A. 38 Billingsdal - Sandbacken

Kort sida - bara att scrolla nedför sidan!

Klosters bys allmännning -> Skarke-Varnhems sockens allmänning
-> Varnhems församlings alla hemmans allmänning
-> Område; Sandbacken utmed Ljungstorspvägen -> Billingsdal 1:1
idag: Hålltorp 11:1 med adress; Ljungstorp Billingsdal

Klicka på bilden för att se den större! Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014
Karta 1960 med Billingsdal 1:1 utmärkt med rött. Lantmäteriet Historiska Kartor Karta 1960 med Billingsdal 1:1 utmärkt med rött. Lantmäteriet Historiska Kartor

Ortsnamnsregistret;

Skriver att detta är ett nynamn på lägenhet bildad på tidigare allmän- ning. Namnet tillkom vid förrättning 1941.

Innan dess hette husen på denna del av allmänningen Backen och Sandbacken, i folkmun och i husförhörslängd.

Huset byggs troligen av två bröder Andersson under 1870-talet på allmänmarken. Innan dess saknas boende enligt Husförhörslängd.


Ägarförteckning Billingsdal;

1880 - 1901  Lars och August Andersson
1901 - 1902  Fru Sandberg, som dör 1902
1903 - 1934  Matilda Andersson Ferm
1934 - 1950  Arvid Leydner, född Andersson
1950 - 1970  Joel Andersson
1970 - 1986 Artur och Alfhild Alf
1986 -           Ove och Signe Alf

Kommentar;
Billingsdal  köper Artur Alf enligt köpebrev 18/11 1970 av Joel Andersson, Odalvägen i Vällingby för 6 000 kr.
Joel Andersson är en av Ferna-Tildas söner.

Billingsdal 1960

Foto Gunborg Ferm, ur samlingarna Ljungstorp, 2014. Bilden redigerad från gammal färgbild, KF. Foto Gunborg Ferm, ur samlingarna Ljungstorp, 2014. Bilden redigerad från gammal färgbild, KF.

Den yttre formen på den traditionella stugan, som fanns kvar relativt oförändrad genom tiderna ännu 1941, har inte heller ändrats nämnvärt till det yttre sedan dess. Förutom att spåntaket bytts ut mot tegel. Foto 1960.

Foto Gunborg Ferm, ur samlingarna Ljungstorp, 2014. Fotot redigerat från gammal färgbild av KF. Foto Gunborg Ferm, ur samlingarna Ljungstorp, 2014. Fotot redigerat från gammal färgbild av KF.

Originalspisen i det öppna rum som också var kök i stugan. Foto från 1960.

Ur lantmäterihandling 1941:
"Boningshuset, av timmer under spåntak, innehåller 1 rum även utgörande kök, samt en mindre kammare. På västra sidan finnes en mindre tillbyggnad innehållande vedbod, mm. Byggnaden åsättes ett värde om 300 kronor."

 

Billingsdal idag (2014)

Billingsdal 2014. Foto från Ljungstorpsvägen, Kent Friman.

Man kan se att det under de senaste femtio åren inte skett någon förändring med huset. Det ser exteriört ut som år 1960, förutom brist på ett nödvändigt underhåll med en rejäl sättning i husets västra del som resultat.

Troligtvis är fönster och huskropp intakta från den tid då det byggdes under 1870-talet.


Klicka på bilderna nedan för att se dem större och med text!

Karta 1877 - Billingsdal

På karta 1877 finns i alla fall huset medritat nära Smedjebackens ladugård och nedanför det som sedan blev Sandåsen på området Sandbacken. Här utmärkt med rött.

Byggarna & ägare av stugan genom åren - senare tid också marken

För att sklija på de två Sandbackenhus som finns i husförhörslängd kallas de Nr 1 och Nr 2.
Senare namn Billingsdal = Nr 2 och Sandåsen = Sandbacken 1.

