A. 44 Strängstorpet, Soldattorp Nr 330 Skarab Reg

Kort avsnitt utan klickbara rubriker - bara att scrolla nerför sidan!

Ofta namnat efter soldaten som bodde där, siste soldat Sträng skapade namnet "Strängstorpet" -> friköpt som Trontorp 1911 ->
gick in i Vadet - upphörde så småningom som enskild fastighet

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014
Ungefärligt läge för soldattorp Nr 330's mark  rödmarkerad. Lantmäteriet Historiska Kartor Ungefärligt läge för soldattorp Nr 330's mark rödmarkerad. Lantmäteriet Historiska Kartor

Ur ortsnamnsregistret;
Det finns inga namn kopplade till detta soldatboställe i ortsnamns-registret. Däremot kallades på 1900-talet det som på kartan här bredvid står som 12 allmänt för "Stränga-lyckan":

Namnformer;
Ursprungligen kallat efter den soldat som bodde i torpet;

Kring 1700/1800 så kallades stället för Lustigs (Soldate Boställe) på karta från samma tid, efter soldaterna Lustig; f. d. boende i Vadet & aktiv soldat i 330.

Vid skiftet av Billingeliderna 1803 kallas det i karttexten "Bomans soldateställe och intägt", dvs intäkten väster om Ferma-gatan hängde med i beskrivningen.

Strängstorpet efter siste soldaten runt nästa sekelskifte 1800/1900.
Vid försäljning av marken 1911, så döps torpet av köparen till Trontorp - se karta och handlingar nedan!

Ursprungliga Rotegårdar 1695 (ansvariga för soldaten) - då låg torpet på Kronomark (Cronoallmänning):
Mällumgården i Öfverbo som 1 förmedlat till 3/4 mtl
Nohlgården som 1 förmedlat till 3/4 mtl
Upsala 1/4 mtl
Istrum Stommen som 1/4 förmedlat till 1/8 mtl
Dyngesättra som 1/4 förmedlat till 1/8 mtl
En trädgård och quarn i Warnhems Klåster (Bille kvarn) - (inkomst) för Hospital
- ur General Mönsterrullan 1695

Detta ändrades 1803 (skiftet) så att följande gårdar fick juridisk andel i ägorna för soldatboställe Nr 330:
Öfverbo Mellomgården för 3/4 mt
Öfverbo Nohlgården för 3/4 mtl
Upsala för 1/4 mtl
Sten för 1/8 mtl
Dyngesäter för 1/8 mtl

- detta framgår tydligt vid försäljningen 1911, då ägarna till dessa gårdar betraktas som säljare och gårdarna som förrättningsgårdar, med arealbevis upprättade för varje gård i helhet, vilka fråndrages markarealer efter andel - samma areal som tillförts enligt förrättningsprotokollet 1803 - vilka långa samband!
 

Strängstorpet Nr 330 med den siste soldaten Sträng 1906

På Fermagatans östra sida i riktning från Skövdevägen efter Fermabron, i öster bakom Vadet, låg Soldatboställe nr 330 - kallat Strängstorpet - Överbo Millomgården & Dyngesäter, 1906. Mitt emot, på sydbillingen, ovanför den Nya Skövdevägen i dalen nedanför, låg torpet Sten som skymtar på bilden.

Om fotografiet: Fotot är taget av den kände Skövdefotografen Ludvig Ericson. Bilden publicerades i "Svenska Turistföreningens Årsskrift för 1907" under rubriken "Svenska bilder" med bildrubriken "Soldattorp på Billingen vid Ljungstorp, Västergötland."

Fotografiet är taget från gränsen mellan Strängstorpet och Redsvenstorps gärdes södra del. En del av gärdesgården syns i bildens vänstra del framför soldaten och kan anas i framkant av fotografiet.
 

(Bild Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A145127:11)

 

Klicka på bilden för att se den större! Bilden något redigerad för att dölja glasblänk, då den fotograferats bakom glas. Klicka på bilden för att se den större! Bilden något redigerad för att dölja glasblänk, då den fotograferats bakom glas.

Kortet finns uppförstorat och kolorerat bakom glas och ram i Stenslund. Detalj avfotograferad av Kent Friman, 2014.

