A. 50 Lövberga

Rättarebacken el. Broddenstorpsägan -> "Östra odlade delen-> Löfberga Nr 1 -> Stora Hålltorp 1:2-> Hålltorp 1:1-> Hålltorp 1:2 med dagens adress; Ljungstorp Lövberga

Kort sida - bara att scrolla nerför sidan!

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Den gamla marken för Broddenstorp el. Rättarebacken. Båda benämningarna likställdes vid skiftet 1803, då denna mark tillföll Stora Hålltorp (markerad med vitt). Rött är "Nya" Rättarebacken som tillkom i mitten av 1800-talet som inhyses/backstuga på Hålltorps mark. Lövberga kom till genom torparkontrakt 1861 "på den odlade marken i östra delen av den s.k. Rättarebacken".

Flygbild Lövberga 1961

Översiktsplan 2014; husplaner för forna Broddenstorpsägan


I Skara kommuns planer för Ljungstorp finns planer på bebyggelse för en del av forna Broddenstorps och Gruvesätters tidigare ägor - se vidstående karta.

I detta område har legat åtminstone 3 boningshus under 1800-talet - Broddenstorp inte direkt inom bebyggelseområdet;

1. Broddenstorp/Rättarebacken
(finns i Riksantikvarieämbetets fornsök)

2. "Nya" Rättarebacken

Bebyggelse planeras här och på Lövbergas åkermark fram till tomtplatsen, samt på fältet mitt emot Lövberga.

3. Inhysesstuga för rotens sol- dater mellan "Nya" Rättarebacken och Bäcktorp på tidigare mark för Gruvesätter och Bäcktorp.


 

Kartan 1960 med Lövbergas mark inritad före avstyckningen av Lövtorpet. Kartan 1960 med Lövbergas mark inritad före avstyckningen av Lövtorpet.

Ortsnamnsregistret;

Lövberga beskrivs som en lägenhet på Hålltorps mark (OR 1939)

Namnformer;
Lövberga
är ett nynamn en bit in på 1890-talet, efter Löfgrens inflytt 1891. (Hfl)
 

Fastighetens föregångare nämns i torparkontrakt med Hålltorp som Rättare- backens östra del - med oldad mark.

I Hfl tycks lägenheten en kort tid benämnas Broddenstorp just då Löfgren flyttar in 1891.

"Odlade delen av ägan Rättarebacken i öster":
Ägan är del av den äga som skiftades till Stora Hålltorp 1803 och som då  utgjorde "Broddenstorps el. Rättarebackens" äga med mark från Flinkebacken i väster till landsvägen rakt i öster (i en spets fram mot dagens forna järnvägsbank.) F.d. soldaten Johan Tjäder skriver torparkontrakt för denna mark 1861. Det var den enda delen av Rättarebackenägan som var uppodlad och så ser det ut även idag 2014.

Frans Löfgren med familj flyttar in 1891 och köper lägenheten 1909 och marken avsöndras från Hålltorp, med ägare Arvid Pettersson, 1911, och ägan får sitt namn, Löfberga - se köpehandling och karta nedan!

Från fastigheten avstyckas ett område om 728 kvadratmeter 1973, Hålltorp 1:4 Lövtorpet, med det ombyggda hönshuset (f.d.soldattorpet VG Nr 6 flyttat från missionshusområdet). Innan avstyckningen kallades det under en tid "Majtorp" döpt efter sommargäst från Stockholm vars namn var Maj. (enl. Gunborg Ferm)

Lövberga består idag av 9 989 kvadratmeter mark

Utdrag ur Svenska Gods och Gårdar 1942

Hålltorps dagsverkstorp byggt 1860 på Broddenstorpsmarken i öst

Bild från:  http://www.sells.se

Johan Tjäder med familj flyttar in på Hålltorp 1860 och byggde detta torp här vid dagens Lövberga i samband med inflytten. Han skrev dagsverkstorparkontrakt 1861 med Arvid Pettersson på Hålltorp och familjen bodde här i 30 år innan husaren Frans Löfgren flyttar in 1891.. Bild tagen under första de Bilden tagen under första årtiondena på 1900-talet.

