A. 45 Fridsberg, Soldattorp Skarab Reg Nr 357

Kortare sida - här finns inga klickbara rubriker - bara att scrolla nerför sidan!

Soldatboställe Nr 357, Redoutts boställe-> Fridsberg 1:1-> Vadets ägor

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014
Fridsbergs gränser märkta med rött. Lantmäteriet Historiska Kartor Fridsbergs gränser märkta med rött. Lantmäteriet Historiska Kartor

Ortsnamnsregistret:
Här finns inget registrerat kring namnet.
 

Namnformer:
Soldatboställen betecknades alltid med rege- mentets och kompaniets nummer och detta var Skaraborgs Regemente soldatboställe Nr 357.

På karta 1801 står det "Redouttens". I skifteshandlingarna står "Redoutts boställe". Detta efter soldaten med namnet Redoutt, vid den här tiden runt sekelskiftet 1700/1800 - se soldatförteckning nedan!

Soldatboställe Nr 357 säljs 1915 och blir Fridsberg och vidaresäljs 1921 till Vadets ägare.


Vid försäljningen 1911 framgår att rotegårdarna var: Skarke Mellomgården och Lilla Hålltorp.

Öglunda Stommen "roterades" via de gårdarna och hade inget eget ägande i soldatbostället enligt förrättning 1803, utan fick ett avtal som reglerade intäkter och taxering via rotegårdarna som fanns inom socknen för soldatbostället. Denna konstruktion gällde alla soldatboställen i Billingeliderna fr o m storskiftet av Billingeliderna enligt förrättningstext.

Öglunda församling får dock "sin" andel av försäljningen i bostadshus och ladugård ("åbyggen") som "utroteintressenter" enligt beslut som till slut prövades av Kungl Maj:t. Då de ingick i "roteringen" genom avtal med "sockenrotegårdarna" som juridiskt ägde soldatbostället - se handlingar nedan!

Foto Kent Friman, Hålltorp, 2013, copyright Foto Kent Friman, Hålltorp, 2013, copyright

Soldattavlan i trä med Regements - och Kompanibeteckning fanns anslagen på boställets yttervägg och skulle hållas i ordning av soldaten. Idag finns den i entréutrymmet på Hålltorps gård, som var en av rotegårdarna.

Soldatkista med plats för bajonettförsett gevär

Enligt Arne Sträng, Ljungstorp, en trolig kista för soldatboställe Nr 357 under Lilla Hålltorp, där soldaten också fick plats med sitt bajonettförsedda gevär! Kistan står i övre salen Hålltorps gård och är fotograferad av KF 2013 med tack till ägarna.

Soldatboställe Nr 357 och Nr 315 vid sekelskiftet 1800/1900

Teckning Nils Lann, införd i Varnhemsbygden 1997. Klicka på bilden för att se den större! Teckning Nils Lann, införd i Varnhemsbygden 1997. Klicka på bilden för att se den större!

Soldatboställena Nr 357 till vänster i teckningen och Nr 315 till höger vid sekelskiftet 1800/1900. Nils Lann född på Nr 315, Björkedalen, hade själv ett synminne av husen 1,2 och 4 från vänster. Nr 357's ladugård var den byggnad som fanns kvar längst av alla (Nr 2 från vänster).

Man ser också att Nils ritat den väg som gick in från Vadet i söder och snett fram över och framför Soldatorpet 357's hus och söder om dess ladugård - jmfr 1960 års karta ovan!

<-- Till sidans rubriker! 

Foto 2014 av platsen för boningshusets läge - taget från nordväst

Foto Kent Friman, 2014, copyright Foto Kent Friman, 2014, copyright

Blickfältet från västra gavlen på den rivna ladugården visar marken för Soldatboställe Nr 357 samt i bilden platsen för boningshusets läge. Grundstenar har flyttats mot gärdsgården till för att kunna nyttja området bättre för jordbruk. Det är lätt att föreställa sig den väg Nils ritat ovan (se teckning) ginande  framför huset

Foto 2014 av platsen för ladugårdens läge - taget från nordväst

Foto Kent Friman, 2014, copyright Foto Kent Friman, 2014, copyright

Ungefär där det röda staketet idag inramar området låg soldatboställe Nr 357's östra del av ladugården (se flygbild nedan!) - idag en slags "parkering" med skylt som berättade om Fridsberg (som nu blåst bort). I bakgrunden framfartsväg och boningshuset för dagens Björkedalen.