Sandbacken 2  fr o m 1880 - byggs troligen av två bröder på 1870-talet;   

Arbetaren    Lars Petter Andersson, född i Warnhem 1844 - flyttar från brodern i Sandåsen till Istrum 1882

Arbetaren    August  Andersson, född i Warnhem 1847, broder med ovan, - gifter sig 1879 - och tänker sig
                     troligen en bosättning med hustrun i Sandbacken 2, Ljungstorp; men hon följer inte med dit!
Hustrun       Hilma Kristina Gustafsdotter, född i Ryd 1858
Dotter           Alida Ingeborg, född i Brevik 1883
Son              Carl Fritiof, född i Mölltorp 1885
- hon överklagar sin och barnens mantalsskrivning på Sandåsen - då de bor i Sköfde,
  hon och barnen förs ut ur Hfl för Sandbacken 2 1885 - då till Mölltorp där hon redan bor med dem utan maken

Sandbacken 2 fr o m 1890;
Arbetaren    August  Andersson, född i Warnhem 1847  - gift - bor ensam kvar i huset han och brodern byggt
- men flyttar till Fattighuset 1901.
 

 

Enligt förrättningsdokument beskrivs det som att en fru Sandberg äger huset före nästa ägare Matilda Andersson Ferm. Det finns en änka Sandberg inhyses hos Skomakare Jonsson i Smedjebacken, där det inte finns anteckning om vart hon tar vägen i husförhörslängden - men hon hittas i husförhörslängd 1895 - 1922 boendes på Sandbacken 2.


Enkan        Lisa Andersdotter Sandberg, född i Rogberga, Jönköping - inhyseshjon, dör här den 1/11 1902

Sandbacken "2" - ny boende fr o m 1903;

Enkan        Matilda Andersson Ferm, f. Warnhem 1850, flyttar in ("hyr") 1903 fr. hyr. på Hustru Ingridsgården
Son/
smedsarb   Arvid Edvard Andersson, född i Warnhem 1887 - flyttar med henne in - ut till Södertälje 1906
Son             Axel Emil Andersson, född i Warnhem 1883 - flyttar in från Händene 1904, ut till Stockholm 1907
Son/
smedslärl    Anders Joel Andersson, född i Warnhem 1888 - flyttar in från Eggby 1905, ut till Stockholm 1908

Formalia - två av sönerna tar efternamnet Leydner;

Axel Emil Leydner, född16/11 1883 i Varnhem - död 15/9 1958 i Adolf Fredriks förs. Luntmakargatan 59 Stockholm, gift 22/3 1913  med Bernhardina Sofia född Falk  9/6 1890 i Gillberga - död 6/4 1959  i Enskede
Arvid Edvard Leydner, född  28/2 1887 i Varnhem, - död 19/3 1950 i Adolf Fredriks  förs. Drottninggatan 79 Stockholm. Frånskild 1920.
Anders Joel Andersson, född 4/4 1888 i Varnhem, - död 18/8 1975  i Hässelby boende Odalvägen 48 i Vällingby gift 1930 med Frida Margareta född 1/7 1890 i Ödeborg, - död 4/1 1981 i Bromma.

I samtida katalog står följande;
Leydner, Arvid, Reparationer af Skrif- o. räknemaskiner, lager af reservdelar, carbonpapper o. färgband, Rensgatan 21, Va. ; tlf 81 3 20.

Sandbacken 2 t o m 1934;
Enkan    Matilda Andersson Ferm
, köper stugan 1930 enligt Hfl - Hemmansägareänka, född i Varnhem 1850 - dör här nu 1934

Sonen Arvid Leydner står senare som arving till stugan vid förrättning 1941 och som dör 1950 - se nedan!

Sandbacken 2 fr o m 1934;
Genom arv;
Sonen        Arvid Leydner
, Stockholm - tidigare Arvid Andersson, född i Varnhem 1887.

Billingsdal fr o m 1941;
Arvid Leydner
, Stockholm och senare hans broder Joel Andersson.

1950 -  1986 Artur och Alfhild Alf
1986 -           Ove och Signe Alf

"Ferma-Tildas" son Axel Leydner i Stockholm

Ferma-Tildas son med nämndemannen Andersson, Axel Andersson, med taget namn Leydner, i Stockholm. Reparatör står i gravtexten.