Du hittar flera bilder från Lövberga med Löfgrens nedan - klicka här eller scrolla nerför sidan!

Ljungstorpsvägen som fägata för Löfgrens kor utanför Lövberga ladugård och med SAj-spåret längst bort i bilden. Man ser del av väntkuren som placerades vid järnvägsövergången 1913, samt en av korsvarningarna för järnväg. Med på fotot är Henning och barnen Britta och Ingrid samt hustrun Berta.                                 Bild från: www.sells.se

1860 års hus ersätts med nytt 1936-38 som brinner ner 1949

Lövberga 1940-tal - före branden. Lövberga 1940-tal - före branden.Ett nytt boningshus byggdes 1936 på Lövberga och det gamla torpet revs.

 

Den 10 januari 1949 brinner det nya huset ned. Huset byggs genast upp igen.

Detta är huset som brann.


Bild från:
http://www.sells.se

Urklipp från Sten Lövgrens album, Kungälv 2015 Urklipp från Sten Lövgrens album, Kungälv 2015
Bild från Gun Gustavsson, Tidaholm - från tiden i Ljungstorp Bild från Gun Gustavsson, Tidaholm - från tiden i Ljungstorp


Gun Gustavsson är idag 92 år (2016) och har ett fantastiskt minne. Hon berättar gärna från tiden för hennes uppväxt i Sandbäcken i Ljungstorp hos familjen med modern Linnea som var gift med Bror Ullberg:

"Hon åkte cykel ner till Tre Bäckar, där hon arbetade mellan 1951-1961. Då cyklade hon också förbi Lövberga där familjen Frans Lövgren med familj bodde.  En morgon fick hon se att huset brunnit ner. ”Har de brunnit inne allihop”, tänkte hon. Men fick veta att familjen hade fått flyttat över till Bäckströms i Bäcktorp. Det fanns inget kvar av huset, säger Gun. En adventsstjärna av papper var trolig orsak till eldsvådan.

Gun minns barnen Lövgren – Karl-Erik var äldst, Britta, Ingrid, Ulla, Bojan. Föräldrarna var Berta och Henning Lövgren. Berta, född Adamsson, var moster till Guns make Åke."

(Berättat för Verna Andersson, Arne Sträng och Jaen Friman, 2016)

Lövbergas 3:e hus på platsen - hus uppbyggt efter branden 1949

Lövberga 1949 nybyggt reverterat hus. Karl och Sven hjälpte Henning att snabbt få upp ett hus på platsen för det nedbrunna huset. Foto från Sten Lövgrens album, Kungälv Lövberga 1949 nybyggt reverterat hus. Karl och Sven hjälpte Henning att snabbt få upp ett hus på platsen för det nedbrunna huset. Foto från Sten Lövgrens album, Kungälv

Familjen Lövgren hjälps åt att bygga upp ett nytt hus för familjerna efter branden - här står det knappt färdigt 1949.

Tavla bakom glas hos familjen Gunnerek, Lövberga, 2014 Tavla bakom glas hos familjen Gunnerek, Lövberga, 2014

Bild över Lövberga 1950-tal från avfotograferad tavla med glas (en omöjlig uppgift). Hennings biodling finns med, liksom trädgård och odlingsmarken inramad av Ljungstorpsvägens stenmurar.

Foto Gunborg Ferm, ur hennes samling, Ljungstorp, 2014 Foto Gunborg Ferm, ur hennes samling, Ljungstorp, 2014

Från landsvägen långt senare - 1970-tal - det nya hus som byggdes upp efter branden i januari 1949 är nu ombyggt i tidens stil.

Foto Kent Friman, 2014, copyright Foto Kent Friman, 2014, copyright

Den gamla ladugården rustas idag för modern användning. Lövberga 2014.

Foto Kent Friman, Lövberga 2014, copyright Foto Kent Friman, Lövberga 2014, copyright

Del av den gamla odlingsmarken blir till en stor trädgård med vackra träd.