Stenmur mellan ägorna för Soldatboställe Nr 357 och Redsvenstorp

Foto Kent Friman, 2014, copyright Foto Kent Friman, 2014, copyright

Stenmuren mellan Soldatboställe Nr 357 och Redsvenstorps ägor med Björkedalens boningshus i bakgrunden. Muren har troligen byggts på med rester av grunder för både rivet boninghus och ladugård, men strävsamt arbete har i det förgågna utförts för att kunna odla de små åkrarna. Stenmurarna är imponerande runt de gamla soldatboställena.

Bakom muren går det ställvis att urskilja den allra senaste här dragna "Kulla-vägen", då den drogs öster och söder om Redsvenstorps äga ner mot Vadet, för att där komma ut på Ferma-gatan. Ännu på 1960-talets karta framgick denna väg tydligt - åtminstone fram till Vadets ladugårdsplan.
Se 1960-tals kartan nedan! Den tycks också ha gått söder om Fridsbergs ladugård, och med stenmuren väster om sig, innan den svängde ner mot Vadet.

"Kulla-vägen" har haft flera olika lägen genom århundradena, bl a just norr om Soldatorp Nr 357's ladugård och vidare norr om Redsvenstorpsägan och rakt över allmänningen och vidare ut på landsvägen mellan Sandåsen och Billingsdal i slutet av 1700-talet. Därefter i gränsen norr om Redsvenstorpsägan ut till Ferma-gatan nära tre-vägskorsningen med gamla landsvägen (Ljungstorpsvägen).

"Kulla-vägen" markerad på 1960 års karta med rött. Lantmäteriet Historiska Kartor "Kulla-vägen" markerad på 1960 års karta med rött. Lantmäteriet Historiska Kartor

Spår av den senaste "Kulla-vägen" ännu idag

Foto Kent Friman, 2014, copyright Foto Kent Friman, 2014, copyright

Öster om och utmed stenmuren går det fortfarande idag att urskilja delar av sista "Kulla-vägen" ner mot Vadet på östra/sydöstra sida av Redsvenstorps mark enligt kartan 1960. Även om plogen har naggat i kanten syns vägens förhöjning här och var. Bilden visar den västra sidan av muren och vägen gick då på andra sidan muren - jämför teckning ovan!

Vägen var kanske i sin senaste sträckning endast en brukarväg för torpen upp mot Billingens sluttning öster om Björkedalen. Ny "Kullen-väg" fanns då sedan länge norr om jänrvägsspåret vilken mynnade ut nära Ljungstorps anhalt på den gamla landsvägen (Ljungstorspvägen).

Fotot taget österifrån från Redsvenstorps mark över Soldatboställe Nr 357's ägor och ner mot soldatboställe Nr 330's, Strängstorpet, sista läge nära Vadet
snett nere till höger i bilden.
 

Soldattorp Nr 357's/Fridsbergs ladugård med grannar i modern tid

Björkedalen med grannfastigheter 1950-tal från luften. Man kan se att framfartsvägen till Björkedalen från Fridsbergs gamla ladugård (= Soldatboställe Nr 357's ladugård) alltjämt var en tydlig gårdsväg, inte direkt byggd för biltrafik ännu! Gränsen mellan de båda soldatboställena syns också tydligt snett över fotot från Fridsbergs ladugård - jmfr teckning ovan!

På bilden är det fortfarande enkelt att se också var den gamla ladugården till soldatboställe Nr 315 låg efter infartsvägens sväng till torpet (Björkedalen) och där grönskan på bilden börjar en kort bit in mot Björkedalen - med gaveln en gång placerad mitt för Nr 357's ladugårdsgavel i öster.

