - gift 12 juni 1840
Hustrun Sara Jonsdotter, född i Åsled 1818 12/10 - in från Stenstorp 1840
Dotter     Maja Stina, född på platsen 1841 den 8/9
Dotter     Anna Cajsa, född på platsen 1844 24/4 - dör den 7 juli 1844
Son        Lars Johan August, född på platsen 1845 den 8/9

Gården har ett antal drängar och pigor

Husförhörslängd 1846 - 1878
Knapegården 3/4 mtl
3/8 brukare Alex. Högman, Skäggagården

Äger, br.    Lars Larsson Högman, född i Stenstorp 1814 19/4 - dör här 16/2 1872
Hustrun    Sara Jonsdotter, född i Åsled 1818 12/10  - enka 1872 - flyttar inom gården 1878
Dotter        Maja Stina, född på plats 1841 den 8/9 -  gift 7/10 1862
Son           Lars Johan August Högman, född på plats 1845 8/9 - flyttar inom gården 1878
Son           Alexander Herman Larsson Högman, född på plats 1848 19/8 - till Skäggagården 1872
Son           Frans Gustaf Oscar Högman, född i Dala 1851 29/9 - prest - flyttar till Björke Pastorat 1876
Dotter       Anna Sofia, född i Dala 1854 16/8 - flyttar till Segerstad gift 1875
Son           Ernst Enoch, född i Dala 1857 - flyttar inom gården 1878

För Skäggagården i samma Hfl hittar vi sonen:

Skäggagården 1/2
Ägare/Br.    Lars Larsson Högman
i Knapegårdens arfvingar
Arrendator Alexander Herman Larsson Högman, född i Dala 1848 den 19/8 - till Skäggagården 1872
Hustrun      Lovisa Mathilda Johansdotter, född i Stenstorps Kyrketorp 1851 17/1- gifter sig den 15/10 1872
                    - in från Stenstorp 1872
Son              Frans Johan Henning,, född i Dala 1874 3/5
                    - familjen - flyttar till Stenstorp Kyrketorp 1878

Efter faderns/makens död flyttar hustrun och kvarvarande barn i Hfl 1846-1878 som ägare till en annan del av Knapegården i Dala. Ägare är då änkan Lovisa Mathilda Johansdotter med de båda bröderna Lars Johan August Larsson Högman och Ernst Enoch Larsson Högman - det står att de äger 3/8 och brukar 3/4 mtl.

Bouppteckningen för Lars Larsson Högman visar att han ägde gårdar vid sin död taxerade till 37 500 kr:
3/4 mantal Rå och rör, Knapegården i Dala
1/2 mantal Skäggagården i Dala
1/4 mantal Pålocksgården i S. Kyrketorp
1/6 mantal Anders Fransgården i Öja
1/8 mantal Strängagården i Öja
1/2 Hedegården i Öja
1/8 Nolgården i Högstena

Det fanns goda förutsättningar för fru och barn att kunna leva väl under sina resterande liv, när man ser till det ekonomiska.
Det skulle dock visa sig att ödet ville ge rejält skilda vägar för åtminstone två av bröderna; Frans Gustaf Oscar Högman, född 1851 och hans broder Lars Johan August Högman, född 1845.

Läs gärna betraktelsen över sonen/brodern Frans Gustaf Oscar Högman, född i Dala 1851, vars livsöde var att bli präst - klicka bara på PDF-filen nedan - så kan du läsa avsnittet om honom av C. O. Friberg ur "Skara Stifts Herdaminne 1850-1930 av L. A. Cederbom och C.O. Friberg"

 

<-- Till sidans rubriker!

Sofia född Högman och hennes bror Lars Johan August Högman

Lars Johan August Högman hade inte samma ambitioner eller möjligheter som brodern. Han följer modern till ny bostad på familjens Knapegården när fadern dör 1872. Då är Johan Högman 27 år och har varit hemma på gården hela sitt unga liv.

Nu lever han med modern som delägare i sterbhuset efter Lars Larsson Högman på Knapegården 3/4 mantal "Rå och rör", tills han flyttar som arrendator till Pålacksgården i Stenstorp 1903. Hans mor, Sara Jonsdotter född 1818, hade då dött på gården den 30/10 1900 i en ålder av 82 år.

Till Pålacksgården i Stenstorp kom Lars Johan August Högman från Dala  den 20/10 1903 som arrendator för 1/32 mtl - där finns då också en ägare med familj som bor.

Pigan Lovisa Matilda Johansdotter hade då följt honom från Dala, dit hon kom till Knapagården 1897, och hon följer honom senare också till Carlsberg den 9/11 1912. Familjen hade ju tidigare ägt Pålacksgården, så något inflytande över detta arrende har säkert också övriga släkten. Han tycks ha svårt att reda sig själv i livet.

