A. 46 a Rosenboms intäkt

Rosenboms intäkt -> Hagen -> uppgår i Lillekullen 2  samt
del i Storekullen

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Fördjupad översiktsplan 2014 visar husplaner nära boplatsen


Alldeles ovanför - norr om - "Rosenboms intägt" eller Hagen, från 1700- talet, planeras bygge av ett stort antal bostäder - se vid- stående karta.


Ortsnamnsregistret;

Här saknas uppgifter om denna Rosenboms intäkt eller Hagen.

Namnformer;
Rosenboms intäkt fastställs i skifteshandlingar för Billingeliderna 1803 och delas mellan Lille Kullen 2 och Store Kullen.

Hagen framkommer vid utritad inhägnad på samma ställe på Kronomarken för karta 1801-02.

f.d. soldaten Rosenboms inhägnad på kronomark 1791 - karta 1794

1794 års karta för skiftet av skogsmarkerna Billingeliden av kronoparken ger Ulundagårdarna littera L II med gräns i väster mot mark tilldelad Lilla Hålltorp (littera XL II), i norr mot mark tilldelad Store Kullen XLV. Röd markering är tilldelning till Ulunda by.

1794 års "Kulla-väg" (Lilla & Store Kullen-vägen) gick då snett över kartan ner alldeles norr om Slotts Kerstins intaga (Nr 111) och söder om "Rosenboms intägt" (Nr 112) på kartan och gick vidare över Redsvenstorps äga och ut genom allmänningen mellan Sandåsen och Billingsdal.

Det fanns alltså en intäkt här före de efterföljande Lilla Slottet och Slottet på Kronoparksmark, som vid skiftet kallades "Slotts Kerstins intaga" (Nr 111 på kartan). Den delen tilldelades Lille Kullen med all mark däromkring fram till soldatboställesområdet (inhägnad Nr 110 här ovan på kartan).

Man kan också se att närmaste granne till denna intäkt då var "Rosenboms intäkt" som kom att  delas mellan Lilla Hålltorp och Storekullen. Byggnaderna på denna intäkt hamnar på Lilla Hålltorps mark.

På karta 1801-02 kallas "Rosenboms intäkt" för Hagen och hade bostadshus och ladugård utritade - se nedan!
 
 

1801-02 års karta (detalj) med Rosenboms intäkt kallad Hagen

På kartan 1801-02 finns det en byggnad inritad ungefär där dagens Slottet ligger vid landsvägen. Det finns ingen markerad gräns med någon form av inhägnad, som för övriga hus på kartan.

Byggnaden är troligen ett boninghus utan ladugård. Möjligen en avlastningsstuga för de soldater med familjer som måste få en fristad efter soldattiden. Det tycks ha funnits flera sådana hus runt i området efter hand. Det stämmer delvis också med husförhörslängdens placering här vissa tider - se under A. 49 Slottet.

Tydligt däremot så finns både "Rosenboms intäkt" - här kallad Hagen och Slottet utmärkt, t o m utskrivet, vid den på 1794 års karta markerade "Slotts Kerstins intaga" (Nr 111) och "Rosenboms intäkt" (Nr 112). På den här kartan är marken ännu inte skiftad utan utgör Kronoparksmark. Skiftet gör att delarna hamnar på Hålltorps och Lillekullens ägor.

De markeringar som gjorts på kartan är med svart ifyllda namn, med grönt förstärkt gränslinje för soldatmarken, svart för de båda inhägnaderna, samt ifyllda bäckfåror med blått. För tolkning av kartan i övrigt - gå till A. 44 Strängstorpet

Samma karta med med fokus på "Rosenboms intäkt" - inhägnad på Kronomark och på karta 1801-02 benämnd Hagen med både tydligt markerat bostadshus och ladugård - nu med boningshuset placerat längre in på ägan ärn på kartan från 1794.