Brukar/ägarförteckning Lövberga:

1860 - 1890 f.d. soldaten Johan Tjäder; dagsverkstorpare hos ägaren Stora Hålltorp

1891 - 1920 f.d. husaren Frans Löfgren, brukare och ägare fr o m 1909

1921 - 1973 Sonen Henning Löfgren

1974 - 1985 Dottern Brita med maken Georg Lundin *

1985 - 1994 Hartung, Wilhelm Joachim med hustrun Hartung, Karin Maria

1994 - fortf. Gunnerek, Nils Jonas med hustrun Gunnerek, Åsa Kristina           

*
Gustaf Georg Lundin, född 15/7 1919 i Rölanda - död 4/10 1985 i Lövberga Varnhem, gift 12/6 1943 med Inga Birgitta (Brita) Elisabet Lövgren, född 3/12 1923 i Ransberg              

Hålltorpstorpet före Lövberga-tiden - karta 1877

Kartan 1877 visar ett aktivt soldattorp för Stora Hålltorp på platsen för Lövberga idag. Detta var då en missuppfatt- ning troligen beroende av att f.d. soldaten Johan Tjäder vid Westgötha Regemente Nr 118 (Lundby) byggde torpet och flyttade in 1861 på ett torparkontrakt med Stora Hålltorps ägare, Anders Pettersson.

Även på 1877 års karta utgör detta i stort sett den enda odlade marken inom den forna ägan för Broddenstorp el. Rättarebacken, här benämnd St Hålltorp, en s.k. gräsgäld under 1600-1700-talet (icke odlingsbar mark).

Hålltorpstorpet innan husaren Löfgren med familj flyttar in 1891

Vid rensad karta från bokstäver ser man bättre hur torpet är beläget och ladugården är mindre än senare tider  utmed vägen.

Backstugan/inhysesstugan söder om Hålltorpstorpet på kartan kallades senare för "Rättarebacken".

Om Johan Tjäder före tiden som Hålltorpstorpare 1807 - 1860

Johan Tjäders historia ur husförhörslängder och Generalmönsterrulla;

1807 den 30/11 föds han i Göthened (går inte att bekräfta via Hfl) - hans namn; Johan Svensson (enl. GMR)

1830 den 2 oktober börjar soldat Johan Tjäder en tjänst tillsatt av Rotebonden på Kjerrtorp, Lundby och flytttar
          in i soldatboställe Nr 118

1831 blir Johan antagen som soldat enligt Generalmönsterrullan för Nr 118;
         Soldat u. Kjerrtorp Westergötlands Regemente 2:a Majorens Compagnie N:o 118, Röxtorps Rote -
         här skrivs han i Hfl som; "Johanne Kjäder" - i nästa Hfl; "Johan Kjäder" och slutligen; "Johan Tjäder"

1832 flyttar hans fru Beata Olofsdotter, född i Hassled 1807 den 30/11 - in till soldattorpet vid Kjerrtorp från
         Wing - och de borde ha gift sig då

1835 den 22/11 föds tvillingarna Anders och Stina
1836 dör Stina

Ett år i stuga på Lillekullens äga!
1837 flyttar Johan med familj till Lillekullen 2 (platsen för nuv. Slottet) och står där som;
         Soldaten   Johan Tjäder, född i Göthened 1807 den 30/11 - in 1837 med familj från Kjerrtop, Lundby
         Hustrun     Beata Olofsdotter, född i Hasseled 1807 den 30/11
         Son            Anders, född i Varnhem 1835
         - den lilla soldatfamiljen flyttar åter till Kjerrtorp, Lundby till soldatställe N:o 118 1838

1838 flyttar familjen tillbaka till Kjerrtorp, N. Lundby från Lillekullen 2, dvs stugan på Lillekullen 2's mark
         (föregångaren till dagens Slottet).

1839 föds sonen Fredric, född  den 13/7

1846 dör hustrun Beata Olofsdotter.