Tavlan har iordningsställts av Arthur Alf, som ägde Billingsdal, genom förstoring och kolorering av ett svart-vitt foto med bättre upplösning än det som ses ovan, troligen tillhandahållet av Nils Lann. (Svart-vita fotot ovan är en kopia av ett tryckt vykort.) Alfs son Ove med hustru har skänkt tavlan till Hembygdsföreningen.

På bilden soldaten Sträng med hans maka Kristina i bakgrunden, som det skulle vara vid tiden, med kvinnan "bakom mannen". Man kan nästan ana att det är folk också vid boningshuset för Hemmanet Sten i bakgrunden och att alla känner till att detta foto just nu tas. Kan inte ha varit direkt vanligt vid den här tiden för vanligt folk.

Här ses också den väl upparbetade stigen, nästan en väg, från Strängstorpet ner för vallen och senare upp mot Sten, vilken då torde haft en bro eller vad för att komma över bäcken.

Det finns en rejäl mängd hopsamlad ved, pinnar och ris vid gavlen till boningshuset för eldning, liksom den lite större veden i en rejäl vedtrave bakom soldaten mellan de blommande äppelträden. Boningshuset har ett ordenligt ordnat spåntak, där flera av grannarna har halmtak vid den här tiden (Bäcktorp, Backen, m fl.)


Troligen använder köparen Wernlund hemkommen från Amerika 1911 virket från både hus och ladugård för bygget av det nya huset i amerikansk stil på Vadet och på så sätt utplånas soldatbostället som självständig mark med sina hus.
 

Siste soldaten Lars Johan Persson Sträng 1906 &  hustrun Kristina

Detalj av foto 1906. Fotograferat och förstorat av Kent Friman, 2014. Detalj av foto 1906. Fotograferat och förstorat av Kent Friman, 2014.Soldaten Lars Johan Persson Sträng 1906.

Född i Stenum 1857.
 

Flyttar till Sventorp, Lunden, 1907 med hustrun Kristina Andersdotter, född i Bjerka 1857 och då hemmavarande barn.

Fru Kristina Sträng går inte att komma så nära vid detaljförstoring av fotot, men närmare, och Hemmanet Sten i bakgrunden syns tydligare. Nere i grönskan går både Ännabäcken och den gamla landsvägen - då nya landsvägen, dvs 1877 års väg. Lägg märke till den stora träräfsan som står lutad mot väggen.

Huset långsida tycks vara med liggande timmer med brädfordring mellan med de timrade mellanväggsknutarna som sticker fram i fasaden.


Staketet utmed vägen upp till Sten vid skelskiftet 1900, skymtar också, liksom att man kan konstatera att Stens boningshus hade tegeltak.

Tydliga spår av den senaste "Kulla-vägen" ännu idag

Foto Kent Friman, 2014, copyright Foto Kent Friman, 2014, copyright

Väster om och utmed stenmuren mellan Soldatbostället Nr 357's (Fridsbergs) marker och Redsvenstorps ägor går det fortfarande idag att ställvis urskilja den sista "Kulla-vägen" ner mot Vadet på öster sida av Redsvenstorps mark enligt kartan 1960.

Fotot taget ner mot Soldatbostället Nr 330, Strängtorpets, sista läge, nära Vadet från östra kanten av Redsvenstorps mark. Det måste vid tillfället ha varit en väg för alla torpen här i sluttningen att ta sig upp mot Billingens marker via norra sidan på Soldatboställe Nr 315 (Björkedalen).


Jämför med 1960-tals kartan ovan! Läs gärna mer om de olika "Kulla-vägarna" - klicka här!

Soldatförteckning vid Kungl Skarab Reg soldatboställe Nr 330

Ur General Mönsterrullor 1694 - 1885:

1694 - 1709   L. Johansson för Öfverbo - "gillad"
1709 - 1716   Ivan Olsson Stadig, född 1691 och gift - fången i Wismars öfvergång 23 april 1716 - vacant
1716 - 1717   Vakant pga av fångenskap
1717 - 1718   Verner Andersson Frisk, född 1695, ny utrustning av roten 1717 - död  "uti Cantoner qvarnarlasset
                      Remtaby vid Främmestad 21 /10 1718"
1718 - 1720   Vakant
1720 - 1738   Bengt Arfvidsson Fogel, född 1699, gift före 1725
1738 - 1741   Ryttaren Sven Slåttberg, ogift -  får några negativa omdömen (oläsbara) - får avsked!
1741 - 1742   Måns Slåttberg "som vid Generalmönstringen i Wästeråhs den 14 oktober 1741 blir approberad"
1742 - 1742   Bengt Arfvidsson Fogel tas tillbaka, men dör samma år i något "slag" den 23 oktober 1742
1743 - 1754   Lars Andersson Lustig, född 1721 antas i februari 1743 -
1754 - 1778   Anders Lustig, född 1730, gift, "Karlan 2 alnar 20 tum lång, kraftig - "commenderad" - 1778;
                       oförmögen att sig försörja, sjuklig, får afsked, fordan väl tjänt under många år, anmäld till undehåll"
                       - han och hustrun flyttar in i Vadet 1778, Anders f. Lerdala; hustrun Elin Bengtsdotter i Norunga 1721
                       och han dör där 1790
1778 - 1789   Anders Lustig, född 1752 gifter sig 1779
1789 - 1790   Petter Lustig, död den 11 oktober 1790
1791 - 1808   Swen Boman, född 1765, gift - dör 1808
1808 - 1812   Vakant - med inhyses av hustrun och barn
1812 - 1847   Sven Larm, född 1789, gift, - "begär och får avsked 1843 med anmälan om underhåll - bevistat 1808
                       samt 1813 och 1814 års fälttåg och besvärad av bråck erhållet i ljumsken samt vitsordad att hafva
                       tjenat utmärkt väl och saknar nu all arbetsförmåga" - ersatt med
1847 - 1878   Anders/Andreas Sträng, gift, förut kallad Anders Larsson född i Skarke Socken den 8 augusti 1826,
                       avsked med anmälan till underhåll genast 1879. Tjent utmärkt väl - ersatt med
1879 - 1885   Lars Sträng, Lars Johan Pehrsson född i Wings Socken af Skaraborgs län den 1 maj 1857, gift,

Lars Johan Pehrsson Sträng bor kvar i soldatbostället till 1907 med sin hustru - se boendeförteckning nedan!
 

Soldatboställe Nr 330 på karta 1764

Strängstorpets marker inritade med rött. Lantmäteriet Historiska Kartor Strängstorpets marker inritade med rött. Lantmäteriet Historiska Kartor
På kartan 1764 ser man att ladugården för Nr 330 ligger väster om bostadshuset, som i sin tur tycks ligga med långsidorna i en öst-västlig axel. Man kan också se att det låg ett Ryttarboställe, som föregångare till Vadet vilket senare under 1700-talet blev ett torp till Pickagården, Klostret. Detta befästes vid skiftet 1803.

Angående Ryttare Bostället- se gärna: A. 27 Vadet samt A.29 Stenslund - soldatboställe Nr 5

Karttexten beskriver följande:
13.
  Mellomgårdens i Öwerbo soldateställe - Tomteplats och Kåhlland
14.  Dess åker i samfällte åkerlyckan består af sandblandad Falljord
15.  Åker i en liten lycka af samma beskaffenhet som föregående till innehåll
16.  Wallen i samfällde åkerlyckan
17.  Wallen i lilla åkerlyckan

Totalt innehåller torpet efter kartans revision 1764 2 tunnland 3 kappland 13 stack.

Man tog bort totalt 1 tunnland & 19 kappland från Nr 330 som gavs till skogvaktarbostället, Broddenstorp
- se gärna: A. 23 Broddenstorp el Rättarebacken

Nr 330's mark inritade på skifteskartan 1803 som Nr 110 a & 108

Kartan vänd för att norr skall bli ungefärligt uppåt på kartan. Visar Nr 330's mark vid årskskiftet 1799/1800 på skifteskartan inför skiftet av Billingeliderna 1803.

Nr 110 (a) är Nr 330 soldatboställes ägor, här kallat " Bomans Soldateäga", samt Nr 108 som "Bomans intägt".

Här ligger Nr 330' stuga som enda inritade soldaboställesstuga på gränsen till det som nu blir Redsvenstorps äga (XLIX).

Karta ritad 1801 visar läget för soldatboställena runt Vadet

Soldatboställe Nr 330 har här ett delvis annat läge än senare för bostadshus och ladugård på denna karta från 1801-02.