Lars Johan August Högman och hans (hembiträde) Lovisa Matilda Johansdotter erbjuds nu 1912 ett arrende av hans syster, Anna Sofia Johansson, född Högman i Dala 1854, som köpt de båda ägorna Carlsberg & Carlsberg N.o 2. Troligen helt enkelt för att ge sin bror någonstans att ta vägen!

Enligt muntlig tradition i Ljungstorp blev pigan, som var dotter till en "storbonde" och Lars Johan August fästfolk, men fick inte gifta sig för hennes far, då Lars Johan August "festade rejält". (Gunborg Ferm, 2014) Andra rykten talade om att han "skingrat sitt arv" kanske t o m via "kortspel". (Arne Sträng, Ljungstorp, 2014) Hon valde i alla fall att följa honom under livet till Lars Johan Augusts död 1938.

Bostadshuset byggdes på 1914 av Sofia Johansson född Högman, Huseby, för sin brors räkning, vilken arrenderade Carlsberg och bodde här med sitt hembiträde/livskamrat mellan 1912 - 1938.

Tilda (Matilda) fick bo kvar på Carlsberg tills Lars Johan Augusts systerdotter, Gerd Fredriksson, Skövde, sålde sitt ärvda Carlsberg 1939 och även något år efter detta, då hon 1941 flyttar till ålderdomshemmet och dör där den 15/2 1942.

Systern till Lars Johan August Högman, Anna Sofia Larsdotter Högman, var gift sedan den 3/1 1875 med hemmansägaren  i Västergården, Djusätra, Wersås socken Anders Gustaf Johansson född 1846.

När hon nu 1912 köper Carlsberg är det troligtvis för att låta sin broder ha någonstans att ta vägen. Hon bor nu som änka på Huseby. Hon dör 1921 och då ärver hennes dotter Gerda gift Fredriksson i Skövde hennes Carlsberg via lagfartsfastställt testamente och ärver också morbrodern som arrendator.

Kommentar, Arne Sträng, Ljungstorp, 2014;
”Det var hästhandlare Karl Fredrikssons hustru Gerda från Skövde, som fortsatt upplät huset till bostad åt sin morbroder Lars Johan August Högman med hushållerskan Tilda. Arrendet var mjölk som levererades med tåget till Skövde och en årlig kalv.”

 

<-- Till sidans rubriker!

Dottern Gerda gift Fredriksson i Skövde ärver Carlsberg 1921

Gerda Fredriksson får lagfart på Carlsberg & Carlsberg N.o 2 den 10/3 1927
Testamente den 10/2 1921


Gerda, född Johansson, var dotter till Sofia och Anders Gustaf Johansson och gift med hästhandlare Fredriksson i Skövde, med stall på Badhusgatan 12 och som drev en omfattande och variationsrik hästverksamhet med handel, uthyrning, ridträning, mm.


Läs gärna mer om Carl Fredriksson handelsstall på Badhusgatan 12, Skövde
- klicka på PDF-filen nedan:

 

<-- Till sidans rubriker!

Ny ägare för Carlsbergslägenheterna 1938 - Alexander Andersson

Alexander Andersson får lagfart för Carlsberg och Carlsberg N.o 2 - 25/1 1939.
Köpebrev 21/12 1938.
 

Han hade bl a varit kusk åt hästhandlare Fredriksson i Skövde strax innan köpet av Carlsberg! Troligen var det så han fick möjlighet att köpa Carlsbergslägenheterna av Fredrikssons hustru Gerda. Han drev Carlsberg som småjordbruk mellan 1939 och 1964, då de sålde Carlsberg. De hade bla ett par kor och använde åkrarna. Sammantaget var det ca 5 tunnland att leva av. De säger i intervjun att de levt gott på detta och hustruns kokkunskaper. "Inget överflöd".

Formalia;
Alexander Andersson född i Norra Lundby 1873 den 23/8 - gift 23/6 1923 - död i Varnhem 1/2 1966
Hustrun Hilda Olivia Andersson, född i Kyrkefalla 26/10 1882 - änka 1/2 1966 - död på Vallehemmet 23/5 1973

Ur SLA den 7 september 1964. Alexander 91 år gammal och hustrun Hilda 82 år gammal och har just sålt Carlsbergsfastigheterna till matthandlare Uno Söderlund.

Läs gärna Alexanders berättelse om sitt liv! Klicka bara på PDF-filen nedan (Obs! realtivt stor fil!):

 
<-- Till sidans rubriker!

Ny ägare av Carlsbergsfastigheterna1964 - Uno Söderlund

Uno Söderlund får lagfart för Carlsbergsfastigheterna den 7/1 1965.
Köpebrev den 13/7 1964.

