A. 56 Sörgårdsskiftet - Ljungbacken och
"Klorisa-Kajsas"

2. Överbo Sörgård 11:4-> Överbo Sörgården 11:12-> Överbo 11:12
- idag med adress; Ljungstorp Ljungbacken

Flygfoto över området

Nytt hus1967 på 11:2 och tidigare inhysesstuga längre österut

1960 års karta visar med röd markering Överbo 1112 Ljungbacken  avstyckad 1943-10-08.

Med rött/svart är också markerat en liten inhysesstuga under Storekullevägen på samma skifte, vilken försvann i samband med järnvägens framdraging 1902, då Lidenvägen flyttades norröver exakt där stugan fanns - se exproprieringskartan nedan!


Registrerade boende i inhysestugan på Överbo Sörgårdens skifte kan hittas mellan 1866 - 1895 - se nedan!


Vill du gå till Ljungbacken direkt - klicka här!                    

Ljungbacken 1970-tal

1. En äldre inhysestuga på Sörgårdsskiftet - senare "Klorisa-Kajsas"

Karta 1844 - originalkartan, som sedan renritas inför Laga skiftet

Grundkartan 1844 visar ett tydligt inritat hus för inhysestugan, med senare "Klorisa-Kajsa" som boende, i hägnad med littera nr 1676 utmed Storekullevägen från Landsvägen i väster.

Mitt emot en stuga som är Ljungstorps backstuga, förlagd till Ljungstorps äga, Storekullen 1/11 mantal - med registernummer Storekullen 17 .

Resterna av de båda försvann helt vid anläggande av Skövde Axvalls järnväg (SAJ) 1902-03.

Inhysesstugan hamnade rakt under den ändrade Storekullenvägen och Ljungstorps backstuga under själva järnvägsspåret!

 Detaljförstoring av hägnad & bostad för "Klorisa-Kajsa" (i littera Nr 1676).

Det ser ut som om kartritaren också sett en gårdsplan framför huset och en liten stuguväg fram till Storekullevägen.


Hägnaderna vid den här tiden är väl avgränsade och innebär kanske att det fanns någon form av enkelt jordbruk för stuguboende eller också brukades för Sörgårdens räkning som en del av hyran.

Hägnaden tycks omfatta littera Nr 1691 i norr och husområdet 1676.

Mitt för 'Klorisa-Kajsas' stuga ligger Jungstorps backstuga.

Karta 1844 för området - renritad inför Laga skiftet fastställt 1853

Inhysesstugan på Sörgårdsskiftet ligger på ett markområde märkt med littera Nr 1676. Den är tydligt inritad och lär ha haft boende en tid innan kartans tillkomst 1844. Detsamma gäller en liknande byggnad på andra sidan Storekullenvägen som troligen är Ljungstorps backstuga.

Karta 1877 för området

En starkt förstorad och ifylld karta för samma avsnitt 1877. Här finns följdriktigt då inte Ljungbacken, men däremot den lilla inhysesstugan utmed Storekullevägen; senare kallad "Klorisa-Kajsas".

Ljungstorps backstuga går inte att se, då den troligen döljs under bokstaven "o" i "Jongstorp" på kartan.

Karta 1895 för området

Inhysestugan finns också utmärkt på karta 1895 - här markerad inom huskroppen med rött.

Exproprieringskarta för järnväg 1902 - inhysesstugan tas bort

Exproprieringskarta 1902 Skövde Axvalls Järnväg, Lantmäteriet Historiska Kartor, - inhysesstugan markerad med rött inom huskroppen utmärkt på kartan, Kent Friman, 2014. Exproprieringskarta 1902 Skövde Axvalls Järnväg, Lantmäteriet Historiska Kartor, - inhysesstugan markerad med rött inom huskroppen utmärkt på kartan, Kent Friman, 2014.

På exproprieringskartan för Skövde Axvalls järnväg 1902 ser man att inhysesstugan har hamnat mitt i den vägändring som görs för Storekullenvägen, vilken flyttas norrut ett stycke. Stugan är precis i den nya vägdragningen, som gäller än idag, och revs följdaktligen i samband med järnvägsbygget.