Norr om ladugården, Karlsro, granne med Backen i norr och sedan Slottet tvärs över gärdet.

Vägarna i området:

Ljungstorpsvägen (Gamla Landsvägen/Kungsvägen) går i övre delan av bilden och från väster (Varnhem) kommer den fram framför Bäcktorp och vidare mellan Bäcktorps och Backens ladugårdar. Gör en sväng norrut vid Slottets framfartsväg och går i gränsen mellan Bäcktorps och Storekullens ägor i en skarp kurva vidare ur bilden strax nedanför Lövberga (ej med i bild).

Avtagsvägen från Ljungstorpsvägen för Karlsro, Fridsbergs ägor och Björkedalen är gjord i senare tid.

Under 1700-talet fram över sekelskiftet 1800, så gick vägen till Nr 315 (Björkedalen) sneddande upp över Allmänningen i väster, väster om det som senare blev Sandåsen och öster om senare tids Billingsdal, vidare norr om Fridsbergs ladugård (mellan ladugård och Karlsro's bostadshus på bilden) för att nå Björkedalen med en stickväg fram till torpet.

Den tidiga vägen gick alltså vidare upp mot Storekullen och alltså förbi ett stycke norr om Soldatboställe Nr 315 (Björkedalen). Den vägen skulle ha en mini-bredd om 6 alnar enligt förrättningsprotokollet 1803.
 

Denna gamla väg förbi Björkedalen kallades vid sekelskiftet 1700/1800 för "Kulla-vägen", och gick alltså vidare förbi mellan Rosenboms intäkt (Hagen) och "Slotts Kjerstins intäkt " (Lilla Slottet) - vidare upp förbi Liden, Lille Kullen och Store Kullen. Därifrån fortsatte den historiskt över södra Billingsberget förbi Orrsjö ut mot de östra delarna av berget längre söderut.           ( Gerd Silfversparre, artikel ang. Storekullen, Billingebygden 1981)

Senare kom vägen att från Soldatboställe Nr 315 (Björkedalen) dras lite snett över Soldatbostället Nr 357's mark, öster om Redsvenstorps mark här uppe och ner mot Vadets ladugård. Då gick den söder om Firdsbergs ladugård framför det gamla boningshuset. Det går nästa fortfarande att anan om man tittar på flygfotot att denna väg går in framför ladugården på bilden och snett över bilden ut till vänster. Jmfr Nils teckning här ovan!

Nils Lann berättar om grannen Slottet:

"På norra sidan låg ett annat ställe som också hette Slottet. Stället finns ännu kvar. Där bodde David och Hildur Johansson. De hade inga egna barn, men tog sedermera en fosterdotter Anna-Lisa. Med dem hade vi flitigt umgänge. Kanske delvis för att det låg närmare än det andra Slottet. Över åkern emellan oss gick en smal stig, som vi använde då vi bytte tidningar, lånade redskap eller om någon bakat, gick med en bakekaka."

Se stigen han berättar om på flygbilden ovan - från Björkedalens framfartsväg upp till gaveln på Slottets uthus.

<-- Till sidans rubriker! 

 

Bildkavaldkad runt Fridsbergs ladugård riven på 1960-talet

Fridsbergs ladugård 1950-tal från luften med del för djuren, ladugården, samt loge och lada med höloft. Bostadshuset låg nedanför till vänster om ladugården på bilden - och söder om väderstrecksmässigt - se teckning ovan och kartor nedan!

Vinter på 1960-talet och grannarna Ingvor Storm och Erik Lann försöker öppna vägen ut till landsvägen! Fridsbergs ladugård i bakgrunden. Foto här ovan och nedan!

Familjen Storm på Karlsro - granne med Fridsbergs ladugård

För att se hela bilden - klicka på den!

Foto från Ingvor Storms samlingar, Ljungstorp, 2014 Foto från Ingvor Storms samlingar, Ljungstorp, 2014

Stormsbarnen leker på 1960-talet i sin trädgård vid Karlsro och Fridsbergs ladugård - den gamla soldattorpsladu- gården går sakta i graven med sitt rejäla timmer.

