A. 40 Bäcktorp Soldattorp Skaraborgs Reg Nr 331

Soldattorp Nr 331 under bla Gruvesätter->Grufvesätter 1:1-> Bäcktorp Idag; Gruvesätter 1:4 med adress; Ljungstorp Bäcktorp

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014
Bäcktorp under Gruvesätter 1960-tal markerat med rött. Lantmäteriet Historiska Kartor Bäcktorp under Gruvesätter 1960-tal markerat med rött. Lantmäteriet Historiska Kartor

Ur ortsnamnsregistret;
Lägenhet på Billingen under Grufvesätter med sentida, eller nynamn, efter den bäck som rinner genom området. (1939)

Namnfrågan;
Snarare är det troligt att köparen 1905, Arvid Bäckström, gav namnet Bäcktorp till huset. Det förekommer inte förrän i Församlingsbok 1922- 1938, med det namnet och tillägget "f. d. Soldatbostad Nr 331".

Soldattorp under bl a Gruvesätter för Skaraborgs Regemente Höjentorps Kompani med Nr 331.


Med rotegårdarnas taxering beskrivna 1695 som;

"Grufvesättar 1 helt förmedlat till 1/2 hemman; 6, - /Rdr, Storakullen 1 hemman förm. till 1/2 hemman; 6, -/Rdr
Svarfvarebacken 1/4 hemman; 3,16/Rdr, IIfvarstorp 1/4 hemman; 3, -/Rdr, Ambiörnstorp 1/4 hemman; 3,16/Rdr
samt Lilla Kullen 1/4 hemman förmedlat till 1/8 hemman;  3,-/Rdr -  se gärna under rubriken Ordlista för förklaring!

I förrättningsprotokollet 1803 för skiftet av Billingeliderna står:

"Det beslutades att de Soldate Boställen, som på den återvunna Tracten äro belägna inom Klosters sockens område, skola nu vid delningen beräknas på de Hemman inom denna, som uti Soldaten äga del: men däremot berättigade at af Stam rotarna uti annan Socken, söka sin ersättning."
Alla soldathem fördelas nu till och ägs nu hädanefter gemensamt av gårdar i hemsocknen!

För Soldat Boställe Nr 331 innebär detta följande ägare;
Ifvarstorp för 1/4-del i dess solddate boställe
Svarfvarebacken för 1/4-del mantal - uti remsan F,a
Ambjörnstorp för 1/4-del mantal - uti remsan F, a
Grufvesätter för 1/2 mantal - uti remsan F,a
Store Kullen för 1/2 mantal - uti dess soldate boställe
Lille Kullen för 1/4 mantal uti dess soldate bostställe

Ur fastighetsregistret;
Friköptes 1905.

Det ursprungliga bostadshuset revs och användes delvis till nytt hus 1916-1918, ny ladugård tillkom 1912.

1979 genomfördes en fastighetsreglering som avskilde odlingsmark till Skara Kommun, Storekullen 1:7.
Tomten utgör nu 3 361 kvm.

Utdrag ur Svenska gods och gårdar 1942

 En av husets byggare

Ur Varnhembygden 1989:

Johan Apell, född den 21 juli 1895 i Varnhem för att rösta 1986, 93 år gammal! Det valets äldste röstare!

Han berättar för Verna Andersson, Ljungstorp;

Redan 1916 var han i Ljungstorp på arbete. Det var bostadshuset i Bäcktorp som byggdes då och det gamla knektabostället revs.

Byggmästare Johan Mellblom i Dälderna (Astrid Åstrand, Björkängen, Ljungstorps morfar!) hade åtagit sig jobbet och Karl och Gustav (Sandera-Gustav) Svensson från Dälderna var också med där, förutom Johan själv. Johan var hos Johan Mellblom i fyra år.Foto ur Skövde Nyheter
1986
 

KLICKBARA RUBRIKER PÅ DENNA SIDA
(Du kan alltså klicka på rubriken och hamna vid texten för den på sidan!)


 

Huset som revs!- A. 40 Bäcktorp - soldattorp Nr 331
- Regementsvapnet för Nr 331
- Soldattorp Nr 331 inköpt av Arvid Bäckström 1905 - efter soldattiden
- Huset mitt emot trädgården för Bäcktorp; foto 1920-tal Sandbacken senare Sandåsen

- Soldattorp Nr 331 på karta 1877
- Bäcktorp idag; inflyttat från vägen av Bäckström 1918, senare ombyggt
- Bildspel kring dagens Bäcktorp med del av familj hemmavid (28 bilder)
Bäcktorps historia - soldattorp från 1600-talet på Gruvesätters mark

- Soldatförteckning för soldattorp Nr 331
- Boende på f.d. soldattorpet Nr 331 - efter soldattiden
- Soldattorp Nr 331på karta 1764
- Boende i Nr 331 enligt Husförhörslängd och Församlingsbok

- Foto på Soldaten Carl Johansson Winter, född 1833 & hustrun Inga Maria Johansdotter

- Anna Bäckström - foto vid kafferep för grannen Gunborg Ferm 1970-tal
- Valdemar Bäckström hemma från Kanada i sin barndoms trädgård - foto
- Syskonen Bäckström på äldre dar - foton
- Bäcktorp under syskonen Bäckströms tid i huset - några foton

- Egon och Ing-Britt Holm köper Bäcktorp 1978 och avyttrar mark - ritning och kartor
- Julfirande hos Holms i Bäcktorp 1980-tal
- Holms var starkt engagerade i Skarke-Varnhems Hembygdsförening
- Om Ing-Britt Holm ur Varnhemsbygden 2008
- Om Egon Holm ur Varnhemsbygden 2009
- Hela artikeln som PDF-fil att ladda ner

- Bäcktorp till salu 2009
- De nya ägarna 2010 blir familjen Ahlin/Karlsson
 

Bäckstorp presenterat kort på faceboook.com/varnhemshistoria

DAGENS FOTO - BÄCKTORP LJUNGSTORP 1905- JÄMFÖRT MED IDAG 2015; 110 ÅR SENARE!Friköptes av Bäckström 1905 från Kronan,...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 16 juli 2015

Regementsvapnet för Nr 331

 

 


Soldattorpets ursprungliga hus- skylt finns inte kvar - men detta är en kopia som Egon Holm, den förra fastighetsägaren, låtit ta fram.

