A. 53 Storekullenskiftet - Ljungstorps backstuga

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Ljungstorps backstuga på Storekullen 1:7 - Ljungstorp 1/16 mtl

Ljungstorps backstuga omnämns i några husförhörslängder och antagligen finns boende här också från inhyses på Ljungstorp under tidigare år. Troligen är det en stuga som uppförs i samband med att Ljungstorp köps som en förpantning och förses med byggnader av Lars Andersson Ljungqvist 1843.

Marken i form av förpantning under Storekullen 1 köptes första gången 1843 och torpet byggdes inför giftermål 1844 för ägaren Lars Andersson Ljungqvist. Troligen finns en koppling mellan namnet på byggaren och namnet Ljungstorp. Han flyttade dessutom in från Jung vid tillfället. Dessutom skrivs hans namn i olika handlingar växlande mellan Ljungqvist och Jungqvist.

Byggnaden saknar boende efter år 1888 med änkan Ida Kristina Johansdotter och husförhörslängderna nämner den inte efter detta. Den försvinner helt 1902-03 i samband med järnvägsbygget, då huset enligt karta 1895 ligger just där spåret senare kommer att dras - jämför med exproprieringskartan här nedan!

Ljungstorps backstuga på renritad karta 1844

Inhysesstugan på Sörgårdsskiftet ligger på ett markområde märkt med littera Nr 1676. Den är tydligt inritad och lär ha haft boende en tid innan kartans tillkomst 1844.

Detsamma gäller en liknande byggnad på andra sidan Storekullenvägen som rimligen är Ljungstorps backstuga.

Ljungstorps backstuga tydligt framträdande på underlagskarta 1844

Grundkartan 1844 visar ett tydligt inritat hus för inhysestugan, med senare "Klorisa-Kajsa" som boende, i hägnad med littera nr 1676 utmed Storekullevägen från Landsvägen i väster.

Mitt emot en stuga som troligen är Ljungstorps backstuga, förlagd till Ljungstorps äga, Storekullen 1/11 mantal - med registernummer Storekullen 17 .

Resterna av de båda försvann helt vid anläggande av Skövde Axvalls järnväg (SAJ) 1902-03.

Inhysesstugan hamnade rakt under den ändrade Storekullenvägen och Ljungstorps backstuga under själva järnvägsspåret!

 

Detalj av 1844 års karta med Ljungstorps backstuga

Mitt för "Klorisa-Kajsas" stuga på Sörgårdsskiftet ligger Ljungstorps back- stuga på förpantingsmarken för Ljungstorp.

Detaljförstoring av Ljungs- torps backstuga mitt emot  hägnad & bostad för "Klorisa-Kajsa" (i littera Nr 1676).

Det ser ut som om kartritaren också sett en gårdsplan framför Sörgårdsskiftshuset och en liten stuguväg fram till Storekullevägen.


Hägnaderna vid den här tiden är väl avgränsade och innebär kanske att det fanns någon form av enkelt jordbruk för stuguboende eller också brukades för Sörgårdns räkning som en del av hyran.

Hägnaden tycks omfatta littera Nr 1691 i norr och husområet 1676.

Här finns på hemmansklyvningskartan för Överbo Sörgården 3/4 mantal även en markerad stuga mitt emot den inhysesstuga som markerats på Sörgårdsskiftet. Det är troligt att denna stuga är Ljungstorps backstuga, då den är förlagd till Ljungstorps förpantingsmark relativt nära själva gårdsplatsen. Formen för karttecknet kan tyda på att stugan möjligen redan slutat användas 1895, då det ser mer ut som en obebodd stuga endast markerad. Men så ligger den ju också på Storekullens skifte för Ljungstorp.

InhysestuganSörgårdsskiftet finns också utmärkt på karta 1895 - här markerad inom huskroppen med rött.

Expropriationskarta 1902 visar spårets passage mitt över stugan

Ljungstorps backstuga mitt emot inhysesstugan finns inte tydligt med på expropriationskartan, kanske för att den redan var på väg att avvecklas eller redan hade tagits bort. Det tycks dock som om kartritaren har lämnat ett litet tomt område just där den låg. I alla fall hamnar alla ev. rester av stugan direkt under järnvägsspåret enligt exproprieringskartan.