Soldatboställe Nr 357 på karta från 1764 - reviderat markbruk

På kartan 1764 ser man att byggnaderna för Nr 357 ligger helt annorlunda jämfört med senare tider. Det är också lite splittrade ägor och man hade dessutom sambruk i de stora ängarna 8 och 9. Äga nr 7, tillhörig Nr 315, ligger som en ö inom Nr 357's hägnader.

Man kan också se att det låg ett Ryttarboställe, som föregångare till Vadet vilket senare under 1700-talet blev ett torp till Pickagården, Klostret
. Detta befästes vid skiftet 1803.

Angående Ryttare Bostället- se gärna: A. 27 Vadet samt A.29 Stenslund - soldatboställe Nr 5

Kartexten beskriver följande:
10.
  Stommens i Höglunda Soldateboställe, Huseplats och Kåhlland
11.  Dess åker i lyckan består af mager klapperjord
12.  En liten Wall i åkerlyckan, enskilt till detta Boställe om 1/8 tunnland hvarå kan blifva Höö
       Hälften av Wallen under Nr 8 hvarå blifver Höö

Totalt innehåller soldatboställe Nr 357 efter kartans revision 1764 1 tunnland 22 kappland 1 1/15 stack.

Man tog bort totalt 1 tunnland & 6 kappland från Nr 357 som gavs till skogvaktarbostället, Broddenstorp
- se gärna: A. 23 Broddenstorp el Rättarebacken

Karta ritad 1801-02 visar läget för soldatboställena

Soldatboställe Nr 357 har här ett annat läge än senare för bostadshus och ladugård på denna karta från 1801-02.

Här finns också i mitten av soldatboställesområdet några fler (ut)hus än på senare kartor. Vid sekelskiftet 1900 fanns bara bostadshus och ladugård för Nr 357 längre norr upp i ägan vid gränsen mot Redsvenstorps äga. Där stod ladugården med sin östra gavle mitt för Nr 315's ladugårds västra sida med infartsväg däremellan.

Vägen till Store Kullen, den sk "Kulla-vägen" har här en dragning vid allmänningen mer söderut, över Redsvenstorps blivande gärde (1803) och kommer ut ett stycke ovanför Vadet på det som senare blir Ferma-gatan.

Bäckarna i området har förstärkts med blå färg.

Vägarna/stigarna flyttades allteftersom åkrarna brukades på olika sätt. De tunna strecken markerar olika ägor på kartan.

Kartan 1801 i stark förstoring runt Nr 357

Kartan är relativt väl detaljerad och har med t o m med de soldatnamn som fanns för torpen vid sekelskiftet. För Vadet och Nr 330 fanns här Lustigs (f.d. soldat i Vadet och en aktiv soldat i Nr 330).

I Nr 357 fanns en soldat Redoutten
och i Nr 315 är det lite svårt att gissa vad som står (dessutom fanns här vakanser vid tiden).

Den gröna markeringen (påritad över svart markering) tycks vara en delvis inringning av delar av soldattmarken för de tre soldatboställena här, som då låg på "Cronoallmänning", som det uttrycktes. Egentligen mark tillhandahållen från Kronoparken Billingen.

Den gamla "Kulla-vägen" gick några årtionden tidigare ut till landsvägen över den senare till socknen fördelade allmänningen nedanför och snett emot Nr 331 (senare Bäcktorp).

Till vänster skymtar texten för Berglid, en backstuga under Stenhammar. Längre söderut vid den senare namnade Ferma-gatan syns texten för Stensbro - också en stuga under Stenhammar.

Nordost om Nr 315 ligger vid tiden Hagen, dvs den vid skiftet 1794 benämnda "Rosenboms intäkt" och nästan i öster fanns "Slotts Kjerstis intäkt", här på kartan skrivet Slottet (i senare tid Lilla Slottet).

