A. 42 Karlsro

Kort sida utan klickbara rubriker - bara att scrolla ner för sidan!

Varnhem Resvenstorp 1:3 --> Redsvenstorp 1:3, Karlsro
med idag adress; Ljungstorp Karlsro

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014
Karlsro utmäkt på 1960 års karta med rött. Lantmäteriet Historiska Kartor Karlsro utmäkt på 1960 års karta med rött. Lantmäteriet Historiska Kartor

Ur ortsnamnsregister:

Lägenhet på mark tidigare tillhörigt Redsvenstorp 1:1.

Namnformer:
Nynamn bildat av byggaren Karl E. Ask, byggt 1939- 40.

Marken;
Den avstyckade marken tillhörde Redsventorp 1:1 och innefattade också den till Redsvenstorp tilldelade "trekanten" Da vid skifte 1803.

Lantmäteriutredning gjorde också klart att den gamla "Kulla-vägen" som gick genom den tänkta ägan inte längre kunde anses aktuell.

Den gamla vägen hade bytts ut mot ny samfällighet för utfart från Björkedalen och Redsvenstorp samt Lillekullens marker.

Ägarförteckning Karlsro;

1940 - 1951 Karl Edvin Ask & Hustrun Lisa (Elisabeth)
1951 - 1959 Asks sterbhus/dödsbo
1959 - 1993 Sven-Erik Storm
1993 -          Änkan Ingvor Storm

Formalia;
Trädgårdsarbetaren Karl Edvin Ask
, född Ofva 1889-09-22, gifte sig borgerligt 1907 med
1:a Hustrun Elsa Elisabeth Dahlberg, född i Ofva 1895-02-07, där de fick
Sonen Axel Ivan Ask, född i Ofva 1919-04-10
Sonen Josef Harald Ask, född i Ofva 1922-05-10 - död 1922-12-16
- de flyttar först in på Smedsgården 1922
Hustrun dör 1924 och Karl  med sönerna vidare till Stenslund 1925

På Stenslund
Arrendatorn av Stenslund Karl Edvin Ask, född 1889 tar sig en ny hushållerska 1926, Emma Elisabeth Larsson, född 1894 och gifter sig med henne året därpå 1927.

Sonen från första äktenskapet Axel Ivan Ask flyttar till Göteborg 1932.

De får barnen Anna Elisabeth, född 1927-03-20, Märta Olivia, född 1929-03-20, Ingrid Maria, född 1930-10-02, Rut Gunborg, född 1933-03-03 och Margit Ingegärd, född 1935-12-17. Familjen bor 1940 i Noltorp under Backa.

Ask bygger sitt Karlsro 1940 och dör 1951 i Redsvenstorp 1:3, dvs Karlsro.

Sven Erik Storm, född i Hjo landsförsamling1/10 1933 - gift 20/5 1956 och död på Karlsro 28/3 1993.
 
Bild 1924 på Karl Edvin Ask som torpare på Stenslund under Hålltorp. Här i 'rovestibban' på Hålltorp för sitt torpardagsverke.

Karl och Elisabet Ask  på Karlsro 1949

Foto från Ulla Johansson vars morfar o mormor var Karl Edwin och Emma Elisabeth Ask så hennes mor Märta Olivia är alltså född i Stenslund Foto från Ulla Johansson vars morfar o mormor var Karl Edwin och Emma Elisabeth Ask så hennes mor Märta Olivia är alltså född i Stenslund

Ulla Johansson, Karlskoga, skriver: "Här fyller morfar Karl Ask 60 år (1949). Längst fram min mamma tv. (Märta) och Margit, Rut, Ingrid längst fram. Anna Lisa är nog fotograf."

Foto från Carl Castelius Ask 2024, barnbarnsbarn till Anna Elisabet, Karls dotter Foto från Carl Castelius Ask 2024, barnbarnsbarn till Anna Elisabet, Karls dotterKarl Edvin Ask med fadern Johan Pettersson Ask vid samma tillfälle som ovan, 1949.

Utdrag ur Svenska Gods och Gårdar 1942

Klicka gärna på texten för att läsa den bättre! Klicka gärna på texten för att läsa den bättre!

Karlsro 1950-tal med Fridsbergs gamla ladugård kvar i gränsen

Avfotograferad tavla på Björkedalen av Kent Friman, 2014. Avfotograferad tavla på Björkedalen av Kent Friman, 2014.