Skylten tillhandahållen för foto- grafering av nuvarande ägare till Bäcktorp.

 Foto Kent Friman, copyright, 2014
 

Soldattorp Nr 331 inköpt av A. Bäckström 1905 - efter soldattiden

Här framgår att Bäcktorp avöndrades från Grufvesäter och fick namnet Bäcktorp av Bäcsktröm..

Bilden från 1907 på f.d. soldattorp Nr 331, nu Bäcktorp, visar hästtransporttiden för Ljungstorpsvägen, som mer ser ut som en fägata med höga stenmurar - vilket den också var för djuren ner mot Fermabron och över till Sörberget på Billingen. Dottern i huset som står i dörröppningen, Anna Cecilia Bäckström, var född 1900 med sin bakom busken skymde far med hatt, Arvid Jonsson Bäckström, född 1869. Bäckström köpte huset 1905 och flyttade in med sin familj, dvs hustru och 7 barn! Han rev det gamla huset och byggde ett nytt 1918 längre in från Ljungstorpsvägen.

Längst bak i fonden skymtar fattigstugan och till höger efter soldattorpet ligger Smedjebackens lilla hus med gaveln mot vägen.


Anna Bäckström berättar för Gunborg Ferm:
Huset hade då från början halmtak med torv ovanpå berättar Anna Bäckström för Gunborg Ferm senare i livet - vilket också tydligt kan ses på bilden! Vidare berättar hon att de varje vinter var tvugna att bära in järnspisen från köket, som hade jord- och stengolv, till öppna spisen i rummet, för att köket gick inte att använda på vintern. Spisen ställdes på stenhållare och kunde på så sätt användas inuti den öppna spisen.

Bäckströms hade varierande 2 - 3 kor, gris och höns och odlade säd på sina åkrar. Ibland var pappa Arvid snål med halmen för takets skull, men en julkärve till fåglarna var i alla fall ett måste. På julen åt familjen dopp i grytan, lufisk och gröt. Grisen sålde de till Sjöholm på Trollehöjd men de behöll alltid huvudet och baktampen på den för egen julmat. Brödet var det knapert med och barnen kunde inte äta sig mätta, de fick inget mer om de bad om det. 
Mjölet maldes hos Linus Berg, Hålltorps kvarn.

(Bild från Skarke-Varnhems Hembygdsförenings arkiv, 2014)

  <-- Till sidans rubriker!

Huset mitt emot trädgården för Bäcktorp; Sandbacken senare Sandåsen

Fotokopia från Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014. Fotokopia från Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014.

Stugan Sandbacken/Sandåsen 1920-tal med ägaren av grannhuset Bäcktorp fr o m 1905 Arvid Bäckström på Ljungstorpsvägen framför Sandåsenstugan som ligger ett stycke in från vägen. Mattorna skakas av Anna och Ejnar Bäckström i Bäcktorps trädgård norr om Ljungstorpsvägen. Man kan se det gamla frukträdet på ovanstående foto från 1905.                                                                          (Uppgifter från Gunborg Ferm,Ljungstorp, 2014)


Läs mer om Sandåsen - klicka här; A. 39 Sandåsen - Sandbacken

  <-- Till sidans rubriker!

Soldattorp Nr 331 på karta 1877

Karta från lantmäteriet Historiska Kartor. Kartan något förtydligad i färgning av Kent Friman, 2014. Karta från lantmäteriet Historiska Kartor. Kartan något förtydligad i färgning av Kent Friman, 2014.

En starkt förstorad karta från 1877 visar i den vattniga akvarellen ett hus också öster om Soldattorpet Nr 331 (höger), avskilt med en gräns mot Soldattorpets ladugård. Den gränsar i norr till gamla "Klosterbergs intaga" från 1780-talet - senare kallad  Rättarebacken (2) och bebodd in på 1900-talet. Det huset kan anas längst upp till höger i kartbilden.

En förtydligad 1877 års karta visar några intressanta byggnader för sträckan runt soldattorpet markerat med rött och streckat rött.

Det tycks ligga en byggnad rakt öster om Bäckstorps hus- och ladugårdsbyggnader. Dessutom skriver man felaktigt Orresäter Stp (Soldattorp) istället för Gruvesätter på kartan. Bostadshuset för soldattorpet ligger alltså utmed Ljungstorpsvägen enligt bild ovan, med ladugården placerad som idag. Troligen utgör några delar av dagens ladugård rester av denna tidiga ladugård, möjligen också från den allra tidigaste.
Ännu tidigare - på 1700-talet - var ladugården vänd med gaveln mot vägen enligt karta 1764.

Den blå ägan är den "Klosterbergs intaga" som 1803 fördelas till Hålltorp från Kronan och som kom att hysa det nya Rättarebacken som senare byggdes av en dräng Tjäder på Hålltorp genom ett avtal. Den gröna ägan är Lövberga.

Lite om antalet små stugor i trakten kring soldattorpet Nr 331 och Allmänningen;

Troligen bor ett antal inhyses och f. d. soldafamiljer i ett mycket enkelt hus mellan Soldattorpets ladugård och Rättarebacken/Klosterbergs intaga/Tjädersnybygge på Gruvesätters mark -  en tid under andra halvan av 1800-talet. Det befolkades troligen bl a av några generationer avskedade soldater från torpet Nr 331 (Gruvesätter).