 

Soldatförteckning för Nr 357 åren 1694 - 1885


1694 - 1700  Anders Jonsson för Stommen i Öglunda, Millomgården i Skarcke och Ambiörn i Hålltorp
1700 - 1710  Eric Kullberg - dödad 17december 1710
1711 - 1716  Verner Bengtsson, född 1691, ogift, fången vid Wismar öfvergång den 23 april 1719, vakant
1716 - 1718  Eric Olufsson Källberg tillsatt av rotan 3 december 1716, född 1696 - inhandl. av utrustning 3/10
                     - dör i en "Campange" på en nämnd plats och tillfälle (oläsligt) den 26 december 1718 - vacant
1718 - 1719  Vakant
1719 - 1742  Anders Andersson Kiällberg, f.1697, gift - "1742 maj kommenderad på Galären Flink as Färdig"
                     - dör i en Campagne den 13 november 1742 - ersatt med
1743 - 1759  Anders Svensson Uggla, skrivs också Anders Uggleberg insatt den 11 februari 1743, f. 1716,
                     ogift, - dör på Lasarettet i Stralsund den 25 januar 1759
1759 - 1761  Vakant
1761 - 1767  Jon Kiällberg, född 1739 - dåliga vitsord (oläsligt) får avsked
1767 - 1772  Vakant
1772 - 1774  Lars Kiellberg, född 1743 , gift - har ont i foten, svag - får afsked utan ersättning
1774 - 1776  Vakant
1776 - 1791  Petter Rosenbom, född 1753, gift
1791 - 1813  Anders Redoutte, född 1764, gift
1813 - 1830  Johan Strömberg, född 1781, gift - 1830 - sjuklig och oförmögen att tjena; begär och får afsked
1830 - 1841  Johan Modig, född 1810, gift "1840; för liderlighet sättes på ett års förbättring" 1841; Interimsafsk
                     - ogillas; fördärfv och två krigstjenst oduglig - Legan återkrävs! - ersätts med
1842 - 1843  Johannes Wig, född 1822, ogift, - afskedad vid generalmönstringen 1843 - "ogillas såsom döf
                      och till krigstjenst oduglig - Legan återkallas! - ersätts med
1843 - 1849  Sven Tapper, född 1819, gift - han får transport till Nr 390 i april 1849 - ersatt med
1849 - 1885  Gustaf Modin, född 1829, blev gift 1850, förut kallad Gustaf Andersson, född i Skarke - korpral
                     1859 - Kommenderad å Carlsborg - erhåller interimsafsked den 23 Mars 1885 - vakant att ersätta
1885 - 1886  Vakant

- för fler soldaters boende här - se boendeförteckning från Husförhörslängder nedan - klicka här!
 

Rotegårdar 1695 och 1836

Klicka på bilden för att kunna läsa bättre! Lantmäteriet Historiska Kartor Klicka på bilden för att kunna läsa bättre! Lantmäteriet Historiska Kartor

För Fridsbergs del var Rotegårdarna desamma 1695 som 1836, dvs Öglunda Stommen 1 mtl Krono, Mellomgården Skarke socken 1/2 mtl Krono, Ambjörn i Hålltorp 1 mtl Krono förmedlat till 1/2. Ingen notering finns om ägandeförhållande och hur dessa reglerades enligt förrättning av lantmätare, vilket krävde beslut i Kungl Maj:t vid försäljningen nästan 100 år senare, 1917.

Karta 1917 efter försäljning av soldattorpet Nr 357 - blir Fridsberg

Karta framtagen vid försäljningen av soldattorp Nr 357, då kallat Fridsberg.

Köpekontraktet visar de komplicerade ägoförhållandena för Nr 357

Del av köpekontraktet som visar de lite komplicerade ägoförhållandena för f.d. soldattorpet Nr 357. Men pastorslönen till Varnhem stämde inte längre enligt Kungl Maj:t då den förordning som reglerade dessa löner upphörde 1820! Det var inte lätt att hålla ordning på allt för dessa komplicerade turer kring soldattorpen, så Kungl Maj:t fick reda ut saken. Dessutom visade sig också arealen inte längre stämma vid kontrollmätning och fick ändras.