Tidigare Storekullenväg gick alltså något mer söderut och närmare Ljungstorp 1/11 mtl.

Ljungstorps backstuga mitt emot inhysesstugan finns inte med på expropriationskartan, kanske för att den redan var på väg att avvecklas eller redan hade tagits bort. I alla fall hamnar alla rester av stugan direkt urnder järnvägsspåret enligt exproprieringskartan.

Man ser också att järnvägen "knuffar" in Ljungstorps ladugård utmed Storekullenvägen. Den hamnar i den här vevan längre in på ägan.

 

Gunborg Ferms placering av "Klorisa-Kajsas" stuga - ungefär rätt

Detalj av handritad karta av Gunborg Ferm kring stugorna utmed Storekullenvägen vid tiden före 1900. Ur samlingarna 2014. Detalj av handritad karta av Gunborg Ferm kring stugorna utmed Storekullenvägen vid tiden före 1900. Ur samlingarna 2014.

Gunborgs Ferms skiss över stugorna utmed Storekullenvägen placerar "Klorisa-Kajsas" stuga ungefär rätt. Vad hon inte visste var att den egentligen låg exakt under den nya dragningen av Storekullenvägen som gjordes vid anläggandet av anhalten. Storekullenvägen gick alltså något mer söderut i en tidigare dragning - se exproprieringskartan ovan!

"Klorisa-Kajsa" är identiferad genom husförhörslängd som den hyrande änkan Kajsa Pettersdotter, född i Kyrketorp 1825 den 5/6 - flyttar in 1883 den 24/10 med maken från "Skarpens intäkt" under Nohlgården - se boendeförteckning nedan! Hon blev där änka 1889 efter Gustaf Olofsson, född i Sköfde 1812 den 11/8.

Änkan flyttar  till Katarina förssamling, Stockholm, den 6/2 1895. Efter detta finns ingen mer boende i stugan, som alltså rivs några år senare på grund av vägomläggningen i samband med järnvägsdragningen.

Enligt Gunborg; "Hon bakade kakor och sålde till knektarna", som regelbundet rörde sig mellan Skövde och Axvall utmed den näraliggande landsvägen.

 

Boende inhyses på Sörgårdsskiftet mellan 1866 - 1895 enligt Hfl

Husförhörslängd 1862 - 1869

Vem som bott i stugan innan dess är oklart - då inga boenden förts till "under Sörgården" utöver dessa nedan.
Kan vara personer skrivna "På socknen", då stugan kan ha använts som stuga för fattighjon.

Sörgårdsskiftet (inhysesstuga väster om Höjen);
Inhysesänkan    Anna Kajsa Johansdotter, född i W. Klefva 1821 den 24/9 - flyttar in 1866 som änka efter

                            Carl Jonsson, Carlsberg
Son                      Anders Gustaf, född i Varnhem 1851 den 21/10 (Senare not; "idiot")

...........................................................................................................................................

Husförhörslängd 1869 - 1885

Sörgårdsskiftet (inhysesstuga väster om Höjen);
Inhysesänkan    Anna Kajsa Johansdotter, född i W. Klefva 1821 den 24/9- änka efter Carl Jonsson,
                            Carlsberg - hon dör här den 10/12 1875
Son                      Anders Gustaf, född i Varnhem 1851 den 21/10 - flyttar till Fattighuset som ”idiot” 1875

forts inhysesstugan;
Inhysespigan/      Kajsa Beatha Larsdotter, född i Varnhem 1813 den 1/10 - flyttat ut 1875 från Finnatorp till
                              inhysesstugan (dotter till förra ägaren av
Finnatorp  - änkan Lena Ericsdotter)
                             - Kajsa dör här den 6/4 1880


...........................................................................................................................................