Det som stärker trovärdigheten i detta, förutom kartbilden - se ovan 1877 års karta - är att det finns några familjer under den här tiden som skrivs på soldattorpet, men som inte alla kan ha bott i soldathuset - som borde ha varit reserverat för de utsedda soldaterna enligt generalmönstringsrullorna.

Ibland står dessa f.d soldater (eller anhöriga) som inhyses under soldattorpet och då de inte kan ha bott alla i den lilla stugan - så fanns det väl ytterligare hus här - kanske bekostade av Roten.

Kanske Socknen också t o m lät bygga Sandåsen på Allmän mark mitt emot Soldattorp Nr 331 för att ta emot den ”kasserade” soldaten och f.d. kronorättaren med familj efter 1837 - då familjen inte torde kunnat bo kvar i soldatstugan Nr 331, eftersom Ferm flyttade in 1838 både enligt GM-rullan och Hfl. (Se mer om Sandåsen och de boende: A. 39 Sandåsen - Sandbacken)

Huset Sandåsen/Sandbacken finns inte med på 1844 års karta som torde bygga på verkligheten några år tillbaka i tiden före det - så det vore inte omöjligt att det byggdes just för detta ändamål, men missade just den kartan i en skarv och sedan dyker upp på 1877 års karta - se ovan!

  <-- Till sidans rubriker!

Bäcktorp idag; inflyttat från vägen av Bäckström 1918, senare ombyggt

Foto med ägarens tillstånd;  Kent Friman, 2014, copyright Foto med ägarens tillstånd; Kent Friman, 2014, copyright

Bäcktorp idag, 2014, inflyttat från vägen vid rivning och nybyggnad av Arvid Bäckström 1915. Huset har sedan dess byggts om i omgångar och är idag en familjevilla med stor trädgård.

Den gamla stenmurens nedre lager finns kvar och man ser att vägen har höjts vid olika vägrestaureringar genom åren om man jämför med fotografiet ovan från 1907.

 

  <-- Till sidans rubriker!

Bildspel kring dagens Bäcktorp med del av familj hemmavid (28 bilder)

Bilderna är fotograferade och redigerade av Kent Friman, copyright, med publiceringsrätt från ägaren, 2014

loading...

För in muspekaren in över bildens kant och låt den vila där - så ser du förklarande bildtexter!
Vill du titta i egen takt - klicka på bilden och klicka dig sedan fram bild för bild!
Vill du starta automatiskt bildspel igen så klickar du bara på pilen till vänster under bilden!
Vill du se alla bilder i helskärm så klickar du på den sneda pil-ikonen ovan!


   <-- Till sidans rubriker!

Bäcktorps historia - soldattorp från 1600-talet på Gruvesätters mark

Bild med säsrkilt tillstånd av www.ArkivDigital.se Bild med säsrkilt tillstånd av www.ArkivDigital.se

I Generalmönsterrullan 1655 med Regementsnummer 331, Compagninummer 31 - ser man under "Knichternas Namner" att soldaten, ("Knichten"), Marckus Eskilsson står för Gurfvesättar med en årsersättning ("lega") om 6,84 Rdr utöver soldattorpets avkastning.

<--- Till sidans rubriker!

Soldatförteckning för soldattorp Nr 331

Soldater tjänande Skaraborgs Regemente Höjentorps Kompani under bl a Gruvesätter soldattorp Nr 331:

1655 - 1709   Marckus Eskilsson
1709 - 1718   Hans Billing - gift
1718 - 1719   Jonas Jonsson Winter
- gift; ändrades till Trossdräng den 13 mars 1719
1719 - 1722   Vakant
1722 - 1741   Lars Johansson Klosterberg - gift; ersätter- insatt av roten den 22 augusti 1722, nu godkännt 1725.
1741 - 1742   Lars Berg
1742 - 1742   Jan Andersson Klosterberg - död samma år i december 1742
1743 - 1759   Olof Carlsson Klosterberg - antagen i Skara den 11 februari 1743 - gift
1759 - 1774   Sven Klosterberg - gift
1774 - 1776   Vakant
1776 - 1790   Anders Klosterberg, gift dräng ersätter och godkänns 24 maj 1776 - dör den 20 dec 1790
1790 - 1791   Vakant
1791 - 1807   Petter Zettervall/Sättervall, 25 år och gift och godkänns den 15 september 1791
1807 - 1818   Nils Brandt, får avsked juni 1818 efter läkarintyg om svåra smärtor av bensår - dör enl Hfl 1840
1818 - 1831   Johan Fredrik Nordlöf (Värmlänning) - 23 år och ogift, men gifter sig och befodras till korpral 1822
                       dör den 8 juni 1831
1832 - 1837   Johannes Bred, 24 år, gift - han hålles på ett års förbättring för liderlighet och återbetalar hela legan
                      om icke förbättring dessförinnan följer. Han rapporteras först som förbättrad , men senare kasseras
                      han för liderlighet vid Generalmönstringen 1837 och skall återbetala hela legan!
1838 -1854    Sven Ferm/Färm, 24 år och gift, godkänns istället - är vice korpral 1847, 31 år gammal - förut kallad
                      Sven Andersson född i Gudhems Socken, den 4 november 1816 antagen den 18 maj 1838 - flyttar till
                      soldattorp Nr 315, senare Björkedalen
1854 -1884    Carl Winter, förut kallad Carl Johansson född i Eggby 3 febr 1834 - antagen den 13 jan 1854 - han
                      permitteras enligt C. G. O. den 24/8 1884
-hämtat från generalmönsterrullorna 1655 - 1885

<-- Till sidans rubriker!

Boende på f.d. soldattorpet Nr 331 - efter soldattiden

Övriga boende och ägare till fastigheten;

1889 -1890    Hyrande Adolf Gustafsson, emigrerar till N.Amerika med familj
1890 -1905    Ingen boende noteras
1905 -1946    Ny ägare Arvid Bäckström
1946 -1978    Sterbhus och slutligen dottern Anna Bäckström
1978 - 2009   Egon och Ing-Britt Holm (Egon död 2008 och Ing-britt 2009)
2010 -            Jonas Ahlin och Ann-Marie Karlsson

<-- Till sidans rubriker!