Du kan läsa mer om de komplicerade turerna kring försäljningen nedan - bara klicka på bild-filerna:

Boende vid Soldatboställe Nr 357, senare  Fridsberg - 1779 - 1938

Husförhörslängd 1779 - 1787 + 1786 - 1791 + 1792 - 1800 + 1800 - 1815 + 1815 - 1836:
Soldatboställe Nr 357

Soldat     Peter Rosenbom, född i Solberga 1753 - flyttar in 1776
Hustrun   Stina Hansdotter, född i Baggeboda 1747
Dotter      Maria, född på platsen 1778 den 3/11
Dotter      Greta, född på platsen 1781 31/12
Dotter      Cajsa, född på platsen 1785
Dotter      Stina, född på platsen 1791 den 1/4 (bör ju vara Väberga då)
- hela familjen flyttar till Väberga 1790

Ny soldatfamilj flyttar in 1791;
Soldat       Anders Redoutte, född i Lundby 1764 den 10/4 - flyttar med nya hustrun till Trädgården 1813
1:a Hustrun    Lena Andersdotter, född i Bjellum - död här 1801
Dotter        Cajsa, född i Tåbod 1789 - flyttar till Tranum 1807
Dotter        Maria, född på platsen 1791 - flyttar till Jonas i Grufvesätter 1807
Dotter        Greta, född på platsen 1794 - flyttar till Eric i Öfverbo 1810
Dotter        Stina, född på platsen 1797 - dör här 1809

2:a Hustrun Brita Jönsdotter, född i Broddetorp 17XX - flyttar in från Wing 1801
Son            Sven, född på platsen 1802 den 18/11 - han dör här 1810
Dotter         Inga Maria, född på platsen 1805 den 8/12
Son            Sven, född på platsen 1812 den 9/8
- familjen flyttar till Trädgården, Klostret 1813

Ny soldatfamilj flyttar in 1813;
Soldat       Johan  Strömberg, född i Sandgraf 1787 den 1/8  - flyttar in från Kjelkholmen 1813
Hustrun     Sara Johansdotter, född i Hökaberg 1783 den 23/3
Son            Jan Peter, född i Flämeslätt 1811 den 8/12
Son             Jonas, född på platsen 1815 den 9/9
Son             Johannes, född på platsen 1819 den 25/4
Son             Olaus, född på platsen 1822 den 26/10
- hela familjen hamnar "vid socknens slut" 1830 - jmfr gärna med soldatförteckningen ovan!

Ny soldatfamilj flyttar in 1830;
Soldaten    Johan Modig
, född i Ving 1809 den 3/10 - flyttar in 1830 från Rämningstorp
Hustrun      Stina Jonsdotter, född i Varnhem 1806 den 30/9 - flyttar in 1830 från Uppsala
Dotter          Maja Greta, född i Varnhem 1834 den 6/5

Husförhörslängd 1836 - 1846 + 1846 - 1859 + 1854 - 1862 + 1862 - 1869 + 1869 - 1880:
Soldattboställe Nr 357

Kvar bor soldatfamiljen;
Soldaten    Johan Modig, född i Ving 1809 *
Hustrun      Stina Jonsdotter, född i Varnhem 1806
Dotter          Maja Greta, född i Varnhem 1834 den 6/5
Son             Johan Petter, född i Varnhem 1837 den 2/3
Son             Anders Gustaf, född i Varnhem 1840 den 21/6 - han dör här 1841

* Notering för Johan Modig; "Undergått 3 dagars fängelse, 50 prygel samt hemlig kyrkoplikt för snatteri år 1839.
   Straffad för stöld i Binneberg 1841. Straffad för stöld 3:e gången i Binneberg 1842 till 3 års fästning.