Husförhörslängd 1885 - 1895

Sörgårdsskiftet (inhysesstuga väster om Höjen);
Inhysesänkan     Johanna Johansson
, född i Warnhem 1803 den 11/12 (fattig) - änka den 6/2 1879
                             - dör här den 3/7 1883

Hyrar (stugan väster om Höjen):
Arbetaren              Gustaf Olofsson, född i Sköfde 1812 den 11/8 - flyttar in 1883 den 24/10 från
                              "Skarpens Intägt” under Överbo Nohlgården - han dör här den 16/5 1889
Enkan                    Kajsa Pettersdotter, född i Kyrketorp 1825 den 5/6 - flyttar  till Katarina förs.Stockholm
                               den 6/2 1895
 

Stugan kom att kallas "Klorisa-Kajsas stuga" efter henne. Hon bodde som änka mellan 1889 - 1895.
Stugan kom att rivas i samband med jänvägsbygget som var färdigt här på platsen 1903, men projektering påbörjade tidigare. Exproprieringskartan visar huset 1902 mitt under den då norrut flyttade Storekullenvägen.

2. Ljungbacken avstyckad från Sörgårdsskiftet 11:4 1943

Ljungbacken, Överbo Sörgården 11:12 - nu idag Överbo 11:12 styckades av 1943-10-08 - oklart av vem.

1967 köptes marken  av Harald Warnemark och hans fru Rut och de byggde en villa på platsen som stod klar samma år.

Ljungbacken 1970-tal

Foto Gunborg Ferm, ur hennes samling, Backen, Ljungstorp, 2014 Foto Gunborg Ferm, ur hennes samling, Backen, Ljungstorp, 2014

Rut och Harald Warnemark byggde sitt hus 1964 på mark de köpt, som varit avstyckad sedan 1943 mitt emot Ljungstorps gård med det forna järnvägsspåret nära.

Hunden Lilleba intog en särställning i Haralds liv på Ljungbacken - här i typisk 70-tals möblering.

Guldbröllopsdag efter bröllop 1933-02-25

Urklipp från Gunborg Ferms samlingar, Backen, Ljungstorp, 2014 Urklipp från Gunborg Ferms samlingar, Backen, Ljungstorp, 2014

Urklippet är från Skövde Nyheter.
 

Harald Warnemark var elektriker vid Västergötlands Elektriska och installerade el i många av de villor som byggdes främst i Varnhem, men även i Ljungstorp. Rut var sjukvårsbiträde vid Skövde lasarett.

Bild från Roland Warnemark, 2015 Bild från Roland Warnemark, 2015

Rut och Harald passade på att fira sin guldbröllopsdag med släkten på Flämslätts stiftsgård.

Prat med grannen Gunnar Andersson mellan tomterna

Urklipp från Gunborg Ferms samlingar, Backen, Ljungstorp, 2014. Urklipp från Gunborg Ferms samlingar, Backen, Ljungstorp, 2014.

Haralds 75-årsdag 1987Formalia;
Karl Gustav Harald Warnemark, född 1910 den 9/9 i Skara - död på Ljungbacken 1986. (76 år)

Rut Maria Elsaibet Warnemark, född 1912 den 3/7 i Solna - död i Skövde den 15/6 2008 ( 96 år)

 
De gifte sig 1933 den 25 februari och bodde inledningsvis på Löten, som hennes föräldrar hade. Efter att ha bott i Skövde sökte de sig till Ljungstorp och bodde ett tag i Ljungstorps skola som hyresgäster.

1967 köpte de en redan avstyckad tomt på Sörgårdsskiftet mitt emot Ljungstorps gård.

Där byggde de genast sin villa som stod färdig för inflyttning samma år.

I hemmet på Ljungsbacken firade Harald sin 74 årsdag tillsammans med hustrun Rut. Ett år senare dog han och Rut blev ensam i Ljungbacken, Ljungstorp.

De sista åren på 1980-talet bodde Rut ensam kvar i Ljungbacken, Ljungstorp.

Rut Warnemark säljer Ljungbacken 1990

Nya ägare efter Warnemarks blir 1990  Michael Reinhold med hustrun Helena.
Därefter från och med 2008 - 2013 enbart Michael Reinhold.
Från och med 2013 delas ägandet mellan Michael Reinhold och Camilla Ulrika Unger.