Till vänster Karlsro, granne med Backen i norr och Fridsbergs (Soltattorp Nr 357) gamla ladugård söderut.

Vägarna i området:

Ljungstorpsvägen (Gamla Landsvägen/Kungsvägen) går i övre delan av bilden och från väster (Varnhem) kommer den fram framför Bäcktorp och vidare mellan Bäckstorps och Backens ladugårdar. Gör en sväng norrut vid Slottets framfartsväg och går i gränsen mellan Bäcktorps och Storekullens ägor i en skarp kurva vidare ur bilden strax nedanför Lövberga (ej med i bild).

Avtagsvägen från Ljungstorpsvägen för Karlsro, Fridsbergs ägor och Björkedalen är gjord i senare tid.

Under 1700-talet fram över sekelskiftet 1800, så gick vägen till Nr 315 (Björkedalen) sneddande upp över Allmänningen i väster, väster om det som senare blev Sandåsen och öster om senare tids Billingsdal, vidare norr om Fridsbergs ladugård (mellan ladugård och Karlsro's bostadshus på bilden) för att nå Björkedalen med en stickväg fram till torpet.

Den tidiga vägen gick alltså vidare upp mot Storekullen och alltså förbi ett stycke norr om Soldattorp Nr 315 (Björkedalen). Den vägen skulle ha en mini-bredd om 6 alnar enligt förrättningsprotokollet 1803.
 

Denna gamla väg förbi Björkedalen kallades vid sekelskiftet 1700/1800 för "Kulla-vägen", och gick alltså vidare förbi mellan Rosenboms intäkt (Hagen) och "Slotts Kjerstis intäkt " (Lilla Slottet) - vidare upp förbi Liden, Lille Kullen och Store Kullen. Därifrån fortsatte den historiskt över södra Billingsberget förbi Orrsjö ut mot de östra delarna av berget längre söderut.                       ( Gerd Silversparre, artikel ang. Storekullen, Varnhemsbygden)
 

 

Karlsro idag

Foto Kent Friman, 2014, copyright Foto Kent Friman, 2014, copyright

Karlsro 2014 med Sörbillingen i bakgrunden. Idag en välbevarad 1940-talsvilla, utan exteriöra förändringar.

Bildspel - Karlsro idag (6 bilder)

loading...

För in muspekaren in över bildens kant och låt den vila där - så ser du förklarande bildtexter!
Vill du titta i egen takt - klicka på bilden och klicka dig sedan fram bild för bild!
Vill du starta automatiskt bildspel igen så klickar du bara på pilen till vänster under bilden!
Vill du se alla bilder i helskärm så klickar du på den sneda pil-ikonen ovan!


 

Ursprungligen Kronomark ur "Parken Billingen":
Marken tilldelad Redsvenstorp - karta skifte 1803 Billingeliderna

Kartan vänd för att få ungefärligt norr uppåt i bilden! Lantmäteriet Historiska Kartor. Kartan vänd för att få ungefärligt norr uppåt i bilden! Lantmäteriet Historiska Kartor.

Marken för Karlsros tillblivelse fanns på Redsvenstorps mark mellan de båda soldattorpen Nr 331 och Nr 330 i Ljungstorp. Den utgjorde en relativt samlad ängsmark bestående ursprungligen av Kronomark inom parken Billingen.


Inom gränsen för då befintlig hägnad på kartan, dåvarande Fägata upp mot Sörbillingen (senare Ferma-gatan) och allmänningen utmed landsvägen mellan Skara och Skövde kom Redsventorp att tilldelas mark vid skiftet.

Marken innehöll också den trekant som bildades av dåvarande väg mot Liden, Lille och Store Kullen, den s.k. "Kulla-vägen", allmänmarken (här prickad)  och nästa skifte tilldelat Lillekullen. På kartan har marken littera XLIX samt Da. Kullevägen strök utmed Fridsbergs ladugårds norra långsida - se bilder A. 45 Fridsberg, Soldattorp Nr 357, Skaraborgs Reg.

Ur den översta marken märkt Da skapades 1940 Karlsro efter en lantmäteriutredning, som också fastslog att den äldre vägen hade upphört att användas sedan långliga tider och därför inte behövde tas någon hänsyn till. Dessutom hade man genom samfällighet bildat en ny väg för utfart för bl a Björkedalen och Redsvenstorps åker - denna väg gick nordost om det bildade Karlsro - se förrättningstext nedan!