Ny soldat flyttar in 1842;
Soldat        Johan Wig, f. i Varnhem 1821 den 3/12 - flyttar in 1842 från Amundtorp - ut igen till Broddetorp 1843

Ny soldat flyttar in 1843;
Soldat        Sven Tapper,  född i Göthened 1822 den 21/10 - flyttar in 1843 från Göthened
Hustrun      Maria Greta Hendriksdotter, född i Sköfde 1818 den 4/1 - flyttar in efter giftermål 1845 från Sköfde
Dotter          Anna Charlotta, född i Varnhem 1845 den 20/6
Son             Carl August, född  i Varnhem 1848 den 20/6
- hela familjen flyttar till Göthened 1849

Ny soldat flyttar in 1850;
Soldat         Gustaf Andersson Modin, född i Varnhem 1829 den 24/4 - flyttar in 1850 med familj
Hustrun      Anna Cajsa Andersdotter, född i Varnhem 1823 den 25/5 - hustrun dör här den 8/5 1879
Son             Anders Petter, född i Varnhem 1851 den 7/10 - flyttar ut till Skara 1868
Dotter          Carolina Christina, född i Varnhem 1853 den 18/12 - snäll -
Dotter          Emma Charlotta, född i  Varnhem 1864 den 13/1
Oäkta dotter Anna Sofia Larsdotter, född i Wing 1843 den 6/2 - flyttar in 1853 - och ut igen
- familjen med kvarvarande barn skrivs om till Hålltorp 1871 - men kvarstår på soldatbostället senare - se nedan!

Dräng          Pehr Johan Andersson, född i Varnhem 1822 den 11/2 - flyttar in 1853 och ut 1853
Pigan           Eva Kristina Johansdotter, född i varnhem 1835 - flyttar in 1851 och ut igen 1852
 

Husförhörslängd 1880 - 1895:
Soldatboställe Nr 357

Kvarboende soldatfamilj;
Soldatänkling  Gustaf Andersson Modin, född i Varnhem 1829
Dotter                Carolina Christina, född i Varnhem 1853 den 18/12 - dör här den 11/12 1866
Dotter                Emma Charlotta, född i  Varnhem 1864 den 13/1 - flyttar till Forshem den 30/5 1885
- Modin får avsked och lämnar soldatbostället 56 år gammal, 1885

Ny soldat skrivs här 1886 - men rymmer;
Soldat August Modin
, född i Warnhem 1864 den 4/3 - skrivs här 1886 -  son från Axtorp - till N. Amerika 2/4 1892

Arrenderande istället fr o m 1890;
Arbetaren       Johan August Carlsson, född i Ullervad 1852 den 9/7 - flyttar in 1890 med familj från Sköfde
Hustrun           Maria Charlotta, född Johansdotter i Elgarås 1853 den 29/9
Dotter               Alma Olivia, född i Lyrestad 1876 den 30/11
Son                  Frans Johan Oskar, född i Lyrestad 1879 den 5/5
Dotter               Elin Maria, född i Lyrestad 1882 den 24/2
Son                  Carl Teodor, född i Lyrestad 1884 den 1/2
Dotter               Hilda Natalia, född i Warnhem 1887 den 8/9
Son                  Gustaf Adolf, född i Sköfde 1890 den 12/6
- hela familjen får flytta då ny soldat skall in - till Sköfde den 17/10 1892


Ny soldatfamilj flyttar in 1892;
Soldat             Arvid Gustafsson Modin, född i Warnhem 1869 den 18/6 - skrivs här 1890 -  dräng i Grötlyckan-
                        - dör här den 2/3 1898
Hustrun          Anna Josefina, född Karlsson i Edåsa 1870 den 6/3 - gift  30/10 1892 - flyttar då in
Son                 Carl Bertil, född i Warnhem 1893 den 9/9

Soldatens moder;
Enkan             Maria Katrina Jonsdotter Boman, född i Warnhem 1835 den 16/3 - in 1890 - ut Sandbacken 1892
Son/broder      Johan August, född i Warnhem 1865 den 5/9 - flyttar med modern