Soldattorp Nr 331på karta 1764

På kartan från 1764 ser man exakt byggnadernas läge för soldattorpet Nr 331 i "tomt och ladugårdsplatsen" (Nr 3) - huset låg vid vägen och är troligen det hus man fortfarande kan se på bild 1907 från platsen, medan ladugården då var vänd med gaveln mot vägen. Ägan Nr 4 i öster vid Ljungstorspvägen, tillhörig torpet, kan mycket väl vara platsen för en senare Backstuga som försvann långt innan tiden hann in på 1900-talet.

Nr 1 är grannen Broddenstorp, som nu får utökade marker (Nr 2) som tillhör Kronoparken Billingen. Kom 1803 vid storskiftet av Billingeliderna från Kronoparken att tillföras Hålltorp.

 

Texten ovan till kartan, renskriven av Nils Lann, visar hur markerna var beskaffade med nummer på kartan.

Färgmarkeringar Kent Friman, 2013 Färgmarkeringar Kent Friman, 2013

Hela kartan med förslag till skapandet av Broddenstorp (Nr 1 på kartan) som Skogvaktarbostad åt Heideridaren Flinck från 1764. Här ändrar man också gränseran för soldattorpen i området. Soldatboställe Nr 331's ägor markerade med blått. De övriga soldattorpen är markerade med andra färger. Broddenstorp med rött.
 

<-- Till sidans rubriker!

Boende i Nr 331 enligt Husförhörslängd och Församlingsbok

Husförhörslängd 1779 - 1787:
Soldate Boställe N:o 31

Soldaten  Anders Klosterberg, född i Högentorp 1753 - flyttar in med fru 1775 (godkänns som soldat i maj 1776)
Hustrun   Greta Johansdotter, född i Borregården 1749
Dotter       Ulrica, född i Bäcktorp 1775 den 12/8
Son           Peter, född i Bäcktorp 1779 den 9/8
Dotter       Stina, född i Bäcktorp 1782 den 3/2
Dotter       Greta, född i Bäcktorp 1785
 

Det är denne Anders Klosterberg som ger namnet "Klosterbergs intaga" på 1794 års karta för en inhägnad som tilldelas Stora Hålltorp vid skiftet av Billingeliderna 1803. Kronan hade gett honom tillåtelse till att hägna in ett område norr om sitt Soldattorp Nr 331's marker. Detta fanns registrerat och utmäkt på karta. "Klosterbergs intaga" blir senare det Rättarebacken som uppstår i kurvan söder om Lövberga utmed landsvägen.

Husförhörslängd 1786-1791 + 1792-1800:
Soldate Boställe N:o 31

Soldaten  Anders Klosterberg, född i Högentorp 1753 - dör här nu 1790
Hustrun    Greta Johansdotter, född i Borregården 1749
Dotter        Ulrica, född i Bäcktorp 1775 den 12/8
Son           Peter, född i Bäcktorp 1779 den 9/8
Dotter        Stina, född i Bäcktorp 1782 den 3/2
Dotter        Greta, född i Bäcktorp 1785
- modern med barnen blir först inhyses och flyttar sedan till Berg 1791

Ny soldat flyttar in 1791;
Soldaten  Petter Settervall, född i Vånga 1769 - flyttar in 1791 från Svarfvarebacken
Hustrun     Catrina Larsdotter, född i Hagen - när de gift sig flyttar hon in och får barnen
Son            Petter, född i Bäcktorp 1796
Son            Lars, född i Bäcktorp 1799

Inhyses;
Styvfader     Christopher Jonsson, född i Fröjered 1752 - in 1791 från inhyses Ulunda
Hustru/mor  Lena Carlsdotter, född 1744 (modern till Petter)
Son               Jonas, född i Ulunda 1785 (troligen halvbroder)
- den lilla familjen flyttar åter Ulunda 1793
 

Husförhörslängd 1800-1815:
Soldat Boställe N:o 331 under Grufvesätter;

Kvar bor nu afskedade
Soldaten  Petter Settervall, född i Vånga 1769
Hustrun    Catrina Larsdotter, född i Hagen
Son           Petter, född i Bäcktorp 1796
Son           Lars, född i Bäcktorp 1799
Dotter        Greta, född i Bäcktorp 1803 den 8/6
Son           Johannes, född i Bäcktorp 1806 den 28/8
- familjen flyttar till Grönegatan ("med hushåll") 1808

In flyttar den nye;
Soldaten    Nils Brandt, född i Fägred 1780 - skrivs här redan 1807 - komer från Wäberga
Hustrun     Cathrina Andersdotter, född I Forshem 1784 den 28/11- flyttar in 1808 från Klefva
Dotter         Maria,f ödd i Forshem 1807 den 21/2
Son            Anders, född i Bäcktorp 1811 den 18/8

Husförhörslängd 1815-1836:
Soldat Boställe N:o 331 1:a Majorens Compagni;

Kvar bor;
Soldaten    Nils Brandt, född i Fägred 1780 - han blir avskedad i juni 1818 efter bensår - blir inhyses
Hustrun     Cathrina Andersdotter, född I Forshem 1784 den 28/11
Dotter         Maria,f ödd i Forshem 1807 den 21/2
Son            Anders, född i Varnhem 1811 den 18/8
Dotter         Anna, född i Varnhem 1816 den 12/10
Dotter         Stina, född i Varnhem 1823 den 2/10
- flyttar till under Sörgården m. familj 1919 - det ser i Hfl ut som familjen ändå återvänder 1823 inhyses till Bäcktorp