Vägen till Store Kullen, den sk "Kulla-vägen" har här en dragning vid allmänningen mer söderut, över Redsvenstorps blivande gärde (1803) och kommer ut ett stycke ovanför Vadet på det som senare blir Ferma-gatan.

Bäckarna i området har förstärkts med blå färg.

Vägarna/stigarna flyttades allteftersom åkrarna brukades på olika sätt. De tunna strecken markerar olika ägor på kartan.

Kartan 1801 i stark förstoring runt Nr 330

Kartan är relativt väl detaljerad och har t o m med de soldatnamn som fanns för torpen vid sekelskiftet. För Vadet och Nr 330 fanns här Lustigs (f.d. soldat i Vadet och aktiv soldat i Nr 330), i Nr 357 fanns en soldat Redoutten och i Nr 315 är det lite svårt att gissa vad som står (dessutom fanns här vakanser vid tiden).

Den gröna markeringen (påritad över svart markering) tycks vara en delvis inritning av delar av soldattmarken för de tre soldatboställena här, som då låg på "Cronoallmänning", som det uttrycktes. Egentligen mark tillhandahållen från Kronoparken Billingen.

Den gamla "Kulla-vägen" gick några årtionden tidigare ut till landsvägen över den senare till socknen fördelade allmänningen nedanför och snett emot Nr 331 (senare Bäcktorp).

Till vänster skymtar texten för Berglid, en backstuga under Stenhammar. Längre söderut vid den senare namnade Ferma-gatan syns texten för Stensbro - också en stuga under Stenhammar.

Nordost om Nr 315 ligger vid tiden Hagen, dvs den vid skiftet 1794 benämnda "Rosenboms intäkt" och nästan i öster fanns "Slotts Kjerstis intäkt", här på kartan skrivet Slottet (i senare tid Lilla Slottet).

 

1844 har byggnadernas läge förändrats

Med rött markerat de hägnader som kan hänföras till soldatboställe Nr 330. Byggnaderna har ändrats sedan tidigare karta och Strängstorpet ligger nu orienterat som på den bild som finns från 1906 - se ovan!

Man kan även se den stig utmärkt som fägata söderöver från bostadshuset som på bilden 50 år senare - ovan.
Felaktigt har Speckatorp införts som ägare av den Kronomark som överlämnats till Redsvenstorp redan 1803!

Det är alldeles klart att man inte var helt överens om hur gränserna skulle dras inom soldatboställesområdet.

1822 skrev soldaten S. Larm i Soldatboställe Nr 330 nedanstående brev till 1.a Majorens Compagnis Expedition - Ödmjukaste Memorial.

1822 anhållan om Hägnadsdelning; Jägarsoldat S. Larm, Nr 330


Texttolkning:

Ödmjukaste Memorial
Till 1ta Majorens Compagni: Expedition
 Som Landtmätare är förordnad men ännu icke

infunnit sig Till förrättande af Hägnadsdelning

Soldat Torpas Egor, Hvilken är nödvändigt

Emedan man ej säker för ofred får så någon

Råg eller har nytta af betet, emedan en så

grälig oärning är om Hägnadernas

vidmagthållande rothållare emellan at man icke

kan få någon fred Alt får jag uterligare anhålla

om Höga wederbörandes Åtgierd till förättande af.

Finnaliderna d. 27 julli 1822 (årtalet tillkladdat)


S:  Larm

Jägar Corporal
I   No 330

Kort orientering kring bebyggelsen i Klosterliden el. Finnaliderna

1877 syns placeringen av Nr 330s byggnader som de var när Vadet köpte mark och hus 1911. Ladugården låg nära Vadets boningshus och Nr 330's boningshus lite längre mot öster enligt kartan.

Ladugården för Nr 330 kan ha hamnat "under" den långa länga som byggdes som ekonomihus/ladugård på Vadet av bl a virke från Fattigstugan 1958, men användes kanske tiden däremellan av Vadet som ekonomibyggnad eftersom det saknades på fastigheten enligt kartan här ovan. Ladugården för Nr 330 kom ju med i köpet 1911 och låg väldigt nära Vadets ursprungliga mark och boningshus.