Det finns alltså en parallell intäkt mitt emot ”Slotts Kerstins” norrut, som bevisligen hade fått inhägnas av soldaten Rosenbom på Kronomarken. Han var aktiv soldat på Nr 357 enligt följande:

1776 - 1791 Petter Rosenbom, född 1753, gift och han har tydligen fått inhägna för sin ”pensionering” det som i förrättningstexten för skiftet 1803 heter ”Rosenboms intäkt” - då inritat med bostadshus och som på kartan 1801-02 kallas för Hagen.

Efter skiftet 1803 finns ingen boende för den här ägan i husförhörslängderna och troligen blev ägan för liten och uppgick i Lillekullens bruk av hela nya ägan Lillekullen 2 samt fördelades till Store Kullens skifte.

Platsen för Rosenboms intäkt 2014 - Hagen

I den forna ägan för "Rosenbomds intäkt" eller HagenLille Kullen 2's marker kan man se rester av mänskligt upplagda stenar i formation som grund för byggnader - här med möjlig skortenshög i mitten.

I den vackra Hagen med utsikt bort mot "Slotts Kerstins Intaga" med Sörbillingen i bakgrunden, kan man se flera stenanrodningar som åstadkommits med mänsklig hand, troligen för ladugård och andra mindre byggnader, samt som hägnader för kreatur och även upplagda odlingsrösen.

Ibland har riktigt stora stenar flyttats för att skapa åker. Här i gränsen mellan "Rosenboms intäkt" eller Hagen med Store Kullens mark till vänster och Lilla Hålltorps mark till höger - där Lilla Slottet hade sin nordgräns.

Några boendefamiljer under första delen av 1800-talet

Ur husförhörslängd 1800-1815:
Hålltorps Rote; (skrivet på bladet direkt under Lilla Hålltorp och före nästas sidas Stora Hålltorp)
"Hagen, Nybygge på allmän mark" (egentligen Kronomark) - Hagen hade först legat på Kronomark men hamnade på Hålltorps mark efter storskiftet 1803.

Hagen kallas alltså ägan som tidigare hetat 'Rosenboms intäkt'

Följande personer finns boende i huset från 1802;
för dessa särskilt noterat i efterhand i marginalen; Hagen;

Torpare    Anders Gabrielsson, född i Warnhem 1761 - flyttar in med sin fru från Sköfde 1802
Hustrun  Greta Gustafsdotter, född i Kalf, 1765
              - och de lämnar för Höglunda 1806

Hagen, Nybygge på allmän mark - nya boende;
Maken    Måns Wallgren, född vid Hospitalsgården 1750 den 8/4 - flyttar in 1806 från Hospitals Qvarnen
Hustrun  Ingrid Hansdotter, född i Berg 1777 den 22/10
Son         Lars, född 1784 den 15/3
Son         Peter, född vid Hospitals Qvarnen 1794 - flyttar ut till Röret 1812
Son         Måns, född i Hospitals Qvarnen 1794 19/1 - tvillingar
Son         Johannes, född på platsen, 1808 den 10/2 (Här står "Torparfolk vid Lilla Hålltorp" som föräldrar)
Son         Isac född på platsen, 1811 den 26/8

Ur husförhörslängd 1815-1836;
Hålltorsp rote; "Ett nybygge på allmän mark" (Eg. Kronomark);

Här finns då alltså kvarboende;
Maken          Måns Wallgren, född i Warnhem 1750 den 8/1 - han dör här 1826
Hustrun       Ingrid Hansdotter, född i Berg 1777 den 22/10 - flyttar ut till Hemmanet Sten 1828
Son               Måns, född i Warnhem 1797 den 19/1 - flyttar ut till Härlunda 1818
Son               Johannes, född i Warnhem 1808 den 10/2 - flyttar ut till Engerås 1824
Son               Isak, född i Warnhem 1811 den 26/5 - flyttar ut till Wermeland 1827