Den nyutsedde soldaten från Värmland flyttar först in ensam 1819;
Soldaten   Johan Fredrik Nordlöf, född i Hofva 1799 den 20/6 - han dör här redan 1831

Hustrun     Britta Svensdotter, född i Varnhem 1798 den 25/11 - gifter sig efter första barnets födelse med Johan
Dotter         Stina, född i Warnhem 1819 den 29/3; "aflad före äktenskapet med annan man" flyttar in 1823 - ut 1832
Dotter         Eva Fredrika, född i Flistad 27/9 1822 - ut och åter 1836
Dotter         Anna Sophia, född i Warnhem 1825 den 14/1
Son             Carl Gustaf, född i Warnhem 1826 den 26/11
Dotter         Britta Maja, född i Warnhem 1829 den 13/7 - dör här 1832
2:a make   Lars Pehrsson, född i Warnhem 1813 den 1/11 (15 år yngre make) - skrivs här i alla fall före 1836
- vart denna "nya familj" tar vägen efter 1831 finns ingen notering om

Här flyttar också in 1820 under året då Johan är ensam;
Inhyses     Gunnar Pehrsson, född i Häggum 1786 den 24/2 - flyttar in 1820 från Löthen
Hustrun     Stina Svensdotter, född i Klostret 1789 den 18/2
Son            Pehr Gustaf, född i Klostret 1812 den 22/10
- den lilla familjen flyttar till Öfverstegården Amundtorp redan samma år 1820

Nästa soldat blir;
Soldaten    Johan Bred
, född i Rogberga 1810 den 5/7 - flyttar in 1832 från Foglås
Hustrun     Stina Jansdotter, född i Foglås 1808 den 24/9 - flyttar in efter giftermål 1833 från Skarstad
Dotter         Maria Elisabeth, född i Varnhem 1835 den 23/3
 

Husförhörslängd 1836-1846:
Soldat Boställe N:o 331 1:a Majorens Compagni;


Kvar bor och blir avskedad soldat under 1837, sedan blir han;
Kronorättare Johan Bred
, född i Rogberga 1810 den 5/7 - avskedad 1837 för "liderlighet" efter ett års prövning
                       och får återbetala hela "legan" för sista året  - blir sedan kronorättare
Hustrun         Stina Jansdotter, född i Foglås 1808 den 24/9
Dotter             Maria Elisabeth (Maja Lisa), född i Varnhem 1835 den 23/3
Dotter             Sara Lena, född i Varnhem 1838 den 18/7
- det tycks om om familjen hamnar under rubriken "På socknens slut" och flyttar tvärs över vägen till Sandåsen 1838 (troligen) och där står han sedan som f.d Kronorättare (Se A. 39 Sandåsen - Sandbacken) - han dör där 1854

När hans dotter Maria Elisabeth föds 1835 står de fortfarande i födelseboken som "Soldatfolk N:o 331 1:a Majorens Compagni Skaraborgs Regemente":

Bild med tillstånd från www.ArkivDigital.se Bild med tillstånd från www.ArkivDigital.se

Därefter, vid dottern Sara Lenas födelse 1838, står faderns som; "Avskedad Soldat på Allmän mark i Varnhem" under Hålltorps Rote. Detta innebär att Sandåsen blir det hus dit familjen flyttar, skrivna i husförhörslängden "På socknens slut", dvs med hjälp av socknen. Troligen har detta hus uppförts för socknens räkning på allmän mark just vid den här tiden. Det står också att hon är född i Finnaliderna.

Redan 1838 flyttar nästa soldat in;
Soldaten       Sven Andersson Ferm, född i Gudhem 1816 den 4/11 - in 1838 från Hålltorp - där dräng; gifter sig
Hustrun        Stina Johansdotter, född i Broddetorp 1820 den 14/2 - flyttar in 1839 efter bröloppet
Dotter            Carolina, född i Varnhem 1840 den 25/11 - död här 1840
Son               August, född i Warnhem 1843 den 13/3
Son               Oscar, född i Warnhem 1845 den 12/11

Här bor också enligt Hfl:
Avskedade soldaten

Mannen           Nils Brandt, född i Fägred 1780 den 23/8 - han dör här 1840
Hustrun           Chatarina Andersdotter, född i Forshem 1784 den 29/11 - hon dör här 1839
Dotter              Stina, född i Warnhem 1823 den 2/11 - flyttar ut 1838 efter lysning
Dotter              Anne Nilsdotter, född i Warnhem 1816 den 12/10 - flyttar hem 1839 från Berg - och ut 1840

Troligen bor denna familj i ett enkelt hus mellan Bäcktorps ladugård och Rättarebacken/Klosterbergs intaga/Tjäders nybygge -  en tid under andra halvan av 1800-talet. Det befolkades troligen bl a av några generationer avskedade soldater från Bäcktorp (Gruvesätter).

Utvidgad kommentar;
Det som stärker trovärdigheten i detta, förutom kartbilden - se ovan 1877 års karta - är att det finns några familjer under den här tiden som skrivs på Bäcktorp, men att inte alla kan ha bott i soldathuset - som borde ha varit reserverat för de utsedda soldaterna enligt generalmönstringsrullorna.

Ibland står dessa f.d soldater (eller anhöriga) som inhyses under soldattorpet och då de inte kan ha bott alla i den lilla stugan - så fanns det väl ytterligare hus här - kanske bekostade av Roten - men de boende ibland hjälpta av socknen - de skrivs då i husförhröslängd ”På socknens slut"!

Kanske Socknen också t o m lät bygga Sandåsen på Allmän mark snett emot Bäcktorp för att ta emot den ”kasserade” soldaten och f.d. kronorättarens familj efter 1837 - då familjen inte torde kunnat bo kvar i soldatstugan Nr 331, eftersom Ferm flyttade in 1838 både enligt generalmönstringsrullan och husförhörslängd.