Gränserna på 1877 års karta ovan är ungefärliga:
Prickad vit linje
= Stora Hålltorps mark
Rosa linje = Redsvenstorps mark
Svart linje = Vadet
Gul prickad linje = Soldatboställe Nr 330 - Öfverbogårdarna (Strängstorpet)
Rödaktig linje = Soldatboställe Nr 357 - Öglunda stommen(Fridsberg)
Grön linje = Soldatboställe Nr 315 - Ving stommen (Björkedalen)
Gul linje = Lilla Hålltorps mark (inklusive (Lilla) Slottet)
Blå linje = Lillekullens mark (inklusive senare Slottet)
Vit linje norr om landsvägen = SoldatboställeNr 331 (Bäcktorp)
Grön linje norr om landsvägen = Smedjebacken
Turkos linje = Storekullens mark (inklusive Ljungstorp)
Lilafärgad linje = Lövberga

Röd tjock linje längst ner på kartan = Hemmanet Stens ägor
 
Dessutom finns ett flertal byggnader som inte här är markerade - t ex väster om Lövberga ligger "Nya Rättarebacken", söder om denna tycks finnas ytterligare ett hus, mm - inte heller husen på allmänmarken är markerade.

Hålltorps gränser ger en ö av mark ägd av andra inom deras ägor

Kartan från 1862 visar Hålltorps ägares dåvarande ägor. Pettersson ägde då Lilla Hålltorp, Stenhammar, Sten, Lille Kullen, Liden och forna Broddenstorps ägor norr om allmänningen och soldatboställe Nr 331 (senare Bäcktorp).

Innefattade i dessa gränser ser man området med soldaboställen nästan som en ö av ogränsade ägor tillsammans med Vadet (t. Pickagården), Allmänningen och Redsvenstorps ägor. Kartan visar också byggnaders läge för några av de små husen i området.

Man ser byggnader vid Stenslund, Sten, Nr 315, Fattigstugan, "Karin Jonasdoterssas tufwa", Kämpenstorps och Bäckedalens ladugårdar, samt nedför Ferma-gatan Berglid och Stensbro.

Avsöndringskarta för Nr 330 till Vadet som "Trontorp" 1911

Vid försäljningen 1911 återgick lantmätaren till den karta som upprättades inför 1803 års skifte av Billingeliderna.

I köpet inräknas då fullt ut den "lycka" (hägnad äga)  som under 1900-talet kom att kallas "Stränga-lyckan" och låg väster om Ferma-gatan alldeles inpå Fattigstugan.

Markens storlek med denna åkerlycka inräknad utgör vid försäljningen 1911 4 tunnland och 10 kappland.

Köpekontrakt 1911

August Wernlund som köpare av marken till Strängstorpet 1911 är mycket noga med att understryka att den avsöndrade marken skall benämnas TRONTORP. Han ägde vid tiden Vadet - se gärna: A. 27 Vadet

Marken köps vid auktion på densamma vid Överbo Millomgården den 1 april 1911 - se gärna dokumenten nedan!
 

Boende i Soldatboställe Nr 330 i husförhörslängd och församlingsbok

Ur husförhörslängd 1779 - 1787:
Soldatboställe Nr 330

Soldat   Anders Lustig, född i Klostret 1752 - står som "tjänstgörande soldat"
Hustru  Catharina Esbjörnsdotter, född i Bjellum 1728 - flyttar in efter giftermål från Bjellum 1779
 

Ur husförhörslängd 1786 - 1791:
Soldatboställe Nr 330

Kvarboende soldat:
Soldat   Anders Lustig, född i Klostret 1752 - lämnar för Vadet 1790
Hustru  Catharina Esbjörnsdotter, född i Bjellum 1728 - hon dör här 1789

Nya inflytttade kort tid -  med familj;
Maken     Peter  Lustig, född i Horn 1781
- flyttar in från Berg 1790  och dör här 1790
Hustrun  Maria Jonsdotter, född i Foglås 1764
- ut till Berg med sonen 1791
Son         Gerard, född i Berg 1788

 

Ur husförhörslängd 1792- 1800:
Soldatboställe Nr 330

Ny soldat 1791:
Soldat    Sven Boman, född i Odensåker 1769
Hustrun Catrina Gunnarsdotter, född i Skövde 1769
Dotter     Stina, född på platsen 1796 den 1/6
 