 

Karta Lantmäteriet Historiska Kartor. Klicka på kartan för att se den större! Karta Lantmäteriet Historiska Kartor. Klicka på kartan för att se den större!

Markerad med grönt går det att på kartan följa "Kulla-vägen" från Gamla Landsvägen över sockenallmänningen (prickad mark = sockenallmänning avskild vid skiftet 1803), vidare i gränsen mellan två ägor som tilldelas Redsvenstorp (Da samt XLIX), sedan snett över marker som blev Lilla Hålltorps vid tilldelningen i skiftet (XLVI) och mellan Rosenboms intäkt (Hagen, Nr 112 med ett utritat boningshus) och Slotts Kjerstis intäkt (Slottet, Nr 111 - senare Lilla Slottet).

Vägen slingrar sig senare över Ännabäcken, förbi Liden (inte utmärkt på kartan) och svänger sedan återigen starkt åt söder mot Lilla Kullen och fortsätter förbi Store Kullen - syns inte på denna karta.

Av soldattorpen är det bara Nr 331 vid landsvägen mitt emot Allmänningen (Nr 116 = Nr 331, senare Bäcktorp) som ritats ut på kartan 1794 med byggnader, förutom den byggnad som ligger på gränsen mellan ägan XLIX och ett av numren 110.

Troligen för att de tidigare på Kronomark ("Cronoallmänning") etablerade torpen nu delas upp med delvis nya Rotegårdar (enbart inom socknen!) som blir juridiska ägare, vilket uttrycks som andelar i soldattorpen.


********************************************************************************************************************************
Angående Kullavägen 1939; utdrag ur förrättning Rågångsbestämning vid avstyckning av mark från Redsvenstorp; Karlsro:

"Å 1801-1802 års skifteskarta finnes angiven en Resvenstorps ägor tvärande väg, vilken synes vara att hänföra till de vägar som vid delningen avsatts till 6 alnar bredd för allmänt behov; vägen finnes numera icke på marken utan synes vara utbytt mot den väg som bildar gräns mot lägenheten Lillekullen 22 eller Slottet. Vägen finnes ej heller upptagen på 1833 års karta över Resvenstorp; den å sagda karta angivna, lagakraftsvunna rågångsutstakningen synes bekräfta att utbyte beträffande vägen skett. Gränsen mot vägen hade enligt hävden utstakats på maken.

Rörande den samfällda vägen voro sakägarna av den uppfattningen att ett utbyte skett i äldre tid."

(Kommentar; De gamla kartorna spelar stor roll även vid förrättning i moderna tider! Särskilt 1794 års karta för skiftet 1803!)

1:a Köpekontrakt 1939 Karl Edvin Ask och hans hustru Lisa

Från Ingvor Storms samlingar, Karlsro, Ljungstorp, 2014. Från Ingvor Storms samlingar, Karlsro, Ljungstorp, 2014.

Säljare var ägaren till Redsvenstorp Sven och Greta (Margareta) Pettersson den 10 november 1939 till ett pris om 40 öre per kvadratmeter.

Köpets fullföljande kom att bestridas vid lagfartssökningen och en lantmäteriutredning krävdes för att klara ut de gamla gränserna och tillhörigheter sedan 1803 års skifte av Billingeliderna. Allt styrkte säljarens ägorätt och köpet kunde fullföljas 1940 med lagfart beviljad för den på karta utmärkta marken - se nedan!

Lagfartskarta för fastighetsbildningen Redsvenstorp 1:3; Karlsro

Från Ingvor Storms samlingar, Karlsro, Ljungstorp, 2014. Från Ingvor Storms samlingar, Karlsro, Ljungstorp, 2014.

På kartan 1940 ser man att också trekanten mot Allmänningen (senare Backen) finns med i Karlsros fastighetsbildning, som här markerats med Aa.

Fridsbergs ladugård fanns kvar från soldattiden för soldattorpet Nr 357 och är markerad i den södra delen av kartan. Den tycks i sig självt ha haft en längd på ca 15 meter om man jämför med gränsens 18,1 meter just här.

Karl Asks bibel från 1903

Från Ingvor Storms samlingar, Karlsro, Ljungstorp, 2014. Från Ingvor Storms samlingar, Karlsro, Ljungstorp, 2014.

Karl Asks bibel från 1903, med livsord, finns idag kvar på Karlsro.
 