1849 gifter Johan Tjäder om sig med Britta Maria Johansdotter, född i Bolum, Broddetorp 1818 den 9/11
         hon flyttar in och de bor nu här med barnen;
         Son   med första hustrun;  Fredric, född i Lundby 1839 - trumslagare, flyttar till Grufvesätter 1855
         Son   med första hustrun;  Anders, född i Lundby 1835 - flyttar till Skara 1853
         Son   med andra hustrun;  August, född i Lundby 1850 den 2/2 - dör här den 17/3 1850
         Dotter med andra hustrun; Maria Charlotta, född i Lundby 1851 den 13/4
         Son med andra hustrun;    August, född i Lundby 1853 den 21/10
         Son med andra hustrun;   Carl Johan, född i Lundby 1859 den 15/4

1859 erhåller Johan Tjeder interrimsavsked den 21 maj och ersätts med Johannes Blank den 28/3 1860
         - se regementschefens beslut och afskedspass nedan!

1860 läkarintyg från regementsläkaren  Dr Edgren i Axvall den 2 juli 1860 - se nedan!
1860 attest den 2 juli från vicepastorn Carl Bergstrand - se nedan!

1860 flyttar familjen som inhyses under Stora och Lilla Hålltorp;
f.d. soldaten Johan Tjäder, född i Göthened 1807 den 30/11 - flyttar in med familjen från Kjerrtorp N. Lundby
Hustrun          Brita Maria Johansdotter, född i Broddetorp 1818 den 9/11
Dotter             Maria Charlotta, född i Varnhem 1851 den 13/4
Son                August född i Varnhem 1853 den 21/10
Son                Fredrik, född i Varnhem 1839 den 13/7 - trumslagare
Son                Carl Johan, född i Varnhem 1859 den 15/4
 

Regementschefsbeslut och avskedspass för Johan Tjäder 1859

Publiceras med tillstånd av www.ArkivDigital.se Publiceras med tillstånd av www.ArkivDigital.se

Chefen

för N:o 6 Konl Westgötha Regemente


"Gör veterligt att jag, uppå derom gjord ansökning och med vederbörande Rusthållares begifvande, funnit godt att från Regementet ad interim afskeda Soldaten för Rushållet N:o 118, Kjerrtorp vid Wadsbo Kompani, beläget i Lundby Socken af Skaraborgs Län,

Johan Tjäder, före antagandet i krigstjenst kallad Johan Svensson, hvilken är född den 30 November 1807 i Göthened Socken af nämnde Län och tjenat vid Regementet sedan den 2 oktober 1830 samt derunder sig troget och välskickat; Egande Tjäder, som är berättigad till underhåll på expectans, att vid nästa General Mönstring med Regementet sig infinna, för erhållande af General Mönster Herrens afskedspass.

Skara, Axvall den 21 maj 1859
E. Lilliehöök
Regements Chef

Afskedspass för Soldaten N:o 118 Johan Tjäder

Sjukintyg Johan Tjäder vid avskedet från soldattjänsten 1860

Att f.d. Soldaten vid N.o 6 Westgöta Kongl Regementes Wadsbo Kompani, N:o 118 Johan Tjäder i anseende till ålderdom och ögonsjukdom är till vidare krigstjenst oförmögen och oanvändbar; äfvensom att han äger ringa arbetsförmåga det varder, under reptition af min Embets-ed och; så sant mig Gud hjelpe till lif och själ! intygadt och bekräftadt.          Axvall den 2 juli 1860       Dr Edgren   Regements Läkare

Attest från kyrkan vid avskedet 1860

f.d. Soldaten vid Westgötha Kongl Regemente Wadsbo Companie N:o 118 Johan Tjäder är född den 30 november 1807, eger försvarlig Christendomskunskap, obehindrad nattvardsgång och god frejd.
Attest             Warnhem den 2 juli 1860         Carl Bergstrand, v. Pastor l.

Byggare av torpet på Rättarebackenägan är Johan Tjäder, Hålltorp - troligt byggår 1860-61 - här hans Torparekontrakt med Hålltorp

År 1861 tecknar Johan Tjäder på Hålltorp under ett dagsverks - och torparkontrakt för bygge av ett sådant torp på Hålltorps mark - på "den odlade jorden som är belägen i den östra ändan af den så kallade Rättarebacken".