I samtida katalog står följande för brodern Arvid Leydner;
Leydner, Arvid, Reparationer af Skrif- o. räknemaskiner, lager af reservdelar, carbonpapper o. färgband, Rensgatan 21, Va. ; tlf 81 3 20. - se nedan!

"Ferma-Tildas" son Arvid Leydner i Stockholm

30 mars 1950 30 mars 1950

Förrättning för inlösen av mark enligt ensittarelagen 1941 - Billingsdal

Du kan läsa mer om ensittarelagen i vår ordlista - klicka här!

Vid samma tillfälle ordnades med förrättning av både Billingsdal Littera Nr Aa och Sandåsen Littera Nr Ab.

Ansökan av Arvid Edvard Leydner om inlösen av "samfällighetsmark"

Billingsdal blir till genom ett initiativ från ägaren av nyttjanderätten genom ansökan om ensittarförrättning.

Billingsdal fr o m 1941 - texter från förrättningen;

Arvid Leydner föreslår namnet Billingsdal för ägan under förrättning och så blir det förrättat; Billingsdal 11

Arvid Leydner och grannen, Josef Håkansson i Sandbacken 1 - senare Sandåsen - söker 1941 om gemensam förrättning enligt ensittarlagen för att köpa fria sina hus med mark.

Vid förrättningen den 11 augusti 1911 närvarar, förutom sökanden, även grannarna; Alma Jonsson, ägare av hus och ladugård på Smedjebacken, samt Sven Pettersson, ägare till Resvenstorp 11 och Överbo Smedsgården 1215.
Markägarna - alla hemman i Varnhems församling - representeras av Harry Tell, Backa gård.

Området som skall lösas av Leydner utgörs av ca 600 m2 , saknar stängsel och är något obestämt till gränserna. Området gränser i norr till gamla landsvägen, i söder tll Resvenstorp 11, i öster till en ensittarlägenhet å samfälligheten, som innehas av Josef Håkansson, samt i väster till en liknannde lägenhet oms innehas av Alma Jonsson.

Boningshuset, av timmer under spåntak, innehåller 1 rum ävensom angörande kök samt en mindre kammare. På västra sidan finns en mindre tillbyggnad innehållande vedbod, mm. Byggnaden åsattes ett värde om 300 kronor. Värdet av jordområdet ansågs inte överstiga 250 kronor. Hinder mot inlösen med hänsyn till värdeförhållandet mellan den sökanden tillhöriga byggnaden och den bebyggda tomten kunde således icke föreligga.

Mot Alma Jonssons område (ladugårdsområdet) ändrades inget som påverkade hävden.

Leydner önskade att gränsen mot Håkanssons område skulle förskjutas inpå sagda område för vinnande av nödig tillökning av tomtplatsen; då ett Håkansson tillhörigt uthus därigenom skulle komma att bliva stående på sökandens mark, förklarade sig denna villig att bekosta uthusets flyttning mot den föreslagna regleringen. Överenskommelse träffades om en ersättning till Håkansson för uthusets flyttning av 90 kronor för allt. Håkansson skulle få kompensation i mark österut av en granne på allmänningen.

Lösenskillingen fastställdes till 264 kronor med och fastighetens rätt att såsom utfartsväg begagna den angränsande gamla landsvägen. Till att förvara avskrift av förrättningshandlingarna utsågs Natanael Johansson i Vadet.

Ägarna Artur och Alfhild Alf

Urklipp från Gunborg Ferms samlingar Ljungstorp, 2014. Urklipp från Gunborg Ferms samlingar Ljungstorp, 2014.

Ägarna Artur och Alfhild Alf framför östra gaveln på sitt lilla sommarhus Billingsdal i Ljungstorp, 1970-tal. De hade då 1968 också köpt Sandåsen - granntomten om ca 1000 m2. Se mer under rubriken - A. 39 Sandåsen

Formalia;
Artur Georg Al
f, född 9/12 1906 i Ullene - död 29/8 1986 i Skövde - gift 1932 med

Alfhild Linnea Alf född 10/7 1905 i Varnhem  - död 17/10 1981 i Skövde