Bibeln i Fridsbergs ladugård

Ingvor Storm i Karlsro berättade följande:

Alldeles utanför tomtgränsen låg en gammal förfallen ladugård. Den hade tillhört Fridsberg. Den var i så dåligt skick att Ingvor ständigt varnade barnen för att gå in där. Men det var ju så spännande så barnen kunde inte låta bli att gå in. Det fanns kvar en del ting där bland annat en gammal byrå. Äldsta dottern undersökte byrån och fann en bibel där. ”Den heliga skrift”, tryckt 1918. Hon började läsa i den och återvände gång på gång till den gamla ladugården, hittade flera biblar där, och satt där och läste de spännande berättelserna som sagor, berättar Ingvor.  Så började konfirmationsläsningen för henne. Hon hade inga problem med frågorna som ställdes och när Ingvor träffade prästen, Harald Bjurklo, berömde han dottern och sa: ”Hon kan bibeln bättre än jag!”

Ingvor Storm har kvar den gamla bibeln och flera andra biblar från Fridsberg - se följande:

”Den heliga skrift”, tryckt 1918.
”Kristliga tal” J.T.Beck. Tryckt 1922. Ett namn står på pärmen: Rolf Bernvik 1927.

”Huslig andaktsbok. Morgon- och aftonbetraktelser för var dag i året.” Av Magnus Fredrik Roos, Lund 1896.
Tryckt 1928.

”Nya testamentet och Psaltaren”. Tryckt 1913.
Inskrivet: No 13 Skara folkskola, Sal 9. 1/9 1914. Gerd Andersson Hertig-Centig. 13, Skara. Klass 6 A. Ulla Rejfelt.

”Den kristne kirkes historia” af Fr. Hammerich. Tryckt 1871.
Inskrivet: Dan Waanneberg.

”Twå gånger twå och femtio Bibliska historier” Lärobok för skolan och hemmet. Dr C.G.Barth.
Tryckt 1863. Inskrivet A Bondeson.

Följande tillhör Karlsro - se ovan!:

”Bibeln eller Den heliga skrift. Gamla och Nya Testamentet”. Tryckt 1900. Inskrivet Karl Ask 1903.

Med skrivstil inskrivet:
Slå upp i lifvets morgonstund din Bibel! Bygg uppå den grund. Ja, börja där med ABC. Sén stafva, läs och märk och se! Träng dag för dag där längre in ditt hvilorum där sök och finn! Läs under bön min käre vän tills kistan sluts om dig igen!

Karlsro efter Storms köp 1959; 1950-60-talsrenovering interiört

Från Ingvor Storms samlingar, Karlsro, Ljungstorp, 2014. Från Ingvor Storms samlingar, Karlsro, Ljungstorp, 2014.

Huset köptes av bilelektrikern Sven-Erik Storm av Asks sterbhus 1959 och renoverades till en ny familjs behov.

Köpebrev 1959 då bilelektrikern Sven-Erik Storm köper Karlsro

Från Ingvor Storms samlingar, Karlsro, Ljungstorp, 2014. Från Ingvor Storms samlingar, Karlsro, Ljungstorp, 2014.

Köpebrevet för Karlsro vid Sven-Erik Storms köp 1959.

Storms på Karlsro

Barnen Storm:

Irén Lillvor Storm. född 1956, Tord Ingemar Storm, född 1957, Jan Mikael Storm, född 1961, Tommy Dennis Storm, född 1967, Viveka Carola Storm, född 1973 och Henrik Stellan Storm, född 1979.

Uppgifter; Ingvor Strom, Karlsro 2014

Sven-Erik Storm 1980-tal med grannen Karl Ferm till vänster om sig på bänken.

Sven -Erik avlider den 28 mars 1993

Urklipp från Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014

Ingvor Storm 60 år 1997.

Dottern Irene läste hittad bibel gömd i Fridsbergs gamla ladugård

Från Ingvor Storms samlingar, Karlsro, Ljungstorp, 2014. Från Ingvor Storms samlingar, Karlsro, Ljungstorp, 2014.

Ingvor Storm visar upp den bibel hennes dotter hittade i Fridsbergs gamla ladugård och fascinerat läste berättelser ur så att konfirmationsprästen sa att hon kunde bibelns berättelser bättre än han själv!

Ingvor Storm 2014

Foto Kent Friman, copyright 2014. Foto Kent Friman, copyright 2014.

Ingvor Storm, 2014, i sitt hem fyllt av bilder från sitt liv.