På exproprieringskartan för Skövde Axvalls järnväg 1902 ser man att inhysesstugan har hamnat mitt i den vägändring som görs för Storekullenvägen, vilken flyttas norrut ett stycke. Stugan är precis i den nya vägdragningen, som gäller än idag, och revs följdaktligen i samband med järnvägsbygget.


Tidigare Storekullenväg gick alltså något mer söderut och närmare Ljungstorp 1/11 mtl.

Man ser också att järnvägen "knuffar" in Ljungstorps ladugård utmed Storekullenvägen. Den hamnar i den här vevan längre in på ägan.

Boende noterade i husförhörslängd för Ljungstorps backstuga

Ljungstorps förpantning har tidigare haft både drängar, pigor och inhyses som kan ha nyttjat stugan för boende, men inte förrän 1877 förs någon in där med självständigt boende.

...............................................................................................................................

Husförhörslängd  1869 -1880
Backstuga under Ljungstorp
 
Här flyttar 1877 in;
Egare        Anders Henriksson, född i Broddetorp 1825 den 8/1 - med familj in från Ulunda *
                  (Not; f.d. Korrektionist, 2nne ggr straffad för stöld)
Hustrun    Anna Pehrsdotter, född i Varnhem 1822 den 25/8
Dotter        Mathilda, född i Varnhem 1862 den 27/7
 
Om mannen och hustrun står också följande:

Anders Henriksson är år 1870 af Skara Rådhus Rätt dömd för tredje resan stöld till 3 års straffarbete samt 8 års förlust af medborgerligt förtroende.
Anna Pehrsdotter är år 1870 av Skara Rådhus Rätt dömd för första resan snatteri.

....................................................................................................................................

Husförhörslängd 1880-1895;

Kvarboende i Ljungstorps backstuga (ingen in- eller utflyttning noterat!);
Egare        Anders Henriksson
, född i Broddetorp 1825 den 8/1 - med familj in från Ulunda
                  (Not; f.d. Korrektionist, 2nne ggr straffad för stöld)
Hustrun    Anna Pehrsdotter, född i Varnhem 1822 den 25/8

* I Ulunda skriven enligt följande;
Arbetskarl  Anders Henriksson, född i Broddetorp 1825 den 8/1
Hustrun      Anna Pehrsdotter, född i Varnhem 1822 den 25/8
Son             Johan Gustaf, född i Varnhem 1857 den 24/8 - flyttar till Broddetorp 1877 *
Dotter          Mathilda, född i Varnhem 1862 den 27/7
                    - hemmavarande familj flyttar till Backstuga under Ljungstorp 1877

*
Sonen Johan Gustaf Henriksson dyker senare upp på många ställen i Storekullen/Carlsberg/Fridsberg - bara några exempel;
Noteras att gamla stugan på lägenheten Karlsberg N:o 2 hyrs ut 1901-1903 till:
Arbetaren    Johan Gustaf Henriksson, f. Varnhem 1857, 24/8 - in 11/11 1901 fr. Fogdehagen
Hustrun        Kajsa Lisa, född Persson i Varnhem 1840 den 18/11 (17 år äldre än maken)
                                                                            - de båda flyttar till  Storekullen som hyrande den 9/11 1903
Hyr Fridsberg 1904:
Arbetaren       Johan Gustaf Henriksson, född 1857 i Varnhem 24/8 - in 1904 från Storekullen - åter dit 1905
Hustrun           Kajsa Lisa, född Persdotter i Varnhem 1840 den 18/11

De tycks vara oroliga själar, då de sällan bor mer än ett år på varje ställe!

.................................................................

forts! Ljungstorps backstuga;
Längst ner på sidan under Sörgården och Bomanslyckans boende står noterat i Hfl 1880-1895:

Backstuga i Jongstorp, änkan Ida Kristina Johansdotter, född i Warnhem 1866 den 14/9 - flyttar ut 1888


Detta är de enda noteringar som finns om Ljungstorps backstuga. Tillräckligt för att konstatera att backstugan har existerat fram mot slutet av 1800-talet och sedan försvnunnit helt. Vilket stämmer för den byggnaden på Ljungstorps mark som inte lämnat några rester efter sig,förutom på kartor, då den hamnade direkt där järnvägsspåret drogs fram.