Församlingsbok 1895 - 1922:
Soldatboställe Nr 357 - blir nu Fridsberg

Kvarboende soldatfamilj;
Soldat             Arvid Gustafsson Modin, född i Warnhem 1869
Hustrun          Anna Josefina, född Karlsson i Edåsa 1870
Son                 Carl Bertil, född i Warnhem 1893 den 9/9
Dotter              Annie Eveline, född i Warnhem 1895 den 30/8
Son                  Knut Torsten Valentin, född i Warnhem 1898 den 4/1
Son                 Gustaf Assar, född i Warnhem 1900 den 4/4
- familjen köper Svedjefallet under Ulunda och flyttar dit den 11/11 1901

Hyr gör nu:
Arbetaren       Johan Gustaf Henriksson, född 1857 i Varnhem den 24/8 - in 1904 från Storekullen - åter dit 1905
Hustrun           Kajsa Lisa, född Persdotter i Varnhem 1840 den 18/11 (17 år äldre än maken)

Nu friköps soldattorp Nr 357 år 1915:
Snickaren      Gottfrid Englund, född i Mofalla 1879 den 27/12 - köper torpet 1915 och flyttar in den 16/10 från Hjo
Hustrun          Anna Charlotta , född Andersson i Rådene 1882 den 16/10
Son                  Henrik Bertil, född i Hjo stad 1906 den 24/1
Dotter              Astrid Maria, född i Hjo stad 1907 den 11/6
Son                  A. Gottfrid, född i Hjo stad 1909 den 17/9
Son                  Anders Yngve, född i Hjo stad 1912 den 6/8
Dotter               Märta Kristina, född i Varnhem 1917 den 8/5
Dotter               Margit Elisabet, född i Varnhem 1920 den 16/1

Svärmodern    Maria katrin Andersson, född i Rådene 1850 den 18/8 - flyttar in 1917 från Borgunda

Familjen säljer Fridsberg till Vadets ägare,  August Wernlund år 1921 och flyttar till Eggby för att 1928 hamna i Stenkälla, Fogdegården Nr: 4, Trästena.


In som hyrande;
Slaktaren          David Gideon Stenander, född i Timmersdala 1897 den 29/1 - in 16/11 1921 från Öglunda (13)
Hustrun             Ester Matilda Ekelund, född i N. Kyrketorp 1897 - gifter sig 11/12 1921 - in från Öglunda (5)

Församlingsbok 1922 - 1938:
Fridsberg - ny ägare av Vadet, och på så sätt Fridsberg ägare, är Alfr. Johansson - senare bosatt i Annelund;

Kvarboende hyresgäster;
Slaktaren          David Gideon Stenander, född i Timmersdala 1897
Hustrun             Ester Matilda Ekelund, född i N. Kyrketorp 1897
Dotter                 Elsa Gunhild Augusta, född i Varnhem 1922 den 5/5
Dotter                 Edit Dagny Linnéa, född i Varnhem 1923 den 16/8
- familjen flyttar till Eggby (165) den 17/11 1924

- inneboende;
Slakteriarbtare    Oskar Torsten Ekelund, född i N. Kyrketorp 1900 den 5/4 - in 6/12 1922 - ut 23/7 1923 - in 1924
                            den 9/5 - ut med familjen Stenander till Eggby den 17/11 1924


Nya hyresgäster - en änkling;
Jordbrarbetare Alexander Petersson, född i Gudhem 1858 6/7 - in 1924,  ladugårdskarl Backa - änkling 1917
Dotter                 Hulda Josefina Petersson, född i Sköfde lf 1896 den 6/9
- båda flyttar ut till Skärf den 11/12 1925

Siste noterade hyresgästen - också en änkling;
Hemmansägare Johan Magnus Holmberg, född i Våmb 1847 8/12, änkling 15/4 1919 - in 17/12 1926 - ut 1927
Dotter                   Tekla Ottilia, född i Varnhem 1889 den 5/12 - flyttar med fadern till Häggum 1927


Troligt är att Fridsbergs boninghus revs strax därefter - grannpojken i Björkedalen, Nils Lann, född 1918 hade ju ett synminne av huset och att det sedan revs. Ladugården stod fram till på 1960-talet då den monterades ner och revs - se bild ovan!