Här avskrivet av Verna Andersson, 2013:
 

Kontrakt

Till f.d. soldaten Johan Tjäder bortlämnar jag undertecknad den odlade jorden som är belägen i den östra ändan af den så kallade Rättarebacken mot följande hvilkor nemligen:

1. Att Tjäder utgör, på egen kost, en dag i hvarje vecka hela året igenom, samt dessutom skall han om sommaren göra 8 mansdagsverken vid påkallan, likaledes på egen kost, äfven är Tjäder skyldig att vid påkallan utgöra 4 qvinsdagsverken på ägarens kost.

2. Tjäder skall årligen låta spinna 4 skålpund Lin, samt lämna 4 kannor Lingon då sådana finnes.

3. De hägnader som är ofvanstående äga tillhörig att underhålla, är Tjäder skyldig att hålla i laga stånd då vilket härtill får tagas på ägarens skog efter anvisning af ägaren.

4. Nödigt vedbränsle äger Tjäder att upphugga stubbar och enris till på ägarens skog, men icke något annat utan dertill särskildt tillåtelse af ägaren.

5. Bryter Tjäder mot något af hvad ofvanstående kontrackt innehåller eller beter sig med någon annan laglig förbrytelse är hans skyldig att genast afflytta den ofvannämnda lägenheten utan fardag, annars fortfares härmed till uppsägning å någonderas sidan skedt.

Sålunda öfverenskommet som skedde på Hålltorp den 19:de November 1861                   Anders Pettersson

Med ofvanstående kontract förklarar jag mig nöjd och förbinder mig till dess i allo att uppfylla,

                                                                                          År och dag som ofvan                   Johan Tjäder
Bevittnas af           Gust. Larsson                     C Qvick

Boende 1861 - 1938
vid Hålltorps torp, senare Löfberga, enligt husförhörslängd

Husförhörslängd 1854 - 1862 + 1862 - 1869 + 1869 - 1880 + 1880 - 1895:
"Stora och Lilla Hålltorp";

In flyttar f.d. soldaten Johan Tjäder 1860 och bor här i 30 år (!) till 83 års ålder;

Inhyses
f.d. soldaten Johan Tjäder, född i Göthened 1807 den 30/11 - flyttar in med familjen från Kjerrtorp N. Lundby och
                       - dör här 21/9 1990 (bodde alltså här i 30 år!)
Hustrun         Brita Maria Johansdotter, född i Broddetorp 1818 den 9/11 - flyttar ut till sonen Karl Johan 2/5 1890
                       som arrenderar Uppsala fr o m 2/5 1890 - inflyttad i sin tur från soldattorpet i Lundby.
Dotter             Maria Charlotta, född i Varnhem 1851 den 13/4 - flyttar ut som piga till Hålltorp 1867 - heter då
                      Johansdotter och hon flyttar vidare till Göthlunda 1868
Son                August född i Varnhem 1853 den 21/10 - finns ingen notering vart han flyttar eller när
Son                Fredrik, född i Varnhem 1839 den 13/7 - trumslagare; blir nu omförd till "Färgaregesäll" med
                       arbetsbetyg 1866

Son                Carl Johan, f. i Varnhem 1859 den 15/4 - in på Kjerrtorp, Lundby som soldat Nr 118 Dahlberg 1876
                       Enligt generalmönsterrulla antagen 21 /10 1876 som 19-åring till soldat, ogift, 6 fot och 1,9 tum lång.
                       Hans tidigare namn var Carl Johan Johansson och han är soldat på Kjärrrtorp Nr 118 och ogift tills
                       han  gifter sig den 2/5 1890 och flyttar in på Uppsala tillsammans med både hustru och modern!

Husförhörslängd 1880 - 1895:
Broddenstorp;

In flyttar 1891;
Husaren  Frans Löfgren, född i Warnhem 1863 21/7 - in 12/10 1891 från Götlunda - efter giftermål 28/12 1890
Hustrun   Elisabet Jonsson, född i Warnhem 1853 26/9 - hon är torpare Jonas Larssons dotter i Rättarebacken,
                 "Bäckedalen"
Dotter       Anna Elisabeth, tvilling med
Son          Sven Hjalmar, född i Warnhem 1891 den 15/10
Son          Gustaf Henning, född i Warnhem 1895 den 26/11
Livhusar
Frans Lövgren 1863-1920