Ur husförhörslängd 1800 - 1815:
Soldatboställe Nr 330

Kvarboende soldat:
Soldat    Sven Boman, född i Odensåker 1765 - dör här 1808
Hustrun Catrina Gunnarsdotter, född i Skövde 1769 - skrivs som inhyses Millangård Överbo Nr 330 till 1812
Dotter      Stina, född på platsen 1792 den 11/6 - flyttar till Gurvesätter 1807
Dotter      Kajsa, född på platsen 1795 den 17/2 - flyttar till Mellomgården Skarcke 1811
Dotter      Britta, född på platsen 1798 den 25/11 - flyttar till Smedsgården Överbo 1811
Dotter      Maria, född på platsen 1799 den 24/12 - flyttar till Ryttaregården 1811
Dotter      Ingrid, född på platsen 1804 den 1/3 - flyttar med mamma ut 1812
Son         Johannes, född på platsen 1806 den 11/10 - dör här 1808

Ny soldat flyttar in 1812:
Soldat    Sven Larm
, född i Eggby 1789 den 23/3 - flyttar in från Eggby
Hustrun  Brita Pehrsdotter, född 1780 - gifter sig och flyttar in 1812 från Bredegården
Dotter      Anna Maria

Ur husförhörslängd 1815 - 1836:
Soldatboställe Nr 330

Kvarboende soldat:
Soldat    Sven Larm, född i Eggby 1789
Hustrun  Brita Pehrsdotter, född 1780
Dotter      Anna Maria, född 1812 den 22/3 - flyttar ut 1825 - åter 1826 och ut igen till Rådene 1835
Dotter - tvilling; Helena, född på platsen 1815 den 11/8 - dör här 1817
Dotter - tvilling; Stina, född på platsen 1815 den 11/8 - flyttar till Ökull 1833
Son          Jonas, född på platsen 1818 den 9/1
Son          Eric, född på platsen 1820 den 6/2 - dör här 1826
Dotter      Beata, född på platsen 1823 den 28/7

Dräng     Johan Lars Jonsson, född på platsen 1811 den 4/11 - in 1834 från Berg - noteras: "nekad att inflytta"
 

Ur husförhörslängd 1836 - 1846:
Soldatboställe Nr 330

Kvarboende soldat:
Soldat    Sven Larm, född i Eggby 1789
Hustrun  Brita Pehrsdotter, född 1880 - dör här nu 1838
Son          Jonas, född på platsen 1818 - flyttar ut 1841
Dotter      Beatha, född i Varnhem 1823 den 22/7  flyttar ut 1840 - hem igen 1841 och ut 1841

Ny hustru flyttar in 1839;
2:a Hustru Sara Andersdotter
, född i Berg 1805 den 1/5 (16 år yngre) - flyttar in 1839 från Öglunda
Son            Anders, född i Varnhem 1840 den 13/8
Son            Linus, född i Varnhem 1842 den 29/11
Son            Svante, född i Varnhem 1845 den 30/8

Soldat Larm bygger en stuga på allmän mark (senare Billingslund) och familjen flyttar in 1848
- se: A. 36 Billingslund

Ur husförhörslängderna 1846-1859 + 1854-1862 + 1862-1869 + 1869-1880:
Soldatboställe Nr 330

Ny soldat flyttar in 1848;
Soldat     Andreas Sträng, född i Varnhem 1826 den 7/8 - flyttar in 1848 från Backa med
Hustrun  Beata Johansdotter, född i Hvarf 1819 den 1/1
Son         Lars Johan, född i Varnhem 1850 den 21/1 - dör här 1850

Pigan     Charlotta Andersdotter, född i Varnhem 1838 den 3/4 - in 1858 - ut till Backa 1859
Pigan     Anna Johansdotter, född i Varnhem 1843 den 24/7 - flyttar in 1859 och ut 1860
Pigan     Märtha Svensdotter, född i Varnhem 1840 den 26/7 - flyttar in 1861 och till Sköfde 1863
Pigan     Maja Stina Johansdotter, född i Bohlum 1847 den 12/8 - in 1864 från Broddetorp - ut Kjerrtorp 1865
Pigan     Tilda Svensdotter Ferm, född i Varnhem 1850 den 14/11 - in 1869 från Röxtorp - ut Hålltorp 1870
              - makarna flyttar till Strängs tidigare inköpta Carlsberg 1880