Formalia;
Karl Uno Söderlund
, f. Hed, Västmanl, 23/11 1914, gift 4/11 1944, död Heleniusg. 36, Skövde, 29/7 1984
Hustrun Mary Linnea, född  2/11 1918 i Falköpings landsförsamling - när hon blev änka flyttade hon till en dotter i Skåne och dog i Kivik, Simrishamn 27/12 2003

Familjen hade de båda fastigheterna bara som sommarställe och var aldrig skrivna på Carlsbergsfastigheterna.
Uno Söderlund var matthandlare, men handlade också med fastigheter. Sonen William Söderlund blev ägare av Carlsberg N.o 2 och byggde nytt hus. En dotter/syster bor kvar i Skövde.

 
<-- Till sidans rubriker!

Ägare 2015 Arne & Birgitta Sträng köpte Carlsberg (1) 1979

Arne och Birgitta Sträng får lagfart 1979 för Carlsberg, dvs den södra av de två fastigheterna Överbo Millomgårdens västra skifte i Ljungstorp. Den norra fastigheten på skiftet, Carlsberg N.o 2, säljs nu till sonen William Söderlund.


Efter nästan 100 år av samägande skiljs nu de båda fastigheterna ägarmässigt åt igen.

Foto ur Gunborg Ferms samling, Backen, Ljungstorp, 2014. Foto ur Gunborg Ferms samling, Backen, Ljungstorp, 2014.

Familjen Sträng i Carlsberg 1980-tal. Från vänster;  Thomas, Anna Cecilia, Sara står framför Anna, Birgitta därbakom, Eva Sophia, Maria och pappa Arne Sträng.

 
<-- Till sidans rubriker!

Kort om Arne Sträng på Carlsberg

Foto Verna Andersson, Ljungstorp Foto Verna Andersson, Ljungstorp


Arne Sträng är teologie licentiat i kyrkohistoria, prästvigd, före detta länsbibliotekarie i gamla Skarabors län, har varit ledare för forskningsprojekt i släkt-, soldat- och emigrantforskning och publicerat artiklar och skrifter i dessa ämnen.

1979 flyttade familjen till Ljungstorp och blev grannar med Johan Apell, en av de viktiga traditionsbärarna, vilket innebar att han snart fick inblick i Ljungstorparnas historia. Ett intresse som bara växt genom åren.

I samarbete med Norra Billings hembygdsförening och flera medarbetare från trakten gav han 2009 ut Boken om Timmersdala, 350 sidor.

Han och andra Ljungstorpare, inte minst hembygdsforskarkollegan, Verna Andersson, har under lång tid byggt upp en samling med berättelser, bilder, historiska dokument och personliga kontaktnät.

Detta användes t ex för att ordna Soldattorpens dag i Ljungstorp den 3/7 1983, där arbetet resulterade i att över 300 personer sökte sig till bygdegården!

Arnes intresse har efter hand växt till en vilja att teckna Ljungstorps historia "skifte för skifte", som han uttrycker det.

Sedan 2014 är han tillsammans främst med Verna Andersson och Kent Friman starkt engagerad i att bygga upp en historisk hemsida kring främst Ljungstorp byggd på denna idé. Ett svårt synhandikapp är ett hinder att överkomma i det arbetet.

 
<-- Till sidans rubriker!

Kort om Birgitta Sträng på Carlsberg

Urklipp från Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014 Urklipp från Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014

1986 kunde man läsa vidstående berättelse om Birgitta Strängs bakgrund i samband med att hon fyllde 50 år.


Förutom ett stort engagemang för barnens utveckling har hon också sedan dess utvecklat sitt arbete för kyrkan.

Birgitta har bl a aktivt och framgångsrikt medverkat i konstnatten inom ramen för Varnhems klosterkyrka. Även andra aktiviter som ger upplevelser med drama, ljus och form för att fördjupa känslan, finner hon stort intresse i, liksom värdskap för guidning i kyrkan.

Hon fick under 2014 Skara Kulturnämnds Kultrurros för sitt arbete.

Hon delar också sin mans intresse för historiearbetet i Ljungstorp och deltar och bidrar så mycket hon hinner och inte minst har Carlsbergshemmet i detta arbete blivit ett mindre forskningscenter i samband med uppbyggnaden av hemsidan.  
<-- Till sidans rubriker!

Carlsberg sedan länge ett mindre hembygdsforskningscentrum

Foto Esa Pentikäinen, 2014 Foto Esa Pentikäinen, 2014

Hemsidesbyggarteam på trappan till Carlsberg 2014-12-27. Från vänster; värdparet Arne och Birgitta Sträng, Kent & Vibeke Friman, Västkusten och Verna Andersson, Ljungstorp.