Antagen 1884-02-23 vid Livregementets Husarer (K3),
Vadsbo skvadron, Lunne rote,
husartorp 69, Götlunda församling

Frans var 165 cm lång

Foto från: http://www.sells.se/frans.shtml

Församlingsbok 1895 - 1922:
Broddenstorp, som sedan stryks och in skrivs Löfberga Nr 1 (1911);

Först som brukare sedan som ägare (1909) står;
Husaren   Frans Löfgren, född i Warnhem 1863 21/7 - han dör här den 25/5 1920
Hustrun    Elisabet Jonsson, född i Warnhem 1853 26/9 -
Dotter        Anna Elisabeth, tvilling med - flyttar ut och hem igen ett antal ggr - slutligen ut till Bolum 16/2 1920
                  - gift Bolin den 26/8 1922 - dör kyrkobokförd i Skövde den 13/1 1956
Son           Sven Hjalmar, född i Warnhem 1891 den 15/10
Son           Gustaf Henning, född i Warnhem 1895 den 26/11
Son           Karl Emil, född i Varnhem 1896 den 11/1
Fosterson Nils, född i Fortuna Västmanlands län - flyttar in en 27/1 1904 (son af moder som anmält sig som okänd)
                 - flyttar ut till Sörgården 1918 - där han dör 2/8 1920 - (dör när hästen skenade! enl. www.sells.se)

Arrendator blir nu 1921;
Byggn.arb  Gustaf Henning Löfgren, född 1893 den 26/11 - flyttar hem efter gifermål den 19/2 1921 med
Hustrun      Berta Gunhilda, född Adamsson i N. Lundby 1895 den 6/12 - in från Lundby den 3/6 1921
Son             Karl Erik Gustav, född i N. Lundby 1921 den 21/4
 

Församlingsbok 1922 - 1938:
Lövberga

Husaränka Elisabet Jonsson, född  i Varnhem 1853 - dör här nu den 16/12 1925
Son             Sven Hjalmar, född i Warnhem 1891 den 15/10 - till Göteborg den 16/6 1922 - dör där 1970-09-11

1/2-ägare   Karl Emil, född 1896 -  gifter sig och flyttar till Göteborg den 2/3 1931 - dör där 1984-02-14

1/2-ägare   Gustaf Henning Löfgren, född 1893 - flyttar den 14/1 1924 med familjen till Ransberg - fått Kungl
                   Maj:t's tillstånd till emigration (återlämnar detta den 30/9 1926) - flyttar tillbaka till  Lövberga den 5/5
                   1924 med fam.
Hustrun     Berta Gunhilda, född Adamsson 1895
Son             Karl Erik Gustaf, född i N. Lundby 1921 den 21/4 (konfirmerad 1935) - dör i Skövde den 30/10 1993
Dotter         Inga Birgitta Elisabet, född i Ransberg 1923 den 3/12 (konfirmerad 1938)
Dotter         Ingrid Majlis Linnéa, född i Varnhem 1925 den 9/8
Dotter         Ulla Kerstin Margareta, född i Varnhem 1929 den 24/9
Dotter         Berta Ingeborg Maria (Bojan), född i Varnhem 1930 den 23/12

Formalia;
Gustaf Henning Löfgren, född i Varnhem en 26/11 1893, gift den 19/2 192, änkling 15/5 1969 - dör på Lövberga den 29/12 1973.
Hustrun Berta Gunhild, född Adamsson  i N. Lundby 26/11 den 6/12 1895, gift 26/11 1893 - dör på Lövberga den 15/5 1969.

För Elisabeth Jonsson: Född 1853-09-26 Varnhem, Hålltorp. Bosatt från 1853-09-26 till 1869 Varnhem, Hålltorp.
Döpt 1853-09-27 Varnhem, Hålltorp. Bosatt från 1869 till 1870 Varnhem, Skattegården. Bosatt från 1871 till 1878 Varnhem, Ulunda. Bosatt från 1891-10-12 till 1910 Varnhem, Broddentorp under Hålltorp. Bosatt från 1910 till 1925 Varnhem, Lövberga. Död 1925-02-16 Varnhem, Lövberga.
Far till Elisabeth: Torparen Jonas Larsson, Hålltorp Mor: Cajsa Andersdotter.