Huset Sandåsen/Sandbacken finns inte med på 1844 års karta, vilken torde som karta bygga på verkligheten några år tillbaka i tiden före det - så det är inte omöjligt att det byggdes just för detta ändamål, men missade just den kartan i en skarv och sedan dyker upp på 1877 års karta.

Utdrag ur Varnhem AI:6 (1836-1846) Bild 38/ sid 65. Publicerad med tillstånd av www.ArkivDigital.se Utdrag ur Varnhem AI:6 (1836-1846) Bild 38/ sid 65. Publicerad med tillstånd av www.ArkivDigital.se

Så här kan en sida för Bäcktorp se ut med flera överlappande boende familjer under ett antal år - vilket innebär att de måste bo i lite olika hus, men skrivs här under rubriken "Soldat Boställe 331 Skaraborgs Regemente Höjentorps Compagni". Här är det tre familjer; Bred, Ferm och Brandt som under några/något år finns under samma rubrik.

Bred avskedas 1837 och flyttar troligen med familj tvärs över gatan till Sandåsen redan samma år. Möjligen bor avskedade soldaten Brandt med familj sedan många år i ett särskilt litet hus på Gruvesätters mark öster om soldattorpets ladugård utmed Ljungstorspvägen och hörde på så sätt till torpet - kanske tidigare byggt av Roten. Huset revs troligen under sista delen av 1800-talet, men har gjort ett svagt avtryck på 1877 års karta - se kartan ovan!

Se kommentar ovan!

Husförhörslängd 1846 - 1859:
N:o 331

Kvar bor;
Soldaten   Sven Ferm, född i Gudhem 1816 den 4/11
Hustrun    Stina Johansdotter, född i Broddetorp 1820 den 14/2
Son           August, född i Varnhem 1843 den 13/3 - dör nu här 1847
Son           Oscar, född i Varnhem 1845 den 22/11
Dotter        Carolina, född i Varnhem 1848 den 14/5
Dotter        Mathilda, född i Varnhem 1850 den 14/11 (Kallas senare "Ferma-Tilda" - följ henne här!
- familjen flyttar vid soldat Ferms transferering till Soldattorp Nr 315 (under bl a Fiskaregården) 1854
 

Husförhörslängd 1854 - 1862:
N:o 331

Ny soldat efter Ferm;
Soldaten   Carl Johansson Winter, född i Varnhem 1833 den 13/2 - 21 år gammal in 1853 från Backgården
Hustrun    Inga Maria Johansdotter, f. Broddetorp 1834 9/6 - gifter sig och flyttar in 1856 från Överbo Sörgården
Son           Johan Wilhelm, född i Varnhem 1857 den 7/4
Dotter        Maria Elisabeth, född i Varnhem 1859 den 8/5
Son           Frans Oscar, född i Varnhem 1862 den 12/3

Samtidigt som Winter är soldat här ensam, finns ytterligare en familj skriven här som arrenderande;
Arrendator Anders Gustafsson Berggren, född i Lerdala 1823 den 23/9 - fam. flyttar in 1854 från Grufvesätter
Hustrun      Maria Svensdotter, född i Åsaka 1823 den 19/7
Son             Johan Gustaf, född i Berg 1850 den 20/10
Dotter          Anna Cajsa, född i Varnhem 1853 den 8/1
- hela familjen flyttar ut till Sköfde året innan Winter gifter sig, 1855
 

Husförhörslängd 1862 - 1869 + 1869 -1880:
N:o 331 Skaraborgs Regemente

Kvar bor;
Soldaten   Carl Johansson Winter
, född i Varnhem 1833 den 13/2
Hustrun    Inga Maria Johansdotter, född i Broddetorp 1834 9/6
Son           Johan Wilhelm, född i Varnhem 1857 den 7/4 - flyttar till Kyrkebo 1874 och hem 1878 - Levene 1879
Dotter        Maria Elisabeth, född i Varnhem 1859 den 8/5 - flyttar till Ekerö den 20/10 1875
Son           Frans Oscar, född i Varnhem 1862 den 12/3 - flyttar till Trädgården Klostret den 24/10 1878
Son           Otto Emil, född i Varnhem 1864 - flyttar till Skärf den 24/10 1878
Dotter        Teresia, född i Varnhem 1866 den 27/4
Dotter        Anna, född i Varnhem 1869 den 5/3 - dör troligen under perioden!? och stryks!
Dotter        Anna, född i Varnhem 1872 den 25/5
Son            Karl Bernhard, född i Varnhem 1875 den 21/4
Dotter        Elin, född i Varnhem 1878 den 27/9


Formalia för en del av syskonen;
Johan Wilhelm Winter
, född 1857 den 7/4 1857 i Varnhem, gift 9/7 1881 och död i Levene 9/12 1909.
Maria Elisabeth Svensson, född Winter den 8/5 1859 i Varnhem - änka 9/6 1897 - död i Stockholm 4/1 1946.
Teresia Welin, född Winter den 27/4 1866 i Varnhem - änka 27/2 1928 - död i Stockholm den 10/8 1944.
Anna Hilderman, född Winter den 25/5 1872 i Varnhem - ogift - död i Katarina Stockholm den 9/10 1943.

Soldaten Carl Winter och hans hustru Inga Maria Winter i ungefärlig ålder för denna tid. Bild från Gunborg Ferms samlingar, 2014. Klicka på bilden för större bild! Soldaten Carl Winter och hans hustru Inga Maria Winter i ungefärlig ålder för denna tid. Bild från Gunborg Ferms samlingar, 2014. Klicka på bilden för större bild!