Här bor också en trumslagarfamilj mellan 1870 - 1878;
Trumslagaren Gustaf Lindberg
, född 1845 i Varnhem - flyttar in med familj 1870
Hustrun           Charlotta Engqvist, född i Broddetorp 1837 den 18/12
Son                   Johan Albin, född i Varnhem 1870 11/12
Dotter                Amanda Josefina, född i Varnhem
Son                    Karl Henning, född i Varnhem 1875 den 7/7
Dotter                Anna Charlotta, född i Varnhem 1877 den 3/11
- familjen flyttar som torpare till Erik Larsgården, Klostret 1878

Ur husförhörslängd 1880 - 1895:
Soldatboställe Nr 330

Ny soldat flyttar in 1880;
Soldaten Lars Johan Persson Sträng, född i Stenum 1857 den 1/5, gifte sig den 27/8 1880 och in i nov 1880
Hustrun  Kristina Andersdotter, född i Bjerka 1857 den 18/1 - flyttar in nygift från Bjerka i nov 1880
Son         August Wilhelm, född i Warnhem 1881 den 6/4 - flyttar till Öglunda 1896 - hem igen - N. Amerika 1898
Son         Karl Fredrik, född i Warnhem 1882 den 14/11
Dotter      Augusta Wilhelmina, född i Warnhem 1885 den 4/10
Dotter      Helga Teresia, född i Warnhem 1886 den 19/12
Son         Johan Rudolf, född i Warnhem 1888 den 4/10 -- flyttar till Stenum 1904
Son         Per Oscar, född i Warnhem 1890 den 1/12
Dotter      Kristina Wilhelmina, född i Warnhem 1892 den 18/12 - dör här den 24/9 1898
Dotter     Johanna Magdalena, född i Warnhem 1895 den 1/8 - flyttar med föräldrarna 1907
Dotter     Gerda Matilda, född i Varnhem 1898 den 6/3 - flyttar med föräldrarna 1907
Son         Anders Gustaf Teodor, född i Varnhem 1899 den 30/11 - flyttar med föräldrarna 1907
Son         Helge Valdemar, född i Varnhem 1902 den 10/1 - flyttar med föräldrarna 1907

Familjen Lars Johan och Kristina Sträng flyttar med de 4 yngsta barnen till Sventorp, Lunden den 13/3 1907.

In flyttar 1907 som arrendator;
Kalkarbetaren  Johan Ludvig Pettersson, född i Stenum 1875 den 1/2 - in från Skärfv den 12/4 1907
Hustrun             Hilda Kristina, född Johansson i Istrum 1878 den 10/1 - gifta den 5/4 1903
Dotter                Nanna Margareta, född i N. Wing 1903 den 19/4
Son                   Nils Johan Natanel, född i N. Wing 1904 den 28/5
Dotter                Edit Teresia, född i Skärf 1906 den 20/6
Dotter                Ida Mariana, född i Warnhem 1909 den 30/4
- hela familjen flyttar till Kyrkebo med mannen som jordbruksarbetare 1911

1911 säljs Nr 330 som avstyckat torp - Trontorp - till Wernlund på Vadet och upphör som boendeplats.
 

Tidningsartikel om den siste levande sonen 1981

Tidningsklipp från Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014 Tidningsklipp från Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014


Anders Sträng har blivit fädernegården Lunden, Sventorp, trogen. Här vid grinden som passerats åtskilliga gånger under årens lopp.

Klicka på texten för läsa den bättre! Klicka på texten för läsa den bättre!
Klicka på texten för att läsa bättre! Urklipp från Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014 Klicka på texten för att läsa bättre! Urklipp från Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014

Reportage i Skövde Nyheter den 21 juli 1981

Formalia;
Anders Gustav Teodor Sträng, född i Varnhem 1899 den 30/11, blev änkling 23/2 1980 och dog på sin gård Lunden den 16/6 1987
Hustrun Svea Kristina Elisabet Sträng, född i Skövde landsförsamling 1903 den 9/3, gifte sig den 22/5 1927 och dog i Lunden den 23/2 1980
 

Soldattorpens dag i Ljungstorp 1983