(Hämtat från: www.sells.se)

Henning Löfgren och Berta född Adamssson som unga. Bilder från: http://www.sells.se

Frans Löfgren före tiden i torpet under Hålltorp 1863 - 1891

Frans Löfgrens historia ur husförhörslängder och Generalmönsterrulla;

1863
Frans Löfgren född 1863-07-21 Varnhem, Löten av föräldrarna Sven Johansson Löfgren, född i Husaby 1840 och Maja Stina Svensdotter, född i Skövde 1837.
Döpt 1863-07-22 Varnhem, Löten. Bosatt från 1863-07-21 till 1864 Varnhem, Löten.

1864
Bosatt från 1864 till 1865 Varnhem, Hjelmsängen tillsammans med familjen.

1865
 Bosatt från 1865 till 1880 Varnhem, Kärret tillsammans med föräldrarna.

1880
Bosatt från 1880 till 1881-10-24 Varnhem, Trädgården som dräng hos ägaren till bl. a. Uppsala

1981

......................................................................................................................................................................

Ur husförhörslängd för det flyttade huset Granbacken:
1881 den 24/10 flyttar in;
Arbetskarl    Sven Johansson Löfgren, född i Husaby 1840 den 17/6 - med familj flyttar in från Kärret - och dör
                      här den 15/12 1892 - 11 år efter inflytten, då endast 52 år gammal
Hustrun        Maja Stina Svensdotter, född i Skövde 1837 den 8/2
Dotter            Anna Matilda, född i Varnhem 1872 den 28/2
Dotter            Maria Elisabeth, född i Varnhem 1872 den 28/2
Son               Oskar Sigfrid, född i Varnhem 1877 den 9/10
Son               Frans, född i Varnhem 1863 den 21/7 - flyttar "hem" till Granbacken den 24/10 1881 från
                      Trädgården där han varit dräng under 1 år (Trädgården ägs av arvingarna till Upsala)

Son               Johan August, född i Varnhem 1880 den 13/7

På karta 1877 kan man se att den backstuga som den muntliga traditionen säger ha flyttats till Granbacken faktiskt ligger mitt i linjen för järnvägens dragning efter provstakning efter Skövde Stadsfullmäktiges beslut redan den 8/1 1872 "om en kommitté för undersökande av järnvägs byggande öfver Billingen".
 

Inte konstigt om man från Uppsala lät den stugan flyttas till sitt nya läge "Granbacken" på Fiskaregårdens ägor ett rejält stycke därifrån - och blev stugan Granbacken - se C. 51 Granbacken.

(Muntlig tradition via Verna Andersson)

Troligtvis var det Frans Löfgren, då dräng hos ägaren till Uppsala i Trädgården, Varnhem, som hjälpte sin far att flytta och bygga upp huset vid Granbacken på Fiskaregårdens mark - dit han flyttade in 1881 samtidigt med fadern och den övriga familjen.

...................................................................................................................................................................


1882
Bosatt från 1882-10-24 till 1883-10-24 Varnhem, Noltorp.

1883
Bosatt från 1883-10-24 till 1884-11-08 Varnhem, Gröngatan.

1884
Blir soldat 1884-02-23. Bosatt från 1884-11-08 till 1891-01-12 Götlunda, Husartorp 69.

1891
Bosatt från 1891-10-12 till 1910 Varnhem, Broddenstorp under Hålltorp - samma torp som det Lövberga han köper.

1910

Bosatt formellt från 1910 till 1920-05-25 Varnhem, Lövberga (bodde redan där med bostaden då namnad Broddenstorp under Hålltorp - övriga familjeförhållanden se ovan!