Husförhörslängd 1880-1895:
N:o 331 Skaraborgs Regemente

Kvar bor;
Soldaten   Carl Johansson Winter, född i Varnhem 1833 den 13/2
Hustrun    Inga Maria Johansdotter, född i Broddetorp 1834 9/6
Son           Frans Oscar, född i Varnhem 1862 den 12/3 - flyttar hem från Lyrestad den 24/10 1884
Son           Otto Emil, född i Varnhem 1864 - flyttar hem från Lundby den 24/10 1885
- båda dessa söner ger sig av till Stockholm, Katarina församling, 22/5 1886

Dotter        Teresia, född i Varnhem 1866 den 27/4 - flyttar till Stockholm den 15/11 1886
Dotter         Anna, född i Varnhem 1872 den 25/5
Son            Karl Bernhard, född i Varnhem 1875 den 21/4
Dotter         Elin, född i Varnhem 1878 den 27/9
- hemmavarande barn flyttar med familjen till det av f.d. soldaten Winter uppbyggda grannhuset Backen 1888


Hyrande familj flyttar 1889 in i Nr 331;
Hyrande    Adolf Gustafsson, född i Säter 1851 den 9/11 - flyttar in den 18/11 1889 med familj
Hustrun     Charlotta Granat , född i Skärf 1854 den 25/7
Son            Karl Wilhelm, född i Säter 1876 den 17/9
Son            Johan Severin, född i Säter 1878 den 20/10
Son            Gustaf Natanael, född i Säter 1881 den 28/5
Dotter         Anna Matilda, född i Skara 1883 den 30/5
Dotter         Maria Charlotta Kristina, född i Norra Lundby 1885 den 15/9
- hela familjen lämnar soldattorp Nr 331 för att emigrera till N. Amerika 1890 

<-- Till sidans rubriker!

Bäcktorp 1907. Arvid Bäckström & Anna Bäcktorp 1907. Arvid Bäckström & Anna

Församlingsbok 1895-1922:
Soldattorp N:o 331 - ditskrivet med blyerts 1905: Bäcktorp

Huset tycks nu stå tomt i 15 år - fr o m 1890 till det köps av Arvid Bäckström 1905 enligt Församlingsboken.


Friköp av Nr 331 - namnas nu Bäcktorp;

Lägenhetsägare Arvid Jonsson Bäckström, f. i Varnhem 1869 3/4       
- flyttar in med familj 1905 från Sandtaget
Hustrun               Hedvig Elisabeth Karlsson, f.i Varnhem 1866 den 23/9 - gift 12/11 1893 - dör här 19/4 1918
Son                      Erik Valdemar, född i Borgunda 1898 den 29/8 - flyttar till Sten den 18/11 1913
Dotter                   Anna Cecilia, född i Borgunda 1900 den 22/11 - flyttar till Källby den 3/11 1916 - hem igen 1918
Son                      Åke Ejnar, född i Varnhem 1902 den 8/5 - flyttar till Redsvenstorp 1916 - hem igen 1918
Son                      Olof Gustaf, född Varnhem 1905 den 19/4 - dör här den 19/12 1905
 

Församlingsbok 1922-1938:
Bäcktorp

Kvar bor;
Lägenhetsägare Arvid Jonsson Bäckström, f. i Varnhem 1869 den 3/4
Dotter                   Anna Cecilia, född i Borgunda 1900 den 22/11
Son                      Åke Ejnar, född i Varnhem 1902 den 8/5 - gifter sig och köper Klefven under Löthen 16/11 1928
Son                      Erik Valdemar, f. i Borgunda 1898 den 29/8 - hem igen 1922, emigrerar till Kanada den 1/6 1926

Formalia;
Arvid Bäckström,
f. 1869 3/4 i Varnhem, gift 12/11 1893, änkling 8/4 1918, dog i Bäcktorp i Varnhem 27/1 1946.
Åke Einer Bäckström, född 8/5 1902 i Varnhem, änkling 17/6 1986 och dör i Axvall den 15/9 1986.
Anna Cecilia Bäckström, född i Borgunda 1900 den 22/11, ogift, dör skriven på Bäcktorp den 28 oktober 1981.
Erik Valdemar Bäckström, född i Borgunda 1898 den 23/9, ogift och dör på Bäcktorp den 9 november 1971.
 

<-- Till sidans rubriker!

Valdemar Bäckström återkommen från Amerika i april 1959Foto från http://www.sells.se/lovberga.html

Valdemar Bäckström hemkommen från Amerika april 1959.
fr.v: Georg Lundin, Hjalmar Holmberg, Einar Bäckström, Valdemar Bäckström, Anna Bäckström, Karin (Einars fru), Berta Lövgren, Bojan Säll, Ulla Axelsson.

Anna Bäckström - kafferep för grannen Gunborg Ferm 1970-tal

Foto Gunborg Ferm, ur hennes samlingar 2014. Foto Gunborg Ferm, ur hennes samlingar 2014.

Anna Bäckström var ogift och hade bott hela sitt liv i Bäcktorp som hennes far köpte 1905. De kom då närmast från Sandåsen som de ägt några år efter att ha flyttat till Ljungstorp 1901 från Borgunda. Hon skötte hushållet för sina föräldrar så länge de levde och sedan sin bror när han återkom från Kanada 1959.   


Anna berättar:
Fadern var kalkbrännare i Ulunda kalkbruk och tjänade 17 öre/timman. Anna fick sina första kängor 1913 - då var hon 13 år - dessförinnan var det endast träskor som gällde. Hon gick i skolan i Lundby i 2 år och 1 år i Ljungstorp - det var allt! - som hon säger. Hon berättar vidare att hon arbetade i Källby för 125 kronor om  året och sedan på Löthen mot en klänning och 90 kronor per år. Hon kom hem vid moderns död 1918, då knappt 18 år. Hon fick sköta föräldrahemmet samtidigt som hon arbetade på Hålltorp.
                    

(Uppgifter från tidningsklipp vid hennes död den 28 oktober 1981, samt anteckningar; Gunborg Ferm, 2014)

<-- Till sidans rubriker!

Valdemar Bäckström hemma från Kanada i sin barndoms trädgård

Urklipp ur Ingvor Storm's klippbok, 2014. Urklipp ur Ingvor Storm's klippbok, 2014.Erik Valdemar Bäckström i trädgården för Bäcktorp. Man kan se att Bäcktorp under 1970-talet hade eternitplattor som skydd på väggarna.

Valdemar emigrerade till Kanada 1926, där han var verksam i 33 år. Först var han farmare, men tvingades lämna gården när hagelstormar helt lade ner veteskörden.

Därefter innehade han ett Café med matservering och slutligen arbetade han som anställd i en bokhandel.

När han återvände till Sverige 1959 bosatte han sig hos sin syster i deras gemensamt ärvda hem. Han arbetade med torpets jordbruk och trädgårdsskötsel, men även åt andra. Han var van att göra reparationer vid behov.

Hans "runa" förtäller att "Han efterlämnar minnet av en arbetssam, företagsam och kunnig man, god och vänlig, omtyckt av alla."

Han dog i sitt uppväxthem, Bäcktorp, den 9 november 1971.

Syskonen Bäckström på äldre dar

Foton Gunborg Ferm, ur hennes samlingar, 2014 Foton Gunborg Ferm, ur hennes samlingar, 2014

Huset byggdes som nytt 1918 av pappan Arvid Bäckström ett stycke längre in från Ljungstorpsvägen och det gamla huset revs. Här har Anna bott större delen av sitt liv och så även Valdemar, även om han hann med 33 år i Kanada.
 

<-- Till sidans rubriker!

Bäcktorp under syskonen Bäckströms tid i huset - några foton

Foton Gunborg Ferm, ur hennes samlingar, 2014 Foton Gunborg Ferm, ur hennes samlingar, 2014

Bäcktorp från Landsvägen vid västra ladugårdsgaveln.

Bäcktorp med ladugården utmed vägen snett emot Backens gamla ladugård. Man ser landsvägsbacken ner mot väster och Sörbillingen i söder.

Från en annan vinkel.

<-- Till sidans rubriker! 

Egon och Ing-Britt Holm köper Bäcktorp 1978 och avyttrar mark

Ritning från Jonas Ahlin, Bäcktorp, 2014. Klicka på ritningen så blir bilden större! Ritning från Jonas Ahlin, Bäcktorp, 2014. Klicka på ritningen så blir bilden större!

Ritning över Bäcktorp som det såg ut när Holms tog över huset 1978, plattbelagt med eternitplattor och med den gamla rumsindelningen. Huset var då möjligen ombyggt sedan det byggdes 1918.

Det forna torpet blir nu en modern villa med ordinär tomt, då Skara Kommun får köpa åkermarken för det gamla soldattorpet liksom torpets del i Ljungstorpsvägen.

På ritningen finns det "nya" Bäcktorp, Gruvesätter 1:4, efter att drygt 1,4 Ha har sålts av till Skara Kommun med fastighetsbeteckning Storekullen 1:7. Återstår en tomt om 3 361 kvm för själva huset och ladugården.

 

<-- Till sidans rubriker!

Julfirande hos Holms i Bäcktorp 1980-tal

Makarna Egon och Ing-Britt Holm köpte Bäcktorp av Anna Bäckström år 1978. De lade ner mycket tid på renovering med om- och tillbyggnad för att få huset till ett modernt hem som också exteriört passade in i den känsliga byggnadsmiljön i övrigt på och runt Bäcktorp, utmed Ljungstorpsvägen.
 

<-- Till sidans rubriker!

Holms var starkt engagerade i Skarke-Varnhems Hembygdsförening

Här Egon Holm med Gunborg Ferm i bakgrunden engagerade i Hembygdsföreningen aktiviteter.

Klipp med Ing-Britt Holm ur Gunborg Ferms samlingar, 2014. Klipp med Ing-Britt Holm ur Gunborg Ferms samlingar, 2014. 

Makarna var inblandade i det mesta som rörde hembygdens historia och författade många artiklar om historiska företeelser i bygden, de flesta publicerade i Hembygdsföreningens årsskrift Varnhemsbygden.

Båda också starkt engagerade i föreningsarbetet inom Skarke-Varnhems Hembygdsförening, där Ing-Britt bl a ingick i styrelsen som kassör och i re- daktionskommittén för före- ningens årsskrift Varnhems- bygden.

Maken Egon var ordförande i föreningen under åren 2001 - 2008.

 

Om Ing-Britt Holm ur Varnhemsbygden 2008

Om Egon Holm ur Varnhemsbygden 2009

Sida ur Varnhemsbygden 2009, artikel av Alf Hansson. Sida ur Varnhemsbygden 2009, artikel av Alf Hansson.


Formalia;
Kurt Egon Vallentin Holm, född i Varnhem den 9/5 1934, gift 1/4 1961, dör på Bäcktorp 11/4 2008, 74 år gammal.
Ing-Britt Holm, född i Harlösa 7/10 1938, gift - 61, änka 11/4 2008, dör på Bäcktorp den 18/7 2009, 71 år gammal.
 

<-- Till sidans rubriker!


Hela artikeln från Varnhemsbygden finns att ladda ner som PDF-fil - bara att klicka på filen nedan:

Bäcktorp till salu 2009

Så här marknadsfördes huset efter makarna Holms bortgång, 2009 .

 

<-- Till sidans rubriker!

De nya ägarna 2010 blir familjen Ahlin/Karlsson

Foto Kent Friman, 2014, copyright Foto Kent Friman, 2014, copyright

Pappa Jonas Ahlin med sina båda flickor utanför Bäcktorp - mamma Anna-Maria var inte hemma vid tillfället - se också bildspel från dagens Bäcktorp - klicka här!

Foto Kent Friman, 2014, copyright Foto Kent Friman, 2014, copyright

Den nya familjens egna projekt hanterar varsamt miljön med t ex stiliserad tidstypisk gärdsgård vid ladugården.

 

<-- Till sidans rubriker!