Den mesta faktan (förutom Granbackenhistorien) från: www.sells.se

Löfgrens på Lövberga - brukar marken från 1891 och köper 1909

Lantmäteriet Historiska Kartor Lantmäteriet Historiska Kartor

Köpekontrakt
 

Till husaren Frans Löfgren och ahns hustru Elisabet Löfgren upplåta och försälja vi härigenom ett tunnland och trettioett kappland jord af det oss tillhöriga tre fjärdedels mantal Stora Hålltorp i Warnhems socken af Walle härad och Skaraborgs län, hvilket område på den af kommissionslandt- mätaren L. Ljunggren år 1862 upprättade kartan öfver hemmanet omfattar figurerna 85, 86 och 87 och sålunda i norr gränsen till Öfverbo Sörgårdens, i öster och söder till gamla landsvägen mellan Sköfde och Warnhem, samt i väster till återstående delen af 3/4-dels mantaal Stora Hålltorp; varande vid försäljningen fästade följande villkor:

1a Köparne tillträda jordområdet den 14 nästa mars i det skick, det nu och då befinnes, och få de själfva innevarande höst besörja och bekosta trädesbrukning, rågsådd och höstläggning af vårsädesjorden.

2a Alla från afsöndrade jordområdet efter tillträdesdagen utgående skatter och utskylder gäldas af köparne

3e Den hägnad som skiljer nu afsöndrade jordområdet från återstående delen af Stora Hålltorp skall under all framtid hållas af köparne eller deras rättsinnehafvare utan bidrag af säljarne.

4e Köpeskillingen är bestämd till Åttahundra /800/ kronor och betalas vid tillträdet med fem procents ränta från förfallodagen, därest densamma skulle öfverskridas.

5e Då köpeskillingen blifvit till fullo gulden, tillhandahållas köparne de handlingar som kunna vara erforderliga af fastställese af afsöndringen samt behörig lagfart å densamma.

Se nästa del av köpekontraktet här - klicka på filen för nedladdning!

Lantmäterikarta faställer gränserna för köpet 1911

På kartan syns den inhägnad som är en rest från 1862 års karta, vilken den grundar sig på. Inhägnaden buktar in vid entrén till det gamla huset på ägan som byggdes av Tjäder 1860 och som kan ses på karta ovan från 1877

- klicka här! 

Ljungstorpsvägen som fägata för Lövgrens kor utanför Lövberga ladugård och med SAj-spåret längst bort i bilden. Man ser del av väntkuren som placerades vid järnvägsövergången 1913, samt en av korsvarningarna för järnväg. Med på fotot är Henning och barnen Britta och Ingrid samt hustrun Berta.                                 Bild från: www.sells.se

Klicka på bilden för större bild! Klicka på bilden för större bild!

Karls dop 1921 med Anna och Karl Bolin, Henning, Berta med Karl Erik i knäet, Hennings mor Elisabeth. Familjen i trädgården på Lövberga.                                                                                                              Bild från: www.sells.se

Tidiga bilder från Lövberga - hus och ladugård med Henning, Britta och Ingrid.                         Bild från: www.sells.se

Bild från tavla hos familjen Gunnerek, Ljungstorp, 2014. Bild från tavla hos familjen Gunnerek, Ljungstorp, 2014.

Framför den privatfinansierade väntkuren vid Ljungstorps anhalt. Fr v Ingrid och Ulla Lövgren, kusinen Maj-Lis och sist Bojan Lövgren.

Lövberga 1940-tal - före branden. Lövberga 1940-tal - före branden.Ett nytt boningshus byggdes på Lövberga och det gamla torpet revs.

 

Den 10 januari 1949 brinner det nya huset ned. Huset byggs genast upp igen.

Detta är huset som brann.


Bild från:
http://www.sells.se

Henning med några av sina sysslor genom livet. Bild t h från 1963.                                           Bild från: www.sells.se

Det gamla Soldattorpet Nr 6 vid Smedsgården (G:a Missionhuset) blev Lövbergas pampiga hönshus med SAJ-staket i bakgrunden. Hönshuset har under åren förvandlats och är idag ett boningshus. Egnells sommarpaviljong döljs bakom björkarna till höger på fotot. Lägg märke till det vackert lagda spåntaket!                      

Bild från: www.sells.se


Huset är idag avstyckat som Lövtorpet och ombyggt till året-runt-bostad!

Materialsida - Lövberga - klicka här! Kräver lösenord!